Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПЕРЕЙМИБІДА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНІВНА

УДК: 37.036: 377:61

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ З РОЗВИТКУ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ МЕДИЧНОГО ЛІЦЕЮ

13.00.01 - „Загальна педагогіка та історія педагогіки”

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

педагогічних наук

Київ - 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, м. Київ.

Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Цехмістер Ярослав Володимирович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, проректор з навчально-виховної роботи та довузівської підготовки, директор Українського медичного ліцею, м. Київ.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Васильєва Марина Петрівна,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, професор кафедри інноваційних педагогічних технологій, м. Харків;

кандидат педагогічних наук, доцент

Самодрин Анатолій Петрович,

Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету економіки та права, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, м. Кременчук.

Захист відбудеться 21 березня 2008 року о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.16 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 314.

Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка ( 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 12).

Автореферат розіслано 19 лютого 2008року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради А.М. Москаленко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність та доцільність дослідження. Здоров'я населення є інтегральним показником суспільного розвитку країни, відображенням її політичного, соціально-економічного та морального станів, могутнім чинником формування демографічного, економічного, трудового потенціалів держави й суспільства. Підготовка лікаря, здатного цілком відповідати високим професійним орієнтирам, є важливою проблемою, яка стоїть перед професійною медичною освітою. Особливого значення набуває проблема розвитку деонтологічної культури майбутнього фахівця, зокрема на етапі його допрофесійної підготовки.

Чільне місце у вирішенні проблеми розвитку деонтологічної культури майбутнього медичного працівника займають ліцеї медичного профілю, в яких педагогічні колективи можуть забезпечити професійний саморозвиток майбутніх лікарів та підготовку їх до навчання у вищому медичному навчальному закладі. Навчально-виховний процес у медичному ліцеї ґрунтується на ознайомленні з основами майбутнього фаху і його визначальним суб'єктом - хворою людиною. Умови навчання та вік учнів у ліцеях сприяють розвитку особистісних якостей майбутніх фахівців, вихованню людини демократичного світогляду і культури, яка поважає права і свободи особистості, формуванню в майбутніх спеціалістів знань і вмінь, виробленню моральних принципів та світоглядних орієнтирів, культурному і духовному зростанню.

Проблема навчання та виховання учнів у інноваційних навчальних закладах завжди була в центрі уваги науковців, зокрема такі її аспекти: методологія соціального виховання молоді у структурі її професійної підготовки (М.Ф. Головатий, С.М. Іонникова, І.С. Кон, М.П. Лещенко, С.Д. Максименко); теоретичні засади соціалізації особистості (І.Д. Бех, М.Й. Боришевський, Є.А. Моносзон), зокрема в процесі профільного навчання (А.П. Самодрин); психологопедагогічні основи формування особистості в процесі навчання (Г.О. Балл, В.В. Рибалка, С.О. Сисоєва). Вагомий внесок у розбудову та розвиток концептуальних засад функціонування ліцеїв, зокрема медичних, зробили В.М. Алфімов, Ю.В. Вороненко, Є.Г. Гончарук, В.Г. Коляденко, В.Ф. Москаленко, В.З. Нетяженко, О.В. Чалий, В.П. Широбоков, Я.В. Цехмістер, О.П. Яворовський. Над проблемами деонтології працювали Є.О. Вагнер, В.В. Вербицький, О.А. Грандо, В.М. Казаков, І.А. Касірський, П.Г. Костюк, Ю.І. Кундієв, С.В. Комісаренко, М.М. Петров, Л.А. Пиріг, Є.І. Чазов, Г.І. Царегородцев та інші. Проблеми деонтологічної підготовки майбутнього вчителя ґрунтовно розглядаються у працях М.П. Васильєвої.

Аналіз наукової літератури й практичної діяльності медичних ліцеїв свідчить, що проблеми щодо діяльності педагогічних колективів з розвитку деонтологічної культури учнів у медичних ліцеях досліджувалися недостатньо. Так, поза увагою дослідників лишилися організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів у процесі їхньої допрофесійної підготовки в ліцеї медичного профілю. Саме тому в педагогічній науці актуальним є комплексне дослідження змісту та організаційних форм діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури майбутнього медика на рівні його допрофесійної підготовки в медичному ліцеї.

Ураховуючи соціальну значущість і необхідність якісної підготовки майбутніх лікарів, недостатню теоретичну й методичну розробленість проблеми діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею, темою дисертаційного дослідження обрано: “Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею”.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України за темою "Психолого-педагогічні основи особистісного підходу до впровадження педагогічних технологій у професійних закладах освіти” (РК № 0102U000401).

Тема дисертації затверджена вченою радою Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України 29 травня 2003 р. (з 01.03.2007 р. Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України), протокол № 8 та узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології України 30 березня 2004 р., протокол № 3.

Мета дослідження: здійснити цілісний науковий аналіз проблеми розвитку деонтологічної культури майбутніх медичних працівників; розробити та обґрунтувати організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею та умови їх впровадження в навчально-виховний процес медичного ліцею вищого навчального закладу.

Об'єкт дослідження: допрофесійна підготовка учнів у медичному ліцеї вищого навчального закладу.

Предмет дослідження: діяльність педагогічного колективу медичного ліцею з розвитку деонтологічної культури учнів.

Відповідно до предмета й мети визначено такі завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан дослідження проблеми в педагогічній теорії та практиці діяльності середніх загальноосвітніх і профільних навчальних закладів.

2. Обґрунтувати принципи, зміст, організаційні форми діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею.

3. Визначити критерії розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею.

4. Розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити модель розвитку деонтологічної культури майбутнього медика.

5. Розробити навчально-методичні матеріали щодо розвитку деонтологічної культури майбутнього медичного працівника.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що діяльність педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею набуває ефективності за умов:

- усвідомлення педагогічним колективом медичного ліцею необхідності розвитку деонтологічної культури учнів;

- визначення, обґрунтування та впровадження в навчально-виховний процес принципів розвитку деонтологічної культури та принципів діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею;

- наукового обґрунтування й упровадження в навчально-виховний процес медичного ліцею змісту та організаційних форм діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури;

- оволодіння учнями в процесі допрофесійної підготовки деонтологічними знаннями й уміннями, необхідними для майбутнього медичного працівника;

- запровадження додаткових факультативних курсів, спрямованих на формування деонтологічної культури майбутнього медичного працівника.

Методологічну основу дослідження становлять філософські положення теорії пізнання, теорії систем; загальнонаукові принципи системного підходу й елементи системного аналізу; діалектична теорія про загальний зв'язок, взаємозумовленість і цілісність явищ об'єктивної дійсності; положення про роль неперервної освіти у формуванні професіоналізму особистості; концептуальні положення щодо діяльності педагогічного колективу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах.

Теоретичну основу дослідження становлять положення та висновки щодо проблем цілеспрямованої підготовки старшокласників, підготовки в ліцеях до вступу у вищий навчальний заклад (П.І. Сікорський, В.В. Сгадова); реалізації гуманістичної парадигми освіти (Г.О. Балл, Я.Л. Коломинський, М.П. Лещенко, В.В. Рибалка, С.О. Сисоєва); діяльності педагогічного колективу з розвитку культури (В.А. Бєляєва, В.С. Біблер, А.Г. Волинець, Л.Н. Коган, С.О. Копилов, В.М. Межуєв, Л.В. Сохань, В.Б. Чурбанов, А.І. Шемшуріна); проблем деонтології (Л.О. Бадалян, О.Ф. Білібін, Є.О. Вагнер, С.С. Вайль, О.Ф. Возіанов, О.А. Грандо, О.В. Гуляєв, В.Я. Данилевський, І.А. Касірський, Ю.І. Кундієв, Р.А. Лурія, М.М. Петров, М.А. Семашко, З.П. Соловйов, Є.І. Чазов та інші), зокрема у підготовці майбутнього вчителя (М.П. Васильєва); функціонування медичних ліцеїв (В.М. Алфімов, Ю.В. Вороненко, Н.М. Гаєвська, Є.Г. Гончарук, В.Г. Коляденко, В.Ф. Москаленко, В.З. Нетяженко, О.В. Чалий, Я.В. Цехмістер, В.П. Широбоков, О.П. Яворовський).

Методи дослідження. Для досягнення мети, перевірки гіпотези та розв'язання поставлених завдань застосовувалася сукупність методів: теоретичні (аналіз філософської, соціологічної, психологічної та педагогічної літератури; синтез, порівняння, систематизація, узагальнення; теоретичне осмислення й узагальнення досвіду) з метою обґрунтування вихідних положень дослідження, розвитку деонтологічної культури майбутніх медичних працівників; емпіричні (анкетування, інтерв'ювання, ранжування, бесіди, спостереження, тестування, усне опитування, конвент-аналіз творчих робіт, методи статистичної обробки експериментальних даних) з метою визначення сформованості в учнів деонтологічної культури; педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний) з метою перевірки ефективності обґрунтованих організаційних засад розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею вищого навчального закладу та впровадження розроблених навчально-методичних матеріалів для психолого-педагогічного забезпечення формування деонтологічної культури.

Організація дослідження. Дослідження здійснювалося впродовж 2000-2007 років та охоплювало декілька етапів науково-педагогічного пошуку.

На першому етапі (2000-2002 рр.) здійснювався теоретичний аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури з окресленої проблеми, визначалися мета, завдання, предмет та об'єкт дослідження, обґрунтовувалася гіпотеза, проектувалися методики констатувального та формувального експериментів.

На другому етапі (2003-2005 рр.) було уточнено й теоретично обґрунтовано поняття ”деонтологічна культура” та визначено її зміст; досліджувався стан проблеми у педагогічній практиці. Уточнювалися завдання, обґрунтовувалися принципи, зміст та організаційні форми діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури, проводилася первинна апробація розроблених матеріалів та вносилися корективи в процес дослідження.

На третьому етапі (2006-2007 рр.) здійснювалося узагальнення одержаних даних, перевірка та експериментальне впровадження розроблених матеріалів, рекомендацій. Оцінювалася ефективність реалізації обґрунтованих організаційних засад діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею. Здійснювалося порівняння результатів констатувального та формувального експериментів.

Експериментальна база дослідження. Дослідницько-експериментальна робота здійснювалася упродовж 2002 - 2007 років на базі Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, середнього загальноосвітнього навчального закладу № 33 (м. Київ), Одеського обласного базового медичного училища, Херсонського базового медичного коледжу. Всього дослідженням було охоплено 978 учнів, 57 викладачів вищих медичних навчальних закладів та 63 учителя середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що:

- уперше розроблено та обґрунтовано організаційні засади діяльності педагогічного колективу медичного ліцею з розвитку деонтологічної культури учнів, які включають модель розвитку деонтологічної культури учнів в умовах навчально-виховного процесу в медичному ліцеї вищого навчального закладу; зміст та організаційні форми діяльності педагогічного колективу медичного ліцею з розвитку деонтологічної культури учнів;

- удосконалено організаційні форми діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури в процесі навчально-виробничої медичної практики для учнів медичного ліцею;

- подальшого розвитку набули принципи розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею та принципи діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею;

- узагальнено та конкретизовано критерії розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею.

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що уточнено теоретичний зміст поняття ”деонтологічна культура медичного працівника”, який поглиблює розуміння процесів розвитку деонтологічної культури учнів медичних ліцеїв; теоретично обґрунтовано компоненти моделі розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею та критерії розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблено та впроваджено навчальні програми з профільних предметів ”Українська мова та література”, ”Валеологія”, ”Медицина (Загальний догляд за хворими)”, програма навчально-виробничої медичної практики, програма для факультативного заняття ”Основи медичної деонтології” для учнів та викладачів медичних ліцеїв вищих навчальних закладів.

Матеріали дослідження можуть бути використані викладачами профільних навчальних закладів у професійній підготовці учнів і сприятимуть підвищенню ефективності підготовки майбутніх фахівців до подальшої професійної діяльності.

Результати дослідження впроваджено в педагогічний процес Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (довідка № 325 від 09.09.2007 р.); Одеського обласного базового медичного училища (довідка № 636 від 23.11.2007 р.); Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (довідка № 960 від 28.11.2007 р.); середнього загальноосвітнього навчального закладу № 33 м. Києва (довідка № 151 від 27.12.2007 р.); Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (довідка № 120/3 від 14.04.2007 р.); Херсонського базового медичного коледжу (довідка № 12 від 21.01.2008 р.).

Результати дослідження доцільно використовувати в навчально-виховній роботі середніх загальноосвітніх навчальних закладів, у процесі підвищення кваліфікації викладачів-кураторів академічних груп.

Особистий внесок здобувача полягає в розробці та обґрунтуванні організаційних засад діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею; моделі розвитку деонтологічної культури майбутнього медичного працівника; змісту та організаційних форм діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури; навчальної програми з навчально-виробничої медичної практики; навчальної програми з факультативного курсу „Основи медичної деонтології”; методичних рекомендацій; у написанні статей у співавторстві з Я.В. Цехмістером дисертантові належать практичні результати і теоретичні положення, котрі стосуються розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею (0,84 авт. арк.)

Протягом усього періоду дослідження дисертант брала участь в організації та проведенні експериментальної роботи, розробці та впровадженні розроблених рекомендацій, працюючи заступником директора з виховної роботи Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ).

Вірогідність результатів забезпечена методологічним обґрунтуванням вихідних позицій дослідження; системним аналізом теоретичного та емпіричного матеріалу; застосуванням комплексу методів, адекватних об'єкту, предмету, меті та завданням дослідження; застосуванням кількісного та якісного аналізу досліджуваних даних; позитивними наслідками впровадження результатів дослідження у практику роботи профільних навчальних закладів освіти.

На захист виносяться: організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею, які включають вимоги до особистісних якостей медичного працівника, модель розвитку деонтологічної культури майбутніх медичних працівників; принципи розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею, принципи діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею, зміст та організаційні форми діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею та форми проведення навчально-виробничої медичної практики.

Апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом публікацій статей, виголошення доповідей на конференціях: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров'я (м. Київ, 4-5 квітня 2007 р.); Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини” (м. Суми, 25-26 квітня 2007 р.); ІІІ Національний конгрес з біоетики (м. Київ, жовтень 2007 р.); Х Всеукраїнська науково-практична конференція ”Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції” (м. Київ, 16-18 травня 2007 р.); VІ міжнародний “Тиждень освіти дорослих в Україні: Освіта дорослих для свободи совісті і віри ”(м. Київ, 2005); Науково-практична конференція з нагоди 15-ої річниці створення СБ України (м. Київ, 16 березня 2007 р.); Науково-практична конференція “Наука і освіта 2005” (м. Дніпропетровськ, 7-12 лютого 2005 р.); Круглий стіл Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України “Духовність, культура, освіта соборної України” (м. Київ, 21 січня 2008 року); на методичних семінарах для педагогів-кураторів, заступників директорів із навчально-виховної та виховної роботи, на яких розглядалися організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею.

Страницы: 1, 2, 3Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать