Що таке навчальний проект?

Що таке навчальний проект?

Курсова робота на тему

„Що таке навчальний проект?”

Зміст

1. Типологічні ознаки проекту

2. Особливості проектів відповідно до першої ознаки

3. Види проектів по другій ознаці

4. По третій ознаці -- характеру координації -- проекти можуть бути:

5. Дослідницький метод

6. Телекомунікаційні проекти

7. Організація і проведення телекомунікаційних проектів у школі

8. Етапи виконання проекту

9. Представницький лист

10. Культурний пакет

11. "Мозкова атака"

12. Десять золотих правил

13. Приклади описів телекомунікаційних проектів

1. Типологічні ознаки проекту

Знання типології проектів, що використовуються в мережах або в звичному учбовому процесі, може надати істотні допомоги педагогам при розробці цих проектів, їх структури, при координації діяльності учнів в групах. Перш за все визначимося з типологічними ознаками.

Метод або вид діяльності, домінуючий в проекті: дослідницький, творчий, пригодницький, ролево-ігровий, практико-орієнтований, інформаційний і ін.

Змістовний аспект проекту: літературна творчість, природничо-наукові дослідження, екологічні, мовні (лінгвістичні), культурологічні (країнознавчі), ролево-ігрові, спортивні, географічні, історичні, музичні.

Характер координації проекту: безпосередній (жорсткий, гнучкий), прихований (неявний, що імітує учасника проекту).

Характер контактів: внутрішній (локальний), регіональний, міжнародний і т.д.

Кількість учасників: персональний, парний, груповий.

Тривалості проведення: короткостроковий, довгостроковий, епізодичний.

2. Особливості проектів відповідно до першої ознаки

Дослідницькі проекти

Такі проекти вимагають добре продуманої структури проекту, позначених цілей, актуальності проекту для всіх учасників, соціальної значущості, продуманих методів, зокрема експериментальних і досвідчених робіт, методів обробки результатів.

Творчі проекти

Такі проекти, як правило, не мають детально проробленої структури, вона тільки намічається і далі розвивається, підкоряючись логіці і інтересам учасників проекту. В кращому разі можна домовитися про бажані, плановані результати (спільній газеті, творі, відеофільмі, спортивній грі, експедиції, ін.). Оформлення результатів проекту може бути у вигляді збірника, сценарію, програми свята, відеофільму і т.д.

Пригодницькі, ігрові проекти

У таких проектах структура також тільки намічається і залишається відкритою до закінчення проекту. Учасники приймають на себе певні ролі, обумовлені характером і змістом проекту. Це можуть бути літературні персонажі або вигадані герої, що імітують соціальні або ділові відносини, ускладнювані придуманими учасниками ситуаціями. Результати роботи можуть намічатися на початку проекту, а можуть вимальовуватися лише до його кінця. Наголошується високий ступінь творчості.

Інформаційні проекти

Цей тип проектів спочатку направлений на збір інформації про якийсь об'єкт, ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів, призначених для широкої аудиторії. Такі проекти також, як і дослідницькі, вимагають добре продуманої структури, можливості систематичної корекції по ходу роботи над проектом.

Структура такого проекту може бути позначена таким чином:

Ш мета проекту -- результат (стаття, реферат, доповідь, відеоматеріали і ін.);

Ш предмет інформаційного пошуку -- поетапність пошуку з позначенням проміжних результатів--аналітична робота над зібраними фактами -- висновки --коректування первинного напряму (якщо потрібен) -- подальший пошук інформації по уточнених напрямах -- аналіз нових фактів -- узагальнення -- висновки і т.д. до отримання даних, що задовольняють всіх учасників проекту, -- висновки, оформлення результатів (обговорення, редагування, презентація, зовнішня оцінка).

Практико-ориєнтовані проекти

Ці проекти відрізняє чітко позначений із самого початку результат діяльності учасників проекту. Причому цей результат обов'язково чітко орієнтований на соціальні інтереси, інтереси самих учасників роботи (газета, документ, відеофільм, звукозапис, спектакль, програма дій, проект закону, довідковий матеріал, ін.).

Такий проект вимагає добре продуманої структури, навіть сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням функцій кожного з них, чіткі виходи і участь кожного в оформленні кінцевого продукту. Тут особливо важлива хороша організація координаційної роботи в плані поетапних обговорень, коректування сумісних і індивідуальних зусиль, в організації презентації одержаних результатів і можливих способів їх упровадження в практику, організація систематичної зовнішньої оцінки проекту.

3. Види проектів по другій ознаці

Літературно-творчі

Це найпоширеніші типи сумісних проектів. Діти різних вікових груп, різних країн світу, різних соціальних шарів, різного культурного розвитку, нарешті, різної релігійної орієнтації об'єднуються в бажанні творити. Іноді, як це було в одному з проектів, координатором якого виступав професор Кембріджського університету Б. Робінсон, приховану координацію здійснює професійний дитячий письменник, задача якого в ході розігруваного сюжету навчити хлоп'ят грамотно, логічно і творчо висловлювати свої думки.

Природно-научні

Найчастіше бувають дослідницькими, що мають чітко позначену дослідницьку задачу (наприклад, стан лісів в даній місцевості і заходи щодо їх охорони).

Екологічні проекти також, як правило, вимагають залучення дослідницьких, наукових методів, інтегрованого знання з різних областей. Частіше вони бувають практико-орієнтованими одночасно (кислотні дощі; флора і фауна наших лісів; пам'ятники історії і архітектури в промислових містах; безпритульні домашні тварини в місті і ін.).

Мовні (лінгвістичні)

Надзвичайно популярні, оскільки вони торкаються проблеми вивчення іноземних мов, що особливо актуально в міжнародних проектах і тому викликає живий інтерес учасників проектів. Відповідно до вказаних ознак можна запропонувати наступну типологію проектів по іноземних мовах:

* навчальні проекти, направлені на оволодіння мовним матеріалом, формування певних мовних навиків і умінь.

* лінгвістичні, направлені на вивчення мовних особливостей, мовних реалій (ідіом, неологізмів, приказок і т. п.), фольклору.

* філологічні, направлені на вивчення етимології слів, літературні дослідження, дослідження історико-фольклорних проблем і ін.

Культурологічні проекти

Вони пов'язані з історією і традицією різних країн. Без культурологічних знань дуже важко буває працювати в спільних міжнародних проектах, так як необхідно добре розбиратися в особливостях національних і культурних традицій партнерів, їх фольклорі. Культурологічні (країнознавчі) проекти передбачають розвиток мовних вмінь і навиків на більш або менш продвинутому рівні володіння мовою через організацію міжкультурного спілкування з метою ознайомлення з культурою, історією, етнографією, географією, економікою, політикою, державним влаштуванням країн партнерів, мистецтвом, літературою, архітектурою, традиціями і побутом народів і т.д. Проекти цього типу доцільно проводити з носіями мови, що витікає з цілей, описаних вище. Іноземна мова (ІМ) виступає в ролі засобу спілкування; природне мовне середовище сприяє формуванню необхідності використання ІМ як єдино можливого засобу комунікації.

З погляду змісту культурологічні проекти бувають:

* історико-географічні, присвячені історії країни, міста, місцевості, географії країни, міста, місцевості;

* етнографічні, націлені на вивчення традицій і побуту народів, народної творчості, етнічного складу народу, що проживає на даній території, національних особливостей культури різних народів і т. д;

* політичні, мета яких ознайомлення з державним устроєм країн, з політичними партіями і суспільними організаціями, із засобами масової інформації і їх впливом на державну політику, із законодавством країни і т.д.;

* присвячені проблемам мистецтва, літератури, архітектуру, культури країни мови, що вивчається.

* економічні, присвячені проблемам фінансової і грошової системи, оподаткування і т.д.

Ролево-ігрові також вельми популярні і часто поєднуються з якимсь іншим напрямом проекту, наприклад, пригодницьким, або літературно-творчим, або культурологічним. Ролево-ігрові і ігрові проекти, також, як і культурологічні, припускають розвиток мовних умінь і навиків володіння мовою за допомогою організації міжкультурного спілкування на двох останніх рівнях засвоєння мовного матеріалу (рівень застосування по аналогії, рівень творчого застосування).

Із змістовної точки зору ігрові і ролево-ігрові проекти можуть бути наступних типів:

* уявні подорожі, які можуть переслідувати найрізноманітніші цілі: навчання мовним структурам, кліше, специфічним термінам, діалоговим висловам, описам, міркуванням, умінням і навикам з інших областей знань;

* імітаційно-ділові, моделюючі професійні, комунікативні ситуації, які максимально наближають ігрову ситуацію до реальної;

* драматизовані, націлені на вивчення літературних творів в ігрових ситуаціях, де в ролі персонажів або авторів цих творів виступають учні;

* імітаційно-соціальні, де учні виконують різні соціальні ролі (політичних лідерів, журналістів, вчителів, ін.).

Спортивні проекти об'єднують хлоп'ят, що захоплюються яким-небудь видом спорту. Часто вони в ході таких проектів обговорюють майбутні змагання улюблених команд (або своїх власних); методики тренувань; діляться враженнями від якихось нових спортивних ігор; обговорюють підсумки крупних міжнародних змагань і ін.

Географічні проекти можуть бути дослідницькими, пригодницькими і ін.

Історичні проекти дозволяють їх учасникам досліджувати найрізноманітніші історичні проблеми; прогнозувати розвиток подій політичних, соціальних, аналізувати історичні події, факти.

Музичні проекти об'єднують партнерів, що цікавляться музикою. Це можуть бути аналітичні проекти, творчі, коли хлоп'ята можуть навіть спільно складати якийсь музичний твір, аранжувати його.

4. По третій ознаці -- характеру координації -- проекти можуть бути:

Ш з відкритою, явною координацією. У таких проектах координатор виступає в проекті у власній своїй функції, ненав'язливо направляючи роботу учасників, організовуючи, у разі потреби, окремі етапи проекту, діяльність окремих його учасників (наприклад, якщо потрібно домовитися про зустріч в якійсь офіційній установі, провести анкетування, інтерв'ю з фахівцями, зібрати репрезентативні дані і ін.);

Ш з прихованою координацією. У таких проектах координатор не знаходить себе в діяльності груп учасників в своїй функції. Він виступає як повноправний учасник проекту (один з...). Прикладом таких проектів можуть служити відомі проекти, організовані і проведені у Великобританії (Кембрідж, Б. Робінсон), в яких в одному випадку професійний дитячий письменник виступав як учасник проекту, прагнучи "навчити" своїх "колег" грамотно і літературно висловлювати свої думки з різних приводів. В кінці цього проекту була видана цікава збірка дитячих розповідей по типу арабських казок. У іншому випадку в якості такого прихованого координатора економічного проекту для учнів старших класів, виступав британський бізнесмен, який також під виглядом одного з ділових партнерів намагався підказати найефективніші рішення конкретних фінансових, торгових, інших операцій, в третьому випадку для дослідження деяких історичних фактів в проект був введений професійний археолог, який, виступаючи в ролі некваліфікованого фахівця, направляв "експедиції".

Що стосується таких ознак, як характер контактів, тривалість проекту і кількість учасників проекту, то вони не мають самостійної цінності і повністю залежать від типів проектів.

У роботі над проектами обов'язковий дослідницький метод, і тому нам представляється важливим стисло зупинитися на його характеристиці.

5. Дослідницький метод, або метод дослідницьких проектів

Заснований на розвитку уміння освоювати навколишній світ на основі наукової методології, що є однією з найважливіших задач загальної освіти.

Учбовий дослідницький проект структурується на основі загальнонаукового методологічного підходу: визначення цілей і формулювання гіпотези про можливі способи рішення поставленої проблеми і результати майбутнього дослідження, уточнення виявлених проблем і визначення процедури збору і обробки необхідних даних, збір інформації, її обробка і аналіз одержаних результатів, підготовка відповідного звіту і обговорення можливого застосування одержаних результатів.

На основі приведеної загальнодидактичної типології телекомунікаційних проектів з'являється можливість розробки проектів по конкретних учбових предметах або, точніше, предметно-орієнтованих проектів, оскільки, як вже мовилося, чисто "математичні" або "біологічні" проекти розробити досить складно, всі вони в тій чи іншій мірі інтегровані, міжпредметні. Тому мова може йти про специфіку типології у зв'язку з цільовою спрямованістю проектів.

Як приклад можна привести типологію, орієнтовану на вивчення іноземних мов, найбільш адекватну цілям навчання, які і явилися типологічними, ознаками: практичне оволодіння мовою; лінгвістичний і філологічний розвиток школярів; ознайомлення з культурологічними, країнознавчими знаннями; ситуативна, комунікативна природа спілкування.

Всі види проектів, якщо це міжнародні проекти, ведуться на іноземній мові і тому представляють, крім можливості реалізації дидактичних або методичних задач, додатковий інтерес, оскільки створюють умови для реального мовного середовища, на базі якого формується потреба спілкування на іноземній мові, потреба у вивченні іноземної мови. В зв'язку з цим особливий інтерес представляють мовні (лінгвістичні), культурологічні (країнознавчі) і ролево-ігрові проекти, типологія яких приведена вище.

Майже всі види проектів передбачають використовування дослідницьких методів для вирішення закладеної в них проблеми. Дослідницький метод заснований на розвитку в учнів уміння освоювати навколишній світ на базі наукової методології, що є однією з найважливіших задач загальної освіти. Учбовий проект (особливо дослідницького типу) структурується на основі загальнонаукового методологічного підходу: виявлення проблеми або ряду проблем, визначення цілей і формулювання гіпотези про можливі способи рішення поставленої проблеми, уточнення виявлених проблем в ході обговорення методів її рішення, визначення процедури збору і обробки необхідних даних, збір інформації, її обробка і аналіз одержаних результатів, підготовка відповідного звіту і обговорення можливого застосування одержаних висновків.

Реалізація методу проектів і дослідницького методу на практиці веде до зміни позиції вчителя. З носія готових знань він перетворюється на організатора пізнавальної діяльності своїх учнів. Змінюється і психологічний клімат в класній кімнаті, оскільки вчителю доводиться переорієнтовувати свою учбово-виховну роботу і роботу учнів на різноманітні види самостійної діяльності учнів, на пріоритет діяльності дослідницького, пошукового, творчого характеру.

6. Телекомунікаційні проекти

Особливе місце в освітній діяльності школи займають телекомунікаційні регіональні і міжнародні проекти.

З'явившись на початку восьмидесятих років, телекомунікаційні мережі спочатку використовувалися у сфері науки і освіти лише як зручний і оперативний вид зв'язку, оскільки вся мережна робота тоді полягала в обміні листами між учнями. Проте, як показала міжнародна практика і численні експерименти, на відміну від простого листування, спеціально організована цілеспрямована спільна робота учнів в мережі може дати вищий педагогічний результат. Найефективнішою виявилася організація сумісних проектів на основі співпраці учнів різних шкіл, міст і країн. Основною формою організації учбової діяльності учнів в мережі став учбовий телекомунікаційний проект.

Під учбовим телекомунікаційним проектом ми розуміємо спільну учбово-пізнавальну, дослідницьку, творчу або ігрову діяльність учнів - партнерів, що організована на основі комп'ютерної телекомунікації, і має загальну проблему, мету, узгоджені методи, способи діяльності, направлену на досягнення сумісного результату діяльності.

Рішення проблеми, закладеної в будь-якому проекті, завжди вимагає залучення інтегрованого знання. Але в телекомунікаційному проекті, особливо міжнародному, потрібна, як правило, глибша інтеграція знань, що припускає не тільки знання власне предмету досліджуваної проблеми, але і знання особливостей національної культури партнера, особливостей його світовідчування. Це завжди діалог культур.

Міжнародні проекти, які проводяться на англійській мові, доцільно включати, якщо дозволяє програма, в структуру змісту навчання для даного класу і співвідносити його з тією або іншою темою усної мови і читання. Таким чином, вибрана тема для телекомунікаційного проекту органічно вписуватиметься в систему навчання, включаючи весь програмний мовний матеріал. Якщо міжнародний проект передбачається по інших предметах шкільної програми, який також повинен виконуватися на англійській мові, але який не відповідає програмному матеріалу по англійській мові, то такий проект виконується під час позакласної роботи, як правило, не всією групою, а окремими учнями.

Проблематика і зміст телекомунікаційних проектів повинні бути такими, щоб їх виконання абсолютно природно вимагало залучення властивостей комп'ютерної телекомунікації. Іншими словами, далеко не будь-які проекти, якими б цікавими і практично значимими вони не здавалися, можуть відповідати характеру телекомунікаційних проектів. Як визначити, які проекти можуть бути найефективніше виконані із залученням телекомунікацій?

Телекомунікаційні проекти виправдані педагогічно в тих випадках, коли в ході їх виконання:

Ш передбачаються множинні, систематичні, разові або тривалі спостереження за тими або іншими природними, фізичними, соціальними, ін. явищами, які потребують збору даних в різних регіонах для вирішення поставленої проблеми;

Ш передбачається порівняльне вивчення, дослідження тих або інших явищ, фактів, подій, що відбулися або відбуваються в різних місцевостях для виявлення певної тенденції або ухвалення рішення, розробки пропозицій, і ін.;

Ш передбачається порівняльне вивчення ефективності використовування одного і того ж або різних (альтернативних) способів рішення однієї проблеми, однієї задачі для виявлення найефективнішого, найприйнятнішого для будь-яких ситуацій рішення, тобто для отримання даних про ефективність пропонованого способу рішення проблеми;

Ш пропонується сумісна творча розробка якоїсь ідеї: чисто практичною (наприклад, виведення нового сорту рослини в різних кліматичних зонах, спостереження за погодними явищами, ін.), або творчою (створення журналу, газети, п'єси, книги, музичного твору, пропозицій по вдосконаленню учбового курсу, спортивних, культурних сумісних заходів, народних свят і т.д. і т.п.);

Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать