Міжнародні розрахунки в банку

Міжнародні розрахунки в банку

31

Вступ

Першими банківськими установами, що нагадували банки були окремі церковні храми. Вони були надійними для збереження цінностей недоторканість яких гарантувалася шанобливим ставлення до релігії (Ефейський, Дельфійський). Потім відкривалися торгівельні або ремісничі підприємства.

Банк (іт. банко-лавка). Попередниками банків Палії були середньовічні міняйли вони тримали грошові вклади від купців видававши при цьому письмове посвідчення про суму грошей. А також спеціалізовувались на обміні грошей різних міст та держав. З часом міняйли стали використовувати ці кошти для кредитування громадян міст та держав.

Банк - це особливий вид капіталотворчого пірпиємства, яке мобілізує вільні ресурси, клієнтів та інші грошові кошти. Розподіляє їх відповідно до потреб між суб'єктами ринкових відносин а також надає інші послуги.

Банки і банківська система - це економічні структури, які становлять один із типів фінансових посередників у системі ринкової інфраструктури загалом.

У ринковій економіці вартість посередницького капіталу є однією із функцій ринкових сил, яка відображає поряд з іншими явищами попит і пропозицію фінансові цілі даного типу посередники, а також потенційний ризик як кінцевого споживача капіталу так і посередника, який забезпечує цей капітал.

Банківська система України сформувалась у 1991 р. і складається з двох рівнів. Така побудова пов'язана наглядом держави та перевагою у грошовій сфері.

1. Економіко-органiзацiйна дiяльнiсть торезського вiддiлення №3225 ВАТ «Ощадбанк»

1.1 Історична довідка

Ощадна справа - це діяльність, безпосередньо пов'язана із заощадженням, накопиченням і використанням грошей. Кожна людина так чи інакше зацікавлена в розумному заощадженні коштів та збільшенні свого добробуту. З огляду на історію виникнення ощадних кас можна зробити висновок, що і два століття тому люди піклувалися про покращення свого життя так само, як і зараз, і не остання роль у цьому належала саме ощадній справі.

У Західній Україні заощадження приватних осіб приймали окружні каси губернаторства. В 1783 році такі ж каси було засновано в Галичині. Згідно зі спеціальним цісарським привілеєм у 1843 році у Львові започатковує діяльність Галицька ощадна каса, гаслом якої було «Працюй та заощаджуй». Гарантом повернення коштів на першу вимогу та своєчасної виплати процентів для вкладників був Крайовий Сейм.

Значний вплив на розвиток ощадних кас на Заході України мав Австро-Угорський державний банк. Так, у Статуті ощадної каси міста Тернополя було зазначено, зокрема, що»… метою її створення є надання заможним верствам населення можливості безпечного збереження коштів і отримання процентів…». Необхідно додати, що така мета була дуже доречною для того часу, оскільки послугами ощадкас користувалися заможні громадяни.

Війна 1914 року негативно позначилась на фінансово-банківській системі Західної України. Подальший розподіл території держави призвів до зруйнування єдиної мережі кас. Тільки після реформи 1924 року відновився розвиток ощадних кас на західних землях.

На відміну від західної частини України, на Сході ощадних кас було небагато і розміщувалися вони переважно у великих містах. В 1782 році, за рік до появи Галицької ощадної каси, було відкрито касу в Одесі - першу на східній території України. Примітною особливістю східноукраїнських ощадкас того часу було те, що вони не давали позик у приватні руки. Залучені у населення кошти ощадкаси направляли виключно на підтримку державного кредиту. Так тривало до 1895 року, коли було прийнято новий Статут (перший Статут - 1842 року), згідно з яким каси офіційно почали називати державними.

Цікаво, що клієнт мав право робити внески на книжку в будь-якій частині імперії. Право користування ощадкнижкою мали також й неповнолітні. Загалом на 1889 рік у Східній Україні діяло 125 ощадних кас (більшість - у Чернігівській губернії), які працювали при скарбницях. Як самостійні установи ощадкаси були лише у Києві, Харкові, Одесі та деяких інших великих містах.

У період 1917-1921 років ощадкаси Східної України було ліквідовано і відновлено після входження України до Союзу - в 1922 році.

Ощадні каси радянського взірця розміщували облігації, проводили вкладні операції, сприяли впровадженню червінців і їх обміну в 1924 році на карбованці. Крім цього, до повноважень ощадкас входило страхування заробітної плати робітників від знецінення.

Потрібно зазначити, що після 1932 року ощадкаси перетворились на монопольні кредитні установи, що різнобічно залучали грошові кошти населення для державних потреб. Подальшому розвитку ощадних кас завадила війна, яка спричинила закриття та евакуацію ощадних установ, втрату книжок вкладників та інших документів. Обмеження щодо видачі готівки з вкладів були зняті після 19 січня 1944 року, і вклади почали видавати на першу вимогу вкладника.

Істотні зміни в діяльності ощадкас відбулись у 1963 році, коли мережу Держтрудощадкас СРСР було передано Мінфіну у відання Держбанку. В результаті зміни підлеглості ощадкаси припинили передавати вклади у держбюджет і почали використовувати їх на створення єдиного союзного позичкового фонду (частка України в 1970 році - 19,6%). З 1972 року в ощадкасах запроваджується повний госпрозрахунок.

Наприкінці 70-х і особливо у 80-ті роки стрімко зростають доходи населення, і як результат, його заощадження. Інфляція зумовила реформування банківської системи 1988 року, і мережа ощадкас трансформувалась в установи Ощадбанку СРСР.

У 1991 році Україна виходить зі складу Радянського Союзу і проголошує свою незалежність. З проголошенням незалежності України Ощадбанк відокремлюється від Ощадбанку СРСР.

Після прийняття 20 березня 1991 року Закону України «Про банки та банківську діяльність» Ощадний банк України набув спеціального статусу.

31 грудня 1991 року Ощадбанк зареєстровано як самостійну банківську установу в Національному банку України - «Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України».

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 1999 р. на виконання розпорядження Президента України від 20 травня 1999 р. Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України перетворено у відкрите акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (скорочена назва - Ощадбанк).

На сьогодні Ощадбанк - єдиний серед українських банків, який має закріплену законом державну гарантію збереження вкладів громадян та їх видачі за першою вимогою.

1.2 Загальна інформація про банк

Назва банку: Відкрите акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»

(Торезське відділення №3225 ВАТ «ОЩАДБАНК»)

Організаційно - правова форма: відкрите акціонерне товариство

Форма власності: державна

Місцезнаходження: 86600, м. Торез, проспект Гагарина.

1.3 Спеціалізація банку

ВАТ «Ощадбанк», відповідно до структури своїх пасивів, має статус спеціалізованого ощадного банку. Сьогодні послугами банку користуються всі категорії населення, що зумовлює провідну позицію банку на ринку роздрібних банківських послуг України.

ВАТ «Ощадбанк» сьогодні - банк, відомий кожному громадянинові України. Ощадбанк - єдиний банк, який у відповідності до Закону України «Про банки і банківську діяльність» має державну гарантію по вкладах населення.

Банк був i залишається відкритою та прозорою фінансовою структурою та вбачає це пріоритетом в подальшій діяльності. Згідно Програми розвитку, всі зусилля спрямовуватиме на підвищення ефективності роботи, створення системи чіткої та адекватної регламентації діяльності банку, забезпечення доступу всіх громадян у всіх регіонах до належних банківських послуг, надання кредитів для корпоративних клієнтів, інших банківських продуктів кредитного характеру та послуг з обслуговування платежів корпоративних клієнтів.

1.4 Характеристика банківської діяльності

Банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку банківських послуг, збільшенні присутності на ринку продуктів та послуг.

Банк прагне підтримати та закріпити домінуючу роль на ринку роздрібних банківських послуг для приватних осіб, розширити присутність на ринку обслуговування органів державного управління і державних інституцій, збільшити вплив на ринку корпоративних клієнтів, що передбачає визначення оптимального розподілу пропорцій між основними напрямками діяльності - надання банківських продуктів та послуг фізичним особам, юридичним особам та органам державного управління і державним інституціям.

Конкурентоспроможність банку є узагальнюючим показником ефективності діяльності, і неодмінною умовою його подальшого розвитку в ринковому середовищі. Нині конкурентоспроможність банку значною мірою залежить від структурної доскональності, зокрема - від розвинутості філійної мережі та вміння централізовано керувати нею.

Банківський сектор української економіки налічує понад 170 працюючих банків, які пропонують однотипні продукти та послуги (розрахунково-касове обслуговування, кредити, депозити, валютні операції, грошові перекази, інші послуги). Отже, наявність великої кількості банків-конкурентів, що пропонують однотипні продукти за відсутності привілеїв і штучних бар'єрів, обумовлює надзвичайно високий рівень конкуренції. В умовах високої конкуренції на ринку кредитних ресурсів і банківських послуг, рівень якої поступово зростає, перед банком постало питання постійного пошуку нових шляхів збільшення доходів та зменшення витрат, розширення традиційних та впровадження нових банківських послуг та продуктів, встановлення конкурентних цін на них.

Зміни конкурентного середовища активізують і боротьбу за потенційних споживачів послуг на регіональному рівні, що спонукає банк до проведення оптимізації та розвитку власної мережі установ шляхом зміни їх місцезнаходження або перепідпорядкування не лише у великих містах, а й у райцентрах і великих селищах.

На сьогоднішній день, банк має суттєві переваги перед комерційними банками у сфері обслуговування населення регіонів країни через розгалужену мережу. Та нині й інші установи, передусім - найбільші й великі банки активно розвивають свою мережу та опановують цей напрям діяльності, конкуруючи з банком не лише щодо процентних ставок і тарифів, а й щодо просування послуг на регіональному рівні через розвиток власної мережі. Тому головним завданням банку залишається збереження завойованих позицій на регіональних ринках з метою підвищення прибутку як банку в цілому, так і його філій шляхом проведення виваженої політики щодо оптимізації мережі установ.

Банк проводить цілеспрямовану роботу з оптимізації та розвитку мережі установ. При цьому банк, як і раніше, залишається системоутворюючим з найрозгалуженішою мережею установ, які охоплюють найвіддаленіші куточки країни.

Ощадбанк має найбільшу мережу установ - понад 6000, тут працює майже чверть банківського персоналу України.

Банк продовжує працювати згідно з визначеними Програмою розвитку банку на 2006-2010 роки напрямами, залишається державним, продовжує розвивати роздрібний ринок банківських послуг, обслуговує в першу чергу населення, Пенсійний фонд України, державні та бюджетні підприємства і установи. Здійснює свою діяльність відповідно до нормативних вимог Національного банку України та ініціатив Короткого плану дій, схвалених Наглядовою радою банку.

2. Аналіз основних показників господарської діяльності ВАТ «Ощадбанк»

Незважаючи на суттєве погіршення макроекономічної ситуації в банківській системі України у ІV кварталі 2008 року, втрату довіри вкладників через неможливість виконувати взяті зобов'язання перед клієнтами окремими банками, що входять до першої групи комерційних банків України, введення в дію постанов Правління Національного банку України від 13.10.2008 №319 та від 04.12.2008 №413, ВАТ «Ощадбанк» виконав встановлені на 2008 рік фінансові цілі та досягнув позитивних результатів (додаток 1).

Чисті активи банку за рік збільшились у 3 рази, або на 38,8 млрд. грн., і їх обсяг на 01.01.2009 р.становив 58,1 млрд. грн.

Структура пасивів банку змінилась у бік зростання частки балансового капіталу з 11,4% до 27% та зменшення частки зобов'язань банку із 88,6% до 73%.

Структура пасивів на 01.01.2008 Структура пасивів станом на 01.01.2009

Балансовий капітал за 2008 рік збільшився на 13,5 млрд. грн., або в 7,1 разу, і на початок 2009 року склав 15,7 млрд.грн. Структура власного капіталу змінилась у бік зростання частки статутного капіталу (з урахуванням чистого прибутку, спрямованого на поповнення статутного капіталу, але не зареєстрованого) з 48,6% на початок року до 90,6% на кінець року.

Процентні зобов'язання (без урахування нарахованих витрат) склали 39,7 млрд. грн., або 68,3% пасивів банку, в т.ч. кошти фізичних осіб -12,4 млрд. грн., кошти юридичних осіб - 3,7 млрд. грн. та зобов'язання перед іншими банками і НБУ - 23,2 млрд. грн. Крім того, з метою підвищення рівня капіталізації банку у 2007 році були залучені кошти на умовах субординованого боргу, їх залишок (без урахування нарахованих витрат) станом на 01.01.2009 р. склав 761,7 млн.грн.

Випереджаючими темпами порівняно із загальним обсягом депозитів зростав обсяг строкових депозитів клієнтів, зокрема: юридичних осіб - в 1,9 разу, фізичних осіб - в 1,6 разу. За 2008 рік обсяг строкових депозитів збільшився на 2,6 млрд. грн., або на 63,7%, і становив 6,8 млрд. грн.

Залишок депозитів фізичних осіб зріс на 13,6%, або на 1,5 млрд. грн., і склав 31,2% процентних зобов'язань банку, а їх частка в пассивах зменшилась на 35,1 в.п. і склала 21,3%. Залишок депозитів юридичних осіб зріс на 27,9%, або на 797,8 млн. грн., а його частка в пасивах зменшилась на 8,5 в.п. і склала 6,3%. Регулятивний капітал банку за рік збільшився в 7,3 разу, або на 13,7 млрд. грн., і становив 15,9 млрд. грн. Адекватність регулятивного капіталу склала 35,71%.

Для структури чистих активів банку станом на 01.01.2009 р. характерне зростання частки більш дохідних активів - кредитів, наданих клієнтам (зменшених на суму сформованих резервів та без урахування нарахованих доходів), на 15 в.п., обсяг яких на кінець звітного року досягнув 34,2 млрд. грн. Частка цих кредитів склала 58,8% від обсягу чистих активів. При цьому частка коштів в інших банках скоротилась в 4,5 разу - з 23,8% до 5,3%.

Дохідні активи банку з початку року зросли в 3,4 разу і становили 53,1 млрд.грн., або 91,4% чистих активів.

Найбільшу частку чистих активів склала заборгованість за кредитами, наданими юридичним особам, яка збільшилась на 24,0 млрд. грн. і досягла 27,4 млрд. грн. Її частка в активах порівняно з початком року зросла на 29,7 в.п. і становила 47,2%.

Залишок заборгованості за кредитами, наданими фізичним особам, з початку року

зріс на 1,7 млрд. грн., або на 33,2%, і на 01.01.2009 р. склав 6,8 млрд. грн. Їх питома вага в чистих активах з початку року зменшилась на 14,7 в.п. і становила 11,7%.

Для забезпечення надійності і стабільності, а також диверсифікації активів з метою зниження ризиків значна частина залучених коштів розміщена в боргові цінні папери, що рефінансуються або емітовані Національним банком України. Залишок за такими цінними паперами (без урахування нарахованих доходів) становив 15,4 млрд.грн., або 26,5% чистих активів.

Банк постійно підтримував ліквідність на достатньому рівні для забезпечення своєчасних розрахунків за дорученням клієнтів. За 2008 рік кошти на кореспондентському рахунку в Національному банку України зросли в 2,4 разу і на 01.01.2009 р. становили 1,4 млрд. грн. Готівкові кошти та банківські метали в касах банку за 2008 рік збільшились на 160,9 млн. грн. і на кінець звітного року становили 1,3 млрд. грн. Частка коштів на кореспондентському рахунку та в кассах банку в чистих активах склала 4,5%.

Установами ВАТ «Ощадбанк» протягом 2008 року виконано значні обсяги робіт з розрахунково-касового обслуговування як юридичних, так і фізичних осіб, а саме:

- прийнято комунальних та інших платежів від населення на користь юридичних осіб на суму 26,8 млрд. грн., що на 5,0 млрд. грн., або на 23,0%, більше, ніж у 2007 році;

- виплачено заробітної плати та інших доходів населенню через поточні рахунки фізичних осіб на суму 20,0 млрд. грн., що на 6,4 млрд. грн., або на 47,1%, більше, ніж у 2007 році;

- виплачено пенсій та допомоги по безробіттю на суму 35,2 млрд. грн., що

на 9,5 млрд. грн., або на 36,8%, більше, ніж у 2007 році.

Станом на 01.01.2009 кількість пенсіонерів, що отримують пенсію в установах ВАТ «Ощадбанк», зросла на 51 тис. і досягла майже 2,4 млн. чоловік.

Обсяг чистого процентного доходу банку зріс на 72,6% і становив 1,5 млрд. грн. Комісійний дохід досягнув 778,7 млн. грн., що на 211 млн. грн. більше, ніж за 2007 рік. Результат від торгівлі іноземною валютою та переоцінки іноземної валюти склав 146,1 млн. грн., що в 2,1 разу перевищує показник попереднього року. Інші операційні доходи становили 152,8 млн. грн. Адміністративні та інші операційні витрати банку склали 1,6 млрд.грн. Резерви на відшкодування можливих втрат за активними операціями сформовано банком у повному обсязі, який становив 863,2 млн. грн. Їх частка у чистих активах зменшилась на 1,3 в.п. і становила 1,5%. Обсяг чистого прибутку становив 305,2 млн. грн., що в 1,5 разу більше, ніж за 2007 рік.

За показниками ефективності діяльності за 2008 рік банк досягнув кращих результатів, ніж у середньому по банках України, а саме: рівень рентабельності балансового капіталу становив 10,21%, рентабельності статутного капіталу - 20,0%, рентабельності активів - 1,26%. Це вище, ніж у середньому по банках України, відповідно на 1,70 в.п., на 6,83 в.п. та на 0,23 в.п Прибутковість однієї акції зросла і склала понад 292 тис. грн.

Протягом року банком дотримувались економічні нормативи, встановлені відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 №368, зі змінами. У 2008 році банк не мав порушень нормативів платоспроможності, значення яких на 01.01.2009 складали:

- показник адекватності регулятивного капіталу - 35,71% (при нормі не менше ніж 10%);

- показник співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів - 27,23% (при нормі не менше ніж 9%).

3. Організаційна структура управління торезського вiддiлення №3225 ВАТ «Ощадбанк»

3.1 Організаційна структура банку

Організаційна структура банку - це склад відділів, служб і підрозділів в апараті управління, системна їх організація, характер підпорядкованості та підзвітності один одному і вищому органу управління, а також набір координаційних і інформаційних зв'язків, порядок розподілу функцій управління по різним рівням і підрозділам управлінської ієрархії.

Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать