Становлення ощадних банків в Україн
p align="left">В Україні реалізація такого кроку також можлива, але для цього потрібно підготувати необхідні умови. Зокрема, посилити Фонд гарантування як центр адміністративного впливу, запровадити диференціацію вкладів банків і прогресивну шкалу розміру компенсації вкладникам.

ВИСНОВКИ

За станом на 1 січня 2007 року ліцензію Національного банку на здійснення банківських операцій в Україні мали 170 банків, у тому числі: 135 банків (79,4 % від загальної кількості діючих банків) - акціонерні товариства (з них: 91 банк (53,5%) - відкриті акціонерні товариства, 44 банки (25,9%) - закриті акціонерні товариства), 35 банків (20,6%) - товариства з обмеженою відповідальністю.

Філійна мережа банків України складається з 1415 діючих філій.

 У стані ліквідації перебуває 19 банків, з них 16 банків ліквідуються за рішенням НБУ, 3 - за рішеннями господарських (арбітражних) судів.

За 2006 рік зобов'язання банків України збільшилися на 57,7% або на 108,7 млрд.грн. і на 01.01.2007 становили 297,2 млрд.грн., в т.ч. нерезиденти 23,7 % від зобов'язань.

Збільшення зобов`язань банків відбулось, в основному, за рахунок строкових вкладів (депозитів) інших банків та кредитів, що отримані від інших банків - на 40,2 млрд.грн. або в 2,5 разів, збільшення коштів фізичних осіб - на 33,5 млрд.грн. або на 46,2 %, коштів суб'єктів господарювання - на 15,7 млрд.грн. або на 25,6%, кредитів, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій - на 4,8 млрд.грн. або в 2,4 рази, коррахунків інших банків - на 3,7 млрд.грн. або в 2 рази, цінних паперів власного боргу - на 3,3 млрд.грн. або в 2,2 рази, субординованого боргу - на 2,1 млрд.грн. або на 83,0%.

Зобов`язання банків мають таку структуру. Кошти Національного банку України складають 0,5 % від загальної суми зобов'язань; коррахунки інших банків - 2,5%; строкові вклади (депозити) інших банків та кредити, що отримані від інших банків - 22,8%; кошти суб'єктів господарювання - 25,9 %; кошти фізичних осіб - 35,7 %; кошти небанківських фінансових установ - 2,5 %; кошти бюджету та позабюджетних фондів - 0,6 %; кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій - 2,8%, цінні папери власного боргу - 2,1 %; субординований борг - 1,6 %; інші зобов`язання - 3,0%.

Банки мають таку структуру коштів населення з точки зору строковості. Строкові кошти складають 81,8 млрд.грн. або 77,2 % від загальної суми вкладів, а кошти до запитання - 24,2 млрд.грн. або 22,8 %. Кошти в національній валюті складають 53,8% від загальної суми коштів фізичних осіб.

З позиції оцінки абсолютних обсягів депозитів фізичних осіб суму більше 1 млрд.грн. мали в балансі:

- станом на 01.01.2005 року - 9 банків;

- станом на 01.01.2006 року - 15 банків;

- станом на 01.10.2006 року - 19 банків;

Явними лідерами ринку депозитів фізичних осіб стабільно залишаються 3 банки:

- 1 місце - АКБ «Приватбанк»:

- 5,558 млрд.грн. на 01.01.2005;

- 9,966 млрд.грн. на 01.01.2006;

- 13,099 млрд.грн. на 01.10.2006;

- 2 місце - АКБ «Аваль»(«Райффайзен Аваль»):

- 5,021 млрд.грн. на 01.01.2005;

- 9,165 млрд.грн. на 01.01.2006;

- 9,768 млрд.грн. на 01.10.2006;

- 3 місце - АКБ «Державний Ощадбанк»:

- 3,459 млрд.грн. на 01.01.2005;

- 5,862 млрд.грн. на 01.01.2006;

- 6,845 млрд.грн. на 01.10.2006;

Аналізуючи нормативні вимоги Національного банку України до спецілізованих ощадних банків, можна виділити 2 основні показника:

- розмір статутного капіталу, який повинен бути на 01.01.2007 року не менше 8 млн.євро для загальноукраїнських банків та не менше 5 млн.євро для банків, які ведуть свою діяльність тільки в одній області України;

- сума залучених коштів фізичних осіб (поточних та строкових) повинна перевищувати 50% від загальних пасивів комерційного банку (власних та залучених коштів);

Згідно проведеному аналізу станом на 01.10.2006 року по розміру статутного капіталу вимогам для спеціалізованого ощадного банку відпові-дають 64 комерційних банка України, а по відсотковій частці коштів фізичних осіб в пасивах банку вимогам для спеціалізованого ощадного банку відповідають тільки 9 комерційних банків України.

Проведений аналіз відповідності лідерства комерційних банків України на ринку залучення коштів фізичних осіб по абсолютним обсягам залучення коштів та відповідних коефіцієнтів частки коштів фізичних осіб в пасивах комерційних банків показав, що:

- станом на 01.01.2005 року до спеціалізованих ощадних банків відносилися 4 банки;

- станом на 01.10.2006 року до спеціалізованих ощадних банків відносяться 5 банків.

При цьому нонсенсом є те, що лідери ринку депозитів фізичних осіб АКБ «Приватбанк» та АКБ «Райффайзен-Аваль», які залучили 27% загальної суми вкладів, - не є «ощадними банками», як і 5 комерційних банків, які мають більше 2 млрд.грн. залучених коштів фізосіб.

Таким чином, результати досліджень, проведених в курсовій роботі, показують про необхідність зміни алгоритмів Національного Банку України по кваліфікації «спеціалізований ощадний банк» введенням норми - «5% частка загального ринку депозитів фізичних осіб в банківській системі України», яка законодавчо повинна бути введена в Закон України «Про банки та банківську діяльність».

Стабільність роботи ощадних банків в Україні повинна підкріплюватись удосконаленням функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні.

Станом на 1 січня 2007 року до Реєстру Фонду гарантування вкладів фізичних осбі України включені 166 банків-учасників та 3 банки -тимчасові учасники. Банки - учасники мають Свідоцтво учасника Фонду і у разі порушення законодавства, будь-який банк може бути переведений до категорії тимчасового учасника Фонду. Такий банк зобов'язаний при укладенні нових угод на залучення вкладів попереджати у письмовій формі фізичних осіб, про те, що Фонд не гарантує їм відшкодування за цими вкладами.

Рішенням адмінради Фонду від 24.05.2006 року вирішено збільшити розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів фонду до 15 тис.грн.

Загальна сума коштів, акумульована Фондом, станом на 1 січня 2007 року становить 867 млн.грн. при загальній сумі залучених комерційними банками України коштів фізичних осіб станом на 01.01.2007 - 107 млрд.грн., тобто сума коштів Фонду не перевищує 0,8% коштів фізичних осіб в банках України.

Станом на 01.01.2007 року Фонд здійснює виплати відшкодування нас-тупним збанкрутілим комерційним банкам :

- АКБ «Росток-Банк»;

- АБ «Аллонж";

- АКБ «Прем'єрбанк»;

- ВАТ «АКБ «Гарант»;

- АКБ «Інтерконтинентбанк»;

- ТОВ «Київський універсальний банк».

Для збільшення гарантованих відшкодувань банківських вкладів необ-хідно розширити джерела формування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Таку пропозицію містить проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб”, схвалений на засіданні Уряду 20 грудня 2006 року.

Мета законопроекту - підвищити довіру населення до банківської системи, збільшивши гарантії за вкладами громадян до мінімальних стандартів Європейського Союзу. Проектом Закону пропонується розширити перелік функцій виконавчої дирекції Фонду, що посилить його роль у розвитку банківської системи.

Щоб мати подальше зростання гарантованого розміру відшкодувань запропоновано збільшити початковий збір до Фонду з 1% зареєстрованого статутного капіталу банку до 2%. З цією ж метою регулярний збір до Фонду, що здійснюється банками - учасниками або тимчасовими учасниками Фонду двічі на рік, буде збільшено з 0,25% загальної суми вкладів до 0,3%, включаючи нараховані за вкладами відсотки.

Повертаючись до питання максимальної суми компенсації для вкладни-ків, треба зазначити, що найлогічнішою стала б прив'язка базової суми відшкодування за депозитами до обсягу ВВП на душу населення. В європейських країнах вона становить від одного до шести показників ВВП на душу населення (у середньому три). В Україні розмір ВВП на душу населення становить близько 1,8 тис. дол. Отже, для нашої країни адекватний середньоєвропейському рівень гарантованого відшкодування за вкладами становить близько 27 тис. грн.

При цьому доцільним є запровадження прогресивної шкали компенсації, але максимальна її сума не має перевищувати 50 тис. грн. Тобто оптимальною виглядає схема, коли за максимального значення суми відшкодування 50 тис. грн. вклад на суму 10--15 тис. грн. компенсується на 100%, вклад на рівні 15--25 тис. грн. -- 90% тощо. Такий принцип допоможе захистити найдрібніших вкладників, але втримуватиме фізичних осіб від розміщення депозитів на великі суми без належного аналізу фінансового становища банків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про банки і банківську діяльність” // від 7 грудня 2000 року N 2121-III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від від 16 листопада 2006 року N 358-V)

2. Закон України “Про Національний банк України” // від 20 травня 1999 року N 679-XIV (станом на 10.01. 2002 року N 2922-III)

3. Закон України “Про господарські товариства”//від 19 вересня 1991 року N 1576-XII ( від 17 травня 2001 року N 2409-III)

4. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про цінні папери та фондовий ринок” // від 23 лю-того 2006 року N 3480-IV

5. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” від 20 вересня 2001 року 2740-III 

6. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозит-них) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 15 вересня 2004 року N 435

7. Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб // Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 лютого 2002 року N 2 ( Із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25 грудня 2003 року N 26)

8.Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами // Постанова Правління Національного банку України від 3 грудня 2003 року N 516 ( Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 15 вересня 2004 року N 437)

9. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмо-вих дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій //Постанова Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року N 275 (Із змінами і до-повненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 12 жовтня 2005 року N 373)

10. Положення “Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень” // Постанова Правління Націо-нального банку України від 31 серпня 2001 року N 375, із змінами і доповнен-нями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 17 березня 2004 року N 111)

11. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 6 березня 2006 року N 76)

12. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 16 листопада 2005 року N 430)

13. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах // Постанова Правлін-ня Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 21 грудня 2005 року N 485)

14. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М.Герасимович та ін.; За ред. А.М.Герасимовича. -- К.: КНЕУ, 2003.-- 599 с.

15. Азаренкова Г.М., Д ікань Л.В., Новосельцева Т.О. Сучасні комерційні банки: персонал, розвиток, організація: Монографія. - Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2003 - 131 с.

16. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченка. - К.: Знання-Прес, 2002. - 438 с.

17.Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороз. -- К.: КНЕУ, друге видання. -- 2002. -- 476 с.

18. Банковское дело: Учебник /Под ред. О.И.Лаврушина - Москва, «Фи-нансы и статистика», 1998 - 576 с.

19. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп./ А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.

20. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф.Жукова.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 471 с.

21. Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник . - 4-те вид., перероблене і доповнене - Київ: Знання, 2004. - 324 с. - (Вища освіта ХХІ століття)

22. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Навчальний посібник . - Київ: Академія, 2001. - 313 с.

23. Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник.- К.: Знання, 2003. - 524 с.

24. Васюренко Л.В., Федосік І.М. Ресурси комерційного банку: теоретич-ний та прикладний аналіз: Монографія. - Харків: ПП Яковлєва, 2003. - 88 с.

25. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. М. І. Савлука. -- К.: КНЕУ, 2002. -- 578 с.

26. Деньги, кредиты, банки : Учебник/ Под ред. О.И. Лаврушина. -2-е изд. Перераб. и доп. -М.: Финансы и статистика, 2000

27. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов/ под ред. профессора Е. Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. - 622 с.

28. Коцовська Р., Ричаківська В та інш. Операції комерційних банків - Львів : ЛБІ НБУ, 2001 - 276 с.

29. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело / Пер.с англ. - М.: ИНФРА - М, 2000. - 856 с.

30. Полфреман Д. Основы банковского дела /Пер. с англ. - М.:ИНФРА-М, 1996. - 624 с.

31. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. -- КНЕУ, 2002.-- 316 с.

33. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. -- 2-е вид., доп. і перероб. -- К.: КНЕУ. 2004. -- 468 с.

34. Роуз П.С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд.-- М.: «Дело ЛТД»,1995.-- 768 с.

35. Шевченко Р. І. Банківські операції : Навч.- метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К. : КНЕУ, 2000. - 160с.

36. Шевченко Р. І. Банківські операції : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К. : КНЕУ, 2003. - 276с.

37. Эдгар М. Управление финансами в коммерческих банках / Пер.с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 208 с.

Додаток А

Таблица А.1

Основні показники діяльності банківської системи України за 2000 - 2006 роки (млн.грн.) (млн. грн.)

№з/п

Показники

Дата

01.01.

2001

01.01.

2002

01.01.

2003

01.01.

2004

01.01.

2005

2006

01.01

01.02

01.03

01.04

1.

Кількість зареєстрованих банків

195

189

182

179

181

186

188

189

188

2.

Виключено з Державного реєстру банків

9

9

12

8

4

1

0

1

2

3.

Кількість банків, що знаходиться у стадії ліквідації

38

35

24

20

20

20

20

20

20

4.

Кількість діючих банків

153

152

157

158

160

165

164

165

165

4.1

з них: з іноземним капіталом

22

21

20

19

19

23

23

23

27*

4.1.1

у т.ч. зі 100% іноземним капіталом

7

6

7

7

7

9

9

9

11

5.

Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, %

13.3

12.5

13.7

11.3

9.6

19.5

19.2

18.8

21.3*

 

АКТИВИ

1.

Загальні активи (не скориговані на резерви під активні операції)

39866

50785

67774

105539

141497

223024

221189

231273

237294

1.1

Чисті активи (скориговані на резерви за активними операціями)

37129

47 591

63896

100234

134348

213878

211811

221803

227710

2.

Високоліквідні активи

8270

7744

9043

16043

23595

36482

34045

36361

32863

3.

Кредитний портфель

23637

32097

46736

73442

97197

156385

156728

165033

174236

3.1

з нього: кредити надані суб'єктам господарської діяльності

18216

26564

38189

57957

72875

109020

108777

113030

118121

3.2

кредити надані фізичним особам

941

1373

3255

8879

14599

33156

33772

35540

38570

4.

Довгострокові кредити

3309

5683

10690

28136

45531

86227

87037

90239

95060

4.1

з них: довгострокові кредити суб'єктам господарської діяльності

2761

5125

9698

23239

34693

58528

58814

60642

63179

5.

Проблемні кредити (прострочені та сумнівні) 

2679

1863

2113

2500

3145

3379

3661

3709

3798

6.

Вкладення в цінні папери

2175

4390

4402

6534

8157

14338

13985

13403

13793

7.

Резерви під активні операції банків

2737

3194

3905

5355

7250

9370

9582

9662

10069

 

% виконання формування резерву

61.5

85.4

93.3

98.2

99.7

100.05

100.04

100.03

99.96

7.1

з них: резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями

2 336

2963

3575

4631

6367

8328

8494

8657

9033

 

ПАСИВИ

 

1.

Пасиви, усього

37129

47591

63896

100234

134348

213878

211811

221803

227710

2.

Балансовий капітал

6507

7915

9983

12882

18421

25451

25931

26683

27263

2.1

з нього: статутний капітал

3671

4573

5998

8116

11605

16111

16346

16723

17536

2.2

Частка капіталу у пасивах

17.5

16.6

15.6

12.9

13.7

11.9

12.2

12.0

12.0

3.

Зобов'язання банків

30622

39 676

53 913

87352

115927

188427

185880

195120

200447

3.1

з них: кошти суб'єктів господарської діяльності

13071

15653

19 703

27987

40128

61214

58977

58813

59925

3.1.1

з них: строкові кошти суб'єктів господарської діяльності

2867

4698

6161

10391

15377

26807

25610

25127

25561

3.2

вклади фізичних осіб

6649

11165

19092

32113

41207

72542

73332

75168

76891

3.2.1

з них: строкові вклади фізичних осіб

4569

8060

14128

24861

33204

55257

57222

58345

59158

 

Довідково:

1.

Регулятивний капітал

5148

8025

10099

13274

18188

26373

26489

27899

28895

2.

Адекватність регулятивного капіталу (Н2)

15.53

20.69

18.01

15.11

16.81

14.95

15.08

15.23

14.92

3.

Доходи

7446

8583

10470

13949

20072

27537

2668

5237

8383

4.

Витрати

7476

8051

9785

13122

18809

25367

2398

4761

7615

5.

Результат діяльності

-30

532

685

827

1263

2170

270

476

768

6.

Рентабельність активів, %

-0.09

1.27

1.27

1.04

1.07

1.31

1.43

7.

Рентабельність капіталу, %

-0.45

7.50

7.97

7.61

8.43

10.39

11.84

8.

Чиста процентна маржа, %

6.31

6.94

6.00

5.78

4.90

4.90

4.81

9.

Чистий спред, %

7.10

8.45

7.20

6.97

5.72

5.78

5.59

* дані будуть уточнюватися.

Додаток Б

Показники ресурсної бази комерційних банків України станом на 01.01.2005

Таблиця Б.1

Таблиця Б.2

Продовження табл.Б.2

Показники ресурсної бази комерційних банків України станом на 01.01.2006

Таблиця Б.3

Продовження табл.Б.3

Таблиця Б.4

Продовження табл.Б.4

Показники ресурсної бази комерційних банків України станом на 01.10.2006

Таблиця Б.5

Таблиця Б.6

Таблиця Б.7

Страницы: 1, 2, 3, 4Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать