Стан і перспективи розвитку страхового ринку України у регіональному аспекті. Страховий ринок у Львівській област
p align="left">Проект стратегії розвитку фінансового сектору України до 2015 року, який внесено на обговорення учасників фінансового форуму містить практично всі основні напрями розвитку страхового ринку України, а тому може бути прийнятий за основу.

Проте, у цьому документі немає відповідей на питання: «Як реалізувати поставлені цілі?» і «Коли, звичайно дуже укрупнено, мають бути здійснені ті чи інші заходи?». Тому цей документ може спіткати доля «Концепції розвитку страхового ринку», прийнятої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 369-р від 23 серпня 2005 року на 2010 р. Якщо ми співставимо ці два документи, то побачимо їх спільні риси в частині страхового ринку.

Водночас упродовж трьох років дії Концепції не реалізовано жодного з передбачуваних нею, принаймні з числа основних і дійсно системоутворюючих, положень, наприклад:

- закон «Про страхування» у новій редакції не прийнято, робота над узгодженням позицій держави і страховиків практично припинена;

- закон «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» запроваджено далеко не в повному обсязі внаслідок не здійснення державою контролю за наявністю полісів у водіїв;

- аграрне страхування за державної підтримки все більше формалізується і нас не повинні вводити в оману показники «бурхливого розвитку»;

- у питанні оподаткування максимум, що нам вдалося досягти - це запобігти прийняттю хибних рішень. Однак конструктивна робота над розв'язанням цього питання заморожена.

Цей перелік можна було б продовжувати проблемами покриття страхових резервів неліквідними активами, перестрахування за межами України у зв'язку зі вступом України в СОТ.

Безумовно, що всі ми перебуваємо у значній залежності від загальної політичної та економічної ситуації. З одного боку ця ситуація сприяє динамічному розвитку страхового ринку: зростає ВВП, реальна заробітна плата, деструктивне втручання у функціонування страхового сектору не виходить за припустимі межі. Динаміці зростання страхового ринку України може позаздрити будь-яка інша галузь.

Однак, ми повинні усвідомлювати, що сьогодні цей ріст зумовлений, передусім, зовнішніми факторам, головним з яких є зростання обсягів кредитування, перш за все авто та іпотечного.

Саме завдяки такій ситуації, серйозні проблеми непрозорості, неплатоспроможності, не конкурентоспроможності значної кількості страхових компаній, непрозорого, неефективного державного регулювання страхових компаній, залишаються прихованими.

Це дозволяє до певного часу усім робити вигляд, що все добре, що так буде завжди. Насправді, сприятливий вплив зовнішніх факторів не може довго зберігатися. Події останніх місяців це тільки підтверджують.

Тому надзвичайно важливо розставити в стратегії розвитку фінансового сектору відповідні акценти, виділити, зокрема, у загальному переліку напрямків розвитку страхового ринку, ті напрямки та заходи, реалізацію яких необхідно здійснити уже цього року, не очікуючи на реанімацію роботи Верховної Ради та прийняття необхідних законів.

Ці напрямки та заходи повинні забезпечувати оздоровлення страхового ринку України на основі тих повноважень органів виконавчої влади, які уже сьогодні передбачені законами України, зокрема: поетапне скорочення термінів звітного періоду від 1-го кварталу до 1-го місяця, а далі до 1-го тижня та до 1 -го дня; відновлення вимог щодо диференціації активів, якими покриваються страхові резерви; впровадження нормативів достатності капіталу у спосіб, що утруднює псевдострахування; створення режиму найбільшого сприяння для страховиків, які добровільно дотримуються стандартів прозорості та підвищених вимог до платоспроможності; запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності.

Однак, невідкладне вжиття цих заходів не означає, що відповідні нормативно-правові акти повинні прийматися і вводитися в дію одразу. Очевидно, що необхідно передбачити перехідний період, після закінчення якого протягом певного часу можна зберегти принцип надання індивідуальних дозволів за наявності певних обставин.

Головне - це запровадження постійно діючого механізму оздоровлення ринку, який спонукатиме і керівників страхових компаній, і їх власників до постійної роботи з визначених напрямків.

Перший етап міг би тривати близько 2-3 років; на другому етапі, тривалістю також 2-3 роки цілком реальним вважається реалізація більшості з заходів, запропонованих проектом стратегії, зокрема, прийняття нового закону «Про страхування», запровадження у повному обсязі обов'язкового медичного страхування (далі - ОМС), аграрного страхування за державної підтримки тощо. І, нарешті, на третьому етапі, теж тривалістю 2-3 роки, забезпечується впровадження закону «Про страхування» в повному обсязі та досягнення усіх цілей, задекларованих проектом стратегії.

Проте, навіть з урахуванням цих пропозицій існують суттєві ризики того, що чудові цілі і плани залишаться нереалізованими.

Тому, надзвичайно важливо спробувати визначити ті ключові фактори, врахування яких могло б допомогти виробленню заходів, реалізація яких реально забезпечила б досягнення задекларованих цілей.

Серед таких факторів можна виділити:

неоднорідність страхового ринку;

низький рівень спроможності та незалежності регулятора.

В сукупності з низькою ефективністю функціонування інститутів влади, які переважно зайняті підготовкою до чергових виборів, ці фактори призводять до гальмування всіх процесів розвитку страхового ринку України.

Спробуємо підрахувати, які втрати у вигляді недоотриманих страхових премій ми маємо:

відсутність контролю за наявністю полісів ОСЦПВВНТЗ - 1,2 млрд. грн.;

не впровадження ОМС за участю страховиків - щонайменше 15 млрд. грн.;

аграрне страхування за державної підтримки -1 млрд. грн.

За таких умов частка страхування у ВВП уже сьогодні досягла б 4,5% як у країнах Центральної і Східної Європи, навіть без псевдострахування.

Що ж необхідно зробити для того, щоб усунути негативний вплив усіх цих факторів?

По-перше, всі здорові сили страхового ринку України повинні об'єднатися і заявити про свою позицію. Не важлива форма такого об'єднання - важливо щоб було припинено практику огульних звинувачень усіх страховиків у псевдострахуванні, затягуванні виплат, непрозорості.

По-друге, необхідно за будь-яких умов підвищити кадрову, фінансову та матеріально-технічну спроможність регулятора, без чого неможливим буде реалізувати жоден із запропонованих стратегією заходів.

По-третє, необхідно звільнити регулятор від політичного впливу, надавши йому можливість працювати виключно за професійними принципами, забезпечити стабільність роботи регулятора, наступність і плановість ротації складу, у порядку, передбаченому законом, а не шляхом масових чисток і реорганізацій, у зв'язку зі змінами на політичному полі. Безумовно, будь-яка політична сила, яка отримала відповідну підтримку на виборах, повинна мати змогу реалізувати свої програми, в т.ч. шляхом делегування своїх представників до складу регулятора, але тільки у дозованих законом межах.

Відповідаючи на питання «Як?» стосовно шляхів розвитку страхового ринку України, не можна не оминути питання ОМС та агрострахування за державної підтримки.

Як це не парадоксально, але сьогодні ми як ніколи наблизилися до консенсусу з Міністерством охорони здоров'я (далі - МОЗ) щодо концепції ОМС. Сталося це завдяки тому, що саме зараз як з боку МОЗ, так і з боку страховиків була проведена системна робота щодо усіх аспектів цієї проблеми.

Не дивлячись на те, що на початку позиції були ледве не діаметрально протилежні, сьогодні вдалося сформувати основу для компромісу, не пос-тупаючись принципам, а саме:

ОМС здійснюватиметься виключно професійними страховими організаціями, які на рівних конкурують між собою. Застраховані мають право вибору сімейного лікаря, медичного закладу, страховика;

агенція, що створюється при МОЗ, акумулює через спеціальний фонд державного бюджету кошти та здійснює фінансування закладів охорони здоров'я (60% від їх загальної потреби у коштах) з метою забезпечення безперервності надання медичними закладами послуг, а також виконує обов'язки страхувальника стосовно незастрахованих та непрацюючих.

Всі інші положення концепції МОЗ та страховиків, за невеликими виключеннями, є тотожними по суті і гарантують:

збереження принципів соціальності у фінансуванні та державних гарантій при наданні медичних послуг усім громадянам України з дотриманням положень Конституції України щодо безоплатності таких послуг для громадян України;

ефективність механізму ОМС, який ґрунтується на засадах конкуренції сімейних лікарів, закладів охорони здоров'я, страховиків та створенні умов для інвестування в галузь охорони здоров'я.

Розвиток аграрного страхування за державної підтримки потребує прийняття спеціального закону, створення саморегулюючої організації страховиків, розроблення спеціального механізму перестрахування за участю українських страховиків, держави та міжнародних перестраховиків. Лише внаслідок якнайширшого розподілу ризиків, в т.ч. катастрофічних, можна вибудувати стабільну і ефективну модель аграрного страхування за державної підтримки. Ця модель має передбачати також диференціацію програм підтримки за ризиками, регіонами та способами страхування і повинна ґрунтуватися на тісній взаємодії страховиків і держави, залишаючи простір для конкуренції страховиків.

Головна ідея такої моделі - знайти баланс між вільною конкуренцією і узгодженими діями страховиків і держави з метою покриття ризиків, які не можуть бути покриті в інший спосіб на звичайних ринкових засадах.

Виходячи з викладеного, покращенню Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2015 року в частині страхування, забезпеченню належного суспільного контролю за її впровадженням слугуватиме:

більш чітка структуризація напрямків та заходів з виділенням 3-х етапів;

зазначення цілей Стратегії, які підлягають кількісному вимірюванню, наприклад: обсяг зібраних премій, виплат та перестрахування, рівень виплат, частка страхування у ВВП, наприкінці кожного етапу;

визначення способів досягнення задекларованих цілей.

2. Оцінка діяльності страхових компаній Львівщини

ВАТ «Страхова компанія «Універсальна» представлена й успішно працює у 24 областях України та Автономній Республіці Крим. Регіональна мережа компанії налічує понад 100 філій та відділень по всій Україні.

«Універсальна» надає послуги за 30-ма видами страхування на підставі 30-ти ліцензій (станом на 1.05.2008). Основні з них:

- майнове страхування ;

- транспортне страхування ;

- страхування відповідальності ;

- медичне страхування ;

- страхування життя ;

- особисте страхування ;

- туристичне страхування і ін.

Злагодженість та професійність діяльності компанії забезпечує близько 2100 спеціалістів, які постійно підвищують рівень своєї кваліфікації у провідних бізнес-школах.

Контрольний пакет акцій компанії належить компанії Financial & Investment Energy Holding (F.I.E.H.) Establishment (Князівство Ліхтенштейн).

Успішне проведення 3 приватних розміщень пакетів акцій, що відповідає розміщенню 40% акціонерного капіталу компанії в руки інституційних інвесторів Єдина страхова компанія України, акції якої котуються на ПФТС .

Затвердження незалежних голови (вперше на страховому ринку України) і членів Ради Товариства .

Прийняття Кодексу корпоративного управління для забезпечення найбільш ефективної роботи Ради Директорів в інтересах акціонерів .

Робота над повною автоматизацією внутрішніх бізнес-процесів .

Перша страхова компанія, яка отримала сертифікат якості ISO 9001:2000 .

Національний страховик книжок МДП (співпраця з українськими водіями, що здійснюють міжнародні перевезення (TIR)).

За 17 років існування «Універсальна», згідно з багатьма рейтингами, входить до десятки найпотужніших компаній України.

В Україні загалом, та й на Львівщині зокрема, у розвитку страхового ринку страхова компанія «Універсальна» посідає найвагоміше місце.

За 9 місяців 2008 року «Універсальна» зібрала 277,8 млн. грн. страхових премій

Протягом 9 місяців 2008 року валові нараховані премії ризикової компанії «Універсальна» досягнули 277 760,7 тис. грн., що на 57,2% більше у порівняні з 9 місяцями 2007 року, показники якого склали 176 719,3 тис. грн.

Загальна сума страхових виплат з відшкодування компанії клієнтам склала 92 352,1 тис. грн., що на 66,13% більше у порівнянні з аналогічними показниками 9 місяців 2007 року (55 589,8 тис. грн.).

Страхові резерви компанії за 9 місяців 2008 року становлять 149 496,0 тис. грн., що на 91,41% вище у порівнянні з показниками, зафіксованими у звітному періоді за 9 місяців 2007 року (78 101,3 тис. грн.).

Фінансові показники.

Статутний фонд страхової компанії «Універсальна» станом на 1 жовтня 2008 року становив 114 800,0 тис. грн. Станом на 1 жовтня 2007 року цей показник становив 100 000,0 тис. грн.

Загальна сума активів компанії склала 485 557,7 тис. грн. У порівнянні з показниками аналогічного періоду 2007 року (263 202,6 тис. грн.), показники компанії за 9 місяців 2008 року вищі на 84,48%.

Ріст власного капіталу «Універсальної» у порівнянні з аналогічним періодом 2007 року склав 77,31%. Станом на 1 жовтня 2008 року цей показник було зафіксовано на рівні 262 856,0 тис. грн.

Дохід компанії протягом 9 місяців 2008 року збільшився до 185 348,1 тис. грн., що на 47,63% більше у порівнянні з 9 місяців 2007 року (125 551,3 тис. грн.).

Структура портфелю.

КАСКО залишається одним з основних продуктів, який спричинив ріст портфелю компанії «Універсальна» за звітній період. Ріст премій, зібраних від продажу страхових полісів з цього виду страхування склав 62,64% (у порівнянні з аналогічним періодом 9 місяців 2007 року) і становив 109 305,7 тис. грн.

Другий страховий продукт страхової компанії «Універсальна», що зібрав найбільше валових премій -- страхування майна. Ріст цього виду страхування за 9 місяців 2008 року склав 92,4% у порівнянні з 9 місяцями 2007 року -- всього зібрано 58 769,6 тис. грн. страхових платежів.

Третім ключовим видом страхування в «Універсальній» за 9 місяців 2008 року стало Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОЦВ). Ріст цього сегменту страхування досяг 59,8%. Це відповідає 32 980,6 тис. гривень премій у порівнянні з 20 639,7 тис. грн., зібраними за 9 місяців 2007 року.

Розвиток мережі філій

Протягом 9 місяців 2008 року основна концентрація зусиль страхової компанії «Універсальна» була направлена на розвиток мережі. Компанія задекларувала відкриття 56 нових відділень у районних центрах.

Станом на 1 жовтня 2008 року мережа ВАТ «Страхова компанія «Універсальна» налічувала 120 точок по всій Україні.

СК «Еталон», створена у 1993 році, є однією з найбільших компаній на страховому ринку України і посідає провідні позиції за низкою найважливіших показників. Станом на 1 жовтня 2008 р. статутний капітал компанії складав 92,6 млн. грн.

За результатами I півріччя п. р. загальний обсяг зібраних страхових платежів компанії «Еталон» досяг 118,3 млн. грн., з них 1,3 млн. грн. склали платежі з особистого страхування, 101,4 млн. грн. -- зі страхування майнових ризиків, 14,4 млн. грн. -- з автострахування, 1,1 млн. грн. -- з обов'язкового страхування. Страхові виплати компанії станом на початок липня п. р. перевищили 8 млн. грн.

Компанія надає фізичним та юридичним особам повний перелік страхових продуктів через розгалужену регіональну мережу представництв -- 26 управлінь в усіх регіонах України та регіональну мережу відділень банку «Аваль», що працюють у всіх містах обласного підпорядкування, районних центрах та окремих селищах, а також у всіх відділеннях «Укрпошти» у м. Києві.

За підсумками загальнонаціонального рейтингу «Української інвестиційної газети» СК «Еталон» увійшла у ТОП-100 та посіла перше місце у номінації «Найбільш динамічна страхова компанія року» (за приростом активів за 2008 рік).

Найбільш популярним на Львівщині є страхування автотранспорту

Найбільш популярною серед страхових послуг у Львівській області є страхування автотранспорту. Про це повідомив директор Львівської філії АСК „ІНГО Україна" Ігор Брийовський під час засідання прес-клубу реформ. Найбільш популярними видами страхування на Львівщині -- це страхування транспортних засобів, вантажів та страхування цивільної відповідальності автовласників за кордоном -- „Зелена картка”

Пояснюється популярність страхування автотранспорту тим, що Львівщина межує з Польщею, тому значна кількість автовласників отримують „зелену картку” , а також той факт, що у Львівській області продаж нових автомобілів переважає кількісно продаж користованих авто. Водночас в Польщі місячна „зелена картка ” коштує в два рази дешевше.

На Львівщині популярним також є страхування майна. Найбільш активними споживачами страхових програм у Львівській області є міжнародні перевізники, туристичні компанії, підприємства легкої та харчової промисловості.

Офіційно зареєстрованими на Львівщині є 6 страхових компаній, зокрема „ Універсальна ”, „ Інпро ”, „ Ренесанс ”, „ Скарбниця ”, „ Дністер ”, а також 16 філій, зокрема філії „ Оранти ”, „ Гарантавто ”, „ Української транспортної страхової компанії ”, „ІНГО Україна” та інші.

Однак більше половини діючих на Львівщині філій страхових компаній офіційно не зареєстровані.

За нашими даними на страховому ринку Львівщини в 2008 році офіційно зареєстрованих працювало 6 страхових компаній, 16 філій страхових компаній, але якщо подивитись реально, то їх кількість, за моїми підрахунками, є близько 50-ти. Представники цих компаній працюють на Львівщині, не сплачуючи жодних місцевих податків.

АСК „ІНГО Україна планує відкрити свої представництва в Дрогобичі та Сокальському районі. Зараз АСК „ІНГО Україна ” має філію у Львові і представництва у Стрию, Шегинях, Раві-Руській і Краковці. Львівську філію АСК „ІНГО Україна ” відкрила в 1998 році. У 2007 році страхові надходження Львівської філії становили 3,8 млн. грн., в 2008 році -- 4,861 млн. грн.

ЗАТ АСК „ІНГО Україна ” (до 2004 року -- ЗАТ «АСК «Остра-Київ») створена в 1994 році. Компанія має ліцензії на виконання практично всіх видів страхових послуг за винятком страхування життя. АСК „ІНГО Україна ” має 25 філій та понад 100 представництв в Україні.

До 2013 року частка страхування фізичних осіб займатиме половину від обсягу всіх страхових операцій в Україні. Про це заявив голова правління АСК „ІНГО Україна ” (Київ) Ігор Гордієнко.

За 5-7 років частка фізичних осіб у страхуванні буде у загальному зборі буде на рівні 40-50%. Це дуже добре, бо це показує, що зростає добробут людей, є гроші на страхування і з іншого боку населення України має досвід у користуванні різноманітними фінансовими продуктами такими як страхування, банківські кредит та інші.

Зокрема, йдеться про розвиток таких сфер страхування як страхування особистого майна, страхування від нещасних випадків, медичне страхування тощо. За його словами, зараз корпоративне страхування юридичних осіб займає 80% всіх страхових операцій. Зараз в Україні діє понад 400 страхових організацій, з них 38 вийшли на ринок в 2008 році.

Сьогодні на ринку працює більше ніж 400 компаній, водночас 20% компаній забезпечує десь близько 80% страхової діяльності.

3.Перспективи розвитку ринку страхових послуг у Львівській області

Страховий ринок у 2009 році зросте на третину.

На думку агентства «Кредит-Рейтинг», цього року приріст загального обсягу страхових премій складе приблизно 30% і не перевищить темп приросту номінального ВВП. Темпи розвитку страхового ринку в 2008 році, загалом, відповідатимуть темпам 2007-го. Очікується, що страховики зберуть 20-22,5 млрд. гривень, у тому числі в «класичному» сегменті - близько 9,5 млрд. гривень.

Як і раніше, ринок страхових послуг буде істотно залежати від обсягів авто- й іпотечного кредитування. Банки активно сприятимуть продажам лише тих полісів, які пов'язані із кредитуванням. Розвиток реального банківського страхування (коли банк заробляє не тільки від страхування кредитів) може виникнути внаслідок уповільнення темпів росту кредитування й зниження можливостей для банків в одержанні «швидких грошей». Умови кредитування сьогодні такі, що добровільні види страхових послуг, фактично, є обов'язковими. Відсутність стимулів до страхування на добровільній основі приведе до того, що страховики в Україні цього року одержать не більше ніж 15-20% платежів, які потенційно можна залучити від клієнтів.

У 2009 році варто очікувати подальшого росту страхових тарифів. Найхарактерніше це буде для автотранспортного страхування, що обумовлено очікуваним ростом кількості ДТП в умовах автомобільного буму й відсутності досвіду водіння у окремих категорій власників транспортних засобів, а також у зв'язку з ростом комісійної винагороди банків, у яких акредитовані страхові компанії. За 2008 рік тарифи за добровільним автострахуванням зросли у 1,5 рази, аналогічний темп очікується й цього року. Витрати, що збільшуються при роботі з банками, а також збереження високого рівня аварійності та протиправних дій стимулюватимуть страховиків і надалі включати максимальне число обмежень під час виплати страхового відшкодування (франшизи, виключення), найчастіше нав'язувати клієнтам додаткові платні послуги.

Стримувати розвиток страхування буде значна закритість інформації про страховий ринок, чому сприяє відсутність виразних нормотворчих ініціатив, що дозволяють вирішити зазначену проблему. За даними Держфінпослуг, на даний час лише близько 15% страхових компаній готові щоквартально публікувати всі розділи своєї звітності на добровільній основі, а закон позбавляє регулятора права оприлюднювати такі відомості про будь-якого учасника ринку.

Серед тенденцій 2009 року слід відмітити подальшу структуризацію і концентрацію страхового бізнесу. На 20 страховиків-лідерів на сьогодні припадає близько 40% платежів на всьому ринку, при тому, що загальне число його учасників перевищує 450. Агентство «Кредит-Рейтинг» прогнозує, що за підсумками поточного року на першу двадцятку буде припадати не менше половини страхового ринку. Нереалізований потенціал страхового ринку обумовить подальше входження до нього закордонних інвесторів, хоча й не так активно, як у 2008 році. Іноземні страховики будуть віддавати перевагу роздрібному бізнесу (роботі з фізичними особами), де, на їхню думку, ризики більш диверсифіковані.

В И С Н О В О К

З метою підвищення фінансової надійності страховиків, усунення проблемних питань розвитку страхової справи пропонується наступне:

- розробка та прийняття концепції розвитку страхового ринку України до 2015 року; яка передбачала б урахування принципів та стандартів, рекомендованих Міжнародною асоціацією нагляду та страховою діяльністю, стандартів СОТ, а також законодавства ЄС у сфері страхування;

- врегулювання питань щодо обмеження на певний період діяльності філій іноземних страховиків на території України;

- удосконалення системи оподаткування та державного нагляду в сфері операцій перестрахування у нерезидентів;

- прийняття Законів України «Про обов'язкові види страхування», «Про фонд гарантування страхових виплат», «Про єдиний соціальний податок», «Про страхування життя», «Про страхування зовнішньоекономічної діяльності», «Про страхових посередників»;

- розробити Страховий кодекс, який би вмістив у себе весь комплекс законодавчих актів у сфері страхування і визначив взаємовідносини між усіма учасниками страхового ринку;

- створити незалежний інститут експертизи договорів страхування і страхових випадків;

- розробити більш дієві заходи, що запобігають зростанню злочинності у сфері страхового бізнесу;

- розробити пропозиції щодо вилученню з оподаткування засобів, що спрямовуються на розширення клієнтської бази, а також підвищення фахового рівня страхової діяльності і страхової культури населення;

- розглянути питання про випуск спеціальних інвестиційних інструментів під розміщення довгострокових страхових резервів;

- перейти на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, розширити обсяг, підвищити якість, точність і прискорити публікацію зведень про стан страхового ринку;

- підвищити ефективність функціонування вітчизняних СК на базі впровадження нових конкурентних технологій з надання страхових послуг, які супроводжуються додатковим сервісом;

- підвищити фінансову діяльність вітчизняних страхових компаній на основі збільшення їх капіталізації;

- створити на телебачення регулярну інформаційну програму про страхування;

- створити національну базу несумлінних клієнтів;

- систематично висвітлювати інформацію про участь СК у компенсації збитків від великих техногенних аварій або стихійних лих;

- ввести факультативне вивчення учнями загальноосвітніх шкіл основ страхової справи тощо.

Протягом трьох останніх років відбулись значні зміни в структурі ринку страхування. Поряд із значним зменшенням обсягу страхування життя і майже незмінним обсягом державного обов'язкового страхування, надзвичайно високими темпами росту характеризуються добровільне страхування майна та відповідальності, а також недержавне обов'язкове страхування.

Список використаних джерел

1. Деловой журнал. - 2008. - №1(53) январь. - С.30 - 39.

2. Львова І. НУ повне КАСКО//Експрес. - 2007. - №2 - 9. - С.3 - 6.

3. Машина Н.І. Міжнародне страхування: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 504С.

4. Охріменко О.О. Страховий захист. - К.: Міжнародна агенція «BeeZoone», 20005. - С.152 - 154.

5. Страховий ринок України :Альманах, 2006.

6. Тымкив О. Автострахование становится золотой жилой для отечественных страховщиков. А с нового года может превратится в Клондайк // Кореспондент. - 2007. - 15.09. - С. 33

7. Юрченко Е.Ю. Проблемы и перспективы развития страхового рынка Украины.

8. Страховой рынок Украины подвел итоги 9 месяцев 2007 года: 85% физических лиц игнорируют страхование.

9. Бизнес. - 2002.- №19. - С.22.

10. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. - http:// dft.gov.ua.

Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать