Фінансовий менеджмент у комерційних банках (на прикладі АКБ "Правексбанк")

Фінансовий менеджмент у комерційних банках (на прикладі АКБ "Правексбанк")

120

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ДИПЛОМНА РОБОТА

СПЕЦІАЛІСТА

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ (НА ПРИКЛАДІ АКБ “ПРАВЕКСБАНК”)

Дніпропетровськ

2005

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

1.1 Сучасна банківська система України та її структура

1.2 Комерційні банки та сутність банківського бізнесу

1.2.1 Управління витратами ресурсних операцій комерційного банку

1.2.2 Управління доходами активних операцій комерційного банку

1.2.3 Управління власним капіталом, доходом та прибутком комерційного банку

1.3 Базельські принципи банківського менеджменту як ефективна основа організації роботи комерційного банку

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ АКБ “ПРАВЕКСБАНК” У 2001 - 2005 РОКАХ

2.1 Загальні фінансові характеристики банку

2.2 Аналіз управління економічними нормативами діяльності банку

2.3 Аналіз управління банківськими ризиками активних операцій банку за рахунок створення спеціальних резервів

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМА УПРАВЛІННЯ ОПТИМАЛЬНОЮ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ РОБОТИ АКБ “ПРАВЕКС БАНК”

3.1 Удосконалення фінансового менеджменту на основі ризикорієнтованого підходу до процесів управління комерційним банком

3.2 Математична модель управління рентабельністю комерційного банку на основі балансу структури активів-пасивів, процентних ставок та резервування банківських ризиків

3.3 Прогноз підвищення ефективності діяльності при впровадженні ризикорієнтованого підходу до управління рентабельністю роботи банку

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота студента : ЛАВРИНЕНКО НАТАЛІЇ ВАСИЛІВНИ на тему “ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ (НА ПРИКЛАДІ АКБ “ПРАВЕКСБАНК”)”

Керівник роботи - д.е.н. КРАМАРЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Актуальність досліджень полягає в пропозиціях по впровадженню нових методів банківського регулювання і нагляду, які забезпечують як державні цілі безпеки та фінансової стабільності банківської системи, так і приватно-корпоративні цілі захисту інтересів акціонерів, вкладників і кредиторів.

Предмет дослідження дипломної роботи -- механізм фінансового менеджменту комерційним банком АКБ “ПравексБанк”(м.Київ).

Об'єкт дослідження дипломної роботи -- на макрорівні система комерційних банків України і на мікрорівні комерційний банк АКБ “ПравексБанк”.

Мета дослідження дипломної роботи -- дослідження інструментів фінансового менеджменту в комерційному банку.

Практичне значення отриманих результатів дипломної роботи - в наданні як службам банківського нагляду так і аналітичним групам Наглядових Рад акціонерів комерційних банків нового методологічного підходу до контролю ефективності роботи менеджменту банку по забезпеченню нормативної дивідендної доходності акцій не нижче рівня альтернативної ринкової доходності капіталу та механізму самоокупності функціонування інфраструктури та персоналу банку.

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додатків.

Роботу подано на 110 сторінках, вона містить 14 таблиць, 28 рисунків, додатки на 16 листах. Перелік використаної літератури включає 61 найменування.

________________________ЛАВРИНЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

THE SUMMARY

Degree work of the student: LAVRINENKO NATALIY VASILIEVNA on a subject “ FINANCIAL MANAGEMENT In COMMERCIAL BANKS

( ON an EXAMPLE JSB «PRAVEXBANK”) ”

The chief of work d.e.s. KRAMARENKO GALINA ALEKSANDROVNA

The urgency of researches of degree work consists in a rating of imperfection of financial bank management by profitability of work of bank from the point of view of the shareholders and offers on introduction of new methods of bank regulation and supervision, which provide as the state purposes of safety and financial stability of bank system, and privatecorporate purposes of protection of interests of the shareholders, investors and creditors.

Subject of research of degree work mechanism of financial management by commercial bank JSB «PRAVEXBANK” (Kiev).

Object of research of degree work on macrolevel system of commercial banks of Ukraine and at a microlevel commercial bank JSB «PRAVEXBANK”.

The purpose of research of degree work research of tools of financial management in commercial bank.

Practical value of the received results of degree work in granting both services of bank supervision and analytical groups of Advice of the shareholders of commercial banks of the new methodological approach to the control Efficiency of work of management of bank on maintenance normative the dividend of the income of the shares is not lower than a level alternative market the dividend of the income of the capital and mechanism profits of functioning of an infrastructure and personnel of bank.

The degree work consists of introduction three sections, conclusions, list of the literature and applications. The work is submitted on 110 pages, contains 14 tables, 28 figures, application on 16 pages. The list of the used literature includes 61 names.

9

ВСТУП

Актуальність теми дипломної роботи полягає в оцінці недосконалості фінансового банківського менеджменту рентабельністю роботи банку з погляду акціонерів та пропозиціях по впровадженню нових методів банківського регулювання і нагляду, які забезпечують як державні цілі безпеки та фінансової стабільності банківської системи, так і приватно-корпоративні цілі захисту інтересів акціонерів, вкладників і кредиторів.

Банківський менеджмент, як особлива сфера керування, виникає лише в умовах розвинутою ринкової економіки. При розширенні кола банківських операцій до рівня, прийнятого в цивілізованих країнах, у ці послуги входять операції з цінними паперами, кредитними картками, валютою, допомога в економії і поширенні акцій інших банків і комерційних структур, допомога клієнтам у раціональному вкладенні їхніх засобів, оцінці інвестиційних проектів, лізинг, факторинг і інші послуги. Крім того, статутний капітал банку може стати резервним фондом для інших комерційних банків. Ринкова економіка немислима без банківського менеджменту, заснованого на реальній конкуренції на фінансовому ринку між кредитними установами, заміні державного фінансування підприємств, що веде до інфляції, ринковим механізмом кредитування конкретних інвестиційних проектів і бізнеспланів, орієнтованих на створення нової товарної маси .

Банківський менеджмент у загальному виді являє собою керування відносинами, зв'язаними зі стратегічним і тактичним плануванням, аналізом, регулюванням, контролем діяльності банку, керуванням фінансами, маркетинговою діяльністю, персоналом, що здійснює банківські операції. Іншими словами, це -- керування відносинами, що стосуються формування і використання грошових ресурсів, тобто взаємопов'язана сукупність фінансового менеджменту і керування персоналом, зайнятим у банківській сфері .

Об'єкт дослідження дипломної роботи -- на макрорівні система комерційних банків України і на мікрорівні комерційний банк АКБ “ПравексБанк”.

Предмет дослідження дипломної роботи -- механізм фінансового менеджменту комерційним банком АКБ “ПравексБанк”(м.Київ).

Мета дослідження дійсної дипломної роботи -- дослідження інструментів фінансового менеджменту в комерційному банку та їх вплив на мікроекономіку функціонування банку .

Завдання дослідження дипломної роботи:

- аналіз існуючого механізму та інструментарію фінансового менеджменту в комерційних банках;

- аналіз якості фінансового менеджменту в АКБ “ПравексБанк” у 2001 -2004 роках у порівнянні з показниками управління інших крупними комерційними банками України;

- побудова комплексного алгоритму управління рентабельністю роботи банка на основі ризикорієнтованого підходу та проведення досліджень на статистичних матеріалах діяльності банків.

Методи дослідження, застосовані в дослідженнях дипломної роботи -

методи ретроспективного економічного аналізу результатів діяльності банку (горизонтально-вертикальні статистичні розрізи), методи побудування алгоритмів та програм розрахунків на ПЕОМ (EXCELпрограми).

Інформаційнометодологічна база досліджень дійсної дипломної роботи роботи -- звітні документи АКБ „ПравексБанк” за 2001 2005 роки, статистичні та нормативні документи Національного банку України, статистичні таблиці Асоціації українських банків.

Практичне значення отриманих результатів дипломної роботи - в наданні як службам банківського нагляду так і аналітичним групам Наглядових Рад акціонерів комерційних банків нового методологічного підходу до контролю ефективності роботи менеджменту банку по забезпеченню нормативної дивідендної доходності акцій та механізму самоокупності функціонування інфраструктури та персоналу банку.

40

РОЗДІЛ 1

ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

1.1 Сучасна банківська система України та її структура

Банківська система України має дворівневу структуру та складається з Національного банку України (1 рівень) та комерційних банків (2 рівень), що створені і діють на території України відповідно до положень Закону «Про банки та банківську діяльність» [1].

Комерційні банки 2 рівня банківської системи Україні можуть функціонувати як універсальні або як спеціалізовані. За спеціалізацією банки можуть бути ощадними, інвестиційними, іпотечними, розрахунковими (кліринговими).

Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами операцій. Національний банк України здійснює регулювання діяльності спеціалізованих банків через економічні нормативи та нормативноправове забезпечення здійснюваних цими банками операцій.

Банк набуває статусу спеціалізованого банку у разі, якщо більше 50 відсотків його активів є активами одного типу. Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку у разі, якщо більше 50 відсотків його пасивів є вкладами фізичних осіб.

Банки в Україні створюються у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку [3].

На підставі банківської ліцензії банки мають право здійснювати такі банківські операції [19]:

1) приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Банк, крім перелічених операцій, має право здійснювати такі операції та угоди:

1) операції з валютними цінностями;

2) емісію власних цінних паперів;

3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

5) надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

6) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

7) лізинг;

8) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

9) випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

10) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

11) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

За умови отримання письмового дозволу Національного банку України банки також мають право здійснювати такі операції:

1) здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

2) здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

3) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

4) операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

з інструментами грошового ринку;

з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

5) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

6) депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Національний банк України встановлює порядок надання банкам дозволу на здійснення операціні. Дозвіл надається, якщо:

1) рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку України, що підтверджується незалежним аудитором;

2) банк не є об'єктом застосування заходів впливу;

3) банком подано план, за яким він буде здійснювати таку діяльність, і цей план схвалений Національним банком України;

4) Національний банк України дійшов висновку, що банк має достатні фінансові можливості і відповідних спеціалістів для здійснення такої діяльності.

Національний банк України має право встановити спеціальні вимоги, включаючи вимоги щодо підвищення рівня регулятивного капіталу банку чи інших економічних нормативів, стосовно певного виду діяльності.

Спеціалізованим банкам (за винятком ощадного) забороняється залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в обсягах, що перевищують 5 відсотків капіталу банку.

За станом на 1 січня 2005 року в Державному реєстрі банків значиться 182 банки, з них 160 банків мають ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій, у тому числі: 132 банки акціонерні товариства (з них: 92 відкриті акціонерні товариства (2 банки державні), 40 закриті акціонерні товариства), 28 банків товариства з обмеженою відповідальністю [61].

Динаміка основних показників діяльності банківської системи України наведена в табл.А.1 Додатку А.

1.2 Комерційні банки та сутність банківського бізнесу

1.2.1 Управління витратами ресурсних операцій комерційного банку

Ресурси комерційного банку - це сукупність грошових коштів, що знаходяться у його розпорядженні і використовуються ним для виконання активних операцій. Операції , завдяки яким комерційні банки формують свої ресурси, мають назву пасивних.

Згідно з джерелами утворення банківських ресурсів в існуючій банківській практиці ресурси комерційних банків поділяють на власні, залучені та запозичені.

Власний капітал комерційного банку займає невелику питому вагу у сукупному капіталі, при цьому , якщо для суб'єктів підприємницької діяльності норма власного капіталу повинна становити біля 50%, то для комерційних банків загальноприйнята норма може бути не більше 8%. Це обумовлено специфікою банківської діяльності, при якій банк користується, в основному, чужими грошима, а власні кошти служать передусім для страхування інтересів вкладників і кредиторів банку, а також для покриття поточних збитків від банківської діяльності. Інакше кажучи, власний капітал комерційного банку виконує захисну функцію, а функція забезпечення оперативної діяльності для власного банківського капіталу є другорядною.

Залучені кошти комерційного банку - це кошти, які банк залучає на вклади і депозити. Депозит (вклад) - кошти в безготівковій чи готівковій формі, що надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із чинним законодавством України, або нерезиденту на чітко визначений строк та під процент і оформлюються відповідною угодою.

Практично усі клієнтські рахунки називаються депозитними. Депозитним може бути будь-який відкритий клієнту у банку рахунок , на якому зберігаються його грошові кошти. За формою використання рахунків вони поділяються на :

депозити (вклади) до запитання, термінові або строкові депозити, умовні депозити.

До запозиченого капіталу комерційного банку належать кошти, отримані від емісії і продажу облігацій, та кредити , отримані у інших банків, в тому числі в Національному банку України.

Залучені та запозичені кошти комерційного банку є платними ресурсами, ціна на які залежить від їх виду, суми, валюти та строку залучення(запозичення).

Виключна актуальність дослідження оптимальної структури запозичених та залучених коштів комерційного банку є в тому, що загальна суми плати за залучені та запозичені ресурси визначає банківську собівартість активних операцій, тобто операційний прибуток від розміщення ресурсів в активні операції по отриманню валового доходу банка.

Згідно з “Правилами здійснення депозитних операцій для банківських депозитів» [10] :

Суб'єктами депозитних операцій є комерційні банки, які виступають як позичальники, так і кредитори власники коштів.

Об'єктом депозитних операцій є кошти, що передані комерційному банку на умовах, визначених двосторонньою угодою.

Сьогодні класифікація вкладів (депозитів) здійснюється за різними ознаками, основними серед яких є :

- вид та статус вкладника;

- валюта вкладу(депозиту);

- термін залучення вкладу(депозиту);

- особливості поточної суми вкладу(депозиту);

- вид депозитної ставки проценту;

- особливості нарахування та сплати процентів по вкладу(депозиту);

Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать