Діюча практика обліку операцій з векселями
b>1.5 Організація роботи з векселями в банку

Відповідно до п.1 глави 3 розділу 2 положення НБУ "Про операції банків з векселями" банк самостійно приймає рішення про організаційне забезпечення проведення операцій з векселями [97, c.96].

У Положенні та в низці інших нормативних документів НБУ офіційно закріплено також можливість філій банків здійснювати операції з векселями за умови отримання від головного банку - юридичної особи повноважень на здійснення всіх або окремих операцій у порядку, встановленому законодавством. Проведення філіями банків операцій з векселями передбачає не тільки підписання договорів їх керівниками, а й, в основному, учинення певних написів на самих векселях (зокрема, при авалюванні векселів, акцепті тратт тощо).

З метою усунення персональної вексельної відповідальності керівника або головного бухгалтера філії банку, що підписав вексель без особливих повноважень, у Положенні передбачено необхідність вказівки на те, що вексель має бути підписаний саме на підставі довіреності (з обов'язковим зазначенням дати складання та її номера) [37, c.167].

Переважна більшість банків (66%) [71, c.43] не має у своїй структурі спеціалізованого відділу по роботі з векселями.

Діяльність усіх опитаних банків у сфері операцій з векселями визначається в основному вимогами клієнтів. Розробляють вексельні схеми та програми для клієнтів і активно просувають вексельні послуги на ринок 63% банків.

Надають філіям право здійснювати операції з векселями 53% банків, які мають філійну мережу, 47% - проводять вексельні операції через головні контори.

Понад 1000 вексельних операцій протягом року здійснюють 13% банків; від 100 до 1000 операцій - 29%; до 100 операцій - 58%.

Найбільшою перешкодою на шляху розвитку вексельною обігу 63% банків вважають недосконалість законодавства, 58% - діючу систему оподаткування, 29% - брак досвіду з проведення вексельних операцій.

77% банків оцінюють професійний рівень власних спеціалістів у сфері вексельного обігу як хороший, 23% - як задовільний. Потребу у додатковому навчанні і тестуванні відчувають 70% опитаних установ, 75% учасників моніторингу вважають доцільним певний курс навчання і тестування для клієнтів.

Знання працівників судів у сфері вексельного обігу, на думку представників 88% банків, є задовільними, на думку 12% - незадовільними. У 20% опитаних банківських установ вважають професійну підготовку працівників податкових служб незадовільною, у 80% - задовільною [57, c.9].

42% банків - з'ясовували вексельні суперечки в суді. Конфліктні ситуації з працівниками Державної податкової адміністрації щодо відображення та оподаткування вексельних операцій виникали у 12.5% банків.

Як правило, вексельна робота в комерційному банку сконцентрована в одному підрозділі. Йдеться не тільки про суто банківські операції (врахування векселів, видачу кредитів під заставу векселів, інкасування тощо), а й про торгівлю векселями [36, c.519].

Слід звернути увагу, що торгівля цінними паперами згідно зі статтею 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96 є одним з видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, здійснення якої потребує спеціального дозволу Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку. Торгівля векселями тут не є виключенням. Тому у випадку, коли сума операцій з торгівлі векселями перевищує 500 тис. грн на квартал, банк повинен організувати діяльність вже у складі спеціалізованих організаційно відокремлених внутрішніх підрозділів.

З метою ефективного проведення вексельних операцій банк розробляє та затверджує організаційну структуру підрозділів та функціональну взаємодію між ними. Ця структура доповнюється розробкою положень, інструкцій, типових документів, технологічних карт тощо. Кожен співробітник має бути обізнаний зі своїми функціональними обов'язками та межами повноважень. Як правило, прийняття рішень за активними операціями банку здійснюється колегіальним кредитним комітетом [11]. Цей орган також приймає усі рішення з питаннь оформлення кредиторської заборгованості векселями позичальника тощо.

Як приклад наведемо функціональні обов'язки щодо роботи з векселями структурних підрозділів комерційного банку.

Відділ боргових зобов'язань відповідає:

1) за загальну координацію операцій банку з векселями;

2) оформлення первинних документів щодо операцій з векселями;

3) ведення єдиної бази даних з операцій банку з векселями;

4) ведення карток за довірчими операціями з векселями;

5) підготовку звітності за операціями банку з векселями до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України і Національного банку України;

5) ведення управлінського обліку операцій з векселями.

Функціями операційно-касового відділу є:

1) зберігання бланків векселів та оформлених векселів' у сховищі банку;

2) видача векселів працівникам відділу боргових зобов'язань;

3) продаж вексельних бланків клієнтам банку;

4) видача вексельних бланків.

Управління бухгалтерського обліку та звітності (стосовно бухгалтерського обліку операцій з векселями):

1) здійснення за розпорядженням працівників відділу боргових зобов'язань бухгалтерських проводок за операціями з векселями;

2) ведення податкового обліку операцій банку з векселями;

3) складання та надання внутрішнім та зовнішнім користувачам бухгалтерських звітів, форм, іншої документації щодо операцій банку з векселями.

Управління активно-пасивних операцій (стосовно кредитних операцій з векселями) відповідає:

1) за прийняття заявок клієнтів (Додатки П - С) на проведення кредитних операцій, в яких передбачається використання векселів (надання та одержання кредитів під заставу векселів, інші кредитні операції, що входять до безпосередньої компетенції управління активно-пасивних операцій);

2) підготовку та оформлення первинних документів за кредитними операціями з векселями;

3) підготовку звітності для Національного банку України щодо кредитних операцій з векселями.

Функціями казначейства стосовно оперативного планування операцій з векселями в банку, є:

1) підготовка висновків щодо відповідності операцій з векселями нормативам діяльності банку;

2) підготовка звітів та іншої документації щодо виконання банком нормативів діяльності з урахуванням операцій з векселями.

Плановоекономічне управління (стосовно стратегічного планування операцій з векселями) відповідає:

1) за розробку та контроль впровадження цільових програм розвитку банку щодо операцій з векселями;

2) за координацію роботи підрозділів банку при проведенні вексельних операцій з метою досягнення запланованих економічних показників діяльності;

3) за пошук перспективних ринків для проведення операцій з векселями за регіонами, галузями, підприємствами.

Функціями юридичного управління щодо претензійної роботи з векселями є:

1) розгляд та затвердження договорів щодо операцій з векселями;

2) подання нотаріусам векселів для здійснення нотаріальних дій;

3) підготовка юридичної документації з претензійно-позовної роботи, пов'язаної з векселями;

4) представництво інтересів банку в цивільному та господарському суді при розгляданні спорів, що виникли при проведенні операцій з векселями.

висновки

Вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Відповідно до законодавства України, цінні папери являють собою грошові документи, які:

1) засвідчують право володіння або відносини позики;

2) визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником;

3) передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків;

4) передбачають можливість передачі грошових та інших прав, пов'язаних з володінням цими документами, іншим особам.

Перелік видів цінних паперів, які можуть випускатися і обертатися в Україні, визначається ст. З Закону України "Про цінні папери і фондову біржу". Найголовнішим нормативно-правовим актом, який регулює обіг векселів в Україні, є Закон "Про обіг векселів в Україні" від 25.12. 2002р., у якому найбільш повно розкрито поняття векселя.

В Україні діяльність банків на фондовому ринку регламентується низкою законів, дозволів, положень, зокрема: Закону "Про банки і банківську діяльність", статуту банку, дозволів Міністерства фінансів України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ліцензії Фонду державного майна.

Інформаційною базою дослідження було положення класиків економічної теорії, наукові праці закордонних та вітчизняних вчених з питань бухгалтерського обліку та економічного аналізу, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, закони України, постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Національного банку України, матеріали науково-практичних конференцій за досліджуваною темою.

У роботі представлено сутність векселю, класифікацію та функції цих цінних паперів.

У даний час банки виконують наступні операції з векселями:

1) врахування векселів;

2) надання кредитів під заставу векселів;

3) купівля та продаж векселів;

4) авалювання векселів;

5) отримання гарантій за векселями, за якими банк виступає емітентом, індосантом або платником;

6) операції з оформлення заборгованості векселями;

7) комісійні та довірчі операції.

Предметом дослідження були операції банку з векселями, а також методика й організація їх обліку і аналізу на базі переддипломної практики - АБ "Факторіал-Банк".

АБ "Факторіал-Банк" (перша назва АБ "Приват-Ексел"), зареєстрований Національним Банком України 1 грудня 1992 під № 131, діє на підставі ліцензії НБУ № 37 від 04.12.01 р. . За 16 років свого існування АБ "Факторіал-Банк" став одним із найбільших банків у нашій країні. Він займає провідні позиції на ринку фінансових послуг.

Сьогодні АБ "Факторіал-Банк" - це потужна фінансова установа, яка працює над впровадженням нових банківських продуктів та максимальним задоволенням потреб своїх клієнтів. Повний спектр якісних банківських послуг для юридичних та фізичних осіб, інститут персональних менеджерів, постійне розвинення філійної мережі, впровадження новітніх інформаційних технологій та сучасний банківський сервіс на рівні європейських стандартів - все це сприяє розширенню клієнтської бази та постійному укріпленню співробітництва з клієнтами.

АБ "Факторіал-Банк" не має широкого спектру послуг на ринку цінних паперів, як би того бажалось. Окрім низького рівня розвитку фінансового ринку України вцілому, цьому заважає недосконалість відчизнянної законодавчої бази з питань регулювання вексельного обігу. Також слід сказати, що через низку історичних подій, ставлення до векселів у більшості населення не можна назвати добрим.

Для банків векселі є надзвичайно цікавим фінансовим інструментом через можливість запровадження нових банківських продуктів таких як авальне та акцептне кредитування. Зараз найпоширенішими операціями комерційних банків з векселями є врахування, авалювання та купівля-продаж векселів.

Загальновідомий факт, що банківські установи одними з перших намагаються використовувати новітні комп'ютерні технології у своїй діяльності. Це вкрай необхідно через велику відповідальність банків за коштами своїх клієнтів, якісне та швидке їх обслуговування. Якщо облік операцій банку вже давно ведеться у програмних середовищах "операційний банківський день", то цього не можно сказати стосовно аналізу стану рахунків цінних паперів. З метою прийняття виважених управлінських рішень потрібно приділяти належну увагу аналізу цінних паперів, тому слід відійти від позицій, що об'єктами внутрішньобанківського аналізу можуть бути виключно банківські операції, активи, зобов'язання та капітал. Отже для більш зручного і швидкого процесу аналізу векселів банку пропонується автоматизувати його за допомогою використання персональних комп'ютерів та щоденного аналізу отриманих результатів діяльності за рахунками цінних паперів.

Бухгалтерський облік у системі економічних наук традиційно розглядається як інформаційна база економічного аналізу. Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ставить більш суворі вимоги до якості бухгалтерської інформації, що потребує пошуку нової методологічної бази для оцінки фінансових інструментів. Науково обґрунтовані та апробовані методи аналізу доцільно використовувати для розробки методики оцінки цінних паперів з метою їх адекватного відображення в бухгалтерському обліку. Це обумовлює перехід на якісно новий рівень розуміння взаємозв'язків обліку та аналізу як наук.

Також треба зазначити, що активні операції банків з розміщення власних та залучених коштів у цінні папери пов'язані з ризиком виникнення збитків у разі погіршення фінансового стану емітентів цінних паперів, зниження ринкової ціни цінних паперів внаслідок зміни норм ринкових процентних ставок, зміни інвестиційної політики банків. З метою мінімізації зазначеного ризику банки зобов'язані створювати спеціальний резерв на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами.

Експертиза векселів також має велике значення з точки зору безпеки на фінансовому ринку. Робота з перевірки векселів умовно поділяється на три напрямки: юридична й економічна експертиза та експертиза бланків векселів.

Розвиток економічних відносин у нашій країні у будь-якому разі призведе до виникнення необхідності користування векселями черех велику кількість їх переваг. Тому вже сьогодні треба підгодовувати тиеоритичну та практичну базу для цього варіанту розвитку подій. Банківська система, як одна з найпотужніших фінансових систем, просто зобов'язана не пройти осторонь такого важливого у загальнодержавному масштабі питання, бо саме від її розвитку у більшій мірі залежить розвиток економіки усієї країни. А отже розвиток операцій комерційних банків з векселями має цілком світле майбутнє.

перелік використаної літератури

1. Конституція України, www. laws. ua

2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" // Офіційний вісник України, 2000. - № 43. - с.31 - 58.

3. Закон України "Про обіг векселів в Україні" // Урядовий кур єр, 2001. - № 18. - с.21-23.

4. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // Офіційний вісник України, 2000. - № 41. - с.21 - 27.

5. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2003. - № 05. - с.95.

6. Закон України "Про охорону праці" // Охорона праці. - 2003р. № 1(103). - с.3-11

7. Закон України "Про бухгалтерський облік", www. laws. ua

8. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України від 1404. 2000 № 121 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2003. - № 11. - с.119.

9. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України (в редакції постанови Правління НБУ від 18.06. 2003 р. №255) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2003. - №10.

10. Правила ведення аналітичного обліку в банках України, затверджені постановою правління НБУ від 16 червня 2005 р. № 221 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2005 р. - № 8. - с.24-32.

11. Положення про облікову політику АБ "Факторіал - Банк" 2008 р., затв. Наказом № 234 від 19.12. 2007 р.;

12. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за №388 (в редакції Постанови Правління НБУ від 17.06. 2004 р. за №280) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2004.

13. Аналіз діяльності комерційного банку. / За ред.Ф. Ф. Бутинця та ін. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 235 с.

14. Андрушків Т. Банки як суб'єкти фінансових ринків України: роль і перспективи // Банківська справа. - 1998 - № 2. - с.301.

15. Банківські операції: Підручник/ За ред.А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2004. - 383 с.

16. Безклубний І.В. Цінні папери: поняття та юридичні характеристики // Право України. - 2001. - № 9. - с.33.

17. Белова Н. О сроках предъявления векселей к оплате и их погашения // Налоги и бухгалтерский учет., 2005. - №54. - с.34-37

18. Боев О.В. Вексель - строго формальный документ // Деньги и кредит, 2005. - №11. - с.70-72

19. Бюлетень Національного банку України // Щомісячне аналітично-статистичне видання НБУ. - 2006. - № 4. - 148 с.

20. Вексель як фінансовий інструмент: будьте уважні та обережні // Фінансовий ринок Украіни, 2005. - №3. - с.21-23

21. Векселя в Украине // Все о бухгалтерском учете., 2006. - №16. - с.3 - 11.

22. Герасимович А.М. Облік та аудит у комерційних банках / А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов'яз - К.: КНЕУ, 2004. - 536 с.

23. Голодницкий Э. Правильный вексель без оборотов // Бизнес, 2004. -№44. - с.74-75

24. Гордиенко Л. Вексель как форма расчета: первое знакомство // Главбух., 2006. - №15. - с.28-32

25. Григорьев И. Как взыскать долг по векселю // Все о бухгалтерском учете., 2005. - №33. - с. 19-22

26. Давидов Д.Д. Електронний посібник. Microsoft Excel. Процедура. Пошук рішення. Харків: Фонди ХНЕУ. - 2007. - 352 с.

27. ДБН 2.5. - 2006 Природнє та штучне освітлення

28. ДБН В.1.1. -7. -2002. - Пожежна безпека

29. Добровский В. Учет и налогообложение операций с ценными бумагами у различных участников фондового рынка Украины // Бухгалтерский учет и аудит. - 2001. - № 2. - с.21-25

30. Євтух О. Розвиток банківської системи в умовах нової економіки // Вісник НБУ. - 2003. - № 7. - с.64-68

31. Збірник тез та доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Банківська система України: проблеми та перспективи розвитку". Тернопіль "Економічна думка", 1998. - 86 с.

32. Зінченко Л.П., Павленко О.М. Векселі та вексельний обіг. Х.: Інформаційно-правовий центр "Ксилон", 2001. - 35 с.

33. Зиньковський М. Вексель з дисконтом: от выпуска до погашения // Баланс, 2006. -№47. - с.40-43

34. Інструкція з охорони праці № 1ПЕОМ для користувачів ПЕОМ, затв. Наказом № 818 від 16.12. 2004р

35. Кириллов С. Выдача векселя. На что стоит обратить внимание? // Налоги и бухгалтерский учет., 2005. - №54. - с.3-7

36. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. 2004. - 636 с.

37. Кіндрова Т.О. Бухгалтерський облік у банках. К.: КНЕУ, 2001. - 611 с.

38. Кобевник В.Ф. Охорона праці. - Вища школа, 1990. - 286 с.

39. Корнєва Т.В. Проблеми митного контролю, що виникають при застосуванні вексельної форми розрахунків // Митна справа, 2006. - №5. - с.42-46

40. Коршунов В.І. "Облік та аналіз в комерційних банках". - X.: Основа, 1999. - 252c.

41. Косик С. Становлення ринку цінних паперів в Україні // Економіка, фінанси, право. - 2002. - № 3. - с.32.

42. Костюк А. Документальное оформление операций с векселями: аваль, домициляция, оплата // Баланс, 2005. -№21. - Тем. вып. - с.2-6

43. Коцовська Р.Р. Банківські операції. / Підручник. Львівський банківський коледж, 1998. - 85с.

44. Кравцова Л.А. Деньги, кредит, банки. К.: Либідь, 1994. - 198с.

45. Кравченко Ю. Фундаментальний аналіз цінних паперів // Ринок цінних паперів України. - 2002. - №9-10. - с.91-96

46. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в України: правові основи формування та функціонування. - К.: Юрінком, 1998. - 528 с.

47. Левицька Н. Як правильно оформити вексель // Податкове планування, 2005. - №9. - с.84-86.

48. Ломакин Я. Многоликий вексель. Пренебрежение целым рядом юридических требований, предъявляемых к векселю, обходится предприятию очень дорого // Финансовая консультация, 2004. - №13-14. - с. 19-22

49. Лопар М.М. Операції банків з векселями // Облік, податки, аудит, 2004. -№20. - с.61-63

50. Луціва Б.Л. Гроші, банки та кредит у схемах і коментарях. Л.: Львівська політехніка, 1999. - 186с.

51. Мальгіна А. Податкові векселі: процес становлення і перспективи розвитку // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України, 2004. -№1. - с.276-284

52. Мельник І. Аналіз умов видачі векселів у нотаріальному проваджені про протест векселя // Право України., 2006. -№5. - с.103-106

53. Мерзликин А. Расчеты векселями: как работать правильно // Экспресс-анализ законодательных и нормативных актов, 2004. -№17. - с.12-20

54. Міщенко В.І., Слав'янська Н.Г. Банківські операції К.: Знання, 2006. - 727с.

55. Мирославський С. Проблеми застосування інституту недісності до векселя та їх подолання // Підприємництво, господарство і право, 2007. - №9. - с.150-153

56. Мороз А.М., Савлу М.І., Пухофкіна М.Ф. "Банківські операції" К.: КНЕУ, 2000. - 383с.

57. Осауленко О.Г. Статистичний щорічник України за 2006 рік. Держкомстат укра, 2007. - 551с.

58. Остапець А.І., Остапець А.В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку // Фінанси України. - 2000. - № 8 - с.114-115

59.П. Куценко Ю.Ю., Шепель Д.О. Проблеми використання векселів на ринку України. - К.: Либідь, 1998. - 97с.

60. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: навч. Метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003. - 348 с.

61. Перелік питань вступного інструктажу з охорони праці для працівників установ АБ "Факторіал-Банк", затв. Наказом № 818 від 16.12. 2004р.

62. Пістун І.П., Кіт Ю.В., Березовський А.П. Практикум з охорони праці. - Суми: Університетська книга, 2000. - 207 с.

63. Положення про організацію системи управління охороною праці, навчанню робітників в галузі охорони праці, порядку обліку і розслідування випадків травматизму в установах АБ "Факторіал-Банк", затв. Наказом № 793 від03.12. 2004р.

64. Практикум з охорони праці / За ред. .В.Ц. Жидецького. - Львів: Афіша, 2000. - 384 с.

65. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та модели. - К.: КНЕУ, 2002. - 316 с.

66. Птащенко Л. Проблемні питання фінансового моніторингу та операцій з векселями // Ринок цінних паперів в Україні, 2005. -№9-10. -С.63-66

67. Рассадина О.Л. "Вексельное обращение в России" Деньги и кредит, 1994, № 2, с.37-44

68. Роганова О.Я. Операції комерційних банків на ринку цінних паперів України // Матеріали міжнар. наук. -практ. конференції "Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні". - К.: КНЕУ, 2000. - с.173 - 174

69. Роганова О.Я. Українські банки на фондовому ринку: проблеми та перспективи: Зб. наук. праць II Міжнар. наук. -практ. конференції 22-23 квітня 2004 р. у Хмельницькому інституті бізнесу. - Хмельницький: ТОВ НВП "Еврика", 2004. - с.163 - 166

70. Романченко О.В. Розвиток векселя як фінансового інструмента в історичному ракурсі // Фінансовий ринок Украіни, 2005. - №9. - с.13-21

71. Руденко Т.П. Аналіз операцій банків з векселями. // Вісник Національного банку України, 2003. - №5. - с.42-47

72. Рудненко Т.П. Обязательность исполнения вексельного обязательства // Бухгалтерия, 2005. - №36. - с.66-67

73. Рудненко Т.П. Проблеми і перспективи розвитку вексельного обігу в Україні // Фінансовий ринок Украіни, 2005. - №8. - с.16-19

74. Савлук М.І. Банківські операції / М.І. Савлук, А. М, Мороз - К.: КНЕУ, 2000 - 384 с.

75. Святодух В. "Урахування векселів у банках" Баланс №35 -с.43.

76. Скаченко С. Налогообложение хозяйственных операций с применением векселей // Облік, податки, аудит, 2004. -№20. - с.64-65

77. СНіП 11-2-80. Протипожарні норми проектування будівель і споруд. - М.: Будіздат, 1981. -16 с.

78. Соловей О. Передача векселя // Налоги и бухгалтерский учет., 2005. -№54. - с.8-12

79. Солтис Я. Банки Украіни сьогодні // Вісник НБУ. - 2004. - № 7. - с.4

80. Соляр В.В. Основи банківської справи К.: Либідь - 2005. - 409с.

81. Спяк Т.І., Фаріон Т.І. "Облік і аудит у банках" К.: Атіка. - 2004. -413с.

82. Тарасенко И. О "бедном" векселе замолвим слово, или О вексельных возражениях // Бухгалтерия, 2005. -№36. - с.68-74

83. Тиркало Р.І. "Банківська справа" Тернопіль: Картбланш, 2001. - 314с.

84. Тихонов С. Погашение векселя // Налоги и бухгалтерский учет., 2005. -№54. - с.12-15

85. Фельдман "Вексельний обіг". Учбовий і довідковий посібник. - М: ЮНИТИ, 2000 - 352с.

86. Фещенко Н. Зловживання у сфері вексельного обігу та заходи щодо їх попередження // Підприємництво, господарство і право, 2007. - №9. - с.162-165

87. Фещенко Н.М. Вексельний обіг в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Економіка фінанси і право, 2007. - №3. - с.22-25

88. Фінансові результати діяльності банків України за станом на 01.01. 2008 р. // Вісник НБУ. - 2008. - № 2. - с.60-63

89. Харитонов А. Документальное оформление вексельных операций // Всё о бухгалтерском учете, 2003. - №55. - с.5-14

90. Чернова І. Головне про векселі // Дебет-кредит, 2004. -№29. -С.24-31

91. Чефранов О. Векселя: выкупаем собственный вексель // Бухгалтерская неделя, 2007. - №51. - с.40-43

92. Чефранов О. Операции с векселями: акцепт, аваль // Бухгалтерская неделя, 2007. - №35. -- с.11-14

93. Чефранов О. Операции с векселями: выдача // Бухгалтерская неделя, 2007. - №31. - с.31-37

94. Чефранов О. Операции с векселями: передача векселя // Бухгалтерская неделя, 2007. - №33. - с.17-22

95. Чмутова І.М. Облік і аудит в банках. Конспект лекцій. - Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. - 120 с.

96. Шафран В. Інформаційна концепція розвитку фондового ринку: чи підтримують в Україні // Цінні папери України. - 2006. - № 11. - с.8-9

97. Шулік В.И. Облік й аналіз у КБ. - Харків: Основа, 1999. - 176 с.

98. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навч. посібник. - К.: Знання, 2006. - 312 с.

Страницы: 1, 2, 3, 4Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать