Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького
p align="left">Історико-бібліотекознавчий екскурс діяльності І. Кревецького у бібліотеці НТШ у 1905-1914 рр. показав, що за цей період бібліотекар відновив й удосконалив основні напрями бібліотечної роботи, завдяки чому спостерігалося щорічне зростання фондів та збільшення кількості читачів книгозбірні. Успішне керівництво І. Кревецького бібліотекою засвідчили сформовані ним нові відділи (стародруків і приватного архіву НТШ при рукописному відділі бібліотеки, періодики, картографічний та Шевченківський), нові Правила користування бібліотекою, розширене бібліотечне приміщення, покращене обслуговування читачів. Виразним результатом цілеспрямованої бібліотечної діяльності директора у довоєнний період став 70.000-й фонд бібліотеки НТШ, який вирізнявся унікальністю не лише щодо повноти зібрання українських друків та галузевого розмаїття наукової літератури, а й раритетністю бібліотечних видань.

Повоєнний період позначений недовготривалою (квітень 1920 р. - жовтень 1921 р.) роботою І. Кревецького у ВБУ, яка припала на час становлення цієї бібліотеки, що характеризувався пошуком шляхів формування фондів, його структури, організації нових надходжень документів. За цих умов, маючи 9-річний бібліотечний досвід роботи, І. Кревецький сприяв комплектуванню бібліотечних фондів, розробив загальні правила каталогізації видань, що включали єдину топографічну нумерацію, детальний опис книг у каталозі тощо, основні принципи яких збереглися й сьогодні. Очоливши відділ україніки, І. Кревецький розробив перші методичні рекомендації щодо створення фонду “Україніка”, що дало змогу започаткувати виокремлення видань україніки із основного бібліотечного фонду шляхом включення видань про Україну, творів українських письменників, усіх матеріалів, виданих в Україні, та розпочав ведення каталогу книг з української тематики. Вищезазначене заклало фундамент для подальшого забезпечення функціонування бібліотеки, формування українознавчого фонду, організації каталогів, бібліографіч-ного репертуару україніки та дало можливість впевнено стверджувати про внесок І. Кревецького у розбудову ВБУ і актуальність його ідей сьогодні.

Повоєнна діяльність І. Кревецького у бібліотеці НТШ (1922-1939 рр.) була спрямована на відновлення функціонування книгозбірні. Розглянуто внутрішні та зовнішні проблеми, які супроводжували роботу директора протягом повоєнних років і мали безпосередній вплив на розвиток бібліотеки, проаналізовано шляхи їхнього вирішення. З'ясовано, що директор у важкий повоєнний час спромігся відновити та встановити нові зв'язки з науковими інституціями для обміну виданнями. Це не тільки сприяло розвитку бібліотеки, а й дозволило самостійно репрезентувати товариство в бібліотечному світі і здобути загальне визнання в наукових колах.

Завдяки цілому комплексу заходів І. Кревецький домігся від органів державної влади вилучення бібліотеки як наукової з-під цензурного нагляду (бібліотека одержала дозвіл на безперешкодне отримання поштою по одному примірнику творів друку, виданих за кордоном як українською, так й іншими мовами і були заборонені в Польщі) та право на отримання безоплатного обов'язкового примірника усіх українських видань, що видавалися в Польщі. Це стало суттєвим джерелом поповнення бібліотечних фондів.

Безперечним внеском І. Кревецького у розвиток бібліотеки стало залучення громадськості до формування бібліотечних фондів. Звернення до громадян у бібліотечних звітах, видання реєстрів бібліотечних лакун сприяли поширенню відомостей про бібліотеку та її фонди, популяризували установу в найширших суспільних та наукових колах.

Підтвердженням значного внеску І. Кревецького в розбудову бібліотеки НТШ став 300.000-й унікальний бібліотечний фонд, більша частина якого становила дари і була сформована без державної підтримки у нелегкі повоєнні роки.

3. Бібліографічна діяльність вченого представлена його активною участю у роботі бібліографічної комісії НТШ та значним бібліографічним доробком, результати якого висвітлювалися в основному на сторінках періодичних видань.

Аналіз діяльності І. Кревецького у бібліографічній комісії НТШ засвідчив, що серед пріоритетів ученого разом із створенням бібліографії було виділено також і якнайповніше комплектування бібліотечного фонду.

У результаті опрацювання періодичних видань встановлено, що у різні роки найбільша кількість бібліографічних розвідок І. Кревецького була опублікована на сторінках трьох поважних львівських часописів - “Записок Наукового товариства ім. Шевченка”, “Літературно-Наукового Вістника” та “Нової зорі”. У дисертації виявлено і проаналізовано 233 критико-бібліографічні дослідження вченого, зокрема 109 - у “Записках НТШ”, 54 - у “ЛНВ” і 70 - у часописі “Нова зоря”.

Визначено основні критерії бібліографічних досліджень І. Кревецького: використання лише повних та достовірних фактів і даних, всебічна обізнаність з фактичним матеріалом. Такий підхід засвідчували історіографічні огляди, посилання на першоджерела чи наукову літературу, які використовувалися в рецензіях і засвідчували вірогідність його оцінок та висновків. З іншого боку зазначені елементи рецензій вказували на науковий рівень рецензента, його професіоналізм як бібліографа.

Відгуки І. Кревецького в деяких випадках були емоційно забарвлені та впливали на розум й почуття читача. Вони є ґрунтовним джерелом вивчення поглядів науковця, його міркувань з приводу тогочасних та історичних явищ, подій, наприклад, політики більшовиків в УРСР, державної незалежності України, історії української Церкви, актуальних проблем літератури, культури, мистецтва, суспільного життя країни. Водночас публікації висвітлюють рівень його знань щодо результатів досліджень різних аспектів історичної науки, розуміння політичної ситуації країни, що свідчить про чітко визначену громадянську, а загалом і життєву позицію вченого, характеризують його як патріота своєї держави.

Проведений у дисертації всебічний аналіз численної бібліографічної спадщини І. Кревецького на сторінках визначених періодичних видань засвідчив вагомий внесок ученого в розвиток галузевої бібліографії.

Рецензії на бібліографічні праці характеризують вченого як фахівця-бібліографа та є цінним матеріалом для усвідомлення першочергових завдань та вимог І. Кревецького до тогочасної бібліографії. Найактуальнішими потребами для української бібліографії він вважав створення повної бібліографії українських стародруків ХV-ХVІІІ ст., української бібліографії Росії ХІХ ст. та загальноукраїнської бібліографії ХХ ст. Основу методики складання бібліографічних покажчиків, за І. Кревецьким, мали становити: ретельна підготовча робота, повнота, точність, чітке структурування та сумлінне укладення.

4. Практичним результатом дослідження, зокрема, підсумком проведеного аналізу періодичних видань першої половини ХХ ст. та інших джерел, стало створення та видання біобібліографічного покажчика праць І. Кревецького “Іван Кревецький: Біобібліографічний покажчик (1901-1938 рр.)”, який налічує понад 500 позицій. Він дозволить вперше залучити до широкого наукового обігу творчий доробок ученого та є певним внеском у персональну бібліографію, історіографію, джерелознавство.

Основний зміст дисертації викладено в таких публікаціях автора:

1. Яворська У. П. Бібліотечна діяльність Івана Кревецького (1905-1914) / Яворська У. П. // Вісник Книжкової палати.- 2005.- № 4.- С. 40-44.

2. Яворська У. П. Бібліотечна діяльність Івана Кревецького (1922-1939) / Яворська У. П. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.- 2005.- № 2.- С. 45-53.

3. Яворська У. П. Бібліографічний доробок Івана Кревецького в “Літературно-науковому вістнику” / Яворська У. П. // Вісник Книжкової палати.- 2006.- № 2.- С. 35-39.

4. Яворська У. П. Бібліографічні дослідження Івана Кревецького на сторінках “Записок Наукового товариства ім. Шевченка” / Яворська У. П. // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.- 2006.- Вип. 16.- С. 380-388.

5. Яворська У. Науково-педагогічний журнал “Наша школа” за редакцією Івана Кревецького (1909-1912 рр.) / Яворська У. // Рідна школа.- 2004.- № 11.- С. 65-69.

6. Яворская У. П. Иван Кревецкий - исследователь украинской прессы / Яворська У. П. // Книга и мировая цивилизация: Материалы ХІ междун. науч. конф. по проблемам книговедения. Москва, 20-21 апреля 2004 г.: Тезисы доклада: В 4-х т.- Москва: Наука, 2004.- Т. 2.- С. 308-310.

7. Яворська У. П. Іван Кревецький - директор бібліотеки Наукового Товариства імені Т. Шевченка у Львові / Яворська У. П. // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 25-26 трав. 2004 р. / М-во культури і мистецтв України. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв.- К., 2004.- С. 182-185.

8. Яворська У. П. Іван Кревецький - бібліотекар та бібліограф / Яворська У. П. // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 17-18 трав. 2005 р. / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв.- К., 2005.- Част. 1.- С. 78-81.

9. Яворська У. П. Участь Івана Кревецького в роботі бібліографічної комісії НТШ / Яворська У. П. // Бібліотеки на західноукраїнських землях ХVІІІ-ХХ ст.: Доп. та повідомл. другої наук. конф, Львів, 29-30 жовт. 2004 р. / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника; Упоряд.: М. Р. Кульчицький, Н. Е. Кунанець.- Львів, 2006.- С. 166-174.

Анотація

Яворська У. П. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.08 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.- Київ, 2008.

У дисертації на основі архівних та друкованих джерел здійснено комплексне дослідження основних етапів і напрямів формування творчої спадщини та бібліотечної діяльності І. Кревецького. Відтворено основні сторінки біографії вченого, простежено процес становлення І. Кревецького як науковця, бібліотекаря та бібліографа. Розкрито провідні напрями та результати роботи І. Кревецького у бібліотеці Наукового товариства ім. Т. Шевченка (НТШ) у Львові та Всенародній бібліотеці України (ВБУ) у Києві в контексті загальнополітичних, економічних і культурних процесів, що відбувалися в країні. Здійснено тематико-типологічний аналіз науково-бібліографічної спадщини вченого, яка загалом нараховує понад 230 рецензій, опублікованих на сторінках трьох львівських часописів - “Записок НТШ”, “ЛНВ” та “Нової зорі”. Створено бібліографічний покажчик праць І. Кревецького, яких зареєстровано і систематизовано у хронологічному порядку понад 500 позицій. З'ясовано історичну роль ученого у науковій і бібліотечно-бібліографічній сферах діяльності та загалом визначено місце І. Кревецького у національно-культурному житті західноукраїнських земель першої половини ХХ ст.

Ключові слова: І. Кревецький, Галичина, бібліотечна і бібліографічна діяльність, НТШ, ВБУ, бібліотека, “Записки НТШ”, “ЛНВ”, “Нова зоря”.

Аннотация

Яворская У. П. Библиотеко-библиографическая деятельность Ивана Кревецкого.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.08 - книговедение, библиотековедение, библиографоведение. Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.- Киев, 2008.

В диссертации на основе архивных и печатных источников проведено комплексное исследование главных этапов и направлений формирования творческого наследия, а также библиотечной деятельности И. Кревецкого. Воспроизведены основные страницы биографии ученого, прослеживается процесс становления И. Кревецкого как научного работника, библиотекаря и библиографа. Раскрыты главные направления и результаты работы И. Кревецкого в библиотеке Научного товарищества им. Т. Шевченка (НТШ) во Львове и Всенародной библиотеке Украины (ВБУ) в Киеве в контексте общеполитических, экономических и культурных процессов, которые происходили в регионе. Проведен тематико-типологический анализ научно-библиографического наследия ученого, которое в общей сложности насчитывает более 230 рецензий, опубликованного на страницах трех львовских периодических изданий - “Записок НТШ”, “ЛНВ”, “Новой зари”. Создан библиографический указатель работ И. Кревецкого, которых обнаружено и систематизировано в хронологическом порядке в количестве 500. Исследована историческая роль ученого в научной и библиотечно-библиографической сферах деятельности, определено место И. Кревецкого в национально-культурной жизни на западноукраинских землях первой половины ХХ века.

Ключевые слова: И. Кревецкий, Галичина, библиотечная и библиографическая деятельность, НТШ, ВБУ, библиотека, “Записки НТШ”, “ЛНВ”, “Новая заря”.

Annotation

U. P. Javorska - The library and bibliography activity of Ivan Kreveckyі's.- The manuscript.

The dissertation to obtain Candidate of historical science on 07.00.08 speciality - knowledge of books, librarianship, bibliography. The Vernadsky National Library of Ukraine.- Kyiv, 2008.

In the dissertation the complex research of the main stages and directions of forming of creative heritage and library activity of I. Krevetskyi was accomplished basing on the archival and printed sources. The main pages of the scientist's biography were recreated, the process of Krevetskyi's formation as a scientist, librarian and bibliographer was followed.

Special attention was paid to opening of the main directions and results of Krevetskyi's work in the library of Naukove tovarystvo named after T. Shevchenko (NTSH) in Lviv and Vsenarodna library of Ukraine (VLU) in Kyiv in political, economical and cultural process context which were taking place in the country during the beginning of the XX-th century.

It was ascertained that the librarian work of Krevetskyi was signified by commonness and stability till the First World War as well as filled with fighting with inner and difficult outer factors in the post war period.

The determinant factors that had a negative influence on librarian work of NTSH in the post war period were characterized, namely: a) lack of necessary number of librarian staff; b) lack of librarian area; c) prohibition to receive Ukrainian publication from out of the border (as well as Ukrainian edition in Poland); d) lack of state funding; f) introduction of covered books or edition that had illustrations, notes, maps, catalogues etc. duty; g) lack of connections with Russia and Great Ukraine which lasted from late 1914 till 1922.

The research of Krevetskyi's librarian activity in the background of social and political changes gave the opportunity to define that the director carried out great and successful organizing work in collecting librarian materials, especially Ukrainian, according to the main task of the library. It was ascertained that thanks to Krevetskyi's hard and prolonged work, his connections with Ukrainian, foreign institutions and private people in particular, library became an exclusive institution - the only centre of knowledge of Ukrainian literature collection in Western Ukraine.

In the research Krevetskyi's short work (April 1920 - October 1921) in VLU was considered. Having already 9 year work experience in NTSH library, Krevetskyi helped in book acquisition, moreover he developed new general methodical recommendations and rules for cataloguing editions. Being a head of “Ukrainika” department, Krevetskyi propounded first methodical suggestions concerning creating of the fund “Ukrainika” and began to catalogue Ukrainian books. All this provided the foundation of further work of VBU, for creating Ukrainian-speaking literature fund and bibliography of Ukrainika.

In the dissertation detailed thematic-typological analysis of numeral bibliographical heritage of Krevetskyi was carried out which includes more than 230 opinions in general, published in magazines - “Zapysky NTSH”, “Literaturno-naukovyj Vistnyk”, “Nova zoria”.

The analysis of Krevetskyi's bibliographical heritage proved, that the scientist was engaged in writing reviews of new publication and systematical viewing of periodical, working in library gave the opportunity to become acquainted with novelties of literature and the scientist's high cultural and intellectual level - to view polythematic works. Systematical viewing of new publication proved that the scientist paid great attention to periodical bibliography, understanding its importance as a valuable source of material.

As a result of the dissertation, especially the sum up of periodicals of the beginning of the XX century and other sources, bibliographical guide of Krevetskyi's works was created, more than 500 works were registered and systematized in chronological order. The creation of the bibliographical guide let introduce bibliographical research of the scientist for the first time and acquaint with his various activity in scientific field in general.

Key words: I. Kreveckyі, Galychyna, library and bibliography activity, Naukove tovarystvo named after T. Shevchenko (NTSH), Vsenarodna library of Ukraine (VLU), library, “Zapysky NTSH”, “Literaturno-naukovyj Vistnyk”, “Nova zoria”.

Підписано до друку 21. 12. 2007.

Формат 60х90/16. Друк офсетний.

Ум. друк. арк. 0,9. Наклад 100 прим. Замовл. № 5.

Надруковано в відділі оперативної поліграфії

Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України

79000, Львів, вул. Дудаєва, 15

Страницы: 1, 2, 3Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать