Чинники процесу антропогенезу на території України

Чинники процесу антропогенезу на території України

16

Вступ

Людина здавна намагалася дізнатися звідки вона походить. Чому вона виглядає саме так а не інакше? Чому наш світ населяють різноманітні істоти: від примітивних до високорозвинених? І яке саме місце відводиться в цьому світові людині?

На ці безліч запитань намагається відповісти антропологія. Вона вивчає походження людини, її розвиток як біологічної істоти, як соціальної істоти. А саме важливе, антропологія вивчає причини, що зумовили появу людини.

В своїй роботі я вказала основні чинники процесу антропогенезу. Описала ті складні умови, що передували виникненню людини. Прослідкувала послідовний її розвиток від стадії людиноподібних мавп до стадії людини сучасного типу.

Окремо було розглянуто питання про найдавніших людей на території України, їхні звичаї та культуру.

Періодизація історії землі

В історії нашої планети виділяють чотири великі ери: докембрійська, палеозойська, мезозойська ера, кайнозойська.

За докембрійської ери розпечена Земна куля поступово охолоджується, і лише наприкінці ери виникають безхребетні тварини та земноводні. Флора цього характеризується поширенням спорових рослин: хвощі, плауни та особливо деревоподібні папороті. Мезозойська ера - це час гігантських плазунів, тоді ж з'являються перші ссавці (сумчасті) та птахи (зубаті - археоптерікси). За кайнозойської ери розвиваються вищі форми тваринного світу - ссавці. Останню еру поділяють на третинний та четвертинний періоди, і саме з четвертинним періодом пов'язують історію людства, тому його називають антропогенним. Четвертинний період. пов'язаний з історією людства. Походження людини чи не найбільша таємниця нашого світу. Довгий час аж до 19 ст., людину, як і саму Землю та все живе на ній, розглядали, як творіння Бога. Наукове осмислення цієї проблеми пов'язане з ім'ям визначного англійського вченого Ч. Дарвіна (1809 -1882). Порівнюючи викопні залишки тварин та рослин, він довів, що життя на Землі не завжди було таким, як тепер. Воно розвивалося від простих форм до складних. Його теорія називається еволюційною. Сьогодні вчені дискутують, як саме проходив еволюційний процес: чи завдяки випадковостям, чи внаслідок винаходів. Але наявність еволюційного процесу, як поступового ускладнення природи визнають усі. На сьогодні еволюційна теорія є провідною в осмисленні антропогенезу та дає змогу бачити певні віхи цього процесу. Зауважимо, що проблема походження людини є теоретичною, тобто розв'язується логічними засобами з урахуванням різних чинників. Вона полягає в розкритті механізму формування соціального на грунті біологічного, у встановленні причин, які сприяли подоланню суто біологічних закономірностей існування тваринного світу та виникненню соціального, результатом чого й стали людина і суспільство.

Можна сказати, що головною рисою суспільства є культура як своєрідна система адаптації до навколишнього середовища, як система поведінки, тобто інформаційна. Але культура - видима сутність людини. Що породило її ? Це праця. Людина - результат праці, вона виникає разом із працею та завдяки їй. Саме у процесі праці між людьми виникають своєрідні зв'язки - виробничі, або соціально-економічні. Їх розглядають як первинні, що об'єднають людей та протистоять суто біологічним, притаманним тваринам. Ці зв'язки справляють потужний вплив на людину: роблять її такою, як і той колектив, до якого вона належить. Виступаючи ґрунтом соціального організму, соціально-економічні відносини детермінують свідомість та волю людей, визначають мотиви й стимули їхньої діяльності, а разом з цим - їхню поведінку, тобто все те , що є культурою. Тому зміна соціально-економічних відносин, спричинена прогресом продуктивних сил, веде до зміни норм поведінки, соціальних цінностей, орієнтирів, бажань та мотивацій діяльності. Соціальна діяльність відрізняється від природної тим, що її спрямовано на створення речей, яких у природі не існує. Тому соціальна діяльність завжди передбачає перетворення природних речей, тобто творчість як таку. У свою чергу творення завжди пов'язане з метою, яка прогнозує бажаний результат, уявляє його. А це неминуче потребує наявності певних образів, тобто понять, яких не може бути без мислення та мови. Отож виробнича діяльність є можливою лише за умови існування мислення поняттями. Природним носієм творчого акту, тобто свідомості, мислення та мови, виступає людина. Залишаючись біологічною істотою людина підкорює соціальним мотивам біологічні інстинкти - статевий, харчовий та інстинкт самозбереження, тобто живе за певними правилами, які диктує їй колектив. Цим вона відрізняється від тварини, життя якої повністю залежить від біологічних інстинктів.

Отже, виникнення суспільства - це насамперед поява колективу індивідів, об'єднаних соціально-економічними зв'язками. Це нове об'єднання виникло не відразу: воно формувалося разом із людиною та на її грунті. Це відбито у зміні морфоструктури істот, що передували власне людині, та в наслідках цього процесу - прямій ході, розвитку руки та мозку, а разом з цим мислення та мови. Логічно розглядати антропо- і соціогенез, як єдине ціле, в сукупності антропо- і соціогенних чинників. Такий підхід дає змогу розмежувати три головних моменти давньої історії Землі і суспільства:

1.період складання передумов виникнення людини;

2.період формування людини і суспільства (антропосоціогенез) ;

3.період появи людини та суспільства у завершеному вигляді.

Кожен з періодів характеризується системою певних чинників, що й визначають їхню сутність:

Перший - появою та еволюцією істот найвищого рівня розвитку тваринного світу, де панують біологічні закономірності існування;

Другий - появою та розвитком істот перехідного типу, що і за морфологічними особливостями, і за способом життя поєднують риси світу тварин та світу людей, а значить їхні життя та розвиток зумовлюються дією як біологічних так і соціальних закономірностей;

Третій - появою та існуванням людини й суспільства, де провідне місце в житті та еволюції посіли соціальні чинники.

Період антропогенезу є перехідною епохою від тварини до людини, від біологічної форми існування до біосоціальної (суспільства). Ця перехідність виявляється, по-перше, в еволюції людини як біологічної істоти. Відмінності між архантропами, палеоантропами та неоантропами оцінюється як відмінності видів, а процес трансформації архантропа в палеоантропа, а останнього в неоантропа - як процес перетворення одного біологічного виду в інший. З появою неоантропа (людини сучасного фізичного типу) розвиток людини як біологічного виду майже завершується.

По-друге, перехідність названого періоду визначається одночасною дією і біологічних і соціальних закономірностей; наслідком антропогенезу є поступове усунення дії біологічних чинників та заміна їх дією соціальних. Загалом період антропогенезу збігається з раннім палеолітом (за археологічною періодизацією). У ньому розрізняють дві стадії - початкову, яку з огляду еволюції людини визначено як стадію архантропів, та завершальну - стадію палеоантропів.

Передумови виникнення людини

Їх було закладено самою природою приблизно на межі третинного та четвертинного періодів, позначеній не лише зміною клімату (похолоданням). Припускають, що саме з цього часу на Землі проходили інтенсивні тектонічні процеси, що призвели до підняття великих платформ у Південній та Східній Африці та гір у Євразії. Цей процес супроводжувався зростанням радіаційного фону, який на погляд вчених , відіграв велику роль в антропогенезі. На значній території Земної кулі панував теплий та спекотний клімат. Тоді жили істоти, яких сучасна наука розглядає як попередників людини, - людиноподібні мавпи. Природа наділила їх особливою будовою скелету, що передбачає можливість прямоходіння й активного користування верхніми кінцівками, а також специфічною фізіологічною організацією.

Таким чином, природною передумовою виникнення людини була поява людиноподібних мавп, шляхи розвитку яких визначалися змінами в навколишньому середовищі. Серед викопних залишків людиноподібних мавп звернено увагу на приматів високого рівня морфологічного розвитку, що мешкали в Африці та на Євразійському континенті. Це так званні дріопітеки, які значну частину часу проводили на деревах. Із поміж них виділяють рамапітеків, залишки яких концентруються у предгір'ях Гімалаїв (Індія). Рамапітекам було притаманно багато рис, які свідчать про формування гомідного комплексу. Ці залишки дуже давні (12-8 млн. років тому). Отже Центральна Азія, суто теоретично, може претендувати на роль прабатьківщини людини. У Африці виявлено найбагатший матеріал для вивчення пращурів людей. Це єдиний материк, де представлено декілька родів та видів проміжних істот між людиноподібними мавпами та пралюдьми, поєднаних назвою австралопітеки, що й передують антропогенезу. Австралопітеки жили в умовах відкритих просторів та вели наземний спосіб життя. Пересуваючись на задніх кінцівках та маючи вільними верхні, вони активно користувалися камінням, дрючками, довгими кістками копитних тварин та іншими природними засобами на полюванні та для захисту ворогів. Ці істоти не виробляли знарядь. Тому їх належність до тваринного світу не викликає сумнівів.

Початок антропогенезу

Перші ознаки праці з застосуванням штучно виготовлених кам'яних знарядь засвідчено для презинджантропа, якого генетично пов'язують з сімейством австралопітеків. Місце знаходження їх відкрито лише в Африці. Поряд із залишками презинджатропа були виявлені й штучні знаряддя, завдяки чому ця істота й отримала назву Homo habilis (людина вміла). Спочатку знаряддя виготовляли, розбиваючи гальку та отримуючи шматки з гострими краями, потім - шляхом розколювання та оббивання. Таким чином, у той час були освоєні дві провідні технології виготовлення кам'яних знарядь: шляхом оббивання каменів, з метою надання їм певної форми й функції, та шляхом їх розколювання на окремі уламки - відщеплення й подальшої обробки. Другий шлях і привів до створення нуклеусів- спеціально оброблених ядрищ, із яких сколювали пластинки.

Таку складну цілеспрямовану роботу й оцінюють як початок антропогенезу. На грунті цієї технології постала людина. Поява цих істот, можливо, відіграла й найбільшу роль в антропогенезі, адже саме вони здолали перший рубіж, що відділяє людину від тварини: перейшли до праці. Поява праці свідчить на користь трудової теорії антропогенезу. Поява виробничої діяльності привела до кількох наслідків:

По-перше, вона змінила поведінку пралюдей;

По-друге, підвищила рівень їх пристосованості до умов існування;

По-третє, вона створила матеріальну можливість передання досвіду від покоління до покоління. Цей досвід був закріплений у знаряддях і став грунтом подальшої еволюції. Виробнича діяльність вимагала, з одного боку, змін морфоструктури тіла, тобто формувала істоти, які нею займалися, з іншого - вона організовувала ці істоти в колективи, що існували не лише на біологічних засадах, а й частково соціальних. Останнє знаходило вияв у колективній праці.

Визнання колективності як однієї з умов антропогенезу дало підставу висунути гіпотезу про шляхи соціогенезу, тобто формування суспільства. Російський учений Ю. Семенов вважає, що спочатку зусилля колективу в соціальному сенсі були спрямовані на подолання харчового інстинкту шляхом поділу мисливської здобичі порівну. Саме це виступало умовою існування колективу, а значить і кожного його члена. Виробничі відносини вважають первинними - джерелом свідомості, зокрема суспільної свідомості як вияву волі колективу. Суспільна свідомість регулювала індивідуальну свідомість кожного, наділяючи його певними правами та обов'язками. Виникають певні норми соціальної поведінки - мораль. Таким чином постала соціальність, яку можна визначити як обмеження колективом намагань задовольнити індивідуалістичні біологічні потреби. Обмеження мало форму заборони - табу.

Приборкання могутніх харчового та статевого інстинкту, на думку Ю. Семенова, відбувалося протягом великого проміжку часу. Вгамування харчового інстинкту пов'язують з Homo erectus (їх та презинджантропів іменують ще архантропами). Homo erectus заселили значну частину Старого Світу. Це пітекантропи та інші близькі між собою види (синантроп, солоська людина гейдельберзька людина тощо), які за будовою скелета та кисті руки наближалися до сучасної людини. Але череп видає в них ще примітивну істоту. Та з ними пов'язують перші кроки у створенні мови, а значить і мислення. Таким чином, працю Homo erectus можна схарактеризувати як свідому, цілеспрямовану, отож витоки соціально-економічних відносин лежать саме тут. Це означає, що тут знаходяться і витоки людського суспільства. Знаряддя праці характеризується певною усталеною формою. Зафіксовані ручні рубила, виготовленні шляхом двобічного оббивання гальки та каміння. Це було універсальне знаряддя полі функціонального призначення. Існували знаряддя з кістки та рогу, а також дерева (піки, рогатини). На цьому етапі виробництво знарядь праці ускладнюється. Таким чином, і морфоструктура Homo erectus, і їхня діяльність дають підстави вважати їх наступною ланкою антропогенезу. Не викликає сумніву, що Homo erectus жили великими колективами - праобщинами - та вели рухливий спосіб життя, зупиняючись на більш-менш тривалий час у місцях багатих на здобич і сировину для виготовлення знарядь праці. Окрім побутових стійбищ, виявлено місця обробки туш великих тварин, а поблизу джерел сировини - «майстерні» з виготовлення знарядь праці. Мисливство пітекантропів було більш ефективним, ніж у Homo habilis. Це підтверджують залишки великих тварин (гіпопотама, носорога, барана). Практикувалося загінне полювання: тварин заганяли в болота, де й добивали. Живучи у зонах помірного та прохолодного клімату, Homo erectus почали користуватися вогнем.

Вогонь відіграв надзвичайно важливу роль у прогресі людства. Він дав людині тепло, а разом із цим можливість замешкати нові райони, зробив людину незалежною від клімату. Вогонь захищав від хижаків, на ньому оброблювалася їжа, та природні матеріали. Поява зачатків нових виробничих відносин у колективах архантропів не означає, що всі стосунки між ними стали впорядкованими на соціальному грунті. Припускають, що статеві зносини були довільними, і цьому якоюсь мірою сприяли колективна праця та колективне споживання харчів. Такі зносини призводили до конфліктів у колективах, дезорганізовувало виробництво та життя. Отож тоді людина ще не цілком звільнилася від дії біологічних законів, а суспільство ще не стало суспільством у повному розумінні цього слова. Тому завершення антропогенезу пов'язують в соціальному плані з приборканням статевого інстинкту.

Завершення антропогенезу. Проблема неандертальців

Ланку людей, що поєднує пралюдей та сучасних людей, називають неандертальцями. вони з'явилися близько 300 тис. років тому та освоїли значні території. Оскільки за часом вони передували неоантропам, їх вважали прямими попередниками сучасних людей. Але на шляху поєднання неандертальців та неоантропів в один еволюційний ланцюг є певні перепони, що постали з накопиченням джерел. Виявилося, що ранішні (нетипові) неандертальці більшою мірою схожі із сьогоднішніми людьми, ніж пізні (типові) неандертальці. Неандертальців часів вюрмського зледеніння були вельми спеціалізованими, тобто відійшли від прогресивної лінії розвитку та набули рис, не притаманних ні архантропові, ні сучасній людині. Мова йде про своєрідну будову черепа (виразні надбрівний та потиличний валики, товсті кістки черепа, масивні обличчя та щелепи) та скелет загалом (масивна та присадкувата фігура, широкі плечі). Відмінність між двома групами неандертальців Європи породила гіпотезу, що від ранніх неандертальців розвиток пішов по двох лініях:

Еволюція однієї гілки спрямувалася в бік подальшої сапієнтизації (олюднення), еволюція другої гілки - в бік спеціалізації (огрубіння тіла, велика фізична сила) та консервації розвитку. Це й привело до її загибелі.

Неандертальці були добре оснащеними мисливцями. Вони здійснили своєрідний переворот у виготовленні знарядь праці, що дістав назву техніки леваллуа. Вона полягає в удосконаленні нуклеуса, тобто доведення його до такого стану, коли з нього сколювали пластини, що ними можна було користуватися як готовими знаряддями або як заготовками для майбутніх знарядь. Техніка лаваллуа визначила подальший прогрес кам'яної індустрії не лише за раннього палеоліту, а й за пізнього. Типовими знаряддями неандертальців були ножі, вістря, скребачки, гостроконечники.

Ефективність полювання закріпила комуналістичний принцип розподілу продуктів харчування. Дестабілізуючими моментами у житті колективу залишалися статеві зносини. Згодом виникають статеві табу. Це означало тимчасове відмежування мисливців від решти общини, яку складали жінки, діти та літні люди. Це розмежування частково фіксується за археологічними матеріалами у вигляді мисливських таборів і поділу найдавніших жител на дві частини. Зміна періодів дії статевих табу періодами довільних статевих зносин знайшла вираження в буйних та розгнузданих святах, котрі як пережиток зберігаються у багатьох народів.

Згодом встановлюються шлюбні стосунки з іншими колективами. Тимчасова агамія діяла в межах однієї общини та не поширювалася на членів інших. Це стимулювало пошуки партнера «на стороні». Оскільки інші общини жили за такими ж правилами, то й вони були зацікавлені в налагоджені нових стосунків. Прорив шлюбних зв'язків за межі одного колективу мав не лише соціальні наслідки - угамування статевого інстинкту, а й привів до групової гібридизації та перебудови морфоструктури палеоантропів. Саме з неандертальцями пов'язують перше усвідомлення колективом себе як єдиного цілого. Виявом такого усвідомлення став тотемізм: ототожнення всіх членів колективу з якоюсь рослиною чи твариною (найчастіше твариною). Ця тварина й виступала тотемом колективу, вирізняла його з-поміж інших спільнот. Все це свідчить про нові можливості свідомості - ілюзорне сприйняття світу. Згодом виникає магія - комплекс дій, спрямованих на досягнення певної мети - щоб подолати все надприродне, прикре, незрозуміле. Поява перших поховань наприкінці муст'є є свідченням страху перед померлими. Мабуть, магічні дії зумовили появу предметів, які розглядають як перші прояви образів мистецтва (різні нарізки, насічки, ямки та плями фарби). З виникненням родової організації період антропогенезу завершився - на історичну арену вийшла людина розумна. Її еволюція продовжувалася, але в межах єдиного виду та головним чином як еволюція соціальна: вдосконалення та розвиток технічних засобів, соціальних відносин, мови та мислення.

Поява найдавніших людей на території України

Заселення території України здійснювалося з півдня Західної Європи через Балкани та, певно, з заходу. Архантропи мешкали і в Криму та Північно-Східному Приазов'ї, а дещо згодом з'явилися і в північних районах - на Житомирщині. Слідів перебування палеоантропів в Україні значно більше. Палеоантропи з'явилися тут за риського зледеніння й активно освоїли територію за рисько-вюрмського потепління. Особливо концентровано вони заселили райони Закарпаття і Прикарпаття. З відходом льодовика вони просунулися на північ - до сучасних кордонів України.

Особливо багато муст'єрських пам'яток у гірському Криму, де були кращі, ніж на рівнинах, умови життя. У печерах, гротах, під скелями неандертальці могли влаштувати затишні табори, де постійно підтримували вогонь. У Криму виявлено пам'ятки зі схожою індустрією, що можна, певно, розглядати як свідчення активного спілкування палеоантропів.

Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать