Удосконалення системи нагляду НБУ за комерційними банками

Удосконалення системи нагляду НБУ за комерційними банками

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛІЯ

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

на тему:УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАГЛЯДУ НБУ ЗА КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ

Дніпропетровськ

2005

АНОТАЦІЯ

Дипломної роботи магістра на тему: “УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАГЛЯДУ НБУ ЗА КОМЕР-ЦІЙНИМИ БАНКАМИ”

Науковий керівник

Актуальність теми дипломної роботи полягає в оцінці недосконалості сучасного суто державного методу банківського регулювання та необхідності розробки нових методів банківського регулювання і нагляду, які забезпечують як державні цілі безпеки та фінансової стабільності банківської системи, так і приватно-корпоративні цілі захисту інтересів вкладників і кредиторів.

Об'єкт дослідження дійсної дипломної роботи - механізм регулювання та банківського нагляду Національного банку України стабільності роботи банківської системи України на макрорівні держави та мікрорівні комерційного банку АКБ “Приватбанк”(м.Дніпропетровськ).

Мета дослідження дійсної дипломної роботи - дослідження інструментів банківського нагляду та їх вплив на мікроекономіку функціонування банку та макроекономіку регулювання Національним банком України стабільності грошово-кредитного ринку.

Інформаційно-методологічна база досліджень дійсної дипломної роботи роботи - звітні документи АКБ „Приватбанк” за 2000-2004 роки, статистичні таблиці Мінстату України за 1992-2004 роки, статистичні та нормативні документи Національного банку України, статистичні таблиці Асоціації українських банків.

Практичне значення отриманих результатів дипломної роботи - в наданні як службам банківського нагляду так і аналітичним групам Наглядових Рад акціонерів комерційних банків нового методологічного підходу до контро-лю ефективності роботи менеджменту банку по забезпеченню нормативної дивідендної доходності акцій та механізму самоокупності функціонування інфраструктури та персоналу банку

КЛЮЧОВІ СЛОВА: БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД, РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПІТАЛ, АДЕКВАТНІСТЬ КАПІТАЛУ, ЛІКВІДНІСТЬ, ДИВІДЕНДНА ДОХІДНІСТЬ КАПІТАЛУ, БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ, РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД, БАЗЕЛЬСЬКІ ПРИНЦИПИ НАГЛЯДУ

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури. Роботу подано на 121 стор., вона містить 22 таблиці, 25 рисунків, додатки на 28 стор. Список використаної літератури включає 47 найменування.

ВСТУП

Банківське регулювання в Україні - одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства.

Банківський нагляд в Україні - це система контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів банку.

Національний банк здійснює постійний нагляд за дотриманням банками, їх підрозділами, афілійованими та спорідненими особами банків на території України та за кордоном, банківськими об'єднаннями, представництвами та філіями іноземних банків в Україні, а також іншими юридичними та фізичними особами банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку і економічних нормативів.

Регулювання та моніторинг грошово-кредитного ринку діяльності комерційних банків НБУ здійснюється через застосування діючих інструментів регулювання та нагляду по відношенню до комерційних банків, а саме:

- політики обов'язкових резервів із використанням різних ставок резервування довгострокових та короткострокових залучених коштів комерційними банками в національній, та у вільно конвертованій валюті;

- процентної політики, якою передбачено використання облікової ставки НБУ та процентних ставок за його операціями як базової ціни національної валюти;

- здійснення відповідних регулюючих операцій на валютному і фондовому ринках з метою утримання стабільності курсу національної валюти;

- використання депозитних сертифікатів НБУ;

- політики контролю резервування банками ризиків за кредитними операціями, операціями з цінними паперами, сумнівних операцій за дебіторською заборгованістю та інших ризиків;

- політики підвищення та атестації власного капіталу банку, ступеня його маневрування для погашення втрат від безнадійних фінансових операцій;

Актуальність теми дипломної роботи полягає в необхідності оцінки недосконалості сучасного державного методу банківського регулювання та необхідності розробки нових методів банківського регулювання і нагляду, які забезпечують як державні цілі безпеки та фінансової стабільності банківської системи, так і приватно-корпоративні цілі захисту інтересів вкладників і кредиторів.

Предметом дослідження дипломної роботи - механізм регулювання та банківського нагляду Національного банку України стабільності роботи банківської системи України на макрорівні держави та мікрорівні комерційного банку АКБ “Приватбанк”(м. Дніпропетровськ).

Мета дослідження дипломної роботи - дослідження інструментів банківського нагляду та їх вплив на мікроекономіку функціонування банку та макроекономіку регулювання Національним банком України стабільності грошово-кредитного ринку.

Завдання дослідження дипломної роботи:

- аналіз існуючого механізму та інструментарію банківського нагляду в Україні та світовий досвід банківського нагляду;

- аналіз статистики нормативного (безвиїзного) регулювання діяльності АКБ “Приватбанк” у 2001 -2004 роках у порівнянні з показниками регулювання інших комерційних банків України;

- побудова комплексного алгоритму банківського нагляду на основі ризик-орієнтованого підходу та проведення досліджень на статистичних матеріалах діяльності банків.

- оцінка ефективності виділення банківського нагляду в окремий від НБУ Уповноважений орган нагляду.

Методи дослідження, застосовані в дослідженнях дипломної роботи -

методи ретроспективного економічного аналізу результатів діяльності банку (горизонтально-вертикальні статистичні розрізи), методи побудування алгоритмів та програм розрахунків на ПЕОМ (EXCEL-програми).

Інформаційно-методологічна база досліджень дипломної роботи - звітні документи АКБ „Приватбанк” за 2000-2004 роки, статистичні таблиці Мінстату України за 1992-2004 роки, статистичні та нормативні документи Національного банку України, статистичні таблиці Асоціації українських банків.

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури. Роботу подано на 121 стор., вона містить 22 таблиці, 25 рисунків, додатки на 28 стор. Список використаної літератури включає 47 найменування.

В роботі проведений аналіз літератури - обсяг 47 джерел вичерпно віддзеркалює існуючі законодавчі, нормативні документи та монографії по темі дослідження. Основні дослідження по тематиці банківського нагляду в Україні викладені в роботах К.Є.Раєвського (НБУ), Яценюка А.П.(НБУ), Симановского А.Ю.

В 1 розділі дипломної роботи розглянуті питання сучасного стану розвитку банківської системи в економіці України. Банківська система України, як і типові банківські системи країн з ринковою економікою, створена на основі 2-х рівні:

- 1 рівень - центральний емісійний та регулюючий державний центр у вигляді Національного банку України, який функціонує згідно Закону України “Про Національний банк України”;

- 2 рівень - система комерційних банків, яка функціонує згідно Закону України “Про банки та банківську систему”;

Державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України у формах адміністративне регулювання (реєстраційно-ліцензійне регулювання) та індикативне регулювання (встановлення нормативів діяльності банків):

В 2 розділі дипломної роботи розглянуті питання аналізу стану організації банківського нагляду НБУ за комерційними банками України у 2001 - 2004 роках (на прикладі комерційного банку „Приватбанк”).

Проведений в дипломній роботі аналіз ефективності застосування нормативів регулювання банківської діяльності, впроваджений Національним банком України, дозволяє констатувати наступне:

а) Банківська структура України різко монополізована, власний капітал та активи в банківській системі розподілені нерівномірно - перші 9 найбільших банків зосередили 45% статутного капіталу та 50,1% активів. Найбільший акціонерний банк АКБ “Приватбанк” станом на 01.01.2005 зосередив 12,5% активів всієї банківської системи України.

б) 50% (78 із 157 діючих) банків нижнього діапазону рейтингу володіють усього 8% активів банківської системи України та працюють безприбутково для забезпечення функціонування системи “карманних” платіжно-кредитних терміналів з високим ризиком банкрутства. При цьому всі 157 банків банківської системи України мають статутний капітал не менше норми в 3-5 млн. євро, встановленої НБУ, що є явно недостатньою навіть при збільшенні до 8 млн. євро до 2007 року.

в) аналіз виконання нормативів Н1-Н13 всією банківською системою показав їх виконання як АКБ „Приватбанком”, так і всіма 157 банками консолідовано, що є протиріччям низьким рівням прибутковості активів банківської системи, які не перевищують рівня рентабельності в 1 -2 %.

В 3 розділі дипломної роботи розглянуті питання шляхів удосконалення банківського нагляду в Україні та оцінки головних завдань, що стоять перед будь-якою системою банківського нагляду:

- гарантія здоров'я банківського сектора для підвищення і сприяння економічному зростанню країни;

- захист вкладників, які розміщують свої кошти в банках. Це завдання пов'язане з підтримкою довіри громадськості до банківської системи, втрата якої призводить до послаблення останньої і таких макроекономічних наслідків, як скорочення грошової пропозиції, розвал системи платежів, більш несподівані зобов'язання уряду, економічна нестабільність у державі;

- підвищення конкуренції в банківському секторі: банківські закони й положення мають бути спрямовані на заохочення конкуренції і попередження монополії та дій, що перешкоджають конкуренції;

- підвищення ефективності банківської справи і справедливий розподіл кредиту в економіці: банківська система має відповідати вимогам суспільства високою якістю фінансових послуг за прийнятною вартістю. Грошові кошти мають надходити до економічних секторів, які можуть використовувати їх найбільш продуктивно й ефективно.

В дипломній роботі показано, що існуюча система банківського нагляду Національним банком України має методологічні недоліки ідентифікації реального стану комерційних банків різного масштабу, а основою нової методології банківського нагляду, проаналізованої в дипломному проекті, є впровадження комплексних показників рентабельності роботи окремих блоків банківського бізнесу з врахуванням в показниках окремо інтересів державного регулювання, акціонерів, менеджменту та кредиторів банку;

В висновках дипломної роботи показані:

- недосконалість сучасного суто державного методу банківського регулювання та необхідність розробки нових методів банківського регулювання і нагляду, які забезпечують як державні цілі безпеки та фінансової стабільності банківської системи, так і приватно-корпоративні цілі захисту інтересів вкладників і кредиторів;

- практичне значення розробленого нового методологічного підходу до контролю ефективності роботи менеджменту банку по забезпеченню нормативної дивідендної доходності акцій та механізму самоокупності функціонування інфраструктури та персоналу банку;

- доцільність законодавчого впровадження незалежної від Національного банку України служби Банківського Нагляду України, яка повинна виконувати функції аналізу діяльності та регулювання не тільки комерційних банків України, але і комерційної діяльності Національного банку України;

Практичне значення отриманих результатів дипломної роботи - в наданні як службам банківського нагляду так і аналітичним групам Наглядових Рад акціонерів комерційних банків нового методологічного підходу до контролю ефективності роботи менеджменту банку по забезпеченню нормативної дивідендної доходності акцій та механізму самоокупності функціонування інфраструктури та персоналу банку.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ НАГЛЯДУ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ ЗА КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ

1.1 Банківська система в ринковій економіці

Банківська система України має дворівневу структуру та складається з Національного банку України (1 рівень) та комерційних банків (2 рівень), що створені і діють на території України відповідно до положень Закону «Про банки та банківську діяльність» [1].

Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, Законом України «Про Національний банк України» [2] та іншими законами України.

Національний банк є економічно самостійним органом., який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а у визначених цим законом випадках - також за рахунок Державного бюджету України. Національний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.

Одержання прибутку не є метою діяльності Національного банку. Плановані доходи та витрати Національного банку відображаються в кошторисі його доходів і витрат. Кошторис доходів та витрат повинен забезпечувати можливість виконання Національним банком його функцій.

Національний банк за підсумками року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженими на поточний бюджетний рік, вносить до Державного бюджету України наступного за звітним року позитивну різницю на покриття дефіциту бюджету, а перевищення витрат над доходами відшкодовується за рахунок Державного бюджету України наступного за звітним року.

В той же час Закон України “Про державний бюджет України на ___рік” щорічно порушає цю норму та заздалегідь планує Національному банку України обумовлену суму, яку НБУ повинен перерахувати до бюджету як планове перевищення доходів над витратами. Так у Держбюджеті на 2003 рік така сума становила 1,255 млрд. грн.., у 2004 рік така сума становила 1.209 млрд. грн. та 133,2 млн. оларів США, у Держбюджеті на 2005 рік запланована сума 1,209 млрд. грн.. Таким чином, Національний банк перетворюється в Україні в комерційний банк, який має організовувати обумовлений законами прибуток та ще перераховувати його щомісячно до Держбюджету.

Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. На виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень, - цінової стабільності.

Національний банк відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику [42].

Основними економічними засобами і методами грошово-кредитної політики є регулювання обсягу грошової маси через:

1) визначення та регулювання норм обов'язкових резервів для комерційних банків;

2) процентну політику;

3) рефінансування комерційних банків;

4) управління золотовалютними резервами;

5) операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що підтверджують корпоративні права), у тому числі з казначейськими зобов'язаннями, на відкритому ринку;

6) регулювання імпорту та експорту капіталу;

7) емісія власних боргових зобов'язань та операції з ними.

Національний банк встановлює банкам норматив обов'язкового резервування коштів. При цьому:

1) норматив обов'язкового резервування встановлюється єдиним для банків в процентному відношенні до загальної суми залучених банком коштів в національній та іноземній валюті;

2) для різних видів зобов'язань можуть встановлюватися різні нормативи обов'язкового резервування;

Національний банк для забезпечення виконання покладених на нього функцій здійснює такі операції:

1) надає кредити комерційним банкам для підтримки ліквідності за ставкою не нижче ставки рефінансування Національного банку та в порядку, визначеному Національним банком;

2) надає кредити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під заставу цінних паперів за ціною не нижче індексу інфляції терміном на 5 років;

3) здійснює дисконтні операції з векселями і чеками в порядку, визначеному Національним банком;

4) купує та продає на вторинному ринку цінні папери у порядку, передбаченому законодавством України;

5) відкриває власні кореспондентські та металеві рахунки у закордонних банках і веде рахунки банків-кореспондентів;

6) купує та продає валютні цінності з метою монетарного регулювання;

7) зберігає банківські метали, а також купує та продає банківські метали, дорогоцінні метали та камені та інші коштовності, пам'ятні та інвестиційні монети з дорогоцінних металів на внутрішньому і зовнішньому ринках без квотування і ліцензування;

8) розміщує золотовалютні резерви самостійно або через банки, уповноважені ним на ведення валютних операцій, виконує операції з золотовалютними резервами України з банками, рейтинг яких за класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає вимогам до першокласних банків не нижче категорії А;

9) приймає на зберігання та в управління державні цінні папери й інші цінності;

10) видає гарантії і поруки відповідно до положення, затвердженого Радою Національного банку;

11) веде рахунок Державного казначейства України без оплати і нарахування відсотків;

12) виконує операції по обслуговуванню державного боргу, пов'язані із розміщенням державних цінних паперів, їх погашенням і виплатою доходу за ними;

13) веде особові рахунки працівників Національного банку;

14) веде рахунки міжнародних організацій;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать