Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")
p align="left">3. Наслідком фінансової кризи стала нестабільність на валютному ринку. Хоча вона має більше внутрішній спекулятивний характер, проте призводить до нестабільності міжбанківського валютного ринку, зменшення резервів НБУ, який змушений продавати валюту для задоволення ажіотажного попиту.

4. Криза істотно вплинула і на підвищення процентних ставок за кредитами.

5. Наслідком кризи є той факт, що в усьому світі порятунок фінансових установ став завданням держави - вона вливала бюджетні кошти, а також брала комерційні банки під свій контроль.

6. Криза може призвести до укрупнення банків в Україні, оскільки дрібні банки просто не впораються з проблемами. Цей процес може проходити шляхом злиття і поглинання більшими фінансовими установами менших.

Стан банківської системи України за результатами першої «української хвилі кризи» 2008 року характеризується наступними показниками [75].

За станом на 1 січня 2009 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 184 банки, у тому числі: 155 банків (84,2% від загальної кількості банків, що мають ліцензію) - акціонерні товариства (з них: 116 банків (63,0%) - відкриті акціонерні товариства, 39 банків (21,2%) - закриті акціонерні товариства), 29 банків (15,8%) - товариства з обмеженою відповідальністю.

У стані ліквідації перебуває 13 банків, з них 10 банків ліквідуються за рішеннями НБУ, 3 - за рішеннями господарських (арбітражних) судів.

Тимчасове (антикризове) правління введено Національним банком в 1 комерційному банку.

За станом на 01.01.2009 власний капітал банків склав 121,4 млрд. грн. або 13,1% пасивів банків.

Зобов'язання банків за станом на 01.01.2009 становили 805,8 млрд. грн.

Кошти фізичних осіб складають 213,2 млрд. грн., або 26,5% загального обсягу зобов'язань, кошти суб'єктів господарювання -143,9 млрд. грн., або 17,9%.

Банки мають таку структуру коштів населення з точки зору строковості. Строкові кошти складають 175,2 млрд. грн., або 82,1% від загальної суми коштів населення, а кошти на вимогу - 38,1 млрд. грн., або 17,9%.

За станом на 01.01.2009 активи банків становили 927,2 млрд. грн., загальні активи - 971,8 млрд. грн.

Більшу частину загальних активів складають кредитні операції - 81,5%.

Доходи банків склали 120,6 млрд. грн., в т.ч. процентні доходи становили 88,4 млрд. грн. (або 73,3% від загальних доходів), комісійні доходи - 19,6 млрд. грн. (16,2%).

Витрати банків склали 110,9 млрд. грн., в т.ч. процентні витрати - 50,8 млрд. грн. (або 45,8% від загальних витрат), комісійні витрати - 2,2 млрд. грн. (2,0%).

Таким чином, загальний прибуток діяльності банківської системи України за результатами 2008 року складав 9,7 млрд.грн.

Стан банківської системи України за результатами другої «української хвилі кризи» перших 6 місяців 2009 року характеризується наступними показниками [75].

За станом на 1 червня 2009 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 184 банки, у тому числі: 159 банків (86,4% від загальної кількості банків, що мають ліцензію) - акціонерні товариства (з них: 128 банків (69,6%) - відкриті акціонерні товариства, 31 банк (16,8%) - закриті акціонерні товариства), 25 банків (13,6%) - товариства з обмеженою відповідальністю.

У стані ліквідації перебуває 11 банків, з них 8 банків ліквідуються за рішеннями НБУ, 3 - за рішеннями господарських (арбітражних) судів.

Тимчасове (антикризове) правління введено Національним банком в 10 комерційних банках.

За станом на 01.06.2009 власний капітал банків склав 117,0 млрд. грн. або 13,6% пасивів банків.

Власний капітал банків має таку структуру. Сплачений зареєстрований статутний капітал складає 76,9% від капіталу; дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу - 1,6%; емісійні різниці - 5,1%; загальні резерви, резервний фонд та інші фонди банків - 12,6%; результати минулих років - 0,6%; результати звітного року, що очікують затвердження - 0,3%; результати поточного року - (-6,1%); результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів у портфелі банку на продаж та інвестицій в асоційовані компанії - 9,0%.

Зобов'язання банків за станом на 01.06.2009 становили 746,0 млрд. грн.

Кошти фізичних осіб складають 191,3 млрд. грн., або 25,6% загального обсягу зобов'язань, кошти суб'єктів господарювання - 118,6 млрд. грн., або 15,9%.

Банки мають таку структуру коштів населення з точки зору строковості. Строкові кошти складають 149,7 млрд. грн., або 78,2% від загальної суми коштів населення, а кошти на вимогу - 41,6 млрд. грн., або 21,8%.

За станом на 01.06.2009 активи банків становили 863,0 млрд. грн., загальні активи - 933,2 млрд. грн.

Більшу частину загальних активів складають кредитні операції - 80,0%.

Доходи банків склали 61,0 млрд. грн., в т.ч. процентні доходи становили 52,2 млрд. грн. (або 85,5% від загальних доходів), комісійні доходи - 6,6 млрд. грн. (10,8%).

Витрати банків склали 68,1 млрд. грн., в т.ч. процентні витрати - 28,8 млрд. грн. (або 42,3% від загальних витрат), відрахування в резерви - 23,7 млрд. грн. (34,8%), комісійні витрати - 1,0 млрд. грн. (1,5%).

Таким чином, сумарний збиток банківської системи України за 5 місяців діяльності у 2009 році становить (- 8, 1) млрд.грн.

Динаміка основних характеристик валютних операцій комерційних банків БС України на протязі 2008 - 1 півріччя 2009 року на фоні світової фінансової кризи характеризується наступними показниками, наведеними в табл.3.1:

Таблиця 3.1

Основні показники валютних операцій в банківській системі України на протязі 2008 - 1 півріччя 2009 року [75]

В табл.3.2 наведені інформаційні дані Національного банку України про сьогоднішніх мажоритарних власників-нерезидентів в перших 60 найбільших комерційних банках України станом на 01.06.2009 [75].

Як показує аналіз даних, наведених в табл.3.2:

- питома вага активів в перших 60 банках банківської системи України становить 96, 34% від загальної суми активів банківської системи України;

-питома вага активів в перших 60 банках банківської системи України, які знаходяться під управлінням власників-нерезидентів, становить 54,48% від загальної суми активів банківської системи України;

- з перших 60 комерційних банків банківської системи України - 30 комер-ційних банків є власністю нерезидентів;

- сумарна частка активів в інших 100 комерційних банках України не пере-вищує 3,7% від загальної суми активів в банківській системі України.

Опублікований вперше Національним банком України у 2009 році статистичний матеріал про повалютну структуру залучених та запозичених коштів комерційних банків України (станом на 01.04.2009 року [75]), показує реальний рівень глобалізації фінансової системи України в обслуговуванні руху міжнародних фінансових ресурсів:

- загальна сума залучених коштів в БС України становить - 753,5 млрд.грн., з них сумарний еквівалент залучених коштів в іноземній валюті становить еквівалент 457,7 млрд.грн. (60,74%);

- загальна сума залучених коштів в перших 18 найбільших банках БС України становить - 520,7 млрд.грн., з них сумарний еквівалент залучених коштів в іноземній валюті становить еквівалент 329,9 млрд.грн. (63,35%);

Досліджуєме в дипломній роботі відкрите акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» зареєстровано 27 березня 1992 року (до 25 ве-ресня 2006 року -- Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль»). Із жовтня 2005 року банк став частиною банківської холдингової групи Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ (станом на 1 січня 2009 року група володіла 96,18% акцій банку) [77].

Райффайзен Банк Аваль продовжує займати лідируючу позицію за роз-міром активів серед українських банків. Широкий перелік стандартних та новітніх банківських послуг надаються клієнтам банку через загальнонаці-ональну мережу, до якої станом на 1 січня 2009 року входили 1134 струк-турних підрозділів, розташованих у великих містах, обласних та районних центрах, окремих селах у всіх регіонах України, з них 27 балансових регіо-нальних обласних дирекцій банка та 1104 безбалансових територіально-відокремлених відділень банка.

Банк має ефективну структуру управління, побудовану на чіткому роз-поділі на бізнес-лінії (корпоративна, роздрібна, малий та середній бізнес та казначейство) та вертикалі підтримки (інформаційні технології та операцій-на підтримка, рахунки, контролінг, безпека та інші), створені на рівні Цент-рального офісу та регіональних дирекцій банку. Як і всі міжнародні банки, Райффайзен Банк Аваль має чітке розмежування функцій фронт-офісу та бек-офісу, що підвищує якість обслуговування клієнтів та сприяє зменшен-ню ризиків.

Станом на 01.01.2009 року клієнтська база банку становить 4 млн. 944 тис.клієнтів, з них:

- юридичних осіб - 233 тис.клієнтів;

- фізичних осіб - 4 млн.711тис.клієнтів.

Для активного проведення валютних операцій банк залучає за підтримки материнського банку «Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ»(Австрія) синдиковані валютні довгострокові кредити на міжнародному кредитному ринку.

В липні 2008 року банк підписав угоду про отримання синдикованого кредиту на суму 200 млн.доларів США. Початковими організаторами цієї угоди виступили настпуні банки:the Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Bayerische Landesbank, HSBC Bank PLC та Standard Bank PLC. Кредит складається з двох траншів: 1 річний кредит на суму 88,5 млн.доларів США та 2-х річний кредит на суму 116,5 млн.доларів США.

В листопаді 2008 банк успішно здійснив погашення залученого в 2007 році синдикованого кредиту на суму 200 млн.доларів США, уповноваженими організаторами якого виступили: the Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Bayerische Landesbank, HSBC Bank PLC та Intesa Sanpaolo S.p.A.

В грудні 2008 року в продовження плідної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ЄБРР підписали угоду про залучення субординованого кредиту на суму 75 млн.доларів США на строк 10 років, який використовується для зростання регулятивного капіталу банку другого рівня.

ВАТ «Раййффайзен Банк Аваль» у 2008 році став найбільшим постачальником готівкової іноземної валюти, ввезеної з-за кордону, в саме ввезено:

- 2 млрд.589млн.400тис. доларів США;

- 1млрд.863млн. євро;

- 1 млн.900тис. швейцарських франків;

- 900 тис.англійських фунтів.

Банк є одним з найбільших банків, який пропонує послуги обміну зношеної готівкової валюти на платоспроможну з подальшим вивезенням зношеної валюти за кордон. На протязі 2008 року банком було вивезено за кордон:

- 159 млн.600тис. доларів США;

- 26млн.500тис. євро;

- 250тис. швейцарських франків;

- 90 тис.англійських фунтів.

В 2008 році ввезено з-за кордону:

- золотих зливків - 15 272 тройських унцій;

- золотих монет - 4 444 тройських унцій;

- срібних монет - 74 759 тройських унцій;

- платинових монет - 123 тройських унцій;

Результати валютних операцій банку за 2008 рік оцінюються як:

- позитивний результат від торгівлі іноземною валюою складає +936млн.533тис.грн.;

-
негативний результат від переоцінки іноземної валюти при різкій девальвації національної валюти становить -665млн.349тис.грн.

Таким чином, при валютному ажіотажі кінця 2008 року банк отримав чистий дохід від операцій з іноземною валютою та валютними цінностями +268 млн.грн.

На протязі 2008 року банк суворо дотримувався нормативів ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції:

- Н13 - не перевищувала 4,26% (максимальне значення Н13 стано-вить не більше 30%)

- Н13-1 - не перевищувала 1,975% (максимум довгої валютної пози-циї не більше 20%)

- Н13-2 - не перевищувала 2,305% (максимум короткої валютної позициї не більше 10%)

ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» надає наступні посліги іншим банкам при виконанні валютних операцій [77]:

1. Обслуговування кореспондентських рахунків у гривнях і у валюті:

- операції платежів в гривнях та іноземній валюті, включаючи ОКВ;

- операції зарахування коштів від клієнтів і кореспондентів «Райффайзен Банк Аваль» на користь банка-кореспондента у режимі реального часу;

- операції розміщення тимчасово вільних коштів безпосередньо на кореспондентському рахунку за поточними ставками міжбанківського ринку.

- операції консультування про порядок оформлення платіжних документів з урахуванням вимог українського валютного законодавства та інструкцій Національного банку України;

- операції оптового постачання і купівлі банкнот;

- проведення розрахункових операцій з використанням експортних та імпортних документарних акредитивів;

- проведення розрахункових операцій з використанням експортних та імпортних інкасо.

В табл. Б.1 Додатку Б наведені тарифи на відкриття і ведення мульти-валютного кореспондентського рахунку банків в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

2. Проведення валютних документарних операцій

· Комісії з операцій в іноземній валюті стягуються у валюті операції за крос-курсом НБУ на день їх здійснення.

· Ставки з переліку тарифів застосовуються тільки до операцій, що здійснюються у межах сталої міжнародної банківської практики. Райффайзен Банк Аваль залишає за собою право стягувати спеціальні і додаткові комісії за нестандартні операції, що вимагають додаткових витрат і/чи при виникненні екстраординарних обставин.

· Перелік тарифів може бути змінений, доповнений чи відмінений з повідомленням банка-кореспондента за п'ять робочих днів до набуття ними чинності.

· При поверненні помилково нарахованої на кореспондентський рахунок Райффайзен Банку Аваль суми стягується комісія 30.00 USD (чи еквівалент в іншій валюті за крос-курсом НБУ) із суми платежу, що надійшов.

· Комісії за операції стягуються Райффайзен Банком Аваль самостійно при проведенні операції.

· Нарахування відсотків на середньомісячний залишок у кореспондентських рахунках установлюється Комітетом з управління міжбанківськими ризиками і доводиться окремим листом.

В табл. Б.2 Додатку Б наведені тарифи на проведення валютних розрахунків з використанням документарних акредитивів для інших банків (резиденти та нерезиденти) в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

В табл.Б.3 Додатку Б наведені тарифи на проведення валютних розрахунків з використанням інкасових операцій для інших банків (резиденти та нерезиденти) в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

В табл.Б.4 Додатку Б наведені тарифи на проведення валютних розрахунків з використанням операцій документарних гарантій для інших банків (резиденти та нерезиденти) в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

В табл.Б.5 Додатку Б наведена мережа банків - нерезидентів, в яких відкриті кореспондентські рахунки ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» для проведення міжнародних валютних розрахунків.

Райффайзен Банк Аваль станом на 1 січня 2009 року обслугував більш ніж 220 тис. юридичних осіб, у т.ч. понад 10 тис. підприємств, що за європейсь-кими стандартами відносяться до великого бізнесу (річний дохід кожного з них -- більш ніж 5 млн. євро).

ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» при наданні послуг корпоративним клієнтам виконує наступні валютні операції [77]:

1. Купівля--продаж валюти

Райффайзен Банк Аваль згідно з заявками клієнтів здійснює купівлю-продаж іноземної валюти на Українському міжбанківському валютному ринку (УМВР). При цьому банк проводить постійну роботу пошуку на ринку індивідуального оптимального курсу для кожного клієнта. Гривневий еквівалент від продажу валюти, а також придбана на УМВР валюта зараховуються на рахунок клієнта у день здійснення операції.

Таблиця 3.3

Тарифи операції з купівлі -- продажу валюти на МВРУ для клієнтів Центрального офісу Райффайзен Банку Аваль [77]

Купівля валюти на МВРУ

Сума (у доларах США, або еквівалент в іншій валюті)

до 100 000

0,55%

від 100 000 до 300 000

0,5%

більше 300 000

0,4%

Купівля валюти на МВРУ для клієнтів-учасників кредитних ліній НУФ та ЄБРР (мікрокредити)1

0,35%

При продажу валюти комісія не стягується

Комісійна винагорода стягується у гривні по курсу МВРУ на день купівлі

1 Тариф встановлюється на термін користування кредитною лінією

2. Депозити

Райффайзен Банк Аваль пропонує корпоративним клієнтам ефективне використання тимчасово вільних коштів -- розміщення на депозитних рахунках з різним терміном дії. Депозитні рахунки можуть бути відкриті у доларах США чи євро. Мінімальна сума депозиту складає 10 тис. доларів США чи 10 тис. євро.

В табл. В.1 Додатку В наведені Процентні ставки ВАТ «Райффайзен Банк аваль» за вкладами у іноземній валюті для юридичних осіб.

Для великих сум є можливість встановлення індивідуальних умов щодо поповнення та часткового вилучення коштів з депозитних рахунків.

3. Документарні операції

Райффайзен Банк Аваль з 1995 року проводить операції з надання банківських гарантій, поручительств, акредитивів та інкасо. Особливість роботи банку полягає в індивідуальному підході до кожного клієнта у вирішенні можливих питань і проблем при проведенні як внутрішніх, так і зовнішньоекономічних операцій.

а) Банківські гарантії

Гарантії (порука) надаються банком на умовах, передбачених договором про надання гарантії (поруки), обов'язковими з яких є:

· Забезпеченість. Означає наявність у банку права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність принципала.

· Терміновість. Означає, що гарантії (порука) надаються на визначений договором термін.

· Повернення. Передбачає повернення боргу принципалом у разі виконання банком платежу по гарантії (поруці).

· Платність. Передбачає, що гарантія (порука) надається за відповідну плату.

· Цільове використання. Зумовлює наявність документів, що підтверджують зобов'язання принципала, для забезпечення яких надається гарантія (порука).

Гарантія (порука) надається всім юридичним і фізичним особам, що здійснюють підприємницьку діяльність, зареєстровані як приватні підприємці і мають реальну можливість виконання зобов'язань за договором гарантії.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать