Аграрний розвиток Німеччини напередодні Селянської війни (1524-1525 рр.)

Аграрний розвиток Німеччини напередодні Селянської війни (1524-1525 рр.)

30

Міністерство освіти і науки України

Полтавський державний педагогічний

університет імені В.Г.Короленка

Кафедра всесвітньої історії

АГРАРНИЙ РОЗВИТОК

НІМЕЧЧИНИ НАПЕРЕДОДНІ СЕЛЯНСЬКОЇ ВІЙНИ

(1524-1525 РР.)

Курсова робота

студента групи І-54

історичного факультету

Чаплянки Василя Васильовича

Науковий керівник:

кандидат історичних наук,

доцент

Волошин Юрій Володимирович

Полтава - 2004 З М І С Т

Вступ ..............................................................................................……….. 3

Розділ І

Розвиток продуктивних сил у сільському господарстві

Німеччини ………………………………………………………….…….. 6

Розділ ІІ

Соціальне становище німецького селянства наприкінці ХV --

на початку ХVІ століття ……………………………………..………… 10

Розділ ІІІ

Селянські бунти як вияв невдоволення феодальними відносинами

на селі …………………………………………………………………..... 18

Висновки .....................................................//........................................... 28

Список використаної літератури ........................................................ 32

В с т у п

Актуальність дослідження.

Для історії Європи доби Середньовіччя велике значення має Реформація та Велика селянська війна в Німеччині. Ці події ознаменували собою перші ознаки зародження антифеодальних настроїв у тогочасному суспільстві. Це були перші ознаки буржуазних революцій у Європі пізнішого часу. Саме протиріччя в аграрному розвиткові Німеччини кінця ХV -- початку ХVІ ст. дають поштовх для подальшого обуржуазнення суспільства.

Що ж являла собою Німеччина у згаданий нами період? Яким же був її аграрний розвиток? Чому селянство стало рушійною силою для зміни суспільної структури? Відповіді на всі ці питання повинна дати тема нашої курсової роботи “аграрний розвиток Німеччини напередодні Селянської війни (1524-1525 рр.)”.

Історіографія проблеми.

Детальну інформацію по досліджуваній проблематиці ми черпаємо з монографічної літератури. На жаль, такої не багато. Це лише доробки А.І.Неусихіна “Проблемы европейского феодализма” [16], М.М.Сміріна “Очерки истории политической борьбы в Германии перед Реформацией” [19], а також збірник “Социальные отношения и политическая борьба в Германии (ХІ-ХVІ вв.)” [20].

Та найбільш вдало і широко досліджувана проблематика показана в працях дослідників В.Є.Майєра (“Крестьянство Германии в эпоху позднего феодализма”) [14] та В.А.Єрмолаєва (“Крестьянское движение в Германии перед Реформацией”) [3].

Важливими є також статті авторів-дослідників, уміщені в спеціальних історичних журналах та збірниках праць -- “Средние века” та “Вопросы истории”. Зокрема, це статті істориків А.А.Луковцева [11; 12], М.І.Лєвіна [10], А.А.Євдокімова [2], Н.В.Савіна [18], Ю.К.Некрасова [15], В.Є.Майєра [13].

При написанні роботи була використана і література загального та підручникового характеру. Це “Всемирная история в 24-х томах” [1], “История Европы в 8-ми томах” [8], підручники О.Ієгера “История средних веков” [4], С.Д.Сказкіна “История средних веков” [6] та “История средних веков” за редакцією Колесніцького [5].

Об'єктом нашої курсової роботи виступає феодалізоване сільське господарство та сільські стани Німеччини кінця ХV -- початку ХVІ століття.

Предметом дослідження є аграрний розвиток німецьких земель у згаданий нами період та селянські виступи проти засилля феодальних порядків.

Метою курсового доробку є показати особливості розвитку сільського господарства, умови праці селян та їх супротив посиленню феодалізації суспільства у Німеччині напередодні Селянської війни 1524-1525 років.

Окреслена мета конкретизується у наступних завданнях:

показати особливості розвитку продуктивних сил у сільському господарстві Німеччини;

дослідити соціальне становище німецького селянства наприкінці ХV -- на початку ХVІ століття;

охарактеризувати соціальне розшарування селянства Німеччини в цей же період;

дати короткий аналіз селянським феодальним повинностям та податкам;

висвітлити селянські бунти перед Селянською війною в Німеччині 1524-1525 рр.

Матеріали даної курсової роботи можуть бути використані на уроках з історії середніх віків (7 клас) у загальноосвітніх школах, навчальних закладах нового типу -- гімназіях, коледжах, ліцеях тощо, а також у роботі шкільного історичного гуртка.

Розділ І

Розвиток продуктивних сил

у сільському господарстві Німеччини

При всій стрімкості підйому міст і бюргерства, розмаху діяльності купецьких компаній і торгово-промислових фірм сільське господарство і дрібне ремісниче виробництво навіть у найбільш промислово розвитих районах у цей час залишалося основою економіки, а селянство -- основним працюючим і експлуатованим класом. Майже 90% населення проживало в селах і маленьких містечках, де сільськогосподарські заняття їхніх мешканців звичайно були найважливішим джерелом існування. Ренти із селянських господарств складали основу добробуту і соціального статусу світських і церковних феодальних сеньйорів і були важливою складовою частиною доходів міського патриціату. Німецьке село не залишилося осторонь від господарського підйому, яким з кінця XV ст. були охоплені не аграрні сфери економіки. Підйом цей не був настільки помітним у сфері розвитку знарядь праці й агрикультури; форми його прояву, ритм і соціальні наслідки були іншими, ніж у місті [8, 77].

До початку XVI ст. були переборені наслідки затяжної, висхідної ще до другої половини XIV ст. кризи. Кінець XV -- початок XVII ст. -- період сприятливої ринкової кон'юнктури, стрімкого зростання цін на продукцію сільського господарства. Ріст цін на предмети першої необхідності випереджав ріст цін на ремісничі вироби, загальне їхнє зростання перевершувало ріст оплати праці, сприяючи зубожінню економічно слабких ремісничих і селянських господарств і найманих робітників. Прогрес продуктивних сил у сільському господарстві найбільше яскраво виявлявся в новій хвилі внутрішньої колонізації, розширенні площі оброблюваних угідь за рахунок осушення заболочених ґрунтів у північних районах, розкорчування в лісистих районах Швабії, Верхньої Баварії, Вестфалії, більш інтенсивного використання земель у безпосередній близькості й у далекій окрузі міст (Рейнська область, Тюрингія, Саксонія, Вестфалія й ін.). Ґрунтувалися нові села в областях гірських розробок і зосередження плавильного виробництва в Ерцгебірзі і Тюрінгії, заселялися заново, розширювалися колись закинуті землі або ті, що збезлюділи в час епідемій і голодувань села, знову засівалися пустища [19, 50].

Прогрес був пов'язаний з поглибленням спеціалізації, інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва і ростом його товарності. Це мало як наслідок зміну аграрного ландшафту, ускладнення структури сільського господарства окремих регіонів. Уже до середини XV ст. цілком позначилися розходження німецьких земель в орієнтації їхнього сільськогосподарського виробництва. Східна і Північно-Східна Німеччина, Заельб'я -- область колонізації, родючих ґрунтів, орного землеробства. Зернове господарство Заельб'я не тільки постачало хлібом свої міста, але через Ганзу рано включалося в експортну торгівлю зерном із країнами Північної і Північно-Західної Європи. Зернове господарство в сполученні з дрібним скотарством було характерно і для західних, і для центральних областей “Старої” Німеччини (Вестфалія, Тюрінгія, Саксонія, Франконія). Навпроти, на півдні і південному заході зернові були рано потіснені більш дохідними технічними культурами (вайда, крап, шафран), виноградарством, тваринництвом. Районна спеціалізація підсилюється й ускладнюється протягом XVI ст. одночасно зі зміцненням надрегіональних господарських зв'язків, що нерідко призводило до перегрупування сільськогосподарських культур і занять в окремих областях -- Вестфалії, Нижній Саксонії, Тюрінгії, Гессену, де вайда і льон, городні культури потіснили зернові. Навіть у Заельб'ї поряд з розширенням посівів під жито -- основну експортну культуру -- виникають зони товарного виробництва льону: льон із Пруссії і Вестфалії вважався кращим [13, 294].

Цілі райони Німеччини жили за рахунок розведення худоби (область маршів між Фрісландією і Ейдерштедтом, села Ландсхуту). Попит на м'ясо, молочні продукти і вовну стимулював товарне скотарство, особливо вівчарство, поблизу великих міст у Рейнській області, по Майну, Дунаєві, Ельбі й ін. Для кельнських сукноробів-експортерів вирощувалася вайда на родючих землях Нижнього Рейну, у Вестфалії, Нижній Саксонії, Тюрингії; експортне пивоварство мало потребу в розведенні хмелю на великих площах [8, 78].

Отже, економічне зростання, ріст цін і попиту на продукцію сільського господарства сприяли розвитку товарно-грошових відносин у селі і залученню селянського і панського господарства у виробництво на ринок. Ступінь інтенсивності цього процесу, його форми і соціальні наслідки багато в чому визначалися пануючою у тій чи іншій області системою землекористування. Економічно сильні селянські господарства, що орієнтувалися на ринкову кон'юнктуру, одержали на початку XVI ст. найбільшого поширення на захід від Ельби, де розвиток аграрних відносин протікав в рамках сеньйорії і виробництво основної маси продукції здійснювалося не на панському домені, а у селянських господарствах -- у Вестфалії і Нижній Саксонії, Верхній Швабії, Верхній Баварії [8, 78]. Тут переважало спадкоємне право майорату, що перешкоджало дробленню селянських наділів, була поширена менерська і селянська оренда, роль панщини -- незначна. Розвитку господарської ініціативи селян-орендарів, спеціалізації їхніх господарств сприяло поширення іздольної оренди, що відкривала шлях для звільнення від феодальної залежності і можливості, що створювала, для еволюції феодальної ренти в капіталістичну. До числа заможних сільських мешканців належали також власники постоялих дворів і селяни, що займалися візництвом. Цілі села жили за рахунок обслуговування торгових комунікацій.

Розділ ІІ

Соціальне становище німецького селянства

наприкінці ХV -- на початку ХVІ століття

Залучення селянського господарства в ринкові відносини поглиблювало майнову і соціальну диференціацію в селі; зростав шар малоземельних і безнадільних селян. У селах Франконії, Тюрінгії -- районів, що стали центрами Селянської війни,-- бідняки і паупери складали 25-30, місцями до 50% жителів. Наймана праця сільської бідноти широко використовувалася вже в передреформаційний період -- у якості додаткової робочої сили для польових робіт на панському домені й у заможних селян-орендарів; сезонних робітників, найманих громадою; для будівельних і дорожніх робіт, транспортування панських і мейєрських обозів на ринок і т. д. [17, 200]. Сільська біднота займалася ремеслами за замовленням скупника-підприємця: сотні прядильників і ткачів виготовляли пряжу, невибілену полотнину, сукно, бумазею. Сільські ремісники поставляли напівфабрикати металовиробів для підприємців з Нюрнбергу і Кельну. Безземельні селяни шукали додатковий заробіток на рудниках і плавильнях, соляних промислах, у каменоломнях, у районах лісорозробок. Таким чином, вже в передреформаційний період у селі йшов процес формування резерву щодо вільної робочої сили, хоча наймана праця була обплутана мережею феодальних обмежень і сполучалася нерідко з особистою залежністю, натуральними формами оплати, цеховими розпорядженнями [9, 154].

Князі, дворяни, лицарі рано зрозуміли вигідність торгівлі сільськогосподарськими продуктами. У Заельб'ї до кінця XV ст. уже затвердилася система лицарських маєтків. Широко використовувало працю закріпачених селян і поденників лицарське господарство. Селяни-колоністи не могли конкурувати з лицарями у виробництві товарного хліба. Гарні можливості збуту зерна через ганзейські міста рано стимулювали прагнення лицарства до розширення своїх маєтків за рахунок узурпації селянських наділів, прикріплення селян до землі і перекладу їх на панщину. Ці тенденції цілком позначилися на початку XVI ст. (зокрема, зниження економічного і соціального статусу німецьких селян-колоністів, його зближення зі статусом особисто залежного місцевого населення), але могли бути реалізовані лише в XVI-XVII ст., після Селянської війни. Цьому сприяла також передача дворянству судових і поліцейських функцій. У Мекленбурзі, Бранденбурзі, Померанії, Пруссії були створені великі лицарські товарні господарства -- фольварки, засновані на праці кріпаків (вторинне закріпачення селянства) [11, 104].

Посилення на рубежі XV-XVI ст. феодального натиску на селян -- явище, загальне для всіх німецьких земель. В основі його лежали різко зростаюча потреба феодального класу в грошах і пов'язане з цим прагнення максимально використовувати сприятливу ринкову кон'юнктуру для підвищення прибутковості своїх господарств, забезпечити необхідний суспільний статус і спосіб життя, що відповідає представленням епохи Відродження. Особливо сильні ці прагнення були в дрібного і середнього дворянства, лицарства [7, 234]. Економічне становище цього шару було підірвано розвитком найомництва, посиленням територіальної князівської влади. Дворянство було поплутано боргами, що штовхали його до застав і в кінцевому рахунку приводили до втрати маєтків. Володарі дрібних територій, що переважали в Західній і Південно-Західній Німеччині. були особливо енергійні, у натиску на селян, оскільки феодальна рента була для них єдиним джерелом доходу на відміну від князів і прелатів, що володіли також регальними правами і можливістю обкладання міст. Сеньйоральна реакція відбивала опір пануючого класу соціальним змінам, росту самостійності і конкуренції з боку селянських господарств, його прагнення зберегти своє панування, зміцнивши його основи -- феодальну власність на землю [7, 295].

У селі процеси, що почалися в XV ст., проявилися з новою силою. В умовах бурхливого розвитку міст і подальшого росту елементів капіталістичних відносин князь і дворяни прагнули ще більше зміцнити феодальну власність на землю і використовувати у своїх інтересах товарне виробництво. Скасування спадковості селянських земельних тримань і скорочення термінів тримань на час, що практикувалося ще раніше, з початку XVI ст. прийняли характер загального наступу феодалів на селян. Метою феодалів була зміна умов тримань -- збільшення числа й обсягу селянських повинностей, недопущення самостійного розвитку селянських господарств і максимальне присвоєння їхнього надлишкового продукту.

Серед селянських повинностей значне місце займали ті, котрі стягувалися не регулярно, а при визначених “випадках”. Найбільш обтяжним з цієї категорії повинностей був “посмертний побір”, тобто побір зі спадщини померлого селянина. Крім цього побору, що стягувався в натурі і часто складав третину залишеного майна, феодал брав зі спадкоємця і грошовий побір за “допуск” до спадщини [15, 120].

Побори стягувалися феодалами при продажі селянином свого майна і при передачі господарства іншій особі. Існували побори і при інших подіях у житті селянина. Залежність селянина була потрійною: він залежав від власника землі, від “судового пана”, що здійснював на даній території право суду, і від “особистого пана” тобто того феодала, чиїм кріпаком вважався. Селянин платив повинності, пов'язані з визначеними “випадками”, усім феодалам від яких він залежав по тій чи іншій лінії. У південно-західних землях Німеччини землевласники намагалися зосередити у своїх руках усі види панування над селянами, здобуваючи в інших феодалів права “судових” і “особистих панів” Землевласник одержував, таким чином, повну свободу дії у відношенні свого селянина оббираючи його по всякому приводу в силу своїх різноманітних “прав” [1, 65].

Розміри “регулярних” повинностей, натуральних, грошових і відробіткових (у вигляді сплати чиншів (оброків) і виконання обов'язкових робіт) у південно-західних землях Німеччини не були строго фіксовані. З кінця XV і особливо в ХVІ ст. у міру розширення господарської активності панів вони усе більш збільшувалися. Зростаючий попит на вино, а також на вовну, льон і інші сільськогосподарські продукти, потрібні для промисловості, спонукав землевласників розширити виробництво цих продуктів у своїх власних господарствах. Для утримання черід, відходу за посівами, обробки льону і пеньки та виконання інших господарських робіт, так само як і для численних перевезень з полів у комори, з комор на часто віддалені міські ринки, добродії застосовували дармову працю селян, панщину [13, 88].

Під час народних хвилювань і особливо під час Селянської війни 1524-1525 р. селяни скаржилися, що їх змушують виконувати всі, по термінології документів, “потрібні” панам роботи -- оранку і підготовку землі до посівів, усі види обробки й упакування сільськогосподарських товарів і їхню доставку на ринки -- “куди пан укажете”. До дарових робіт залучалися також дружини селян і їхніх дітей. Там, де найбільше підсилився феодальний гніт, тобто в південно-західних землях, феодали доводили основну регулярну повинність селян -- поземельний чинш -- до значних розмірів і прагнули до його подальшого максимального підвищення. Крім чиншу, панщини і нерегулярних поборів селянин платив податки князю і церковній десятині -- “велику десятину” із врожаю зерна і “малу десятину” із всіх інших сільськогосподарських культур і худоби. Усе це складало надзвичайно складну систему повинностей. Селянське господарство розглядалося панами як основний засіб задоволення всіх їхніх потреб. Сама панська земля оброблялася селянським інвентарем [1, 66].

Ці обставини сильно перешкоджали самостійному розвитку селянського господарства і виникненню в ньому буржуазних відносин. Феодальна експлуатація, що підсилилася, не залишала місця і для проникнення в село капіталістичних елементів ззовні. Лихварі, які з'явилися в німецькому селі в кінці XV і початку XVI ст. стягували із селян “додатковий чинш”, що представляв собою лихварський відсоток на дану коли-небудь, позичку. У багатьох місцях селяни скаржилися, що їхні господарства обтяжені всілякими чиншами і поборами різного походження, що поглинають весь врожай і прирікають їх самих, дружин і дітей на голод.

Поряд зі збільшенням усіляких феодальних поборів і податків селяни страждали і від захоплень общинних земель і обмеження своїх прав на користування общинними угіддями, де паслися численні череди, що належали феодалам. Феодали продавали общинний ліс і забороняли селянам полювання і рибний лов. З метою забезпечення панського полювання селянам заборонялося знищувати дичину, що наносила шкоду їх полям [18, 144].

Кріпосний стан селян допомагав сеньйорам підсилювати феодальний натиск, давав можливість розпоряджатися майном і працею кріпаків. Тому відновлення значного ослабленого в попередній період кріпосного стану прийняло з початку XVI ст. масовий характер, особливо в південно-західних землях Німеччини. Це викликало сильне невдоволення селян. Звільнення від кріпосного стану зробилося під час Селянської війни загальною вимогою повсталих [19, 102].

Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать