Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної церкви в Україн
p align="left">4. Науково-популярна та публіцистична література.

5. Навчально-методична література: підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, конспекти лекцій, хрестоматії з історії православної Церкви, історії України тощо.

6. Мемуари державних і церковних діячів, учасників та свідків подій, що відбувалися у сфері взаємин державної влади і православної Церкви в Україні.

Отже, історіографічні джерела дають можливість якнайповніше уявити розвиток наукової думки щодо взаємин світської влади і православної Церкви у міжвоєнний період.

Всебічному дослідженню міжвоєнної історіографії значно сприяло необхідне вивчення опублікованих історичних (документальних) джерел, в яких визначені теоретичні, ідеологічні та політичні засади головних суб'єктів державно-церковних взаємин в Україні, розкриті їх сутність та зміст. Ці джерела також можна поділити на кілька груп:

1. Документи державних органів влади: статути, закони, накази, циркуляри, декрети, інструкції, постанови, розпорядження.

2. Документи владних структур і громад УАПЦ, РПЦ, обновленських церковних об'єднань.

3. Статті, промови, доповіді радянських державних і партійних діячів, котрі безпосередньо впливали на формування державно-церковних взаємин.

При роботі над дисертацією використано низку довідкових та бібліографічних видань: енциклопедії, словники, довідники, бібліографічні покажчики.

Окрему групу джерел складають архівні документи, виявлення і вивчення яких дало можливість більш повно уявити діяльність партійних і державних органів з видання антирелігійної літератури. Йдеться, насамперед, про документи, що зберігаються в Центральному державному архіві громадських об'єднань України (ЦДАГО України). Нами вивчені і використані документи фонду Центрального Комітету Компартії України (фонд 1) - протоколи засідань ЦК КП(б)У та його Політбюро, матеріали Агітаційно-пропагандистського відділу ЦК КП(б)У та відповідних відділів губернських і окружних комісій КП(б)У, протоколи засідань Антирелігійної комісії ЦК КП(б)У та її президії.

Другий розділ “Висвітлення історичної ролі та функцій православної Церкви в Україні представниками міжвоєнної історіографії” складається з трьох підрозділів. У першому підрозділі “Дискусії дослідників щодо історичних обставин та наслідків хрещення Київської Русі” розкриваються позиції авторів публікацій щодо причин, історичних обставин та наслідків хрещення Давньоруської держави. За результатами проведеного дослідження робиться висновок про те, що на зміст і спрямованість публікацій впливали політичні й конфесійні уподобання авторів, суспільно-політичні події й процеси, що відбувалися в Україні та за її межами. Слід відзначити, що наукові праці певної частини радянських дослідників характеризувалися досить високим науковим рівнем, глибоким аналізом, висвітленням проблеми в контексті соціально-економічних і суспільно-політичних відносин в державі. Науковим розвідкам істориків часів національно-визвольних змагань, авторів - представників української діаспори та українських церковних діячів притаманні певне перебільшення значення запровадження християнства в подальшій долі Київської Русі та ідеалізація особи Володимира Великого.

У другому підрозділі “Вивчення дослідниками ролі й функцій православної Церкви в суспільно-політичному житті України в дореволюційні часи” зауважується, що радянські автори позитивно оцінювали роль православної Церкви у період перебування переважної більшості українських земель у складі Речі Посполитої, тому що тоді українське православне духовенство відігравало важливу роль у козацько-селянських повстаннях та в Українській національній революції 1648 - 1676 рр. Одночасно вони вкрай негативно характеризували роль Церкви в українському суспільстві за часів самодержавства, зазначаючи, що тоді вона перетворилася на складову частину державного апарату. Автори - представники української діаспори та українські церковні діячі вважали, що православна Церква в українському суспільстві до 1686 р. виконувала консолідуючі функції. На відміну від радянських дослідників, висвітленню ролі і функцій Церкви за часів самодержавства вони приділяли мало уваги.

У третьому підрозділі “Відображення в публікаціях місця православної Церкви в державі за часів та після революційних подій 1917 р.” доведено, що численні праці радянських авторів характеризувалися гострою антицерковною та антиклерикальною спрямованістю. У роботах, які вийшли друком поза межами України, навпаки, цій проблемі приділялося мало уваги, що можна пояснити відірваністю авторів від Батьківщини, неможливістю доступу до радянських архівних джерел.

Третій розділ “Дослідження правових аспектів державно-церковних взаємин в Україні в міжвоєнній літературі” складається з чотирьох підрозділів. У першому підрозділі “Оцінки вченими правового становища релігійних громад в Україні за дореволюційної доби” визначено, що автори розглядали цю проблему побіжно, поряд з іншими аспектами державно-церковних відносин. Радянські автори при цьому надавали перевагу джерелознавчому аналізу відповідних державних правових актів, повністю ігноруючи церковно-канонічне право. Автори - представники української діаспори усвідомлювали важливість аналізу правового регулювання державно-церковних взаємин, але лише до 1686 р., тобто коли православна Церква на українських землях мала статус незалежної Церкви.

У другому підрозділі “Ідеологічні дискусії авторів публікацій щодо правових аспектів державно-церковних взаємин за часів українських національних урядів та адміністрації Добровольчої армії” підкреслено, що, не дивлячись на детальне вивчення проблеми, автори публікацій повністю ігнорували деякі її аспекти, зокрема, не здійснювали детального джерелознавчого аналізу законів і постанов українських національних урядів щодо Церкви. В працях радянських публіцистів правові аспекти цих взаємин оцінювалися як такі, що порушували принцип свободи совісті. Дослідники періоду національно-визвольних змагань в Україні та автори публікацій, що вийшли поза межами Радянської України, аналізу правового регулювання взаємин церкви і держави у 1917 - 1921 рр. надавали більшої уваги. Однак представники конфесійної історіографії перебували під пресом власних релігійних переконань, тому їхні погляди на проблему часто були упередженими.

У третьому підрозділі “Висвітлення в публікаціях правових засад взаємин органів радянської влади і православної Церкви в Україні” наголошується на тому, що автори радянських публікацій аналізували лише зміст документів, які регулювали правові взаємини православної Церкви і радянської влади, а не процес їхньої реалізації на практиці. Так само однобоко оцінювали правові аспекти цих взаємин і автори - представники обновленського церковного руху. Дуже мало уваги зазначеній проблемі приділяли автори публікацій, які вийшли поза межами Радянської України. Тільки в працях діячів УАПЦ, зокрема, В.Липківського, містяться позитивні оцінки Декрету уряду УСРР 1919 р. “Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви”, який, на їхню думку, дав можливість церковним громадам вільно реєструватися і орендувати церковні споруди.

У четвертому підрозділі “Боротьба думок авторів навколо розколу православної Церкви і поширення обновленського церковно-релігійного руху в Україні” простежено дискусії авторів публікацій щодо причин та наслідків розколу РПЦ, сутності окремих обновленських течій, проблеми канонічності УАПЦ. Визначено думку радянських публіцистів про те, що обновленський рух і рух за автокефалію православної Церкви в Україні були лише прагненням духовенства зміцнити свої ослаблі позиції в суспільстві. На відміну від них, автори - представники української діаспори та українські церковні діячі майже не висвітлювали історію розколу РПЦ, виникнення і поширення обновленського руху, проте важливого значення надавали обґрунтуванню канонічності УАПЦ.

Четвертий розділ “Історіографія економічних аспектів державно-церковних взаємин в Україні” поділений на два підрозділи. У першому підрозділі “Відображення в літературі проблеми ставлення органів державної влади до церковно-монастирської власності у дореволюційні часи” з'ясовано, що міжвоєнна історіографія питання була досить бідною. Певною мірою їх досліджували автори радянських публікацій, хоча і не торкалися таких аспектів цієї проблеми, як економічні взаємини державної влади і Церкви у XIV - XV та у ХІХ - на початку XX ст., а представники української діаспори і українські церковні діячі майже повністю їх ігнорували.

У другому підрозділі “Оцінки дослідниками ставлення українських урядів до церковно-монастирської власності після революційних подій 1917 р.” звертається увага на те, що ставлення Тимчасового уряду, українських національних урядів та адміністрації Добровольчої армії до церковно-монастирської власності залишилося малодослідженим. Набагато активніше вивчалися економічні аспекти цих взаємин за часів радянської влади. Наголошується, що радянські публіцисти в своїх роботах наводили цінні фактичні дані про кількість націоналізованого церковно-монастирського майна та його використання.

У висновках зроблені узагальнення і підбито підсумки дослідження, а саме:

1. У вітчизняній історіографії досі відсутні узагальнюючі праці, присвячені дослідженню міжвоєнної історіографії взаємин органів державної влади і православної Церкви в Україні. Вийшли друком лише історіографічні огляди окремих аспектів цих взаємин, головним чином у вигляді статей, історіографічних фрагментів вступних частин монографій і дисертацій.

2. Історичні обставини та наслідки хрещення Київської Русі у 1920-х рр. досліджувалися побіжно і тільки в узагальнюючих працях з історії СРСР та православної Церкви. Згідно концепції М. Покровського, християнство оцінювалося як явище, чуже для Русі. Проте в другій половині 1930-х рр. помітно зріс науковий рівень праць, присвячених цій проблемі.

Дослідження авторів часів національно-визвольних змагань в Україні 1917 - 1921 рр., представників української діаспори та українських церковних діячів відрізнялися некритичним ставленням до літописних джерел, невисоким науковим рівнем та конфесійною упередженістю, що спричиняло дискусії між ними щодо дати хрещення Русі, конфесійної приналежності київських князів тощо.

3. Роль і функції православної Церкви в Україні у дореволюційний період автори радянських публікацій досліджували також переважно в загальних працях з історії України та СРСР. Вони зазначали, що українське православне духовенство, зазнаючи утисків з боку органів влади католицької Речі Посполитої, одночасно брало активну участь у експлуатації українського народу. Радянські автори визнавали позитивний вплив Церкви на розвиток національної самосвідомості українців у XIV - XVII ст. Представники конфесійної історіографії переважно досліджували роль православної Церкви в Україні у XIV - XVII ст. в контексті церковної історії і майже не звертали уваги на висвітлення ролі православного духовенства в житті українського суспільства за часів самодержавства.

Література про роль й функції православної Церкви в Україні після революційних подій 1917 р. представлена великою кількістю різножанрових публікацій радянських авторів та нечисленними студіями представників української діаспори. Автори радянських публікацій підкреслювали виключно негативну роль православної Церкви в Україні у революційних подіях 1917 р. та в період діяльності українських національних урядів, а представники української діаспори взагалі приділяли зазначеній темі дуже мало уваги.

4. Правові аспекти взаємин держави і православної Церкви в Україні у XI - на початку XX ст. у більшості публікацій радянських авторів розглядалися побіжно і фактично зводилися до аналізу державних правових актів. Набагато детальніше в них висвітлені правові засади державно-церковних взаємин в УСРР. Будь-які ж дії українських урядів 1917 - 1921 рр. щодо правового регулювання взаємин з Церквою оцінювалися ними негативно. Представники державницького напряму в українській історіографії позитивно ставилися до ідеї надання українській православній Церкві статусу Церкви державної.

5. Радянські дослідники приділяли досить багато уваги історії розколу РПЦ, виникненню і діяльності обновленського церковно-релігійного руху в Україні, проте часто необґрунтовано негативно оцінювали його. Автори - обновленці вважали визнавали цей прорадянським. Представники української діаспори майже не приділяли йому уваги, зосереджуючи зусилля на обґрунтуванні канонічності УАПЦ.

6. Історіографія міжвоєнного періоду є небагатою на дослідження економічних аспектів відносин світської влади і православної Церкви на українських землях до революційних подій 1917 р. Вона знайшла висвітлення лише у працях радянських істориків, тоді як представники української діаспори її майже ігнорували.

Активніше аналізувалися радянськими публіцистами економічні аспекти цих взаємин за радянських часів, тоді як ставлення органів Тимчасового уряду та українських національних урядів до церковно-монастирської власності також залишилося малодослідженим.

Дослідження історіографії світської влади і православної Церкви в Україні є перспективними і, на наш погляд, можуть зацікавити дослідників. Перспективними напрямами і темами наукових досліджень з цієї проблеми ми вважаємо такі: дореволюційна, повоєнна, сучасна вітчизняна та зарубіжна історіографія історії українського православ'я та державно-церковних взаємин в Україні; проблема державно-церковних взаємин на сторінках світських та церковних періодичних видань; особливості взаємин між світськими й церковними владними структурами в Україні наприкінці XVIII - на початку XX ст.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНІ В ПУБЛІКАЦІЯХ АВТОРА:

1. Історико-правові аспекти державно-церковних взаємин в Україні у 1917 - 1930 рр. в публікаціях представників української діаспори // Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія” / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків: Майдан, 2005. - Вип. 19-20. - С. 157-161.

2. Проблема канонічності УАПЦ у публікаціях представників української діаспори // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - 2005. - № 4 (42). - С. 33-35.

3. Проблема хрещення Київської Русі в навчально-методичній літературі 1918 - 1941 рр. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія “Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки”. - Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 2006. - № 715. - Вип. 8. - С. 52-56.

4. Економічні відносини світської влади і православної церкви в Україні до 1917 р.: міжвоєнна історіографія проблеми // Вісник Харківської державної академії культури: Зб. наук. пр. - Вип. 20. - Х.: ХДАК, 2007. - С. 11-18.

5. Правові засади державно-церковних взаємин в Україні за часів Центральної Ради та Гетьманату П.Скоропадського в історіографії міжвоєнного періоду // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - 2007. - № 5 (55). - С. 28-32.

6. Кампанія з вилучення церковних дзвонів на Харківщині // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: Матеріали наук. конф. молодих учених, 25-26 квітня 2006 р. / Харк. держ. акад. культури. - Х.: ХДАК, 2006. - С. 67.

7. Роль Візантії в хрещенні Київської Русі в історіографії міжвоєнного періоду // “Європейський інтеграційний процес і Україна”. Матеріали регіональної науково-теоретичної конференції студентів та аспірантів / Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, 25-26 квітня 2006 р. - Х.: НТУ “ХПІ”, 2006. - С. 22-23.

8. Роль і функції православної церкви в козацьку добу в публікаціях міжвоєнного періоду // Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції “Людина, культура, техніка в новому тисячолітті” / Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, 25-26 квітня 2006 р. - Х.: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, 2006. - С. 72.

9. Причини хрещення Київської Русі в історіографії міжвоєнного періоду // Історико-культурні надбання Сіверщини у контексті історії України. Збірник наукових праць. Матеріали п'ятої науково-практичної конференції (18-19 травня 2006 р.) / Державний історико-культурний заповідник у м. Глухові. - Глухів: РВВ ГДПУ, 2006. - С. 196-199.

10. Д.І. Багалій про організацію православної церкви на Слобожанщині у XVII-XVIII ст. // Багаліїівські читання в НУА. VII. Д.І. Багалій про стан та шляхи розвитку української культури. Програма і матеріали VII Багаліївських читань, 7 листопада 2006 р. - Х.: НУА, 2006. - С. 50-51.

11. Переяславська Рада 1654 р. та церква // Переяславська Рада та гармонізація україно-російських відносин на сучасному етапі: Зб. наук. праць: За матер. Міжнародної науково-практичної конференції 18-19 грудня 2006 р. - Х.: НТУ “ХПІ”, 2007. - С. 313-315.

12. Взаємини Української православної церкви і уряду Української Держави в історіографії міжвоєнного періоду // Каразінські читання (історичні науки). Матеріали міжнародної наукової конференції 20 квітня 2007 р. - Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. - С. 251-253.

13. Кампанія із закриття церковних споруд в Україні в історіографії міжвоєнного періоду // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: Матеріали наук. конф. молодих учених, 24-25 квітня 2007 р. - Х.: ХДАК, 2007. - С. 58-59.

АНОТАЦІЯ

Самофалова М.О. Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної Церкви в Україні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. - Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. - Київ, 2008.

Дисертація є комплексним дослідженням міжвоєнної історіографії взаємин світських органів влади і структур православної Церкви в Україні. В ній досліджений стан міжвоєнної історіографії державно-церковних взаємин, визначені чинники, що впливали на процес її формування. Розкритий стан наукової розробки проблеми, проаналізовано широке коло історіографічних та історичних джерел.

Зроблений аналіз рівня висвітлення в літературі міжвоєнного періоду таких аспектів державно-церковних взаємин в Україні, як історичні обставини, роль та наслідки хрещення Київської Русі; роль та функції православної Церкви в суспільстві у різні часи; правові та економічні аспекти взаємин світських владних і церковних структур; причини розколу Російської православної церкви, виникнення і поширення обновленського церковно-релігійного руху в Україні.

Ключові слова: історіографія, влада, державно-церковні взаємини, православна Церква, розкол.

АННОТАЦИЯ

Самофалова М.А. Межвоенная историография взаимоотношений власти и православной Церкви в Украине. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 - историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины. - Институт украинской археографии и источниковедения им. М.С.Грушевского НАН Украины. - Киев, 2008.

Диссертация является комплексным исследованием межвоенной историографии отношений светских органов власти и структур православной Церкви в Украине. В ней освещается состояние историографии государственно-церковных отношений, определены факторы, которые влияли на процесс их формирования. Исследован и использован широкий комплекс историографических источников межвоенного периода по истории государственно-церковных отношений, который насчитывает более 300 монографий, брошюр, статей, докладов, написанных публицистами, государственными, политическими и церковными деятелями, преобладающее большинство которых до сегодняшнего дня оставалось без внимания историографов. В отличие от предшествующих историографических публикаций, в диссертации проблема исследована комплексно, с использованием проблемно-хронологического метода, что позволило сравнить позиции авторов, имеющих различные политические и религиозные взгляды. Даны классификация и характеристика исторических источников по данной проблеме.

Проведен анализ уровня освещения в публикациях 1918 - 1939 гг. причин, исторических обстоятельств, последствий крещения Киевской Руси; роли и функций православной Церкви в обществе; правовых и экономических аспектов государственно-церковных отношений в Украине на различных этапах ее исторического развития; причин раскола православной Церкви, возникновения и распространения обновленческого церковно-религиозного движения в Украине. Прослежен ход дискуссий внутри историографических течений и между ними относительно роли христианства в развитии Древнерусского государства, некоторых правовых аспектов государственно-церковных отношений, обстоятельств раскола Русской православной церкви, каноничности различных церковных течений.

Установлена связь между изменениями в общественно-политической жизни страны и эволюцией взглядов исследователей на роль и место православной Церкви в государстве. Сравниваются различные методологические подходы в оценке государственно-церковных отношений представителями различных историографических школ, политических взглядов и религиозных конфессий.

Обозначены перспективные направления дальнейшего изучения историографии государственно-церковных отношений.

Ключевые слова: историография, власть, государственно-церковные отношения, православная Церковь, раскол.

SUMMARY

Samofalova M.O. The between-two-wars historiography of mutual relations between secular authorities and Orthodox Church in Ukraine. - Manuscript.

Dissertation for degree of candidate of historical science on specialty 07.00.06 - Historiography, Source Study and Special Historical Disciplines, M.S. Hrushevs`kyi Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. - Kyiv, 2008.

Dissertation is a complex research of the between-two-wars historiography of mutual relations between government bodies and Church structures in Ukraine. It researches the between-two-wars historiography condition of state-church relations, defines factors affecting the process of historiography formation. The scientific elaboration of the problem is studied; historiography and history source complex is analyzed.

The dissertation analyzes the coverage in the between-two-wars literature level of the following state-church relation aspects in Ukraine: Kyiv Russia Christening historical circumstance, role and consequences; role and functions Orthodox Church in society in various times; state and church structures mutual relation legal and economical bases; reasons of Orthodox Church dissidence, renovation church divisions rise and spreading.

Keywords: historiography, authorities, state-church relations, Orthodox Church, dissidence.

Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать