Загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання
p align="left">Iнвалiди I групи подають висновок МСЕК тiльки для встановлення спецiального медичного догляду.

Якщо встановлено, що потерпiлий потребує кiлькох видiв допомоги, оплата провадиться за кожним її видом.

5. Потерпiлому, який став iнвалiдом, перiодично, але не рiдше одного разу на три роки, а iнвалiдам I групи щорiчно безоплатно за медичним висновком надається путiвка для санаторно-курортного лiкування; у разi самостiйного придбання путiвки її вартiсть компенсує Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв у розмiрi, встановленому правлiнням Фонду.

Потерпiлому, який став iнвалiдом, компенсуються також витрати на проїзд до мiсця лiкування i назад. Особi, яка супроводжує потерпiлого, Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв компенсує витрати на проїзд i житло згiдно iз законодавством про службовi вiдрядження.

Потерпiлому, який став iнвалiдом та використав щорiчну вiдпустку до одержання путiвки у санаторно-курортний заклад, роботодавець надає додаткову вiдпустку для лiкування (включаючи час проїзду) iз збереженням на цей час середньомiсячного заробiтку, який вiн мав до ушкодження здоров'я, або заробiтку, що склався перед вiдпусткою (за вибором потерпiлого).

Щомiсячнi страховi виплати потерпiлому протягом цього часу провадяться на загальних пiдставах.

6. За наявностi у потерпiлого вiдповiдно до висновкiв МСЕК медичних показань для одержання автомобiля Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв компенсує вартiсть придбання автомобiля з ручним керуванням, запасних частин до нього, пального, а також ремонту i технiчного обслуговування та навчання керуванню автомобiлем у розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Згiдно з висновком МСЕК Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв може вiдшкодовувати й iншi витрати.

7. У разi смертi потерпiлого внаслiдок нещасного випадку або професiйного захворювання розмiр одноразової допомоги його сiм'ї повинен бути не меншим за п'ятирiчну заробiтну плату потерпiлого i, крiм того, не меншим за однорiчний заробiток потерпiлого на кожну особу, яка перебувала на його утриманнi, а також на його дитину, яка народилася протягом не бiльш як десятимiсячного строку пiсля смертi потерпiлого.

8. У разi смертi потерпiлого вiд нещасного випадку або професiйного захворювання витрати на його поховання несе Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв згiдно з порядком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України.

9. У разi смертi потерпiлого суми страхових виплат особам, якi мають на це право, визначаються iз середньомiсячного заробiтку потерпiлого за вирахуванням частки, яка припадала на потерпiлого та працездатних осiб, що перебували на його утриманнi, але не мали права на цi виплати.

У разi смертi потерпiлого, який одержував страховi виплати i не працював, розмiр вiдшкодування шкоди особам, зазначеним у статтi 33 цього Закону, визначається виходячи iз суми щомiсячних страхових виплат i пенсiї, якi одержував потерпiлий на день його смертi, з вiдповiдним коригуванням щомiсячних страхових виплат згiдно iз статтею 29 цього Закону. Причинний зв'язок смертi потерпiлого з одержаним калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я має пiдтверджуватися висновками вiдповiдних медичних закладiв.

Сума страхових виплат кожнiй особi, яка має на це право, визначається шляхом дiлення частини заробiтку потерпiлого, що припадає на зазначених осiб, на кiлькiсть цих осiб.

Сума страхових виплат непрацездатним особам, якi не перебували на утриманнi померлого, але мають на це право, визначається в такому порядку:

1) якщо кошти на утримання стягувалися за рiшенням суду, страховi виплати визначаються в сумi, призначенiй судом;

2) якщо кошти на утримання не стягувалися в судовому порядку, сума страхової виплати встановлюється Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

У разi коли право на страховi виплати мають одночасно непрацездатнi особи, якi перебували на утриманнi померлого, i непрацездатнi особи, якi не перебували на його утриманнi, спочатку визначається сума страхових виплат особам, якi не перебували на утриманнi померлого.

Установлена зазначеним особам сума страхових виплат виключається iз заробiтку годувальника, а потiм визначається сума страхових виплат особам, якi перебували на утриманнi померлого, у порядку, передбаченому абзацами першим та другим цього пункту.

Страховi виплати особам, якi втратили годувальника, провадяться в повному розмiрi без урахування призначеної їм пенсiї у разi втрати годувальника та iнших доходiв.

10. Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових виплат потерпілому у зв'язку із втраченим ним заробітком (або відповідної його частини) визначається згідно з порядком обчислення середньої заробітної плати для виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

11. При обчисленні середньомісячного заробітку враховуються основна і додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які включаються до фонду оплати праці і підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян.

12. Середньомiсячний заробiток, обчислений у порядку, передбаченому частиною десятою цiєї статтi, береться для визначення розмiру одноразової допомоги потерпiлому або членам його сiм'ї та особам, якi перебували на його утриманнi, у разi смертi потерпiлого.

13. У разi повторного ушкодження здоров'я середньомiсячний заробiток, за бажанням потерпiлого, обчислюється за вiдповiднi перiоди, що передували першому або повторному ушкодженню здоров'я. Сума страхової виплати в цьому разi визначається згiдно iз ступенем (у вiдсотках) втрати професiйної працездатностi, що встановлюється МСЕК за сукупнiстю випадкiв ушкодження здоров'я.

Якщо повторне ушкодження здоров'я працiвника настало з вини iншого роботодавця, страхова виплата провадиться на загальних пiдставах.

14. Якщо на час звернення за страховою виплатою документи про заробiток потерпiлого до ушкодження здоров'я не збереглися, сума страхової виплати визначається за дiючою на час звернення тарифною ставкою (окладом) за професiєю (посадою) на пiдприємствi (в галузi), на якому працював потерпiлий, або за вiдповiдною тарифною ставкою (окладом) подiбної професiї (посади), але не менше розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на день виплати. Вiдсутнiсть документiв про заробiток пiдтверджується довiдкою роботодавця або вiдповiдного архiву.

15. У разi ушкодження здоров'я в перiод виробничого навчання (практики) сума страхової виплати визначається за дiючою на пiдприємствi ставкою (окладом) тiєї професiї (спецiальностi), якiй навчався потерпiлий, але не нижче найменшого розряду тарифної сiтки вiдповiдної професiї.

Якщо у перiод навчання (практики) потерпiлий одержував заробiток, сума страхової виплати визначається, за його згодою, iз середньомiсячного заробiтку за цей перiод. За бажанням потерпiлого сума страхової виплати може бути визначена iз середньомiсячного заробiтку до початку виробничого навчання (практики).

16. Виплата пенсiї по iнвалiдностi внаслiдок нещасного випадку на виробництвi або професiйного захворювання провадиться потерпiлому вiдповiдно до законодавства про пенсiйне забезпечення, крiм випадкiв, передбачених пунктом 2 статтi 8 та статтею 9 цього Закону.

17. Неповнолiтнiй особi, яка вiдповiдно до статтi 9 цього Закону народилася iнвалiдом внаслiдок травмування на виробництвi або професiйного захворювання матерi пiд час її вагiтностi, або особам, зазначеним у пунктi 2 статтi 8 цього Закону, якi стали iнвалiдами пiд час вiдповiдних занять або робiт, Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв провадить щомiсячнi страховi виплати як iнвалiдам дитинства, а пiсля досягнення ними 16 рокiв - у розмiрi середньомiсячного заробiтку, що склався на територiї областi (мiста) проживання цих осiб, але не менше середньомiсячного заробiтку в країнi на день виплати.

18. Iндексацiя суми страхової виплати провадиться вiдповiдно до законодавства.

19. Якщо застрахований одночасно має право на безоплатне або пiльгове отримання одних i тих же видiв допомоги, забезпечення чи догляду згiдно з цим Законом та iншими законами, нормативно-правовими актами, йому надається право вибору вiдповiдного виду допомоги, забезпечення чи догляду за однiєю з пiдстав.

Документи для розгляду справ про страховi виплати

Для розгляду справ про страховi виплати до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв подаються:

акт розслiдування нещасного випадку або акт розслiдування професiйного захворювання за встановленими формами та (або) висновок МСЕК про ступiнь втрати професiйної працездатностi застрахованого чи копiя свiдоцтва про його смерть, а також вiдповiднi рiшення про вiдшкодування моральної (немайнової) шкоди;

документи про необхiднiсть подання додаткових видiв допомоги.

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв приймає рiшення про виплати у разi втрати годувальника за умови подання таких документiв, якi видаються вiдповiдними органiзацiями в триденний строк з моменту звернення заявника:

1) копiї свiдоцтва органу реєстрацiї актiв громадянського стану про смерть потерпiлого;

2) довiдки житлово-експлуатацiйної органiзацiї, а за її вiдсутностi - довiдки виконавчого органу ради чи iнших документiв про склад сiм'ї померлого, в тому числi про тих, хто перебував на його утриманнi, або копiї вiдповiдного рiшення суду;

3) довiдки житлово-експлуатацiйної органiзацiї, а за її вiдсутностi - виконавчого органу ради про батькiв або iншого члена сiм'ї померлого, який не працює та доглядає дiтей, братiв, сестер чи онукiв померлого, якi не досягли 8-рiчного вiку;

4) довiдки навчального закладу про те, що член сiм'ї потерпiлого вiком вiд 18 до 23 рокiв, який має право на вiдшкодування шкоди, навчається за денною формою навчання;

5) довiдки навчального закладу iнтернатного типу про те, що член сiм'ї потерпiлого, який має право на вiдшкодування шкоди, перебуває на утриманнi цього закладу.

Факт перебування на утриманнi потерпiлого у разi вiдсутностi вiдповiдних документiв i неможливостi їх вiдновлення встановлюється в судовому порядку.

Якщо застрахований або члени його сiм'ї за станом здоров'я чи з iнших причин не спроможнi самi одержати зазначенi вище документи, їх одержує та подає вiдповiдний страховий експерт Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Розгляд справ про страховi виплати

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв розглядає справу про страховi виплати на пiдставi заяви потерпiлого або заiнтересованої особи за наявностi усiх необхiдних документiв i приймає вiдповiднi рiшення у десятиденний строк, не враховуючи дня надходження зазначених документiв.

Рiшення оформляється постановою, в якiй зазначаються данi про осiб, якi мають право на страховi виплати, розмiри виплат на кожного члена сiм'ї та їх строки або обгрунтування вiдмови у виплатах; до постанови додаються копiї необхiдних документiв.

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв може затримати страховi виплати до з'ясування пiдстав для виплат, якщо документи про нещасний випадок оформленi з порушенням установлених вимог.

Вiдмова у страхових виплатах i наданнi соцiальних послуг

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв може вiдмовити у страхових виплатах i наданнi соцiальних послуг застрахованому, якщо мали мiсце:

1) навмиснi дiї потерпiлого, спрямованi на створення умов для настання страхового випадку;

2) подання роботодавцем або потерпiлим Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв свiдомо неправдивих вiдомостей про страховий випадок;

3) вчинення застрахованим умисного злочину, що призвiв до настання страхового випадку.

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв може вiдмовити у виплатах i наданнi соцiальних послуг застрахованому, якщо нещасний випадок згiдно iз законодавством не визнаний пов'язаним з виробництвом.

Припинення страхових виплат i надання соцiальних послуг

Страховi виплати i надання соцiальних послуг може бути припинено:

1) на весь час проживання потерпiлого за кордоном, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України;

2) на весь час, протягом якого потерпiлий перебуває на державному утриманнi, за умови, що частка виплати, яка перевищує вартiсть такого утримання, надається особам, якi перебувають на утриманнi потерпiлого;

3) якщо з'ясувалося, що виплати призначено на пiдставi документiв, якi мiстять неправдивi вiдомостi. Сума витрат на страховi виплати, отриманi застрахованим, стягується в судовому порядку;

4) якщо страховий випадок настав внаслiдок навмисного намiру заподiяння собi травми;

5) якщо потерпiлий ухиляється вiд медичної чи професiйної реабiлiтацiї або не виконує правил, пов'язаних з установленням чи переглядом обставин страхового випадку, або порушує правила поведiнки та встановлений для нього режим, що перешкоджає одужанню;

6) в iнших випадках, передбачених законодавством.

Якщо на утриманнi потерпiлого перебувають члени сiм'ї, якi проживають на територiї України, виплати у випадках, передбачених пунктами 1 i 5 цiєї статтi, не припиняються, а лише зменшуються на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв усiєї суми виплат.

Оподаткування страхових виплат

Оподаткування сум страхових виплат потерпiлим та особам, якi мають на них право, здiйснюється згiдно iз законодавством.

Строки проведення страхових виплат

Страховi виплати провадяться щомiсячно в установленi Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв днi на пiдставi постанови цього Фонду або рiшення суду:

потерпiлому - з дня втрати працездатностi внаслiдок нещасного випадку або з дати встановлення професiйного захворювання;

особам, якi мають право на виплати у зв'язку iз смертю годувальника, - з дня смертi потерпiлого, але не ранiше дня виникнення права на виплати.

Одноразова допомога виплачується потерпiлому в мiсячний строк з дня визначення МСЕК стiйкої втрати професiйної працездатностi, а в разi смертi потерпiлого - у мiсячний строк з дня смертi застрахованого особам, якi мають на це право.

Якщо справи про страховi виплати розглядаються вперше по закiнченнi трьох рокiв з дня втрати потерпiлим працездатностi внаслiдок нещасного випадку або з дня смертi годувальника, страховi виплати провадяться з дня звернення.

Виплати призначенi, але не одержанi своєчасно потерпiлим або особою, яка має право на одержання виплат, провадяться за весь минулий час, але не бiльш як за три роки з дня звернення за їх одержанням.

Страховi виплати провадяться протягом строку, на який встановлено втрату працездатностi у зв'язку iз страховим випадком, а фiнансування додаткових витрат згiдно iз статтею 21 цього Закону - протягом строку, на який визначено потребу в них.

Страховi виплати провадяться протягом строку, встановленого МСЕК або ЛКК. Строк проведення страхових виплат продовжується з дня їх припинення i до часу, встановленого при наступному оглядi МСЕК або ЛКК, незалежно вiд часу звернення потерпiлого або заiнтересованих осiб до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв. При цьому сума страхових виплат за минулий час виплачується за умови пiдтвердження МСЕК втрати працездатностi та причинного зв'язку мiж настанням непрацездатностi та ушкодженням здоров'я.

Якщо потерпiлому або особам, якi мають право на одержання страхової виплати, з вини Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв своєчасно не визначено або не виплачено суми страхової виплати, ця сума виплачується без обмеження протягом будь-якого строку та пiдлягає коригуванню у зв'язку iз зростанням цiн на споживчi товари та послуги в порядку, встановленому статтею 34 Закону України “Про оплату працi”.

Страховi виплати за поточний мiсяць провадяться протягом мiсяця з дня настання страхового випадку. Доставка i переказ сум, що виплачуються потерпiлим, провадяться за рахунок Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

За бажанням одержувачiв цi суми можуть перераховуватися на їх особовi рахунки в банку.

Суми, одержанi в рахунок страхових виплат потерпiлим або особою, яка має право на цi виплати, можуть бути утриманi Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв, якщо рiшення про їх виплату прийнято на пiдставi пiдроблених документiв або подано свiдомо неправдивi вiдомостi, а також якщо допущено помилку, яка впливає на суму страхових виплат.

Належнi суми страхових виплат, що з вини Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв не були своєчасно виплаченi особам, якi мають на них право, у разi смертi цих осiб виплачуються членам їх сiмей, а в разi їх вiдсутностi - включаються до складу спадщини.

Зберiгання справ про страховi виплати

Копiї рiшень Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв або суду про призначення страхових виплат, заяви потерпiлих та iнших заiнтересованих осiб про призначення виплат з усiма необхiдними документами зберiгаються Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Через два роки пiсля припинення страхових виплат зазначенi справи передаються на постiйне зберiгання до архiвних установ у порядку, визначеному законодавством.

Обов'язки застрахованного

Застрахований зобов'язаний:

1) знати та виконувати вимоги законодавчих та iнших нормативно-правових актiв про охорону працi, що стосуються застрахованого, а також додержуватися зобов'язань щодо охорони працi, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором, контрактом) та правилами внутрiшнього трудового розпорядку пiдприємства;

2) у разi настання нещасного випадку або професiйного захворювання:

а) лiкуватися в лiкувально-профiлактичних закладах або у медичних працiвникiв, з якими Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв уклав угоди на медичне обслуговування;

б) додержувати правил поведiнки та режиму лiкування, визначених лiкарями, якi його лiкують;

в) не ухилятися вiд професiйної реабiлiтацiї та виконання вказiвок, спрямованих на якнайшвидше повернення його до трудової дiяльностi;

г) своєчасно повiдомляти робочий орган виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв про обставини, що призводять до змiни розмiру матерiального забезпечення, складу соцiальних послуг та порядку їх надання (змiни стану непрацездатностi, складу сiм'ї, звiльнення з роботи, працевлаштування, виїзд за межi держави тощо).

Права та обов'язки роботодавця як страхувальника

Роботодавець як страхувальник має право:

1) брати участь на виборнiй основi в управлiннi страхуванням вiд нещасних випадкiв;

2) вимагати вiд Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв виконання обов'язкiв Фонду щодо органiзацiї профiлактики нещасних випадкiв i професiйних захворювань та соцiального захисту потерпiлих;

3) оскаржувати рiшення працiвникiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв у спецiальних комiсiях з питань вирiшення спорiв при виконавчiй дирекцiї Фонду та при її робочих органах;

4) брати участь у визначеннi йому знижок чи надбавок до страхового тарифу;

5) захищати свої права та законнi iнтереси, а також права та законнi iнтереси застрахованих, у тому числi в судi.

Роботодавець як страхувальник зобов'язаний:

1) своєчасно реєструватися у Фондi соцiального страхування вiд нещасних випадкiв;

2) своєчасно та повнiстю сплачувати в установленому порядку страховi внески до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв;

3) iнформувати робочий орган виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв:

а) про кожний нещасний випадок або професiйне захворювання на пiдприємствi;

б) про змiну технологiї робiт або виду дiяльностi пiдприємства для переведення його до вiдповiдної групи тарифiв небезпеки;

в) не пiзнiш як за два мiсяцi - про лiквiдацiю пiдприємства;

4) щорiчно подавати робочому органу виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв вiдомостi про чисельнiсть працiвникiв, рiчну суму заробiтної плати, рiчний фактичний обсяг реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), кiлькiсть нещасних випадкiв i професiйних захворювань на пiдприємствi за минулий календарний рiк;

5) безоплатно створювати всi необхiднi умови для роботи на пiдприємствi представникiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв;

6) повiдомляти працiвникам пiдприємства адресу та номери телефонiв робочого органу виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв, а також лiкувально-профiлактичних закладiв та лiкарiв, якi за угодами з цим Фондом обслуговують пiдприємство.

Порядок i строки подання вiдомостей, передбачених пунктами 3 i 4 частини другої цiєї статтi, визначаються Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Система фiнансування та джерела коштiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв провадить збiр та акумулювання страхових внескiв, має автономну, незалежну вiд будь-якої iншої, систему фiнансування.

Фiнансування Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв здiйснюється за рахунок:

внескiв роботодавцiв: для пiдприємств - з вiднесенням на валовi витрати виробництва, для бюджетних установ та органiзацiй - з асигнувань, видiлених на їх утримання та забезпечення;

капiталiзованих платежiв, що надiйшли у випадках лiквiдацiї страхувальникiв;

прибутку, одержаного вiд тимчасово вiльних коштiв Фонду на депозитних рахунках;

коштiв, одержаних вiд стягнення вiдповiдно до законодавства штрафiв i пенi з пiдприємств, а також штрафiв з працiвникiв, винних у порушеннi вимог нормативних актiв з охорони працi;

добровiльних внескiв та iнших надходжень, отримання яких не суперечить законодавству.

Працiвники не несуть нiяких витрат на страхування вiд нещасного випадку.

Кошти на здiйснення страхування вiд нещасного випадку не включаються до складу Державного бюджету України, використовуються виключно за їх прямим призначенням i зараховуються на єдиний централiзований рахунок Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв в установах банкiв, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України для обслуговування коштiв Державного бюджету України, або спецiалiзованого банку, який обслуговує фонди соцiального страхування.

Умови, порядок обслуговування, гарантiї збереження коштiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв визначаються договором мiж банком, виконавчою дирекцiєю цього Фонду та Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Страховi тарифи, розмiри та порядок здiйснення страхових внескiв до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв

Страховi тарифи, диференцiйованi по групах галузей економiки (видах робiт) залежно вiд класу професiйного ризику виробництва, встановлюються законом.

Сума страхових внескiв страхувальникiв до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв повинна забезпечувати:

фiнансування заходiв, спрямованих на вирiшення завдань, передбачених статтею 1 цього Закону;

створення вiдповiдно до пункту 9 частини сьомої статтi 17 цього Закону резерву коштiв Фонду для забезпечення його стабiльного функцiонування;

покриття витрат Фонду, пов'язаних iз здiйсненням соцiального страхування вiд нещасного випадку.

Розмiри страхових внескiв страхувальникiв обчислюються:

для роботодавців - у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”, які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян;

для добровільно застрахованих осіб - у відсотках до мінімальної заробітної плати.

Страхові внески нараховуються в межах граничної суми заробітної плати (доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України та є розрахунковою величиною при обчисленні страхових виплат.

Розмiр страхового внеску залежить вiд класу професiйного ризику виробництва, до якого вiднесено пiдприємство, знижки до нього (за низькi рiвнi травматизму, професiйної захворюваностi та належний стан охорони працi) чи надбавки (за високi рiвнi травматизму, професiйної захворюваностi та неналежний стан охорони працi).

Розмiр зазначеної знижки чи надбавки не може перевищувати 50 вiдсоткiв страхового тарифу, встановленого для вiдповiдної галузi економiки (виду робiт).

Розрахунок розмiру страхового внеску для кожного пiдприємства провадиться Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв вiдповiдно до Порядку визначення страхових тарифiв для пiдприємств, установ та органiзацiй на загальнообов'язкове соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Страхувальник здiйснює страховий внесок у Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв у порядку i строки, якi визначаються страховиком.

Залишки сум вiд можливого перевищення доходiв над витратами Фонду за пiдсумками фiнансового року використовуються для коригування (зменшення) суми внескiв страхувальникiв.

Якщо на страхувальника протягом календарного року накладався штраф за порушення законодавства про охорону працi, вiн втрачає право на знижку страхового тарифу.

Суми надбавок до страхових тарифiв i штрафiв сплачуються страхувальником iз суми прибутку, а при вiдсутностi прибутку вiдносяться на валовi витрати виробництва; для бюджетних установ та органiзацiй - iз коштiв на утримання страхувальника.

У разi систематичних порушень нормативних актiв про охорону працi, внаслiдок чого зростає ризик настання нещасних випадкiв i професiйних захворювань, пiдприємство у будь-який час за рiшенням вiдповiдного робочого органу виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на основi вiдповiдного подання страхового експерта, який обслуговує це пiдприємство, може бути вiднесено до iншого, бiльш високого класу професiйного ризику виробництва. Цей захiд може мати i зворотну дiю, але з початку фiнансового року.

Органи Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв мають право проводити в порядку, визначеному законодавством України, плановi та позаплановi виїзнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi щодо сплати та цiльового використання ними збору на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасних випадкiв.

Щорiчнi та позаплановi аудиторськi перевiрки щодо сплати та цiльового використання збору загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiд нещасних випадкiв, що проводяться за рiшенням наглядової ради, здiйснюють незалежнi аудиторськi органiзацiї. До перевiрки можуть бути залученi державнi податковi адмiнiстрацiї.

Юридичнi та фiзичнi особи, що здiйснюють операцiї з коштами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, зобов'язанi представляти контролюючим органам необхiднi документи та вiдомостi, що належать до сфери їх дiяльностi.

Вiдповiдальнiсть Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв за невиконання або неналежне виконання умов страхування

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством за шкоду, заподiяну застрахованим особам внаслiдок невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання умов страхування, встановлених законодавством.

Працiвники Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв за порушення законодавчих або iнших нормативно-правових актiв про страхування вiд нещасного випадку несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством України.

Вiдповiдальнiсть осiб, якi надають соцiальнi послуги

Заклади охорони здоров'я, заклади професiйної реабiлiтацiї та громадяни, якi надають соцiальнi послуги застрахованим особам, несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну застрахованим особам або Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв внаслiдок фальсифiкацiї даних про обсяги та якiсть наданих послуг.

Достовiрнiсть зазначених у документах даних, передбачених частиною першою цiєї статтi, перевiряється виконавчою дирекцiєю Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Вiдповiдальнiсть страхувальника за невиконання своїх обов'язкiв

Страхувальник несе вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну застрахованому або Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв внаслiдок невиконання своїх обов'язкiв iз страхування вiд нещасного випадку, вiдповiдно до законодавства.

За прострочення сплати страхового внеску до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв iз страхувальника стягується пеня згiдно iз законодавством.

За несвоєчасну сплату страхового внеску, несвоєчасне iнформування Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв про чисельнiсть працiвникiв, рiчний фактичний обсяг реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), рiчну суму заробiтної плати на пiдприємствi, нещаснi випадки на виробництвi та професiйнi захворювання, що сталися на пiдприємствi, про змiни технологiї робiт, виду дiяльностi пiдприємства або його лiквiдацiю страхувальник притягається до вiдповiдальностi згiдно iз законодавством.

Страхувальнику забороняється вчиняти будь-якi дiї, що можуть призвести до прийняття ним разом iз застрахованою особою спiльного рiшення, яке може завдати шкоди цiй особi.

Вiдповiдальнiсть застрахованої особи за невиконання умов страхування

Застрахована особа несе вiдповiдальнiсть за невиконання своїх обов'язкiв щодо страхування вiд нещасного випадку згiдно iз законодавством.

Вирiшення спорiв

Спори щодо суми страхових внескiв, а також щодо розмiру шкоди та прав на її вiдшкодування, накладення штрафiв та з iнших питань вирiшуються в судовому порядку. За бажанням заiнтересована особа може звернутися з питань вирiшення спору до спецiальної комiсiї при виконавчiй дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв. До складу цiєї комiсiї на громадських i паритетних засадах входять представники держави, застрахованих осiб i страхувальникiв.

Такi ж комiсiї на тих же засадах створюються при робочих органах виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв iз залученням представникiв мiсцевих органiв виконавчої влади, застрахованих осiб i страхувальникiв.

Положення про дiяльнiсть i персональний склад цих комiсiй затверджується правлiнням Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Рiшення комiсiї при робочому органi виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв може бути оскаржено до комiсiї, створеної при виконавчiй дирекцiї цього Фонду, а рiшення останньої - до його правлiння.

Страницы: 1, 2, 3Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать