Національний Банк України
метою підтримки стабілізації і поступового нарощування темпів виробництва при стримуванні інфляційних процесів, впровадження ринкових механізмів на грошово-кредитному ринку, реструктуризації банківської системи та вдосконалення взаємовідносин між Національним банком України та комерційними банками, які мають ґрунтуватися переважно на економічній основі, розроблено проект Концепції реформування та розвитку банківської системи України. Вона передбачає вдосконалення структури і функцій Національного банку України, впорядкування діяльності комерційних банків, створення небанківських фінансових установ тощо.

Слід відмітити, що основні функції центральних банків провідних світових держав в цілому однакові, однак в силу особливої специфіки реформаційного періоду в Україні функції і повноваження центрального банку нашої країни в області регулювання грошового обігу, проведення грошово-кредитної політики і упорядкування грошово-кредитної системи, стало більш законодавчо деталізоване, та створено спеціальний апарат для їх здійснення Старинський М. Перспективи розвитку повноважень Національного банку України як головного фінансового органу держави у зв`язку з прийняттям Закону України "Про Кабінет Мінстрів України" // Юридична Україна.- 2007.- № 4.- C.57-63..

В умовах побудови ринкової економіки у сфері грошово-кредитної політики НБУ у межах своїх повноважень впроваджує міри, що спрямовані на створення основ довгострокових перспектив зростання та реального виробництва, високої зайнятості і стабільності цін.

Першочерговою проблемою, яка виникла на даний момент перед Національним банком і всією банківською системою є подолання високих темпів інфляції. Для досягнення цієї мети НБУ вважає необхідним прийняття цілого комплексу заходів.

Відрегулювати принципи емісійної політики в Україні, які будуть базуватися на таких засадах: Національний банк повинен бути єдиним емісійним центром емісійна діяльність Уряду (через бюджет) і комерційним банкам, забороняється поступово скорочувати централізовані кредити Національного банку для покриття дефіциту бюджету і внутрішнього державного боргу; заборонити емісійну діяльність НБУ, пов'язану з регулюванням взаємної заборгованості підприємств. Комерційні банки повинні проводити заліки заборгованості між підприємствами в межах одного банку а також між клієнтами різних банків на основі окремих міжбанківських домовленостей.

Національний банк буде здійснювати заходи по обмеженню грошової маси у обігу виключно через ринкові важелі які є в його розпорядженні а саме - через офіційну ставку рефінансування і резервні вимоги.

З ціллю взяти під контроль державні витрати на інфляційні процеси, уряд повинен створити чітку законодавчу основу заборони проведення витрат держави понад меж державного бюджету з використанням кредитної емісії уникаючи перекладання фінансової і бюджетної незбалансованості на банківську систему, що підриває стабільність національної валюти.

Продаж кредитних ресурсів комерційним банкам повинен здійснюватися Національним банком тільки через аукціони. Міжбанківська торгівля кредитними ресурсами повинна здійснюватися через міжбанківську біржу. Необхідно відмовитися від існуючої практики цільового розподілу кредитів через НБУ у відповідності з постановами і рішеннями Верховної Ради України та Уряду Старинський М.В. Становлення Національного банку України як центрального банку держави // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.15.- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.143-149.

Забезпечити кредитну підтримку виробництва, яка буде здійснюватися шляхом надавання кредитів комерційним банкам на високоефективні програми і під конкретні зобов'язання підприємств по випуску продукції, здешевлення кредитів під пріоритети через компенсаційні виплати підприємствам із державного бюджету.

Необхідно досягнути позитивної процентної ставки по кредитам шляхом підвищення облікової ставки Національного банку з урахуванням темпів інфляції, що дозволить на ринкових основах здійснити регулювання кредитного ринку, забезпечити реальний захист вкладів населення і коштів підприємств від знецінення.

Внести в перелік першочергових задач з врахуванням необхідності проведення жорсткої грошово-кредитної політики розвинення альтернативних джерел залучення необхідних фінансових ресурсів в обіг шляхом розвитку ринку цінних паперів підприємств, включаючи оформлення зобов'язань підприємств векселями Старинський М.В. Становлення Національного банку України як центрального банку держави // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.15.- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.143-149.

Забезпечити надійність платіжної системи України через застосування електронного обігу грошей, скорочення термінів здійснення розрахункових операцій і посилення відповідальності за їх порушення.

Проводити роботу по удосконаленню системи міжбанківських розрахунків з іноземними державами, особливо з країнами СНД, маючи за ціль встановлення строків проведення розрахунків і відповідальності за їх дотримання.

У сфері готівки впроваджувати політику покращення касового обслуговування підприємств, стимулювання залучення вільних коштів населення на вклади в банках, розвинення безготівкових розрахунків у сфері споживання за допомогою чеків кредитних карток та ін Старинський М.В. Становлення Національного банку України як центрального банку держави // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.15.- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.143-149.

3. Характеристика банківської системи України

3.1 Структура і становлення банківської системи України

Поглиблення реформи банківської системи в Україні розглядається як одне з пріоритетних завдань економічної політики на сучасному етапі. Для ринкової системи важливим елементом є розвиток діяльності банків, розширення сфери банківських послуг та операцій, що потребує відповідного контролю та нагляду з боку державних органів грошово-кредитного регулювання. В Україні такі функції реалізує Національний банк України через інструменти відповідної грошово-кредитної політики. Функціонування банківської системи свідчить про те, що банки не можуть існувати незалежно від процесів, що відбуваються в реальному секторі економіки, оскільки саме тут здійснюється використання грошових капіталів. На відміну від країн з розвиненою економікою, де система регулювання банківської діяльності формувалась протягом тривалого часу, в Україні таке регулювання ще не отримало достатнього рівня розвитку. Отже, для здійснення стимулюючого впливу банківськими інститутами на економічне зростання
необхідно приділити увагу питанням регулювання банківської діяльності, забезпечення їх фінансової стійкості та кредитоспроможності.

Банківська система України започаткована після прийняття Верховною Радою України у березні 1991 року Закону України «Про банки і банківську діяльність». Вона є дворівневою і складається з Національного банку України та банків різних видів і форм власності Чернадчук В.Д. Національний банк України як суб`єкт бюджетних правовідносин // Міжнародна банківська конкуренція: Теорія і практика: Збірник тез доповідей ІI Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня-1 червня 2007 р.).- Суми: УАБС НБУ,2007.- C.125-126..

Національний банк України є центральним банком, який проводить єдину державну грошового-кредитну політику з метою забезпечення стабільності національної грошової одиниці.

Банки створюються на акціонерних або пайових засадах юридичними та фізичними особами. Свої функції банки реалізують через виконання таких операцій, як залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення на депозитні, вкладні рахунки та не депозитне залучення коштів; кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян, вкладання у цінні папери, формування касових залишків та резервів, формування інших активів; касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій.

Банки у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», законодавством України про акціонерні товариства та інші види господарських товариств, іншими законодавчими актами України, нормативними актами Національного банку України і своїми статутами Чернадчук В.Д. Національний банк України як суб`єкт бюджетних правовідносин // Міжнародна банківська конкуренція: Теорія і практика: Збірник тез доповідей ІI Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня-1 червня 2007 р.).- Суми: УАБС НБУ,2007.- C.125-126..

Банківський сектор динамічно розвивається. Лише за 2006 рік співвідношення банківських активів до ВВП зросло на 26 пунктів і склало 63 відсотки; відношення зобов`язань до ВВП зросло з 44 до 56 відсотків, а регулятивного капіталу - з 6 до 8 відсотків ВВП. Обсяг кредитних операцій досяг 50 відсотків ВВП. При цьому прибуток банків порівняно з 2005 роком збільшився майже вдвічі і його сума стала найбільшою за усі роки існування банківської системи України Різник В. Правова природа нормативно - правових актів НБУ // Вісник Національного банку України.- 2004.- № 4.- С.20-22..

Про підвищення довіри до банків свідчать високі темпи зростання депозитів фізичних осіб - за минулий рік їх обсяг збільшився майже у півтора рази. Одночасно поліпшується строкова структура цих вкладів, нині 77 відсотків коштів фізичні особи внесли на строкові вклади.

Стрімко зростає привабливість українських банків для іноземного капіталу - за минулий рік сума іноземного капіталу в зареєстрованому статутному капіталі банків зросла більш ніж вдвічі і його питома вага на 1 січня 2007 року сягнула 27%. Іноземні інвестори позитивно оцінюють економічний розвиток України в цілому та її банківського сектору.

НБУ є центральним банком країни, її єдиним емісійним центром. Він проводить державну політику у сфері грошового обігу, кредитного і валютного регулювання, забезпечує стабільність національної грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує роботу банківської системи і здійснює нагляд за її діяльністю. Із прийняттям Верховною Радою в травні 1999 р. Закону «Про Національний банк України» НБУ працює у повноцінному правовому полі Берназюк Я. Податково-правовий статус Національного банку України // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 11.- C. 60-64.. Цей документ визначив правові засади діяльності головного банку країни, законодавчо закріпив його економічну самостійність і політичну незалежність, а також засоби та методи грошово-кредитної політики, спрямовані на підтримку та забезпечення стабільності гривні.

Становлення Національного банку України відбувалося в непростих умовах перехідного періоду, який супроводжувався руйнуванням економічних зв'язків, галопуючою інфляцією, браком кваліфікованих кадрів, здатних забезпечити виконання центральним банком його функцій, та відповідного законодавчого і методологічного підґрунтя; значним дефіцитом державного бюджету; платіжною кризою. Це був чи не найважчий етап розбудови головного банку - одного з атрибутів державності України, яка щойно стала на шлях ринкової економіки.

Національний банк України освоював методи регулювання грошової маси, упроваджував заходи з валютного регулювання, провадив копітку роботу щодо підготовки та проведення грошової реформи, відпрацьовував механізм міждержавних розрахунків, тощо. Зі стрімким збільшенням кількості банків постало питання стосовно належної організації банківського нагляду. Необхідно було працювати над створенням грошово-кредитної статистики та статистики платіжного балансу держави. Великих зусиль для НБУ коштувало створення власних потужностей для випуску національних грошових знаків, як банкнот так і розмінної монети.

У 1996 році в Україні успішно і в стислі строки (з 2 по 16 вересня) проведено демократичну без конфіскаційну грошову реформу, яка забезпечила створення національної грошової системи та перетворення грошей у важливий стимулюючий фактор економічного і соціального розвитку країни Старинський М.В. Становлення Національного банку України як центрального банку держави // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.15.- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.143-149..

Після прийняття Конституції України грошова реформа була другою за значущістю подією для нашої держави. Її результатом стало створення одного з важливих атрибутів державності - національних грошей. Уведення власної грошової одиниці - гривні - створило необхідні умови для реалізації монетарної політики стабілізаційного типу з відповідним застосовуванням Національним банком. Грошова реформа 1996 р. заклала підґрунтя для відновлення економічного зростання в країні.

Сучасний етап розвитку вітчизняної банківської системи потребує міцних і стабільних банків, здатних забезпечити подальше економічне зростання країни. Реєстрація банків та ліцензування сприяє всебічному регулюванню їх діяльності, а система банківського нагляду покликана запобігати ризиковому веденню банківського бізнесу, щоб уникнути втрат коштів інвесторів, а відтак - підвищити довіру до банківської системи Сотомська-Криштофік П., Жепанська О. Роль прозорості центральних банків у забезпеченні фінансової стабільності // Банки та банківські системи.- 2006.- № 3.-C. 16-25.. Одним із фінансових важелів стабільної роботи банків є зростання рівня їх капіталізації - це питання перебуває під постійним контролем Національного банку.

Залучення коштів у банківську систему та забезпеченні їх схоронності - завдання загальнодержавного значення. З огляду на це створено Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, що дозволяє мати сталі партнерські стосунки з основним кредитором вітчизняної економіки - населенням України Старинський М. Перспективи розвитку повноважень Національного банку України як головного фінансового органу держави у зв`язку з прийняттям Закону України "Про Кабінет Мінстрів України" // Юридична Україна.- 2007.- № 4.- C.57-63..

Серед досягнень Національного банку - створення ефективної і потужної Системи електронних платежів (СЕП), яку запроваджено в 1994 році. Фахівці НБУ розробили її в найкоротші терміни і з мінімальними витратами. У 1997 році СЕП було реформовано у зв'язку з переходом банківської системи України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності. Це підвищило прозорість банківської діяльності та сприяло поліпшенню контролю НБУ за її здійсненням Старинський М.В. Становлення Національного банку України як центрального банку держави // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.15.- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.143-149..

Важливим фактором мобілізації ресурсів банківською системою є розширення сфери безготівкових розрахунків на основі Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП). Координатор процесу її створення - Національний банк.

Банками - членами НСМЕП емітовано понад 1.4 млн. платіжних карток Національної системи масових електронних платежів; мережа обслуговування її карток охоплює більше як 3.2 тис. терміналів і банкоматів на всій території України; міжбанківські наростаючі обороти становлять понад 412 млн. грн., із них за 2006 р. - 169 млн. грн., наростаючі обороти НСМЕП сягнули більш як 34 млрд. грн., із них 12.5 млрд. грн. - обороти за 2006 рік; середній оборот за однією карткою за 2006 рік становив майже 10 тис. грн Шамшетдінов Ю. Пріоритети валютно-курсової політики Національного банку України // Вісник Національного банку України.- 2004.- № 8.- C. 9-11..

Сьогодні Національний банк України посідає належне місце серед центральних банків розвинутих країн. Він надійно виконує покладені на нього функції і насамперед основну з них - забезпечення стабільності національної грошової одиниці.

3.2 Діяльність банківської системи в 2007 році

Результати діяльності банківського сектору України засвідчують прискорення його розвитку та динамічного зростання. За 11 місяців 2007 року приріст Державний комітет статистики - http://www.ukrstat.gov.ua:

1. власного капіталу банків становив майже 52% (2006 рік на 48,6%) і на 1 грудня досяг 64,7 млрд. грн. Це - найкращий результат останніх шести років;

2. зобов`язань - на 64,3% (2006 рік на 47,5%) до більше 489 млрд. грн. на 1 грудня, в тому числі коштів юридичних осіб - на 36,2% (2006 рік 25%), коштів фізичних осіб - на 44,5% (2006 рік 36,7%), що свідчить про посилення довіри до банків. Зважаючи ж на постійне зростання доходів населення та підвищення суми відшкодування з Фонду гарантування вкладів до 50 тисяч гривень, можна очікувати на подальше збільшення депозитів населення у банках.

Строкова структура коштів населення за 11 місяців 2007 року практично не змінилася: строкові кошти складають 119,1 млрд. грн. або 77,7% (2006 року 77,4%) від загальної суми коштів населення, а кошти до запитання - 34,2 млрд. грн. або 22,3% (2006 рік 22,6%). Водночас відбулися позитивні зміни у валютній структурі депозитів населення - кошти в національній валюті складають 59,1% (2006 рік 53,1%) від загальної суми коштів фізичних осіб Щербакова О. Валютна політика Національного банку України // Вісник Національного банку України.- 2007.- № 6.- C. 6-9..

Отже, можна сказати, що підвищується довіра населення і до банків, і до національної валюти.

Надані кредити збільшились на 68% (2006 рік 64%) до 183 млрд. грн., з них: кредити, надані суб'єктам господарювання - на 94,5 млрд. грн. або на 56,4% (2006 рік 46,6%), кредитів, наданих фізичним особам, - на 65,9 млрд. грн. або на 84,7% (2006 рік у 2,2 рази) Державний комітет статистики - http://www.ukrstat.gov.ua.

Частка роздрібних кредитів у загальному обсязі позик, виданих банками - 36%. На сьогоднішній день частка кредитів населенню у ВВП України складає 9,3%. (Для порівняння: у Росії цей показник складає 8% ВВП). Отже, даний сегмент ринку несе у собі значний потенціал для зростання бізнесу українських банків на ньому.

Продовжували зростати довгострокові кредити. За 11 місяців 2007 року вони збільшилися на 73,9% (2006 рік 70,6%) і на 1 грудня 2007 року становили 273,4 млрд. грн. або 60,4% (2006 рік 57,5%) від наданих кредитів Плотнікова М.В. Національний банк України як учасник податкових правовідносин щодо сплати податку на прибуток підприємств // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.): У 2-х т.: Т.2.- Суми: УАБС НБУ,2007.- C.57-59..

Дещо зросли відсоткові ставки за кредитами і депозитами, що є результатом посилення інфляційних процесів. Зокрема, середньозважена ставка за кредитами в національній валюті у листопаді дещо збільшилася - з 13.7% до 14.0% річних, в іноземній - з 11.0% до 11.1% річних. Інтегральна ставка за кредитами у листопаді, порівняно з жовтнем, збільшилася з 12.8% до 13.0% річних.

Середньозважена ставка за депозитами у національній валюті в листопаді збільшилася з 8.4% до 8.6%, в іноземній - залишилася на рівні жовтня - 5.8%. Інтегральна ставка за депозитами у листопаді збільшилася з 7.3% до 7.5% річних Державний комітет статистики - http://www.ukrstat.gov.ua.

Фінансовий стан українських банків оцінюється більш ніж задовільно. За підсумками січня-листопада 2007 року прибуток банків становив 6,3 млрд. грн., збільшившись у півтора рази порівняно з минулорічним результатом. Тільки за 2007 рік 11 українських банків отримали міжнародний кредитний рейтинг. Головні тенденції, що сприяють підвищенню результатів діяльності банків і, відповідно, підвищенню їх рейтингів, а також рейтингових прогнозів:

- розвиток систем продажу банківських продуктів і послуг;

- поява диференційованих стратегій розвитку, в яких особлива увага приділяється певному ринковому сегменту;

- диверсифікація доходів і джерел ресурсів;

- зниження концентрації бізнесу;

- більш повне розкриття інформаційної про структуру власності, підвищення інформаційної прозорості, зміцнення систем ризик-менеджменту.

Таким чином, 2007 року темпи приросту основних показників банківської діяльності є найбільшими за всі попередні роки.

Привабливість банківського сектору України для іноземних інвесторів залишається високою. З початку 2007 року сума іноземного капіталу в банківській системі України зросла на 76%, а його частка у статутному капіталі банків на сьогодні становить близько 32%.

Нині ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мають 44 банки за участю іноземного капіталу або 24% від загальної кількості банків, що мають ліцензію, (173 банки), з них 16 банків - зі 100% іноземним капіталом Державний комітет статистики - http://www.ukrstat.gov.ua.

Висновок

Необхідність створення ефективної системи банківського нагляду визначається ключовою роллю банків у грошово-кредитній системі України та специфікою їх діяльності як комерційних структур. Банківський нагляд на сучасному етапі - це моніторинг усіх видів ризиків, притаманних банківській діяльності, з метою зведення до мінімуму насамперед системного ризику, тобто запобігання ланцюговій реакції, за якої крах одного або кількох банків може спричинити кризу всієї банківської системи.

Як показує світовий досвід, практика нагляду за діяльністю банків у різних країнах відрізняється не тільки різноманітністю форм його організації, а й органами, які його проводять. Сьогодні нагляд за банківською діяльністю здійснюється: структурним підрозділом (управлінням, департаментом) центрального банку; незалежним контрольним органом, комісією, агентством або декількома паралельними органами; відділом при міністерстві, зазвичай при міністерстві фінансів. У деяких країнах (Німеччина, Франція, Італія, Швейцарія) існує змішана система банківського і фінансового нагляду, у рамках якої наглядові функції центральний банк поділяє з іншими державними органами. Кожна з організаційних форм має як свої переваги, так і недоліки, і в різних країнах існують різні варіанти вирішення тих чи інших проблем.

В Україні функцію банківського регулювання та нагляду згідно із Законами «Про банки і банківську діяльність» та «Про Національний банк України» здійснює Національний банк України. Закріплення за Національним банком функцій банківського нагляду дає можливість підняти його організацію на досить високий рівень об'єктивності, який визначається досягнутим рівнем правової та економічної незалежності самого НБУ. З розвитком банківської системи трансформувалася і інфраструктура банківського нагляду. За весь період існування служби банківського нагляду відбулося 8 її реорганізацій. Але політика банківського нагляду Національного банку залишається комплексною, скоординованою, зваженою і послідовною, що дає змогу прогнозувати і своєчасно реагувати на зміни, які відбуваються у банках країни.

Національний банк України у відповідності із Законом України «Про Національний банк України» є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, її емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн. Національний банк визначає вид грошових знаків, їх номінал, відмінні ознаки і систему захисту. Національний банк України зберігає резервні фонди грошових знаків, дорогоцінні метали та золотовалютні запаси, накопичує золотовалютні резерви і здійснює операції з ними та банківськими металами. Національний банк України встановлює порядок визначення облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями, дає дозвіл на створення комерційних банків шляхом їх реєстрації та видає ліцензії на виконання банківських операцій, встановлює банкам та іншим фінансово-кредитним установам нормативи обов'язкового резервування коштів.

Список літератури

1.
Закон України «Про Національний банк України» - К., 2002. - 42 с.

2. Арешкович Р. Банкнотно - монетний двір Національного банку України - символ державності // Вісник Національного банку України. - 2006. - №8.-C. 30-37

3. Берназюк Я. Податково-правовий статус Національного банку України // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №11. - C. 60-64.

4. Близнюк О. Юридичні особливості діяльності Національного банку України з управління грошовим обігом // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №4. - C. 119-123.

5. Ветрова І. Національний банк України: питання незалежності і управління золотовалютними резервами // Юридична Україна. - 2007. - №8.-C. 30-35

6. Грищенко О.С. Регулювання НБУ інвестиційної діяльності комерційних банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.): У 2_х т.: Т.2. - Суми: УАБС НБУ, 2007. - C.46-47.

7. Грудзевич Я.В. Законодавче забезпечення незалежності Національного банку // Фінанси України. - 2003. - №5. - C. 106-111.

8. Державний комітет статистики - http://www.ukrstat.gov.ua

9. Дзюблюк О. Стратегія монетарної політики Національного банку України та її вплив на економічний розвиток // Вісник Національного банку України. - 2008. - №1.-C. 8-15.

10. Добродумов П.О. Конституційна економіка і статус Національного банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.). - Суми: УАБС НБУ, 2005. - C.90-93.

11. Журавка Ф.О. Валютно-курсова політика НБУ як фактор цінового впливу на конкурентоспроможність українських підприємств // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.18. - Суми: УАБС НБУ, 2006. - C.73-81.

12. Заруба Ю. Принципи і завдання інформаційної політики Національного банку України // Вісник Національного банку України. - 2007. - №8.-C. 42-43.

13. Заставна З. Деякі аспекти розвитку функцій Національного банку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.). - Суми: УАБС НБУ, 2005. - C.41-43.

14. Званська В.А. Особливості монетарної політики НБУ в умовах трансформаційної економіки України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.15. - Суми: УАБС НБУ, 2006. - C.230-240.

15. Заставна З.М. Становлення Національного банку України як головного суб'єкта грошово - кредитного регулювання // Регіональна економіка. - 2006. - №2.-C. 162-166.

16. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика. - К.: Знання України, 2006. - 332 c.

17. Козюк В. Центральні банки в системі міжнародної координації макроекономічної політики: аспекти глобалізації // Банківська справа. - 2005. - №6.-C. 32-42.

18. Кондратюк І. Роль і завдання Національного банку України у формуванні доходів державного бюджету // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.18. - Суми: УАБС НБУ, 2006. - C.265-271.

19. Кондратюк І.В. Особливості сплати Національним банком України податків і зборів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.17. - Суми: УАБС НБУ, 2006. - C.300-311.

20. Кондратюк І. Роль і завдання Національного банку України у формуванні доходів державного бюджету // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.18. - Суми: УАБС НБУ, 2006. - C.265-271.

21. Кротюк В.Л. Національний банк - центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. - К.: Ін Юре, 2000. - 248 c.

22. Латковська Т.А. Правотворчість у системі функцій Національного банку України // Часопис Київського університету права. - 2007. - №4.-C. 113-118.

23. Лучанінов Д. Національний банк України в системі суб`єктів фінансового моніторингу // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - №4. - C.95-97.

24. Міщенко В.І. Організаційно-правові основи діяльності центральних банків. - Суми: Слобожанщина, 2002. - 130 с.

25. Міщенко В.І., Стельмах В.С. Роль Національного банку України в забезпеченні стабільності національної грошової одиниці // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9. - Суми: Мрія_1 ЛТД; УАБС, 2004. - C.130-137.

26. Нелапший С.М. Національний банк як суб`єкт державного регулювання економіки // Проблеми формування і розвитку фінансово-кредитної системи України. - Х.: Константа, 2004. - C.62-64.

27. Плотнікова М.В. Національний банк України як учасник податкових правовідносин щодо сплати податку на прибуток підприємств // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.): У 2_х т.: Т.2. - Суми: УАБС НБУ, 2007. - C.57-59.

28. Поліщук Т. Типологія заходів впливу Національного банку України // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №12.-C. 115-119.

29. Поліщук Т. Підстави застосування заходів впливу Національним банком України // Право України (укр.). - 2006. - №8.-C. 56-60.

30. Процик Т.В. Незалежність Центрального банку держави: вітчизняна практика та міжнародний досвід // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.19. - Суми: УАБС НБУ, 2007. - C.259-265.

31. Різник В. Правова природа нормативно - правових актів НБУ // Вісник Національного банку України. - 2004. - №4. - С. 20-22.

32. Сотомська-Криштофік П., Жепанська О. Роль прозорості центральних банків у забезпеченні фінансової стабільності // Банки та банківські системи. - 2006. - №3.-C. 16-25.

33. Старинський М. Становлення та розвиток повноважень Національного банку України як головного фінансового органу держави // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №3.-C. 53-57.

34. Старинський М.В. Становлення Національного банку України як центрального банку держави // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.15. - Суми: УАБС НБУ, 2006. - C.143-149.

35. Старинський М. Перспективи розвитку повноважень Національного банку України як головного фінансового органу держави у зв`язку з прийняттям Закону України «Про Кабінет Мінстрів України» // Юридична Україна. - 2007. - №4. - C.57-63.

36. Старинський М.В. Визначення поняття «адміністративно-юрисдикційні повноваження Національного банку України» // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.): У 2_х т.: Т.2. - Суми: УАБС НБУ, 2007. - C.41-43.

37. Сухий Р. Реалізація принципу незалежності центральних банків європейських держав. Керівні органи центральних банків // Вісник Національного банку України. - 2006. - №10.-C. 18-22.

38. Чернадчук В.Д. Щодо бюджетних повноважень Національного банку України // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - №7. - С. 84-88.

39. Чернадчук В.Д. Щодо бюджетних повноважень Національного банку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 11. - Суми: Мрія_1 ЛТД; УАБС, 2004. - C.179-187.

40. Чернадчук В.Д. Національний банк України як суб`єкт бюджетних правовідносин // Міжнародна банківська конкуренція: Теорія і практика: Збірник тез доповідей ІI Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня-1 червня 2007 р.). - Суми: УАБС НБУ, 2007. - C.125-126.

41. Чуніхіна Л. Вплив фінансового контролю НБУ на боротьбу з організованою злочинною діяльністю // Юридична Україна. - 2005. - №11. - C. 72-75.

42. Щербакова О. Валютна політика Національного банку України // Вісник Національного банку України. - 2007. - №6. - C. 6-9.

43. Шамшетдінов Ю. Пріоритети валютно-курсової політики Національного банку України // Вісник Національного банку України. - 2004. - №8. - C. 9-11.

Страницы: 1, 2, 3



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать