Загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання

Загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання

Загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi

спричинили втрату працездатностi вiдповiдно до Конституцiї України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування визначає правову основу, економiчний механiзм та органiзацiйну структуру загальнообов'язкового державного соцiального страхування громадян вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi призвели до втрати працездатностi або загибелi застрахованих на виробництвi

Страхування вiд нещасного випадку є самостiйним видом загальнообов'язкового державного соцiального страхування, за допомогою якого здiйснюється соцiальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесi їх трудової дiяльностi.

Завдання страхування вiд нещасного випадку

Завданнями страхування вiд нещасного випадку є:

проведення профiлактичних заходiв, спрямованих на усунення шкiдливих i небезпечних виробничих факторiв, запобiгання нещасним випадкам на виробництвi, професiйним захворюванням та iншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами працi;

вiдновлення здоров'я та працездатностi потерпiлих на виробництвi вiд нещасних випадкiв або професiйних захворювань;

вiдшкодування матерiальної та моральної шкоди застрахованим i членам їх сiмей.

Сфера дії Закону

Дія Закону поширюється на осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їх форм власності та господарювання, у фізичних осіб, на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян -- суб'єктів підприємницької діяльності.

Особи, право яких на отримання відшкодування шкоди раніше було встановлено згідно із законодавством СРСР або законодавством України про відшкодування шкоди, заподіяної працівникам внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання, пов'язаних з виконанням ними трудових обов'язків, мають право на забезпечення по страхуванню від нещасного випадку відповідно до Закону.

Гарантiї забезпечення прав застрахованим у страхуваннi вiд нещасного випадку

Держава гарантує усiм застрахованим громадянам забезпечення прав у страхуваннi вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання.

Основнi принципи страхування вiд нещасного випадку

Основними принципами страхування вiд нещасного випадку є:

паритетнiсть держави, представникiв застрахованих осiб та роботодавцiв в управлiннi страхуванням вiд нещасного випадку;

своєчасне та повне вiдшкодування шкоди страховиком;

обов'язковiсть страхування вiд нещасного випадку осiб, якi працюють на умовах трудового договору (контракту) та iнших пiдставах, передбачених законодавством про працю, а також добровiльнiсть такого страхування для осiб, якi забезпечують себе роботою самостiйно, та громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi;

надання державних гарантiй реалiзацiї застрахованими громадянами своїх прав;

обов'язковiсть сплати страхувальником страхових внескiв;

формування та витрачання страхових коштiв на солiдарнiй основi;

диференцiювання страхового тарифу з урахуванням умов i стану безпеки працi, виробничого травматизму та професiйної захворюваностi на кожному пiдприємствi;

економiчна заiнтересованiсть суб'єктiв страхування в полiпшеннi умов i безпеки працi;

цiльове використання коштiв страхування вiд нещасного випадку.

Суб'єкти та об'єкти страхування вiд нещасного випадку

Суб'єктами страхування вiд нещасного випадку є застрахованi громадяни, а в окремих випадках - члени їх сiмей та iншi особи, страхувальники та страховик.

Застрахованою є фiзична особа, на користь якої здiйснюється страхування (працiвник).

Страхувальниками є роботодавцi, а в окремих випадках - застрахованi особи.

Страховик - Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України (далi - Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв).

Об'єктом страхування вiд нещасного випадку є життя застрахованого, його здоров'я та працездатнiсть.

Роботодавцем вiдповiдно до Закону вважається:

власник пiдприємства або уповноважений ним орган та фiзична особа, яка використовує найману працю;

власник розташованого в Українi iноземного пiдприємства, установи, органiзацiї (у тому числi мiжнародних), фiлiї або представництва, який використовує найману працю, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України.

Особи, якi пiдлягають обов'язковому страхуванню вiд нещасного випадку

Обов'язковому страхуванню вiд нещасного випадку пiдлягають:

1) особи, якi працюють на умовах трудового договору (контракту);

2) учнi та студенти навчальних закладiв, клiнiчнi ординатори, аспiранти, докторанти, залученi до будь-яких робiт пiд час, перед або пiсля занять; пiд час занять, коли вони набувають професiйних навичок; у перiод проходження виробничої практики (стажування), виконання робiт на пiдприємствах;

3) особи, якi утримуються у виправних, лiкувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової дiяльностi на виробництвi цих установ або на iнших пiдприємствах за спецiальними договорами.

Процедура страхування працiвникiв та реєстрацiї страхувальникiв страховиком

Для страхування вiд нещасного випадку на виробництвi не потрiбно згоди або заяви працiвника. Страхування здiйснюється в безособовiй формi. Всi особи, перелiченi у статтi 8 Закону, вважаються застрахованими з моменту набрання чинностi цим Законом незалежно вiд фактичного виконання страхувальниками своїх зобов'язань щодо сплати страхових внескiв.

Усi застрахованi є членами Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Реєстрацiя страхувальникiв у робочому органi виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв провадиться:

страхувальникiв - юридичних осiб - у десятиденний строк пiсля одержання свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

страхувальникiв - фiзичних осiб, якi використовують найману працю,- у десятиденний строк пiсля укладення трудового договору (контракту) з першим iз найманих працiвникiв.

Факт реєстрацiї страхувальника страховиком засвiдчується страховим свiдоцтвом, форма якого встановлюється Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Перереєстрацiя страхувальникiв провадиться у строки, встановленi страховиком.

Добровiльне страхування вiд нещасного випадку

Добровiльно, за письмовою заявою, вiд нещасного випадку у Фондi соцiального страхування вiд нещасних випадкiв можуть застрахуватися:

1) священнослужителi, церковнослужителi та особи, якi працюють у релiгiйних органiзацiях на виборних посадах;

2) особи, якi забезпечують себе роботою самостiйно;

3) громадяни - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi.

Строк страхування розпочинається з дня, який настає за днем прийняття заяви, за умови сплати страхового внеску.

Страхування припиняється, якщо страховий внесок до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв не перераховано протягом трьох мiсяцiв з дня подання заяви.

Свiдоцтво про страхування вiд нещасного випадку

Особам, якi пiдлягають страхуванню вiд нещасного випадку, видається свiдоцтво про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, яке є єдиним для всiх видiв страхування та є документом суворої звiтностi.

Порядок видачi та зразок свiдоцтва про соцiальне страхування затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Страховий ризик i страховий випадок

Страховий ризик - обставини, внаслiдок яких може статися страховий випадок.

Страховим випадком є нещасний випадок на виробництвi або професiйне захворювання, що спричинили застрахованому про-фесiйно зумовлену фiзичну чи психiчну травму за обставин, зазначених у статтi 14 цього Закону, з настанням яких виникає право застрахованої особи на отримання матерiального забезпечення та/або соцiальних послуг.

Професiйне захворювання є страховим випадком також у разi його встановлення чи виявлення в перiод, коли потерпiлий не перебував у трудових вiдносинах з пiдприємством, на якому вiн захворiв.

Нещасний випадок або професiйне захворювання, яке сталося внаслiдок порушення нормативних актiв про охорону працi застрахованим, також є страховим випадком.

Порушення правил охорони працi застрахованим, яке спричинило нещасний випадок або професiйне захворювання, не звiльняє страховика вiд виконання зобов'язань перед потерпiлим.

Факт нещасного випадку на виробництвi або професiйного захворювання розслiдується в порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України, вiдповiдно до Закону України “Про охорону працi”.

Пiдставою для оплати потерпiлому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професiйної та соцiальної реабiлiтацiї, а також страхових виплат є акт розслiдування нещасного випадку або акт розслiдування професiйного захворювання (отруєння) за встановленими формами.

Нещасний випадок на виробництвi та професiйне захворювання

Нещасний випадок - це обмежена в часi подiя або раптовий вплив на працiвника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесi виконання ним трудових обов'язкiв, внаслiдок яких заподiяно шкоду здоров'ю або настала смерть.

Перелiк обставин, за яких настає страховий випадок, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади.

В окремих випадках, за наявностi пiдстав, Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв може визнати страховим нещасний випадок, що стався за обставин, не визначених передбаченим частиною другою цiєї статтi перелiком.

До професiйного захворювання належить захворювання, що виникло внаслiдок професiйної дiяльностi застрахованого та зумовлюється виключно або переважно впливом шкiдливих речовин i певних видiв робiт та iнших факторiв, пов'язаних з роботою.

Перелiк професiйних захворювань за поданням спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

В окремих випадках Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв може визнати страховим випадком захворювання, не внесене до перелiку професiйних захворювань, передбаченого частиною п'ятою цiєї статтi, якщо на момент прийняття рiшення медична наука має новi вiдомостi, якi дають пiдстави вважати це захворювання професiйним.

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв

Страхування вiд нещасного випадку здiйснює Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв - некомерцiйна самоврядна органiзацiя, що дiє на пiдставi статуту, який затверджується її правлiнням.

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв є юридичною особою, має печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, а також емблему, яка затверджується його правлiнням.

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв набуває прав юридичної особи з дня реєстрацiї статуту у спецiально уповноваженому центральному органi виконавчої влади.

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв знаходиться у мiстi Києвi.

Управлiння Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв вiд нещасних випадкiв здiйснюється на паритетнiй основi державою, представниками застрахованих осiб i роботодавцiв.

Безпосереднє управлiння Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв здiйснюють його правлiння та виконавча дирекцiя.

Соцiальнi послуги та виплати, якi здiйснюються Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв

У разi настання страхового випадку Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв зобов'язаний у встановленому законодавством порядку:

1) своєчасно та в повному обсязi вiдшкодовувати шкоду, заподiяну працiвниковi внаслiдок ушкодження його здоров'я або в разi його смертi, виплачуючи йому або особам, якi перебували на його утриманнi:

а) допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю до вiдновлення працездатностi або встановлення iнвалiдностi;

б) одноразову допомогу в разi стiйкої втрати професiйної працездатностi або смертi потерпiлого;

в) щомiсяця грошову суму в разi часткової чи повної втрати працездатностi, що компенсує вiдповiдну частину втраченого заробiтку потерпiлого;

г) пенсiю по iнвалiдностi внаслiдок нещасного випадку на виробництвi або професiйного захворювання;

д) пенсiю у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслiдок нещасного випадку на виробництвi або професiйного захворювання;

е) грошову суму за моральну шкоду за наявностi факту заподiяння цiєї шкоди потерпiлому;

є) допомогу дитинi вiдповiдно до статтi 9 цього Закону;

2) органiзувати поховання померлого, вiдшкодувати вартiсть пов'язаних з цим ритуальних послуг вiдповiдно до мiсцевих умов;

3) сприяти створенню умов для своєчасного надання квалiфiкованої першої невiдкладної допомоги потерпiлому в разi настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разi потреби його госпiталiзацiї, ранньої дiагностики професiйного захворювання;

4) органiзувати цiлеспрямоване та ефективне лiкування потерпiлого у власних спецiалiзованих лiкувально-профiлактичних закладах або на договiрнiй основi в iнших лiкувально-профiлактичних закладах з метою якнайшвидшого вiдновлення здоров'я застрахованого;

5) забезпечити потерпiлому разом iз вiдповiдними службами охорони здоров'я за призначенням лiкарiв повний обсяг постiйно доступної, рацiонально органiзованої медичної допомоги, яка повинна включати:

а) обслуговування вузькопрофiльними лiкарями та лiкарями загальної практики;

б) догляд медичних сестер удома, в лiкарнi або в iншому лiкувально-профiлактичному закладi;

в) акушерський та iнший догляд удома або в лiкарнi пiд час вагiтностi та пологiв;

г) утримання в лiкарнi, реабiлiтацiйному закладi, санаторiї або в iншому лiкувально-профiлактичному закладi;

д) забезпечення необхiдними лiкарськими засобами, протезами, ортопедичними, коригуючими виробами, окулярами, слуховими апаратами, спецiальними засобами пересування, зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцiнних металiв).

З метою найповнiшого виконання функцiй, передбачених пунктами 4 i 5 частини першої цiєї статтi, Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв створює спецiалiзовану медичну та патронажну службу соцiального страхування;

6) вжити всiх необхiдних заходiв для пiдтримання, пiдвищення та вiдновлення працездатностi потерпiлого;

7) забезпечити згiдно з медичним висновком домашнiй догляд за потерпiлим, допомогу у веденнi домашнього господарства (або компенсувати йому вiдповiднi витрати), сприяти наданню потерпiлому, який проживає в гуртожитку, iзольованого житла;

8) вiдповiдно до висновку лiкарсько-консультацiйної комiсiї- ЛКК або медико-соцiальної експертної комiсiї- МСЕК) проводити навчання та переквалiфiкацiю потерпiлого у власних навчальних закладах або на договiрнiй основi в iнших закладах перенавчання iнвалiдiв, якщо внаслiдок ушкодження здоров'я або заподiяння моральної шкоди потерпiлий не може виконувати попередню роботу; працевлаштовувати осiб iз зниженою працездатнiстю;

9) органiзовувати робочi мiсця для iнвалiдiв самостiйно або разом з органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування чи з iншими заiнтересованими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi; компенсувати при цьому витрати виробництва, якi не покриваються коштами вiд збуту виробленої продукцiї, за рахунок Фонду;

10) у разi невiдкладної потреби подавати iнвалiдам разову грошову допомогу, допомогу у вирiшеннi соцiально-побутових питань за їх рахунок або за рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду та її регiональних управлiнь - за рахунок Фонду;

11) сплачувати за потерпiлого внески на медичне та пенсiйне страхування;

12) органiзовувати залучення iнвалiдiв до участi у громадському життi.

Усi види соцiальних послуг та виплат, передбаченi цiєю статтею, надаються застрахованому та особам, якi перебувають на його утриманнi, незалежно вiд того, зареєстровано пiдприємство, на якому стався страховий випадок, у Фондi соцiального страхування вiд нещасних випадкiв чи нi.

Профiлактика нещасних випадкiв

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв здiйснює заходи, спрямованi на запобiгання нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працiвникiв, викликаної умовами працi, у тому числi:

1) надає страхувальникам необхiднi консультацiї, сприяє у створеннi ними та реалiзацiї ефективної системи управлiння охороною працi;

2) бере участь:

у розробленнi центральними органами виконавчої влади нацiональної та галузевих програм полiпшення стану безпеки, умов працi i виробничого середовища та їх реалiзацiї;

у навчаннi, пiдвищеннi рiвня знань працiвникiв, якi вирiшують питання охорони працi;

в органiзацiї розроблення та виробництва засобiв iндивiдуального захисту працiвникiв;

у здiйсненнi наукових дослiджень у сферi охорони та медицини працi;

3) перевiряє стан профiлактичної роботи та охорони працi на пiдприємствах, бере участь у розслiдуваннi групових нещасних випадкiв, нещасних випадкiв iз смертельними наслiдками та з можливою iнвалiднiстю, а також професiйних захворювань;

4) веде пропаганду безпечних та нешкiдливих умов працi, органiзовує створення тематичних кiнофiльмiв, радiо- i телепередач, видає та розповсюджує нормативнi акти, пiдручники, журнали, iншу спецiальну лiтературу, плакати, пам'ятки тощо з питань соцiального страхування вiд нещасного випадку та охорони працi. З метою виконання цих функцiй Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв створює своє видавництво з вiдповiдною полiграфiчною базою;

Страницы: 1, 2, 3Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать