Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Аграрний комерційний банк")
p align="left">15. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою // Постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 2 червня 2008 року N 153)

16. Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних дору-чень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання //Постанова Правління Національного банку України від 5 березня 2003 року N 82 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом на 29 грудня 2006 року N 500)

17. Положення про валютний контроль // Постанова Правління Націо-нального банку України від 8 лютого 2000 року N 49 (Із змінами і доповнення-ми, внесеними постановами Правління Національного банку України від 21 вересня 2007 року N 338)

18. Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями //Постанова Правління Національ-ного банку України від 30 грудня 2003 року N 597 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270)

19. Про затвердження Інструкції про переміщення валюти України, іно-земної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України // Постанова Правління Національного банку України від 12 липня 2000 року N 283 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 27 травня 2008 року N 148)

20. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 31 серпня 2007 року N 309

21. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України // Постанова Правління Національного банку Українивід 17 листопада 2004 року N 555 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 21 травня 2008 року N 135)

22. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України // Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2000 року N 520 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 27 травня 2008 року N 148)

23. Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України // Постанова Правління Національного банку України від 30 травня 2007 року N 200 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 12 серпня 2008 року N 241)

24. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмо-вих дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій //Постанова Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року N 275 (Із змінами і до-повненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 25 вересня 2006 року N 374)

25. Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України // Постанова Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року N 485(Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року N 496)

26. Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції в безготівковій та готівковій формах та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками // Постанова Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року N 290

27. Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам // Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 27 вересня 2007 року N 350)

28. Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України //Постанова Правління Національного бан-ку України від 7 грудня 2004 року N 598 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 21 грудня 2005 року N 484)

29. Про внесення змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні // ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 11 квітня 2005 року N 125(Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2005 року N 493)

30. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 23 липня 2008 року N 211)

31. Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях // Постанова Правління Національного банку України від 26 березня 1998 року N 118 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року N 494)

32. Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні та внесення змін до деяких нормативно-правових актів // Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року N 496

33. Про затвердження Класифікатора іноземних валют // ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 4 лютого 1998 року N 34 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 280)

34. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко,І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. -- К.: КНЕУ, 2004. -- 599 с.

35. Арістова А.М., Шульга Н.П. Фінансовий менеджмент у банку. Опорний конспект лекцій - К: КНТЕУ, 2007.- 123 с.

36. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченка. - К.: Знання-Прес, 2002. - 438 с.

37. Банківські операції : підручник / А. М. Мороз [та ін.] ; за заг. ред. А. М. Мороза ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К. : КНЕУ, 2008. - 608 с.

38. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп./ А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.

39. Банковское дело: Учебник . - 2 - е изд., перераб. и доп. /Под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Финансы и статистика,2000.- 672 с.

40. Банківські операції:Підручник/За ред.Міщенка В.І., Слав"янської Н.Г.- Київ:Знання-Прес,2006 .-727 с.

41. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Міщенко В.І.;Яценюк А.П.; Коваленко В.В.;Коренєва О.Г.- К.: Знання, 2004.- 406 с.-(Вища освіта ХХI століття)

42. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; Ун-т економіки та права "Крок";Грушко В.І.;Лаптєв С.М.; Любунь О.С.; Раєвський К.Є.- К.: ЦНЛ, 2004.- 264 с.

43. Банковские риски : учеб. пособие / Финансовая академия при правительстве Российской Федерации, Центр фундаментальных и прикладных исследований ; под. ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой. - М. : КНОРУС, 2007. - 232 с.

44. Банківська діяльність в Україні. Нормативно-правове регулювання [Текст] / упоряд. О. М. Роїна. - К. : КНТ, 2007. - 496 с.

45. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента/ И.А. Бланк. - 2-е изд., перераб. и доп.. - К.: Эльга: Ника-ЦентрТ.1. - 2004. - 622 с

46. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента/ И.А. Бланк. - 2-е изд., перераб. и доп.. - К.: Эльга: Ника-ЦентрТ.2. - 2004. - 618 с

47. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини : підручник / С. Я. Боринець. - 5-те вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 583 с.

48. Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник . - 4-те вид., перероблене і доповнене - Київ: Знання, 2004. - 324 с. - (Вища освіта ХХІ століття)

49. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Навчальний посібник . - Київ: Академія, 2001. - 313 с.

50. Васюренко О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навчальний посібник/ О.В. Васюренко, К.О. Волохата. - К.: Знання, 2006. - 464 с. - (Вища освіта XXI століття)

51. Гетманцев Д.О. Банківське право України : навч. посібник / Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна ; М-во освіти і науки України, Київський нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 344 с.

52. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. М. І. Савлука. -- К.: КНЕУ, 2002. -- 578 с.

53. Дзюблюк О. В. Валютна політика : підручник / О. В. Дзюблюк. - К. : Знання, 2007. - 423 с.

54. Доугерти, Кристофер. Введение в эконометрику: Учебник/ К. Доугерти. - 2-е изд.. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 419 с. - (Университетский учебник)

55. Зовнішньоекономічна діяльність : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ Ред. І.І. Дахно. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 360 с

56. Кіндрацька Л.М. Фінансовий та управлінський облік у банках : підручник/ Л. М. Кіндрацька ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 816 с.

57. Козик В. В. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник/ В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. - 6-те вид., стер. . - К.: Знання, 2006. - 407 с. - (Вища освіта XXI століття)

58. Коцовська Р., Ричаківська В та інш. Операції комерційних банків - Львів : ЛБІ НБУ, 2001 - 276 с.

59. Крахмалев С. В. Современная банковская практика проведения международных платежей / С. В. Крахмалев. - М. : ГроссМедиа : Росбух, 2007. - 208 с.

60. Кулинич О. І. Теорія статистики: Підручник/ О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич. - 3-тє вид., переробл. і допов.. - К.: Знання, 2006. - 294 с. - (Вища освіта XXI століття)

61. Лютий І.О. Банківський маркетинг: Навчальний посібник/ І.О. Лютий, О.О. Солодка. - К.: Знання, 2006. - 395 с. - (Вища освіта XXI століття)

62. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ В.С. Білозубенко, О.В. Озаріна, А.А. Семенов; Ред. О.Б. Чернега. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 592 с

63. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції : робочий зошит студента / [уклад. Л. В. Руденко, І. І. Заводовська]. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 120 с

64. Міщенко В.І.. Банківські операції : підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав'янська, О. Г. Коренєва. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2007. - 797 с.

65. Моисеев С. Р. Международные валютно-кредитные отношения : учебное пособие / С. Р. Моисеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дело и Сервис, 2007. - 816 с.

66. Нікітін А. В. Маркетинг у банку: Навчальний посібник/ А.В. Нікітін, Г.П. Бортніков, А.В. Федорченко. - К.: КНЕУ, 2006. - 432 с. - (До 100-річчя Київського національного економічного університету)

67. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник/ Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко; Ред. О.В. Васюренко. - К.: Знання, 2006. - 596 с. - (Вища освіта XXI століття)

68. Облік міжнародних операцій : підручник / Ю. А. Кузьмінський, В. Г. Козак, Л. І. Лук'яненко, О. В. Небильцова ; за ред. Ю. А. Кузьмінського. - К. : КНЕУ, 2006. - 332 с.

69. Петрашко Л.П. Валютні операції.- К.: КНЕУ, 2001.- 204 c.

70. Платонова И.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Ч.1 -- М.: ФА, 2001.

71. Платонова И.Н. Международные валютно-кредитные и финансо-вые отношения: учебно-практическое пособие для дистанционного обуче-ния. Ч.2 -- М.: Финансовая академия, 2003.

72. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. -- КНЕУ, 2002.-- 316 с.

73. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. -- 2-е вид., доп. і перероб. -- К.: КНЕУ. 2004. -- 468 с.

74. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Банківський нагляд: Навчально-методичний посібник / Мін-во освіти і науки України; КНЕУ/ Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М.- К.: КНЕУ, 2003.- 174 с.

75. Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : підручник / Л. В. Руденко. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 632 с.

76. Ситник В.Ф.. Технологія автоматизованого оброблення економічної інформації : навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / В. Ф. Ситник, Н. С. Орленко ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 204 с.

77. Управління банківськими ризиками. Навчальний посібник - за ред. проф. Примостки Л.О. - К.:КНЕУ, 2007. - 616 с.

78. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. доктора экон. наук, профессор О.И. Лаврушина. - М: Юристь, 2003 - 688 с.

79. Федякина Л.Н.. Международные финансы: Учебное пособие/ Л.Н. Федякина. - СПб.: Питер, 2005. - 560 с.

80. Шевченко Р. І. Банківські операції : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К. : КНЕУ, 2003. - 276с.

81. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник/ З.І. Щибиволок; Відп. за вип. С.І. Шкарабан. - К.: Знання, 2006. - 312 с

82. Эдгар М. Управление финансами в коммерческих банках / Пер.с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 208 с.

83. HTTP://www.bank.gov.ua - Офіційний Інтернет-сайт НБУ

84. HTTP:// WWW.AUB.COM.UA - Офіційний Інтернет-сайт Асоціації банків України

85. HTTP:// WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA - Офіційний Інтернет-сайт «Законодавчо-довідкова система законодавства України»

86. HTTP://WWW.AGROCOMBANK.KIEV.UA - Офіційний веб-сайт ВАТ «Аграрний комерційний банк»

Додаток А

Таблиця А.1

Повалютний еквівалентний баланс ВАТ «Агрокомбанк» за 2004 рік (станом на 01.01.2005) [86]

Таблиця А.2

Повалютний еквівалентний баланс ВАТ «Агрокомбанк» за 2005 рік (станом на 01.01.2006) [86]

Таблиця А.3

Повалютний еквівалентний баланс ВАТ «Агрокомбанк» за 2006 рік (станом на 01.01.2007) [86]

Таблиця А.4

Повалютний еквівалентний баланс ВАТ «Агрокомбанк» за 2007 рік (станом на 01.01.2008) [86]

Додаток Б

Таблиця Б.1

Результати компьютерного масштабування агрегатів повалютних балансів ВАТ «Агрокомбанк» за 2004 рік (в % до рівня власного капіталу)

Таблиця Б.2

Результати компьютерного масштабування агрегатів повалютних балансів ВАТ «Агрокомбанк» за 2005 рік (в % до рівня власного капіталу)

Таблиця Б.3

Результати компьютерного масштабування агрегатів повалютних балансів ВАТ «Агрокомбанк» за 2006 рік (в % до рівня власного капіталу)

Таблиця Б.4

Результати компьютерного масштабування агрегатів повалютних балансів ВАТ «Агрокомбанк» за 2007 рік (в % до рівня власного капіталу)

Додаток В

Таблиця В.1

Середньозважена процентна ставка за доходними агрегатами активами та витратними агрегатами зобов'язань ВАТ «Агрокомбанк» на кінець дня 31.12.2007р. (%)

Рядок

Найменування статті

UAH

EUR

USD

RUB

АКТИВИ

1

Грошові кошти та залишки в Національному банку України

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Кошти в інших банках

7,09

5,23

6,96

1,50

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

11,82

0,00

0,00

0,00

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

5,92

0,00

0,00

0,00

6

Кредити та заборгованість клієнтів

18,57

13,22

14,19

0,00

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

8

Кошти банків

4,92

9,40

7,42

2,00

9

Кошти клієнтів

7,72

6,43

9,85

0,00

10

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

4,11

0,00

0,00

0,00

11

Боргові цінні папери, емітовані банком

0,00

0,00

0,00

0,00

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать