Ресурси виробництва - (курсовая)

Ресурси виробництва - (курсовая)

Дата добавления: март 2006г.

    Міністерство освіти України
    Київський Національний Економічний Університет
    Кафедра педагогіки та психології
    Курсова робота
    на тему :
    “ Ресурси виробництва ”
    Виконав : студент 7 групи
    4 курсу ФЕФ
    Вертелецький Д. Б.
    Науковий керівник : Малиновська .
    К и ї в 1 9 9 7
    План
    Розділ 1 Соціально-психологічні аспекти викладання теми 2

Розділ 2 Власна концепція викладення економіки в середній школі для учнів 10– 11 класів 4 Вступ 4

    Загальна характеристика процесу навчання 5
    Частина 1 Основи економічної теорії 5
    Частина 2 Основи підприємництва 8
    Розділ 3 Розробка методичного забезпечення 9
    Місце теми в курсі “ Основи економічної теорії “ 9
    Цілі та завдання теми 9
    Структура теми 10
    Вибір організаційних форм і методів навчань 10
    Розробка уроку 11

Розділ 4 Особливості викладання теми в різних вікових групах 15 Список використаної літератури 16

    Розділ 1 Соціально-психологічні аспекти викладання теми

Проблема факторів виробництва є основоположною в сучасній економічній теорії. Правильне розуміння цього поняття , надасть можливість учням подивитись на економіку як на багаторівневу систему , яка породжується взаємодією багатьох чинників, які походять безпосередньо чи опосередковано з факторів виробництва. Актуальність даної теми майже не залежить від часу та суспільного ладу . За будь-яких умов процес суспільного виробництва полягає в поєднанні 3 факторів виробництва ( земля капітал праця ) для забезпечення неперервності зазначеного процесу .

Суттєва відмінність в розумінні факторів виробництва при адміністративно командній системі та ринковій економіці полягає в виділенні прихильниками останнього способу господарювання ще одного специфічного фактора виробництва підприємницької здібності .

В умовах переходу України до ринкової економіки останній фактор виробництва є дуже важливим . Це пояснюється тим , що поєднання факторів виробництва за умов жорсткої конкуренції , яка притаманна капіталістичному способу виробництва , можливе лише при наявності вірного , професійного керівництва та організації процесу виробництва з боку підприємців.

Учні повинні зрозуміти , що процес виробництва будь-яких товарів це є поєднання факторів виробництва в певному місті і в певний час і тому серед названих факторів немає більш важливих і менш важливих .

В капіталістичному господарстві увага повинна приділятися всім факторам без винятку , бо відсутність одного з факторів чи недостатній його обсяг поставить під загрозу все виробництво .

Це пояснюється насамперед невизначеністю майбутнього економічного становища. Навіть економіка розвинутих країн знаходиться під впливом економічних криз . Тому процес управління підприємством зумовлює постійний контроль , нагляд і аналіз факторів виробництва та процесу їх поєднання .

Також учні повинні усвідомити , що фактори виробництва - це ресурси підприємства , які воно використовує для створення товарів та послуг. При роз’яснені даної теми треба зосередити увагу на тому , що : Ресурси не надаються безкоштовно і за них треба платити

Майже всі ресурси , які використовуються в процесі виробництва є обмеженими і вичерпними

Чим менше наявний ресурс і чим більше в ньому потреба тим більше за нього треба платити.

Ефективність існування підприємства залежить від ефективності поєднання ресурсів

Зазначені положення особливо актуальні для України в сучасних умовах , коли наша держава відчуває дефіцит в окремих видах ресурсів і ефективне розпорядження ними є майже єдиним шляхом виходу з даного становища. Як вже зазначалося дана тема має не лише практичне , а й велике теоретичне значення . По суті задачею будь-якої економічної науки є вирішення проблеми ефективного використання факторів виробництва ( ресурсів підприємства ) . Правильне розуміння даної проблеми дозволить учням більш ефективно сприймати подальші економічні знання .

Навіть , якщо в майбутньому дитина не буде підприємцем чи бізнесменом , а стане робітником , селянином , або обере іншу професію - усвідомлення особливостей процесу виробництва ( який є поєднанням факторів виробництва ) надасть йому можливість в повній мірі бачити свою частку в результатах роботи підприємства , своє місце в процесі створення матеріальних і нематеріальних благ . Також це надасть йому можливість на основі вищесказаного в повній мірі відстоювати і захищати свої права перед представниками керівної верхівки . Якщо ж з учня виросте підприємець –то розуміння даної проблеми допоможе йому усвідомити , що не він є головним у процесі виробництва і не він один створює продукт , а є лише одною з складових процесу виробництва , і фундаментом успіху його підприємства буде приділення достатньої уваги іншим факторам.

Розділ 2 Власна концепція викладення економіки в середній школі для учнів 10– 11 класів

    Помилки учнів - це їх резерви розвитку .

Задача вчителя - навчити учнів саме так відноситись до своїх помилок .

    ( Вертелецький Д. Б. )
    Вступ

Я вважаю , що найбільшою помилкою нашої системи навчання було те , що учнів завжди наказували за помилки поганими оцінками і ніколи не наполягали на виправлені цих помилок шляхом отримання відсутніх знань.

Учні загальноосвітніх шкіл ніколи не цікавились за що вони отримували низькі оцінки , а якщо й цікавились , то ніколи не поверталися до зроблених помилок з метою їх виправлення .

Наступною помилкою нашої системи навчання було те що учням давались величезні масиви знань і ніхто не навчав як їх використовувати в реальному житті . Через це склалося становище , коли по закінченні школи учні мали великі об’єми знань з великими пробілами в них і не знали що з цим робити. Виходячи з вище сказаного моя власна концепція полягає в постійному контролі знань учнів , виявленні недоліків і перетворення їх на переваги. Необхідно дати зрозуміти учням , що помилки це предмет для наполегливої праці і не потрібно відноситися до них як до катастрофи . Навчальний процес вивчення економіки в 10 – 11 класах складається з двох частин : Основи економічної теорії

    Основи підприємництва
    Кожна частина викладається на протязі 1 року
    Загальна характеристика процесу навчання

Перед початком процесу навчання проводиться ввідне заняття , яке орієнтовно йтиме 40 хвилин . На ньому відбувається знайомство учнів з учителем . Проводиться вступна бесіда , де пояснюється необхідність вивчення економіки показується місце економіки в житті людини і суспільства , зв’язок економіки з іншими науками . Також розказується як , на яких принципах , будуть будуватися заняття , як буде проходити контроль знань , як буде оцінюватися робота учнів . Після цього учням буде надана змога задати питання що виникли .

    Частина 1 Основи економічної теорії
    Загальні принципи викладення розділу
    Кількість занять на тиждень - 2
    Термін викладення Розділу № 1 - 6 місяців 1 тиждень

На викладення кожної теми відводиться 3 заняття , кожне заняття складається з двох частин (А та В ) , між цими частинами 10 хвилинна перерва .

    Схема розгляду і контролю знань по темах модуля
    Заняття № 1
    Частина А ( тривалість 20 хв. )

Якщо це взагалі перше заняття ( не враховуючи вступного ) то дана частина є основною частиною уроку , вона продовжується 40 хвилин і на ній розглядається нова тема . Якщо ж це не перше заняття то ця частина триває 20 хвилин і на ній розглядається результати тесту що проводився назанятті № 3 . Частина В ( тривалість 40 хв. ) Якщо це перше заняття то в частині В учні задають питання з теми , що розглядалася в частині А . Якщо ж це не перше заняття то частина Вє основною і на ній розглядається нова тема , учитель пояснює її учням , радить що необхідно прочитати самостійно, задає домашнє завдання .

    Заняття № 2
    Частина А ( тривалість 30 хв. )

Проходить перевірка домашнього завдання , усна перевірка засвоєних на минулому занятті знань та знань отриманих під час самостійної роботи . Якщо виявлені пробіли в знаннях - учитель роз’яснює незрозумілі положення . Частина В ( тривалість 30 хв. )

Письмовий контроль знань у вигляді контрольної роботи чи тестів . В якості домашнього завдання учитель пропонує учням підготувати доповіді з особливо складних питань теми .

    Заняття № 3
    Частина А ( тривалість 40 хв. )

Проходить розбір помилок в контрольній роботі . Учитель проводить роз’яснення помилок обговорюючи їх з учнями . Якщо учні все зрозуміли , проходить прослуховування підготовлених на дане заняття доповідей учнів та їх обговорення .

    Частина В ( тривалість 20 хв. )
    Проводиться письмовий контроль рівня засвоєних знань .

По закінченні модуля проводиться 2 роздільних заняття . На першому занятті пишеться підсумкова контрольна робота по всі темах викладених в модулі . На другому - проводиться розбір помилок контрольної .

По закінченні розгляду Розділу 1 проходить ділова гра . В процесі гри учні діляться на групи , які представляють різні інститути ринкової економіки . В процесі гри виявляються і викорінюються все ще присутні недоліки в рівні засвоєння знань . Це найбільш ефективний спосіб через присутність аспекту змагання і конкуренції між учнями.

    Загальна схема тривалості розгляду Розділу 1 за модулями
    №
    Назва модуля ( Назва теми )
    Кільк.
    Занять
    1

Вступ ( Основа економікс Ефективність використання ресурсів Економічне зростання )

    11
    2

Попит та пропозиція ( Ринок , Попит , Пропозиція , Ринкова рівновага )

    14
    3

Економічна нестабільність ( Економічний цикл , Безробіття, Інфляція )

    11
    4

Роль держави ( Економічні функції держави , Кругообіг ресурсів, Фіскальна функція держави )

    11

В загалом для викладення Розділу 1 необхідно 50 занять ( 47 занять для викладення і контролю знань за модулями + 3 заняття для ділової гри по Розділу 1 )

    Частина 2 Основи підприємництва
    Загальні принципи викладення розділу
    Основні принципи залишаються незмінними з Розділу 1
    Особливості :
    Кількість занять на тиждень - 3
    Термін викладення Розділу 6 місяців

По закінченні викладення матеріалів розділу учні , об’єднані в творчі групи по 4-5 осіб, утворюють умовне підприємство , пишуть необхідні документи і складають власний бізнес план . Це являється підсумковою роботою по Розділу № 2 .

Написання підсумкової роботи йде на протязі 3 тижнів . В цей час 2 рази на тиждень проводяться консультації з викладачем тривалістю 1 година кожна . Після завершення написання роботи на протязі тижня проводиться її захист . Кожній групі виділяється окремий день . При проведенні захисту учні , що не є членами групи стають опонентами

    Схема розгляду і контролю знань по темах модуля

Ідентична Схемі Розділу 1 . Тільки на викладення Теми “ Написання Основного розділу бізнес плану “ необхідно 6 занять через великий обсяг матеріалу

    Загальна схема тривалості розгляду Розділу 2 за модулями
    Назва модуля
    Кількість занять
    Модуль 1 Організація підприємства
    Підприємництво
    Акціонерне товариство
    Товариство з обмеженою відповідальністю
    11
    Модуль 2 Управління підприємством
    Функції управління
    Структура підприємства
    Керівництво
    11
    Модуль 3 Підприємство і держава
    Оподаткування підприємств . Функції податків.
    Прямі податки Непрямі податки
    11
    Модуль 4 Маркетинг на підприємстві
    Основи маркетингу
    Керівництво маркетингом
    Маркетингові дослідження та інформація
    Розробка товарів
    Встановлення цін
    Реалізація товару
    Стратегія Планування Контроль
    22
    Модуль 5 Бізнес планування на підприємстві
    Необхідність бізнес планування
    Розділи бізнес планування . Їх характеристика
    Написання основної частини
    14

В загалом для викладення Розділу 2 необхідно 80 занять ( 69 занять для викладення і контролю знань за модулями + 6 занять для консультацій + 5 занять для захисту залікових робіт )

    Розділ 3 Розробка методичного забезпечення
    Місце теми в курсі “ Основи економічної теорії “

Фактично проблема використання ресурсів є другою основною проблемою яку вивчає економіка ( перша це– необмеженість людських потреб )

Як правило дана викладається на початку курсу . Поняття про види ресурсів їх використання та ін. є базисними для засвоєння всіх подальших економічних знань. Більш детальніше положення теми в курсі показано в Схемі №

    Цілі та завдання теми

Викладаючи дану тему учням вчитель повинен поставити перед собою ціль навчити учнів розбиратися в первинних процесах формування , поєднання та використання ресурсів в виробництві.

Завдання для учнів засвоїти абсолютно весь матеріал даної теми на творчому ! ! рівні .

    Структура теми ( див. Схему № )
    Вибір організаційних форм і методів навчань

Основні принципи побудови уроку викладені в Розділі 2 “ Власна концепція викладання економіки в середній школі “

Але ще хотілося б додати , що перед початком кожного уроку учням необхідно пояснити чому буде присвячене заняття , як , в якій формі воно буде проходити , яка роль відводиться учням , що вони повинні засвоїти , як себе проявити . На цей організаційний момент відводиться 2- 3 хвилини .

На мою думку в процесі навчання слід відводити більшу роль самостійним заняттям учнів . Самостійні заняття ( написання рефератів , доповідей , підготовка конференцій ) в найбільшій ступіні розкривають потенціал учня . Але треба зауважити , що вчитель повинен проявляти дуже велику увагу результатам самостійної роботи . Це пояснюється тим , що більшість учнів не розуміють , що вони навчаються для самих себе вони підсвідомо “ виконують завдання для вчителя “ . Перевірка самостійної роботи учнів повинна завжди проводитися у формі доповіді з елементами дискусії чи диспуту , коли або вчитель або учні висувають по темі доповіді спірне чи дискусійне питання . Це навчить учнів відстоювати свої ідеї переконання , вкаже їм на те, що для цього необхідні глибокі знання засвоєні на творчому рівні .

Декілька слів про домашнє завдання . На мою думку для домашнього завдання повинні виноситися особливо важкі , нетрадиційні завдання . Ціль такої політики–навчити учнів користуватися додатковим матеріалом, проявляти кмітливість нетрадиційність мислення .

Особливу увагу слід приділити оцінюванню роботи учнів . Наша система освіти перетворила оцінки у фетиш , якому поклоняються учні . В більшості випадків , якщо спитати учнів для чого вони ходять до школи , вони дадуть відповідь що отримувати оцінки , а не отримувати знання . Я вважаю в школі повинно бути дві оцінки :

    “ Дуже добре “
    “ Варто попрацювати “

Перша оцінка виставляється учням які повністю засвоїли матеріал на необхідному рівні , друга оцінка всім іншим , але із обов’язковим зауваженням нед чим конкретно треба працювати . Така система оцінювання не буде пригнічувати учнів , і не буде формувати стереотип “ двієчника– трієчника “

    Розробка уроку
    Заняття 1 ( лекція )
    Тема : Ресурси виробництва

Ціль : навчити учнів розбиратися в первинних процесах формування , поєднання та використання ресурсів в виробництві

    Дидактичне забезпечення : Роздавальний матеріал ( Схема № )
    Частина А ( тривалість 40 хвилин )
    Вступна частина та організаційний момент 5 хвилин

Лекція у формі бесіди 35 хвилин . Учні конспектують визначення , записують деякі приклади .

    Перерва 10 хвилин
    Схема № Структурно – логічна схема викладення теми
    Ресурс Плата Ресурс Плата Ресурс
    Ресурси Плата за ресурси
    Частина В 20 хвилин
    Учні задають запитання , вчитель відповідає 10 хвилин
    Вчитель задає домашнє завдання 5хвилин
    Перевірка присутніх на занятті 5 хвилин
    Зміст лекції. ( тезисно )
    Основна проблема економіки ( потреб багато ресурсів мало )

Необмеженість людських потреб ( розвивається людина , розвиваються її потреби ; хочеться завжди більше ніж є )

Поняття про ресурси ( все , що використовується для виробництва товарів чи послуг)

Обмеженість ресурсів ( отримати можна не все , що хочеться ) Приклади ресурсів ( корисні копалини , гроші , обладнання , робоча сила ) Необхідність класифікації ресурсів. Матеріальні і людські ресурси. Матеріальні ресурси ( сировина , капітал )

Сировина ( або земля ) –всі природні блага , які можуть бити використаними в виробництві ) приклади : нафта , газ , вугілля

Капітал . Відмінність реального та грошового ( фінансового ) капіталу Поняття про реальний капітал –виробниче обладнання , інструменти , механізми , що використовуються в виробництві

Поняття про грошовий капітал . Гроші які використовуються для функціонування процесу виробництва.

    Людські ресурси

Праця – фізичні та розумові здібності людини , які вона використовує у виробництві Підприємницька здібність. Функції підприємця. : поєднання ресурсів , прийняття рішень , введення нових ідей в життя , прийняття на себе ризику отримати збитки та збанкрутувати.

Необхідність платити за ресурси як наслідок їх обмеженості . Чи меньше наявного ресурсу і чим він потрібніший тим більша за нього плата

    Плата за кожен вид ресурсу.
    Домашнє завдання :

1. Вивчити основні терміни та поняття , дібрати власні приклади до них . 2. Письмове завдання : Визначити які ресурси використовують

    А) рекламна агенція
    Б) молокозавод
    В) будівельна фірма

Визначити спільні ресурси . Подумати над таким питанням чи є серед ресурсів менш важливіші та більш важливіші.

    Заняття 2
    Частина А тривалість 30 хвилин
    Організаційний момент 5 хвилин
    Усна перевірка домашнього завдання 25 хвилин

Відповідає 3 учня , кожен відповідаючи називає власні приклади до термінів та понять

1 учень –основна проблема економіки . Необмеженість потреб . Обмеженість Ресурсів . Платність ресурсів. Коротко - класифікацію ресурсів ( назвати не пояснюючи термінів).

    2 учень матеріальні ресурси
    3 учень людські ресурси
    Вчитель збирає письмове домашнє завдання
    Перерва 10 хвилин
    Частина В 30 хв
    Організаційний момент ( пояснення до написання тесту )
    2) Тест – 10 хвилин

Чи в змозі держава задовольнити всі потреби населення ( так ні ) Якщо в економіці різко збільшився обсяг ресурсів , то ( а . Буде вироблено більше товарів та послуг , б) економіка може виробити більше товарів та послуг , в) покращилась технологія виробництва .

Основна проблема з якою має справу економіка ( а Інвестиції , б) виробництво , Споживання , Обмеженість )

Плата за підприємницький ресурс ( Зарплата , рента , дивіденд , інше ) Як би ви були підприємцем які ресурси були б для вас найважливішими . Поясніть свою думку.

Після проведення тесту вчитель проводить перевірку присутності учнів – 5 хв І задає домашнє завдання . Домашнє завдання –підготувати доповіді на тему “Ефективність використання ресурсів “ . Доповідь готують усі , але доповідатиме лише одна людина , всі інші будуть доповнювати, та опонувати йому.

    Заняття 3
    Частина А 30 хвилин

Оголошення результатів письмового домашнього завдання та розбір помилок 10 хв Оголошення результатів тесту та обговорення помилок – 15 хв Перевірка присутності – 5 хв

    Перерва 10 хв
    Частина В 30
    Заслуховування доповіді , її обговорення

Розділ 4 Особливості викладання теми в різних вікових групах

На мій погляд дана тема не тільки є базисною темою при вивченні економіки , але й також є найпростішою . В ній немає спеціальних економічних термінів , яких би неможна було пояснити на побутовому рівні . Тому я вважаю великих складностей при її вкладені в різних вікових групах не існуватиме .

Отже спираючись на власні міркування я вирішив , що перша вікова група в якій доцільно починати викладення даної теми це 4- 7 клас . Для цієї групи варто зосередити увагу на такому аспекті ресурсів , як ресурси родини . Тобто спочатку загальна схема переноситься на сім’ю . Вчитель намагається на прикладі конкретних родин учнів пояснити поняття необмеженості потреб , обмеженості ресурсів , доцільність їх ефективного використання , взаємодії ресурсів родини з оточуючим середовищем . Потім коли діти зрозуміють основні поняття теми на родинному прикладі вчитель може переходити на глобальний рівень економіки .

Для учнів з 8 по 11 клас дана тема майже не має особливостей викладення . Але в окремих випадках коли в учнів виникають проблеми з розумінням окремих понять учитель може перейти на приклад з конкретною родиною , а потім повернутися до глобального рівня.

    Список використаної літератури
    Брагіна Г...В Майстерність вчителя на уроці М. 1992
    Джеймс Уильямс. Психологія 1991
    Гуравльов В. И. Педагогіка в системі наук пролюдину М. 1990
    МакКонелл К. Р. Брю С. Л Єкономікс М. Республіка 1992
    Методи активного навчання М : Знання 1990

Методичні поради та дидактичні тексти до практичних занять з педагогіки та психології . Укладач Петко Л. П. К: КДЕУ 1994

Методичні вказівки та рекомендації до розділу “ Дидактика “ випускної роботи бакалавра Укладачі Козаков В. А. Петко Л. П. К, КДЕУ 1995Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать