Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")
кредитному портфелі банків більше половини (61,6%) від загального обсягу короткострокових кредитів, наданих суб'єктам господарювання, становила заборгованість у національній валюті, обсяг якої на початок 2004 року дорівнював 16,8 млрд. грн.

в 2004 році зростали обсяги довгострокового кредитування суб'єктів господарювання і в цілому станом на 01.01.2005 року становили 10,4 млрд. грн., а їх питома вага в загальному обсязі заборгованості склала 27,5%;

в розрізі форм власності основними позичальниками банків залишаються суб'єкти господарювання з колективною формою власності. Частка їх заборгованості за наданими позиками в загальному обсязі кредитних вкладень банків була найбільшою, і на 1 січня 2005 року становила 81,5%. Триває зниження питомої ваги заборгованості за кредитами, наданими державним підприємствам, яка станом на 01.01.2005 рік становила 9,2%. Водночас частка кредитів, наданих банками приватному сектору зросла до 6.3%, міжнародним організаціям та юридичним особам інших держав до 3%;

у загальному обсязі кредитних вкладень в економіку України найвагомішою (94,6%) залишається питома вага позик, наданих у поточну діяльність. У структурі заборгованості за кредитами в поточну діяльність частка кредитів за експортно-імпортними операціями станом на 01.01.2005 рік склала 17,4%, а частка кредитів овердрафт 3,1%, кредити надані для здійснення внутрішніх торговельних операцій становили 11,1%;

з початку року зберігається позитивна тенденція попереднього року до зростання обсягів кредитування інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання, проте їх частка в загальній сумі кредитних вкладень залишається ще незначною (5,4%). Станом на 01.01.2005 рік залишки заборгованості за такими кредитами становили 2 млрд. грн.;

за видами економічної діяльності основними позичальниками кредитних коштів банків як у національній, так і в іноземній валюті залишаються суб'єкти господарювання оптової і роздрібної торгівлі, торгівлі транспортними засобами, послуг з ремонту. На початок 2005 року їх частка в загальному обсязі кредитних вкладень становила 40,7%. Значні залишки заборгованості мали підприємства переробної промисловості, на які припадало 31% кредитів від загального обсягу. Упродовж 2004 року кредитну підтримку отримували суб'єкти господарювання сільського господарства, мисливства та лісового господарства, заборгованість яких за отриманими кредитами на 01.01.2005 року становила 7% від загального її обсягу. Частка заборгованості за кредитами, які надавались у добувну промисловість, у структурі кредитних вкладень була незначною - 3,3%;

триває нарощування банками обсягів кредитування фізичних осіб як у національній, так і в іноземній валюті, однак більшу частину (59,5%) кредитів було надано в національній валюті. Залишки заборгованості за кредитами населенню в цілому станом на 01.01.2005 року становили 3.4 млрд. грн.

Підводячи підсумок всього вищезазначеного можна сказати, що поступове зміцнення національної банківської системи та її розвиток не був би позитивним, якби в своїй діяльності українські банки не застосовували досвід іноземних банків. Ті розбіжності, що існують при визначенні класифікаційних ознак кредитів пов'язані в першу чергу з різним рівнем економіки: розвитком виробничого сектору, станом макро- та мікро- економічної сфери, рівнем інфляції тощо. Використання різноманітних підходів до класифікації кредитів банками вкрай необхідно, оскільки дає змогу мати чітку уяву про стан кредитного портфелю та можливість його диверсифікації за умови виникнення ризику.

Розділ 2. Організація банківського споживчого кредитування на прикладі СФ ВАТ КБ “ХРЕЩАТИК

2.1 Загальна характеристика” СФ ВАТ КБ “ХРЕЩАТИК" та фінансово-економічного стану діяльності

Банк „Хрещатик" створений відповідно до рішення Установчих зборів як Комерційний банк розвитку підприємництва "Згода" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю і зареєстрований Національним банком України 19.05.1993 р. за No 172.

У лютому 1998 року на підставі рішення Зборів учасників банк переіменований у Комерційний банк сприяння розвитку міського господарства та підприємництва "Хрещатик".

Зборами учасників банку в серпні 2000 р. прийняте рішення про зміну назви банку на Комерційний банк "Хрещатик", реєстрація нової редакції Статуту Комерційного банку "Хрещатик", пов'язаної із зміною назви банку, здійснена Національним банком України 18 жовтня 2000 року.

Сьогодні за організаційно-правовою формою банк є відкритим акціонерним товариством. Зміна організаційно-правової форми здійснена у відповідності з рішенням учасників банку.

Нова редакція статуту банку, пов'язана з перетворенням банку у відкрите акціонерне товариство, зареєстрована Національним банком України 26.12.2001

Чаc підтвердив вірність обраної Банком стратегії. Зараз клієнти Банку представляють практично усі галузі економіки, всі соціальні групи. У 2004р. Банк активізував свою діяльність на ринку приватних осіб, приділив значну увагу формуванню і просуванню власного іміджу та бренду. Результатом цього стало значне зростання кількості клієнтів, значно підвищилась і якість депозитного портфелю приватних осіб - середній депозит приватної особи в Банку зріс з менш ніж 7 000грн. до більше ніж 9000грн. Кількість клієнтів виросла більше ніж 35 000 приватних і майже до 11 000 юридичних осіб. Банк послідовно розвиває продуктивний ряд для якісного і зручного обслуговування широкого кола клієнтів.

Стандартизованість продуктів Банку забезпечує єдину високу якість наданих Банком послуг незалежно від місця їх надання та високу ступінь іноваційності за рахунок швидкого, майже одночасного впровадження продуктів у всій філіальній мережі. Банк постійно відслідковує появу у клієнтів нових потреб і прагне в гранично стислі строки запровадити адекватний банківський продукт.

У 2006 році відповідно до визначеної стратегії Банк завершив перший етап розвитку регіональної мережі. Основним напрямком розвитку Банку в наступному році є освоєння нових територіальних ринків, масове просування конкурентноспроможних банківських продуктів, привабливих для регіональних споживачів послуг. Завдання другого етапу розвитку регіональної мережі є забезпечення присутності Банку в усіх областях України з доведенням загальної кількості операційних майданчиків до 250.

Активна робота клієнтів ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" у напрямку розвитку зовнішньоекономічної діяльності вимагає більш технологічних і гнучких форм міжнародних розрахунків. На сьогоднішній день Банк надає практично повний перелік послуг, традиційний у міжнародній практиці. У 2003 році Банк почав здійснювати операції на міжбанківському ринку та обслуговувати клієнтів, які працюють за зовнішньоекономічними контрактами, з використанням міжнародної системи платежів S. W.I. F. T.

Велику увагу Банк приділяє підтримці клієнтів консультаціями з питань міжнародних розрахунків і валютного контролю. Серед послуг, що надаються Банком, постійне місце займають послуги по документарним операціям (гарантії, акредитиви, інкасо).

Повнота сектора послуг - найважливіша властивість роздрібного банку. Неторговельні послуги складають значну частину послуг для приватних клієнтів. Їх висока і стабільна якість є найважливішою конкурентною перевагою банку. Для забезпечення цього в ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" реалізується система підготовки та модернізації стандартних продуктів, які пропонуються в будь якому відділені Банку. В 2006 році Банк планомірно розширював спектр пропозицій неторгових послуг. Клієнтам була запропонована можливість сплачувати комунальні платежі, послуги мобільного зв`язку, робити швидкий і недорогий переказ у системі філій та відділень Банку без відкриття рахунку.

2.2 Аналіз кредитної діяльності ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" за 2006 рік

У 2006 році загальний економічний ріст, зростання ділової активності, поступове зниження ставок на ринку позичкового капіталу та водночас посилення конкурентної боротьби в банківському секторі сприяло появі нових кредитних продуктів, індивідуальних схем та інструментів кредитування позичальників. Все це сприяло суттєвому розширенню клієнтської бази, що зумовило збільшення обсягу кредитного портфелю Банку більше ніж удвічі - до 539,12 млн. грн. Частка Банку на кредитному ринку України зросла в 1,2 рази (Табл.2.11).

Таблиця 2.11 - Динаміка обсягів кредитного портфеля (млн. грн)

Рік

2001

2002

2003

2004

2005

Кредитний портфель

21,96

87,72

122,37

248,06

539,12

На етапі стрімкого зростання обсягу кредитних вкладень Банк застосовує сучасні методи мінімізації кредитних ризиків, проводить ефективне диференціювання клієнтів, що дозволяє покращити якість кредитного портфеля. Питома вага простроченої заборгованості в загальному обсязі кредитного портфеля Банка зменшилась із 3,9% до 1,5%, при цьому ризик втрати заборгованості постійно перекритий сформованими резервами Банку. У 2003 - 2004 роках зросла довіра клієнтів до національної валюти України, про що свідчить збільшення питомої ваги кредитів, наданих у гривнях, до 74,4% від загального портфелю Банку (Табл.2.12).

Таблиця 2.12. - Кредитний портфель у розрізі валют (млн. грн)

Рік

2001

2002

2003

2004

2005

Гривні

7,73

17,11

36,8

141,21

401,14

ВКВ, гривневий еквівалент

21,95

87,7

122,33

108,22

137,97

Упродовж 2005 року переважним залишалося короткострокове кредитування, частка якого в загальному обсязі кредитного портфеля Банку станом на 01.01.2005р. склала 68,4%. Але Банк продовжує приділяти значну увагу розвитку середньо та довгострокового кредитування, виходячи із потреб клієнтів у таких ресурсах. Сума кредитів, виданих на термін понад 12 місяців, зросла в 2005 році з 62 до 160 млн. грн., тобто більше ніж у 2,5 раза. Збільшено частки довгострокових кредитів сприяло впровадження в 2003 році нових кредитних продуктів - кредитування для інвестування в житлове будівництво, кредитування для продання житла на вторинному ринку, подальша реалізація програми <<Автомобілі в кредит>> тощо.

Широко впроваджується на кредитному ринку споживче кредитування фізичних осіб. Найбільшої популярності здобула програма кредитування для придбання товарів тривалого використання, завдяки якій Банк у 2005 році майже втричі збільшив обсяг кредитного портфеля фізичних осіб, що станом на 01.01.2005р. становив 89,9 млн. грн., або 16% загальних кредитних вкладень. Основними перевагами даного продукту є максимальна доступність для населення, якісно новий рівень обслуговування, зручний порядок проведення кредиту, відсутність забезпечення, прийнятний рівень процентних ставок.

Торік основні стратегічні напрямки кредитування були спрямовані на диверсифікацію кредитних вкладень за галузями економіки, враховуючи їх реальний стан, ринковість та прибуток. Пріоритетними галузями для кредитування визначені торгівля. хкарчова промисловість, будівництво, сільське господарство. Велику увагу Банк приділяє кредитуванню сільського господарства. для чого створені сприятливі умови - здійснюється індивідуальний комплексний підхід до формування застави, розглядаються різні схеми повернення кредитних коштів.

Розміщення кредитних коштів у 2005 році за галузями економіки (%):

торгівля та громадське харчування - 34,фізичні особи - 16,харчова промисловість - 13,сільське господарство - 12,будівництво - 5,машобудування - 3,транспорт - 3,паливо-енергетична промисловість - 3,видобувнича галузь - 3,металургія та оброблення металу - 2,інші - 6.

Надалі Банк планує і в подальшому розширювати спектр банківських продуктів з кредитування, вдосконалювати процедури кредитування. Ведеться робота по впровадженню факторингових операцій, фінансовому лізингу, модифікації овердрафтового кредитування та кредитування для придбання транспортних засобів тощо.

2.3 Організація кредитування в Сумській філії ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК"

Основи кредитної політики ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" порядок видачі, використання та повернення кредитів у національній та іноземній валюті, а також відносини між банком та позичальниками у процесі кредитування визначаються Положенням ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" "Про кредитування". Зазначене Положення розроблене у відповідності до чинного законодавства, зокрема Закону України "Про банки і банківську діяльність", Положення НБУ "Про кредитування", Положення НБУ "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків", інших нормативних актів НБУ та нормативних документів ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК".

При проведенні кредитної політики банк виходить з необхідності узгодження інтересів вкладників та акціонерів банку ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" та суб'єктів господарювання і фізичних осіб - позичальників.

Основні напрямки кредитної та процентної політики визначає Правління та Кредитний комітет ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК". Вони також визначають пріоритетні напрямки кредитування. Правління банку та Кредитний комітет визначають:

збалансованість структури кредитного портфеля з урахуванням кредитних ризиків в різних галузях економіки, за окремими групами позичальників, ринками і кредитними продуктами;

ліміти по різним групам позичальників у розрізі регіональної мережі ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" процентну політику, з урахуванням регіональних особливостей;

особливості кредитування певних груп позичальників;

порядок надання гарантій та поручительств від імені банку;

перелік кредитних продуктів тощо.

Рішення про видачу кредиту позичальнику приймає Кредитний комітет КБ Кредитний комітет може передавати окремі повноваження по видачі кредитів Кредитним комісіям регіональних управлінь.

При наданні кредиту в розмірі, що перевищує 10% власного капіталу банку (великі кредити), банк повідомляє про кожен такий випадок до НБУ. Жоден кредит не повинен перевищувати 25% власного капіталу банку, а загальний обсяг наданих банком кредитів не повинен перевищувати восьмикратного розміру власних коштів банку.

Основною особливістю кредитної політики Банку є те, що при кредитуванні перевага надається клієнтам банку, у яких відкриті рахунки в установах банку. Надання кредитів позичальникам, які не являються клієнтами банку можливе лише в окремих випадках.

Кредитування здійснюється згідно діючого законодавства України з урахуванням вимог відносно формування обов'язкових, страхових та резервних фондів.

Важливим елементом кредитної політики ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" є вимоги до забезпечення кредиту, яке надає позичальник. Банк дотримується консервативного підходу при оцінці забезпечення та встановлює жорсткі вимоги до видів забезпечення та по коефіцієнтам покриття за ними.

ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" може надавати кредити усім суб'єктам господарської діяльності незалежно від їх галузевої приналежності, статусу, форми власності, при наявності у них реальних можливостей та правових гарантій забезпечення своєчасного повернення кредиту та виплати відсотків за користування кредитом. Кредити надаються лише у випадку відсутності простроченої заборгованості за раніше наданими кредитами.

Рішення про надання кредитів позичальникам незалежно від розміру кредиту приймається колегіально - Кредитним комітетом (Кредитними комісіями в філіях банку) більшістю голосів та оформлюється протоколом.

Кредитні відносини регламентуються кредитними договорами, які укладаються між банком та позичальниками виключно у письмовій формі.

Розмір процентних ставок та порядок погашення кредиту встановлюється банком і залежить від кредитного ризику, наданого забезпечення, строку користування кредитом, облікової ставки НБУ, попиту та пропозиції на кредитному ринку та інших факторів. За умови зміни облікової ставки НБУ умови кредитного договору можуть переглядатися при погодженні цього питання з позичальником.

Кредитний відділ (відділ активно-пасивних операцій) банку аналізує та вивчає діяльність потенційного позичальника, визначає його кредитоспроможність, прогнозує ризик неповернення кредиту, оформлює результати аналізу у вигляді відповідного висновку та передає його на розгляд Кредитного комітету, який приймає рішення про видачу або відмову у видачі кредиту.

За умови надання кредиту проводиться моніторинговий процес з метою контролю за виконанням умов кредитного договору, а також визначення потенційних фінансових проблем у позичальника, контролю за станом забезпечення та цільовим використанням наданого кредиту. У випадку виявлення фактів нецільового використання кредиту банк має право достроково розірвати кредитну угоду, що є підставою для наступного повернення коштів у встановленому діючим законодавством порядку.

Забороняється видавати кредити на такі цілі:

покриття збитків господарської діяльності позичальника;

формування та збільшення статутного фонду комерційних банків та інших господарських товариств.

При необхідності банк може проводити експертизу проектів, поданих для розгляду, як самостійно, так і залучати спеціалізовані організації.

Необхідні дані про позичальника та інформація, яка була отримана банком при оформленні кредиту, систематизуються у кредитній справі позичальника.

Кредити суб'єктам господарювання надаються тільки у безготівковій формі шляхом оплати платіжних документів з позичкового рахунку або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок позичальника.

ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" може надавати бланкові кредити тільки у межах наявних власних коштів із застосуванням підвищеної відсоткової ставки надійним позичальникам, які мають стабільні джерела погашення кредиту та відмінну ділову репутацію. У таких випадках розраховується ліміт бланкового кредиту на кожного позичальника.

Порядок розгляду кредитних заявок від клієнтів в ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" наступний.

При необхідності отримання кредиту позичальник звертається до начальника кредитного відділу, який повинен:

ознайомити клієнта з вимогами банку, які висуваються до позичальника, а саме: необхідність надання повного пакету документів та достовірної інформації про діяльність підприємства, наявність рахунку в ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" забезпеченості кредиту заставним майном, тарифи на розгляд документів відносно можливості кредитування;

ознайомитися з деталями проекту, який кредитується.

За умови погодження позичальника з вимогами банку начальник кредитного відділу передає за підписом позичальника список документів, які необхідні банку для розгляду заявки на кредит. Цей перелік документів наступний:

1. Заявка на отримання кредиту, в якій вказується необхідна сума кредиту, мета кредиту, строк погашення та вид забезпечення. Заявка підписується керівником та головним бухгалтером підприємства.

2. Копії установчих документів позичальника, завірені нотаріально.

3. Протокол (наказ) про призначення директора і головного бухгалтера підприємства.

4. Протокол зборів акціонерів (учасників) про підтвердження суми та цільового спрямування кредиту, а також повноважень керівництва підписувати усі документи, пов'язані з отриманням кредиту.

5. Довідка з ДПА про взяття на облік.

6. Картка зі зразками підписів та відбитка печатки.

7. Копії паспортів директора та головного бухгалтера підприємства.

8. Ліцензії, патенти та дозволи, надані підприємству.

9. Копії договорів оренди приміщень та транспорту, договорів про спільну діяльність.

10. Баланс підприємства, звіт про фінансові результати та декларація про прибутки підприємства за три останні звітні дати.

11. Розшифровка статей балансу станом на останню звітну дату (основні засоби, ТМЦ, дебіторська та кредиторська заборгованість, заборгованість за кредитами банків, поточний та валютний рахунки).

12. Довідка із банків, де відкриті рахунки про наявність заборгованості по кредитам і відсоткам за кредит.

13. Довідки з банків про середньомісячний оборот грошових коштів за останні три місяці, а також про середньоденні залишки грошових коштів на поточному рахунку підприємства.

14. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) або бізнес-план, графік погашення кредиту.

15. Договори та контракти до проекту (операції), який кредитується.

16. Перелік запропонованого забезпечення.

17. Документи, що підтверджують право власності на предмет застави.

18. Документи про експертну оцінку заставного майна.

19. Анкета позичальника (за формою банку).

20. При наявності поручительства третіх осіб також подаються документи по поручителям (заставодавцям).

Начальник кредитного відділу готує матеріали на розгляд кредитним комітетом тільки на підставі повного пакету документів. При наявності неповного пакету документів протягом 2 робочих днів банк надсилає про це повідомлення позичальнику із зазначенням переліку документів, яких не вистачає або які потребують переоформлення.

Строк розгляду кредитної заявки враховується з моменту надання повного пакету документів позичальником і до моменту передачі висновку про можливість надання кредиту на розгляд кредитним комітетом. Аналіз заявки здійснюються кредитним відділом у строки, не менше 3, але й не більше 10 робочих днів.

На основі поданих позичальником документів працівник кредитного відділу складає Висновок про можливість надання позичальнику позичкових коштів. Висновок повинен бути коротким та містити основні питання, пов'язані з кредитним проектом:

назва позичальника;

сума кредиту;

процентна ставка;

мета кредитування;

аналіз кредитного проекту;

аналіз забезпеченості кредиту;

аналіз фінансового стану позичальника;

кредитна історія;

висновок.

Одночасно документи розглядаються юридичною службою банку, яка також складає детальний висновок про відповідність кредитної операції чинному законодавству. Висновок юридичної служби разом з Висновком кредитного відділу (відділу активно-пасивних операцій) подається до служби безпеки банку, яка також складає відповідний висновок по кредитному проекту. Зазначені висновки подаються на розгляд Кредитної комісії філії для прийняття попереднього рішення по кредитному проекту.

3 метою ефективного використання кредитних ресурсів, створення умов для об'єктивного, неупередженого аналізу пропозицій при видачі кредитів філією ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" створюється кредитна комісія, яка складається з 7 осіб.

Кредитна комісія філії (регіонального управління) є дорадчим органом, який приймає попереднє рішення про можливість видачі кредиту позичальнику перед наданням повного пакету документів до головного банку.

Задачами кредитної комісії є:

підготовка висновків про можливість надання кредитів та пролонгацію строків їх повернення;

розгляд стану кредитної заборгованості та її оцінка з точки зору ризиків;

підготовка пропозицій Правлінню банку про погашення безнадійної заборгованості;

розгляд та затвердження результатів аналізу кредитного портфеля та розмірів відповідних страхових фондів;

надання пропозицій керівництву банку про вдосконалення процесу кредитування;

здійснення контролю за поверненням кредитів.

Засідання кредитної комісії вважається дійсним, якщо в ньому приймало участь не менше, ніж дві третини членів комітету. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх членів комітету. При рівній кількості голосів голос Голови вважається вирішальним.

Рішення кредитної комісії оформляється у вигляді протоколу, який підписується членами кредитної комісії. Відповідальність за організацію роботи кредитної комісії несе Голова кредитної комісії. Підготовка проектів протоколів кредитної комісії, облік підписаних протоколів та інших документів, які розглядалися на кредитному комітеті здійснюється відділом активно-пасивних операцій.

Якщо Комісія приймає позитивне рішення про надання кредиту, начальник кредитного відділу подає повний пакет документів з висновками кредитної комісії філії до відділу кредитних проектів Головного банку.

Кредитні проекти в ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" поділяються на 3 групи:

Проектне фінансування.

Кредити надаються на строк більше 1 року. Об'єктом кредитування є реконструкція, модернізація, створення нових виробничих потужностей, а також інвестиції в об'єкти будівництва. Такі проекти розглядаються в терміни до 7 днів у філіях та до 5 днів - в Головному банку.

Комерційні кредити.

Кредити, які надаються на строк до 1 року з метою поповнення обігових коштів підприємства-позичальника, для оплати товарів, робіт, послуг по укладеним договорам розглядаються в терміни до 5 днів у філіях та до 5 днів - в Головному банку.

Мікрокредитування суб'єктів підприємницької діяльності та кредити, які забезпечені заставою майнових прав на грошові кошти.

Проекти мікрокредитування та кредитування під заставу грошових коштів розглядаються в терміни до 2 робочих днів у філіях та до 1 дня - в Головному банку.

Рішення Кредитного комітету банку оформлюється протоколом, виписка з якого надсилається відповідним підрозділам банку для виконання його рішення. Після цього здійснюється оформлення кредитного договору та інших необхідних документів. Після підписання документів та нотаріального посвідчення договору застави відділ активно-пасивних операцій складає розпорядження бухгалтерії на видачу кредиту. Необхідна інформація про позичальника та інформація, яка одержана банком під час оформлення кредиту, систематизується у кредитній справі позичальника.

Документація, яка зберігається у кредитній справі, систематизується наступним чином:

протокол засідання Кредитного комітету (Кредитної комісії);

матеріали про видачу кредиту (кредитний договір, строкові зобов'язання та ін);

фінансово-економічна інформація (фінансова звітність, ТЕО тощо);

матеріали про кредитоспроможність позичальника;

матеріали по супроводженню кредиту.

Оригінали документів (кредитні справи) зберігаються в службі безпеки банку, а їх копії у кредитному відділі.

У випадку прийняття Кредитним комітетом негативного рішення про надання кредиту, рішення із зазначенням причин відмови доводиться до позичальника. Одночасно з цим позичальник має право звернутися до банку з проханням повторно розглянути його кредитну заявку після ліквідації причин відмови та виконання вимог Кредитного комітету.

Отже, процес кредитування в філії ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" організовано відповідно з принципами кредитної політики ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" та з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Висновки

Кредит - позиковий капітал банку в грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, платності та цільового характеру використання.

У даній роботі розкриті сутність, класифікація і призначення кредитів у поточну діяльність, зокрема аналізованим по ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК", розглянуті основні підходи до формування кредитного портфеля банківської установи.

Розглянуті етапи процесу кредитування, кожний із який вносить свій внесок у характеристику кредиту і визначає ступінь надійності і прибутковості для банку.

Також розглянуті джерела погашення кредитів і інструменти забезпечення повернення кредитів.

У організації кредитного процесу відокремлено значення керівного складу банку, кредитного відділу і кредитних підрозділів, а також інших чинників, що впливають на організацію кредитного процесу.

Аналіз кредитної діяльності банку - це оцінка ефективності банківських аналітичних систем керування кредитними ризиками, оцінка якості можливого ризику, прогноз рентабельності кредитних операцій. Зроблений також аналіз кредитного портфеля банку. З кожним роком обсяг кредитного портфелю збільшується. Так за період 2001-2005 роки кредитний портфель зріс на 2455%, що говорить про конкретну пріоритетність при виборі напрямків вкладення ресурсів для банківської установи.

У роботі приведена діюча практика визначення платоспроможності і ліквідності позичальника. Банки виконують функції кредитування і інвестування підприємств, держав і населення. Банки виступають у якості фінансових посередників, одержуючи кошти в кінцевих кредиторів і даючи їхнім кінцевим позичальникам.

Список використаних джерел

1. Алексеєнко М.Д. Страхування вкладів фізичних осіб: практика та шляхи її вдосконалення // Економіка України (укр). - 2002. - № 3. - C.17-24

2. Бакун О. Оподаткування доходів фізичних осіб від їх депозитних вкладів // Вісник Національного банку України (укр). - 2003. - № 5. - C.10-14

3. Банківська енциклопедія: Наукове видання. - К.: Ельтон, 1993. - 328 c.

4. Банковское дело и финансирование инвестиций. В 2-х т. Т.1: Теория и концепция Ч.1. - Вашингтон: Всемирный Банк Реконструкции и Развития, 1995. - 244 c.

5. Банковское дело и финансирование инвестиций. В 2-х т. Т.2: Политика и стратегия Ч.1. - Вашингтон: Всемирный Банк Реконструкции и Развития, 1995. - 380 c.

6. Банковское дело: Краткий словарь-справочник. - К.: МАУП, 1998. - 132 c.

7. Банковское дело: Учебник:. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 576 c.

8. Васильченко З.М. Кошти населення у формуванні фінансових ресурсів банків // Фінанси України (укр). - 2002. - № 4. - C.94-104

9. Введение в банковское дело: Учебное пособие: Навчальне видання:. - М.: Научная книга, 1996. - 630 c.

10. Введение в банковское дело: Учебное пособие: Пер. с нем., 1997. - 628 c.

11. Вожжов А. Депозити до запитання у формуванні стабільної і керованої ресурсної бази банків // Вісник Національного банку України (укр). - 2002. - № 11. - C.5-8

12. Вступ до банкiвської справи: Навчальний посібник:. - К.: Лiбра, 1998. - 344 c.

13. Герасимова Е.Б. Обеспечение эффективности контроля ресурсов коммерческого банка // Финансы и кредит (рус). - 2002. - № 22. - C.47-51

14. Гладких Д. Структура та динаміка зростання банківських пасивів, або Колктивний портрет українського вкладника // Вісник Національного банку України (укр). - 2001. - № 12. - C.34-41

15. Гольченко І. Ощадні (депозитні) сертифікати: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні // Цінні папери України (укр). - 2003. - № 13. - C.18-21

16. Гусева А.Е. Зарубежный опыт страхования банковских депозитов // Банковское дело (рус). - 2000. - № 5. - C.40-44

17. Гусева А.Е. Система защиты банковских депозитов // Банковское дело (рус). - 2000. - № 1. - C.22-28

18. Доценко Н. Гарантування вкладів: українська модель // Цінні папери України (укр). - 2002. - № 21. - C.10-12

19. Евстратенко Н. К вопросу о создании системы страхования депозитов // Бюллетень финансовой информации (рус). - 2001. - № 4. - C.50-61

20. Евстратенко Н., Агапцев Г. Гарантирование вкладов с странах СНГ и Балтии // Аналитический банковский журнал (рус). - 2002. - № 10. - C.53-56

21. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - 2-ге вид., випр. та доп. - К.: Центр Європи, 1997. - 576 c.

22. Заруцька О.П. Деякі тенденції ринку депозитів // Вісник Національного банку України (укр). - 2001. - № 10. - C.7-11

23. Заруцька О.П. Особливості управління процентними банківськими операціями // Вісник Національного банку України (укр). - 2003. - № 2. - C.16-20

24. Інструкція з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України, затверджена Постановою Правління НБУ 20.08.1999р. № 418.

25. Кириленко В. Організація подальшого контролю за депозитними операціями банку // Вісник Національного банку України (укр). - 2003. - № 3. - C.27-30

26. Коляда Т.А. Оподаткування процентних доходів за депозитами населення в банках // Економіка України (укр). - 2004. - № 4. - C.31-36

27. Конопатська Л., Бондар Н. Актуальні проблеми страхування депозитів комерційних банків // Вісник Національного банку України (укр). - 2001. - № 11. - C.37-40

28. Корнєєв В. Банківське посередництво на ринку фінансових послуг // Економіка України (укр). - 2002. - № 6. - C.16-25

29. Кочмола К.В. Роль системы страхования депозитов в банковской портфельной политике // Страховое дело (рус). - 2002. - № 4. - C.26-31

30. Кравець В.М. Сучасні банківські інформаційні технології та системи розрахунків // Банківська система України: теорія і практика становлення: Збірник наукових праць: В 2 т. Т.1. - Суми: Мрія-1 ЛТД; Ініціатива, 1999. - 338 c.

31. Кузьменко Е.С. Региональные различия в кредитно-депозитной деятельности банков Украины // Актуальні проблеми економіки (укр). - 2003. - № 12. - C.54-68

32. Лютий І.О. Депозитний ринок в інвестиційній політиці економічного зростання // Фінанси України (укр). - 2002. - № 5. - C.3-9

33. Мельникова І.М. Модель управління якістю депозитних послуг комерційного банку // Банківська система України: теорія і практика становлення: Збірник наукових праць: В 2 т. Т.2. - Суми: Мрія-1 ЛТД; Ініціатива, 1999. - 322 c.

34. Мних М. Страхування депозитів // Економіка. Фінанси. Право (укр.). - 2001. - № 12. - C.33-38

35. Нєізвєстна О.В. Операції комерційних банків по залученню коштів: сучасні технології та світові тенденції розвитку // Фондовий ринок (укр.). - 2001. - № 31. - C.2-6

36. Нєізвєстна О.В. Операції комерційних банків по залученню коштів: сучасні технології та світові тенденції розвитку // Фондовий ринок (укр.). - 2001. - № 32. - C.18-22

Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать