Організація та методика виконання курсових

Організація та методика виконання курсових

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЮРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Природничо-гуманітарний ННІ

Педагогічний факультет

Кафедра методики навчання

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Організація сільськогосподарського виробництва"

на тему: „Організація та методика виконання курсових

Виконав:

студент групи №1 ПВШ Івановський А.В.

Київ-2009

ЗМІСТ

Вступ

Курсова робота - самостійна робота студентів

Завдання до виконання курсової роботи, підбір і вивчення літератури

Методика виконання та вимоги до оформлення курсової роботи

Структура курсової роботи

Орієнтований план виконання курсової роботи на тему «Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зернових культур»

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Прискорений інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України в умовах ринкових відносин значною мірою залежить від рівня підготовки спеціалістів сільськогосподарського виробництва, зокрема економістів аграрного профілю.

Сучасний економіст повинен мати глибокі знання із спеціальних дисциплін, поєднувати фундаментальну теоретичну і практичну підготовку, досконало володіти своїм фахом.

Економіст аграрного профілю, використовуючи знання з технологічних, технічних та економічних дисциплін, повинен уміти робити глибокий аналіз виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарського підприємства та обґрунтовувати шляхи дальшого розвитку його галузей з метою одержання максимального прибутку.

Підготовці висококваліфікованого спеціаліста, який відповідає таким вимогам, має бути підпорядкована комплексна система організаційних форм і методів навчання -- лекції, семінарські і практичні заняття, самостійна робота, навчальна та виробнича практика, курсове і дипломне проектування.

Особливе значення в навчальному процесі відводиться самостійній роботі студентів, зокрема виконанню курсових робіт на матеріалах різних організаційно-правових форм господарювання ринкового типу: господарських товариств, виробничих сільськогосподарських кооперативів, приватних (приватно-орендних) підприємств, селянських (фермерських) господарств та ін.

В умовах упровадження досягнень науково-технічного прогресу підвищення рівня наукових знань і вміння використовувати їх у практичні діяльності стає одним з головних джерел зростання економічного потенціалу нашої країни.

Сільське господарство є досить складною сферою людської діяльності. На ефективність виробництва в цій галузі впливають природні, економічні та соціальні фактори. Тому спеціалісти сільського господарства повинні оволодіти спеціальними знаннями , які є основою вироблення сучасного економічного мислення, зорієнтованого на моніторинг соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу країни .

Виконання студентами курсової роботи з організації сільського господарства є важливим засобом підвищення їх економічних знань і вироблення єдиного методологічного підходу до вивчення діяльності різних аграрних формувань та активного впливу на оптимізацію рішень менеджменту в ринкових умовах господарювання.

1. КУРСОВА РОБОТА - САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Як відомо, самостійна робота -- це форма організації індивідуального вивчення студентами навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. Мета СРС -- сприяти формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості молодої людини, суть якої полягає в уміннях систематизувати, планувати, контролювати й регулювати свою діяльність без допомоги й контролю викладача. Завданнями СРС можуть бути засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація набутих знань, їхнє застосування за вирішення практичних завдань та виконання творчих робіт, виявлення прогалин у системі знань із предмета. Самостійна робота дає можливість студенту працювати без поспіху, не боячись негативної оцінки товаришів чи викладача, а також обирати оптимальний темп роботи та умови її виконання. Організація самостійної роботи студентів з навчального предмета має здійснюватися з дотриманням низки вимог, зокрема таких:

Обґрунтування необхідності завдань у цілому й конкретного завдання зокрема, що вимагає виявлення та стимулювання позитивних мотивів діяльності студентів.

Відкритість та загальна оглядовість завдань. Усі студенти повинні знати зміст завдання, мати можливість порівняти виконані завдання в одній та в різних групах, проаналізувати правильність та корисність виконаної роботи, відповідність поставлених оцінок (адекватність оцінювання).

Надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи (у якій послідовності працювати, з чого починати, як перевірити свої знання). За окремими завданнями студенти мають отримати пам'ятки.

Надання можливості студентам виконувати творчі роботи, які відповідають умовно-професійному рівню засвоєння знань, не обмежуючи їх виконанням стандартних завдань

Здійснення індивідуального підходу за виконання самостійної роботи. Індивідуальні завдання можуть виконувати за бажанням усі студенти або окремі з них (які творчо обдаровані, вимогливі, мають великий досвід практичної діяльності, навчання та роботи за кордоном тощо). Індивідуалізація самостійної роботи сприяє самореалізації студента, розкриваючи в нього такі грані особистості, які допомагають професійному розвитку.

Нормування завдань для самостійної роботи, яке базується на визначенні витрат часу та трудомісткості різних їхніх типів. Це забезпечує оптимальний порядок навчально-пізнавальної діяльності студентів -- від простих до складних форм роботи.

Можливість ведення обліку та оцінювання виконаних завдань і їхньої якості, що потребує стандартизації вимог до вмінь майбутніх спеціалістів та розроблення комплексу професійно орієнтованих завдань. Для цього ми пропонуємо такі типи завдань, які передбачають отримання матеріалізованого результату (продукту). Під час їхнього виконання формуються також особистісні риси студента.

Підтримання постійного зворотного зв'язку зі студентами в процесі здійснення самостійної роботи, що є фактором ефективності навчального середовища.

Отже, самостійна робота студентів потребує чіткої організації, планування, системи й певного керування (обсяг завдань, типи завдань, методичні рекомендації щодо їхнього виконання, аналіз передбачуваних труднощів, облік, перевірка та оцінювання виконаних робіт), що сприяє підвищенню якості навчального процесу. Успіх цієї роботи багато в чому залежить від бажання, прагнення, інтересу до роботи, потреби в діяльності, тобто від наявності позитивних мотивів. Велике значення під час самостійної роботи студента мають його спрямованість, психологічна готовність, а також певний рівень бази знань, на який будуть нашаровуватися нові знання.

Для реалізації самостійної роботи в процесі вивчення навчального предмета студенти виконують комплекс завдань різних типів відповідних рівнів складності. У цілому, завдання для самостійної роботи студентів мають відповідати таким вимогам (за В.А. Козаковим):

Професійна результативність -- формулювання завдання, яке має гарантувати формування хоча б одного професійного вміння в термінах та поняттях майбутньої спеціальності студента.

Продуктивність -- передбачає отримання квазіпрофесійного продукту навчальної самостійної праці студента після завершення всіх дій з вирішення цього завдання.

Конструктивність -- наявність визначеної структури завдання-задачі (мета, вихідні дані, умови, що їх зв'язують).

Когнітивність -- перевага розумових дій над психомоторикою в процесі вирішення завдання.

Самостійність -- переважна кількість дій студента має бути самостійною, що забезпечується переліком вихідних даних, умовами задачі та необхідністю отримання різноманітних квазіпрофесійних продуктів. Кожен з елементів завдання-задачі має спонукати студента до того, щоб він сам приймав рішення, порівнював умови, здійснював необхідний інформаційний пошук тощо.

Розроблення завдань для СРС різних рівнів є основною умовою належного планування та організації самостійного навчання.

Ураховуючи цілі навчального предмета (теми), конкретизуйте вимоги до знань, умінь і навичок, які потрібно сформувати в студентів в процесі реалізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Відповідно до вимог організації СРС розробіть систему завдань різних рівнів складності згідно з наперед визначеними рівнями засвоєння знань. Складаючи систему завдань для СРС, ураховуйте необхідність актуалізації мотивів навчальної діяльності студентів та трансформації характеру цих мотивів від пізнавального й наукового до професійного.

Проаналізуйте можливості виконання завдань в аудиторний та позааудиторний час, прогнозуючи та обґрунтовуючи терміни їхнього опрацювання студентами.

Потрібно надати студентам конкретні ситуації, у яких вимагалося вирішення завдань, запропонованих для самостійного опрацювання. Контекстний характер такого підходу дає змогу використати морфологічний аналіз проблеми та знайти нетипові рішення.

Запропонуйте студентам технологічний ланцюжок виконання необхідних завдань, що дасть змогу раціонально розподілити час, дії та прийоми навчання студентів.

Забезпечити виконання СРС відповідним збірником інформаційно-методичних матеріалів (література, методичні рекомендації, практикуми, конспекти, сітковий план тощо). Зразки виконаних робіт, надані студентам, породжують у них конкуренцію та спонукають виконати свою роботу краще від інших.

У процесі навчання студенти часто виконують завдання, потреба в яких для майбутньої спеціальності, на перший погляд, неочевидна й незрозуміла. Це необхідно насамперед для того, щоб бути готовим до будь-якої іншої діяльності, потреба в якій може виникнути повсякчас. Головне вміння, яке для цього необхідно, -- це вміння вчитися. Процеси навчання дуже складні. Вони охоплюють сприйняття й накопичення інформації, упізнавання, розпізнавання, систематизацію, оброблення, порівняння, запам'ятовування й розуміння, пошук і знаходження інформації.

Навчитися вчитися -- це одне з найголовніших завдань освіти взагалі та економічної зокрема, а найважливіша складова самостійного інтенсивного навчання -- це вміння ефективно та продуктивно працювати з текстовим матеріалом.

2. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ, ПІДБІР І ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ

Відповідно до навчального плану спеціальності 5.050202 «Організація виробництва» з дисципліни «Організація сільськогосподарського виробництва» передбачено виконання курсової роботи.

Курсова робота - це розробка студентом окремої теми, або питання предмета з використанням показників виробничо-економічної діяльності конкретного підприємства за 3-5 років.

Мета курсової роботи -- закріпити і систематизувати знання з предмета, навчити студента працювати самостійно, використовуючи набуті в процесі вивчення предмета знання, уміння і навички.

Курсова робота повинна носити творчий характер, виконуючи яку студент опрацьовує самостійно основну і додаткову літературу, систематизує матеріал, використовує досвід передових господарств та досягнення вітчизняної і зарубіжної науки по конкретному питанню.

В процесі виконання курсової роботи студент застосовує елементи наукових досліджень, а це привчає його слідкувати за спеціальною літературою, яка стосується обраної теми, набуває навичок щодо проведення аналізу різних матеріалів, відшуковує і проводить паралелі відповідно до вимог життя, вчиться робити висновки і накреслювати шляхи оптимального та ефективного вирішення проблеми, яку досліджує. Курсова робота вимагає від студента свідомого, осмисленого опрацювання матеріалів, вміння користуватися інформаційно--довідниковою літературою. На початку вивчення предмета викладач повідомляє про те, що програмою передбачено виконання курсової роботи. В кабінеті і аудиторії вивішується тематика курсових робіт, тому студенти мають можливість вибрати собі тему за бажанням. По обраній темі вони можуть писати спочатку реферати, які використовуються на семінарських заняттях. Мотив самостійного обрання теми може бути різним: актуальність теми; підготовка рефератів;виступи на семінарах по обраній темі; можливість збору матеріалів у господарстві; рівень підготовки студента.

Підбір і вивчення літератури

Визначаючи тему курсової роботи, викладач одночасно рекомендує перелік основної літератури. Але рекомендована література є лише орієнтиром для самостійного пошуку матеріалу з літературних джерел. Спочатку студент опрацьовує по можливості всю рекомендовану літературу і ту, що відшукав самостійно по предметному і тематичному каталогах, роблячи помітки, що саме можна використати при написанні курсової роботи.

Обов'язково слід ознайомитися із журнальними публікаціями за останні 2-3 роки. Зокрема використати такі журнали, як «Економіка України», «Економіка АПК», «Вопросы економики», «Економіст», «Пропозиція» та інші. З цих джерел можна використати опубліковані законодавчі і підзаконні акти з економічних питань, нові матеріали, цифри, факти, результати роботи передових підприємств.

Статистичні дані минулих років містяться в щорічних інформаціях Кабінету Міністрів та довідниках, зокрема «Україна в цифрах», «Народне господарство України» та інше.

Безумовно, перш за все необхідно вивчити матеріал, вміщений в підручниках, посібниках. Але слід пам'ятати, що це лише допоміжна література. Основними джерелами повинні бути наукові публікації, результати досліджень, конкретні матеріали господарств.

Опрацьовуючи всі ці джерела студент робить виписки окремо можливих теоретичних положень, цифр, фактів з обов'язковими посиланнями на сторінки. Потім зібраний матеріал групується і таким чином, формується план майбутньої курсової роботи, який погоджується з викладачем. В результаті студент отримує завдання на курсову роботу і план.

План курсової роботи включає найважливіші питання, що відображають зміст теми: суть даної проблеми і методика її дослідження, природно-економічні умови досліджуваного господарства, динаміка розвитку та досягнутий рівень економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, а також шляхи її підвищення. План роботи будується за логічною послідовністю - кожне наступне положення необхідно органічно пов'язувати з попереднім, щоб усі питання забезпечили проведення єдиного і цілісного дослідження. Формулюються питання плану курсової роботи коротко і конкретно. При цьому виділяються теоретичні та методичні питання з організації сільського господарства, аналітична частина дослідження, а також обґрунтовуються шляхи підвищення економічної ефективності виробництва.

Курсова робота повинна мати вступ, перелік питань, які повністю розкривали б зміст даної теми, висновки , список використаної літератури.

3. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконання курсової роботи сприяє закріпленню, поглибленню та узагальненню знань, одержаних студентом у процесі навчання. Робота над курсовою роботою допомагає студенту підготуватися до виконання більш складних завдань у своїй майбутній трудовій діяльності.

Студенти економічних спеціальностей обирають тему курсової роботи, рекомендовану викладачем, на початку VI семестра і виконують його майже протягом всього періоду вивчення курсу «Організація сільськогосподарського виробництва». Виконується курсова робота на матеріалах конкретного сільськогосподарського підприємства. Зміст курсової роботи має відповідати завданням даної дисципліни, практиці розвитку аграрного виробництва. Якість роботи визначається актуальністю теми, глибоким змістом, виявленням навиків самостійної творчої роботи.

Студенту надається право виконувати курсову роботу з теми, яка відсутня у переліку орієнтовної тематики, попередньо погодивши її з викладачем із затвердженням на засіданні циклової комісії.

Завдання на курсові роботи повинні бути індивідуальними і узгодженими з інтересами і здібностями студента.

Обравши тему курсової роботи, студент повинен скласти детальний план її виконання і погодити з викладачем.

Завдання на виконання курсової роботи студент одержує від викладача в порядку проведення консультацій. Курсову роботу доцільно починати із збирання і вивчення необхідних матеріалів виробничо-фінансової діяльності обраного підприємства та літературних джерел відповідно до теми.

Основним джерелом даних для виконання курсової роботи є матеріали річних звітів, річні плани та бізнес-плани сільськогосподарських підприємств, матеріали бухгалтерського й оперативного обліку та звітності. Зібрані матеріали повинні відображати показники виробничо-фінансової діяльності підприємства за останні 3-5 років. Необхідно також зібрати рекомендації науково-дослідних установ, сільськогосподарських органів, а також норми і нормативи для планування, матеріали передового досвіду в тій чи іншій галузі підприємства. При виконанні курсової роботи важливе значення має творчий підхід і критична оцінка студентом способів організації виробництва та його результатів в тій чи іншій галузі, підрозділі підприємства.

В курсовій роботі мають бути викладені матеріали аналізу виробничо-фінансової діяльності підприємства за останні 3-5 років, сформульовані конкретні висновки і пропозиції, спрямовані на збільшення обсягів виробництва високоякісної конкурентоспроможної продукції певної галузі або групи галузей та підвищення ефективності її виробництва в перспективі.

Обсяг курсової роботи - 30-35 аркушів рукописного, або 25-30 сторінок машинописного (або роздрукованого на комп'ютері шрифтом Times New Roman, 14) тексту стандартних аркушів, включаючи таблиці та рисунки (схеми, графіки та ін.). Матеріал вступної частини рекомендується викласти на 1,5-2 сторінках. Частина роботи, що характеризує сучасний стан досліджуваного підприємства з аналізом даних за останніх 3-5 років, може бути викладена на 10 сторінках. Основна текстова і розрахункова частина, в якій обґрунтовуються показники розвитку певної галузі підприємства на перспективу та організаційно-економічні заходи їх досягнення, повинна мати 15 сторінок. Висновки і пропозиції мають бути конкретними і викладеними на 1,5-2 сторінках, список використаної літератури -- 1,5-2 сторінки. В кінці курсової роботи можуть бути розміщені додатки, до яких входять схема земельної території підприємства, технологічні карти, розрахункові таблиці, графіки тощо. Вони повинні бути пронумеровані, а у відповідних розділах курсового проекту мають бути посилання на них.

Текст курсової роботи повинен бути стилістично і орфографічно грамотним, викладений зрозуміло, чітко, в логічній послідовності на стандартних аркушах 203x288 мм або 210x297 мм.

Діаграми і схеми, необхідні для розкриття змісту теми, можуть бути виконані безпосередньо в тексті курсової роботи, або окремо на листках ватману, міліметрівки і вкладені в текст.

Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать