Практичні рекомендації з дисципліни "Інженерні вишукування"

Практичні рекомендації з дисципліни "Інженерні вишукування"

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Кафедра проектування доріг

Методичні вказівки

Практичні рекомендації з дисципліни “інженерні вишукування”

Київ НТУ 2009

Інженерні вишукування - комплексна дисципліна, яка вивчає такі види інженерних вишукувань як економічні, екологічні, архітектурно - містобудівні, геодезичні, геологічні, гідрометричні, меліоративні, транспортні, розглядає соціальні, демографічні, історико-архітектурні вишукування тощо. Основною концепцією є визначення вишукувань як збору та систематизації інформації про стан середовища для майбутнього будівництва. Мета вивчення дисципліни полягає в отриманні знань про склад та методи проведення відповідних вишукувань, уміння аналізувати одержані результати, вирішувати практичні задачі.

На практичні заняття по курсу “Інженерні вишукування” виносяться задачі, пов'язані з економічними (тип І), транспортними (тип ІІ) та інженерно-геодезичними (тип ІІІ) вишукуваннями.

I. Тип 1

Задачі типу 1 розв`язуються на основі матеріалів економічних вишукувань. Завдання полягає у тому, щоб побудувати найкоротшу (оптимальну) пов'язуючи мережу, визначити додаткові вузлові точки та додаткові ланки

Вихідні дані :

1) розташування кореспондуючих точок ( рис. 1 )

2) матриця транспортних зв`язків ( табл. 1 )

4 О

О 2

6 О 3 О

5 О О 1

Рис. 1 План розташування кореспондуючих точок

Таблиця 1. Матриця транспортних зв`язків

Кореспондуючі точки

1

2

3

4

5

6

1

Х

19,0

-

17,0

90

32,0

75,2

27,0

18,3

34,2

-

2

Х

18,0

120,1

22,8

19,1

34,8

-

33,2

35,0

3

Х

16,8

79,8

16,6

27,5

18,0

43,9

4

Х

26,4

-

15,6

30,2

5

Х

15,2

37,4

6

Х

В чисельнику приведені відстані між кореспондуючими точками в км, в знаменнику - вантажонапруженість між цими точками , тис.т / рік .

Побудову найкоротшої по в'язучої мережі починають із кореспондуючої точки, яка має найінтенсивніші транспортні зв`язки: Qмах. Для цього визначають сумарний обсяг вантажних перевезень для кожної кореспондуючої точки і визначають ту, для якої він виявляється максимальним. Схема для визначення сумарних вантажних перевезень для кожного з кореспондуючих пунктів приведена в табл. 2.

Скажімо, для точки 3:

Qз = 90 + 120,1 + 79,8 + 27,5 + 43,9 = 361,3 (тис.т)

Для нашого прикладу

Qз = Qмах

В табл. 3 зведені результати попередніх підрахунків.

Таблиця 2. Схема визначення сумарних вантажних перевезень

Кореспондуючі точки

1

2

3

4

5

6

Q

(тис.т)

1

Х

183,5

2

Х

174,2

3

Х

361,3

4

Х

204,3

5

Х

83,2

6

Х

146,5

Таблиця 3. Сумарний обсяг вантажних перевезень

Кореспондуючі точки

1

2

3

4

5

6

Q

(тис.т)

1

Х

183,5

2

Х

174,2

3

Х

361,3

4

Х

204,3

5

Х

83,2

6

Х

146,5

Qмах. = Q 3 = 361,3 тис.т.

До найкоротшої (оптимальної) пов'язуючої мережі відбирають ланки згідно із алгоритмом, де критерієм є мінімум питомих дорожньо-транспортних витрат, грн/т:

L = l [(aД / Q ) + bT], (1)

де l - довжина ланки, км;

а, b - коефіцієнти, які залежать від щорічного приросту вантажонапруженості та терміну перспективного проектування;

Д - дорожні витрати, пов`язані з будівництвом чи реконструкцією дороги, тис. грн / км;

Q - перспективна вантажонапруженість на ланці, тис. т.

Т - транспортна складова собівартості перевезень, грн / т.км.

Для спрощення розрахунків при відборі ланок до найкоротшої пов'язуючої мережі користуються показником мінімальної приведеної довжини. км / тис. т:

L = l / Q або L = l min / Q, (2)

де l min - мінімальна довжина ланки, км;

Q - сумарна вантажонапруженість на ланці, тис.т/ рік.

Відбір ланок до найкоротшої пов'язуючої мережі складаєтся з (n-1) циклів, кожен з яких полягає у визначенні приведених довжин, їх порівнянні та виборі найкоротшої ланки. Кожному циклу розрахунків надається шифр відповідно до номеру початкової кореспондуючої точки.

Якщо у вихідній мережі є дороги з твердим покриттям, їх автоматично включають до найкоротшої пов'язуючої мережі.

Перший цикл розрахунків починають з кореспондуючої точки, яка має найінтенсивніші транспортні зв`язки, тобто, з точки 3 ( табл.3 ). В таблиці 4 приведені обчислення для 3-ї точки - цикл 3 ( Ц-3 ). Значення відстаней між точкою 3 та іншими точками записані в рядку l, кількість вантажів, які перевозять - в рядку Q. За даними рядків l і Q визначають приведені довжини відстаней між точкою 3 та іншими кореспондуючими точками, які записують в рядок L. Аналіз рядка L показує, що мінімальна приведена довжина дорівнює 0,150 і відноситься до точки 2. Вона і приєднується, як найближча, до точки 3, утворюючи фрагмент найкоротшої пов`язуючої мережі (3-2). В наступних обчисленнях точки 3 і 2 вже не розглядаються.

Таблиця 4. Цикл обчислень Ц-3

Ц-3

1

2

3

4

5

6

l

17,0

18,0

X

16,8

16,6

18,0

Q

90

120,1

X

79,8

27,5

43,9

lmin

17,0

18,0

X

16,8

16,6

18,0

Q

90

120,1

X

79,8

27,5

43,9

L

0,189

0,150

X

0,210

0,603

0,410

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

В наступному циклі (табл. 5) визначається точка, яка є найближчою до визначеного фрагменту (3-2). Для цього необхідно визначити приведені довжини від інших кореспондуючих точок для фрагменту (3-2) - цикл 2 (Ц-2).

Рядки l та Q циклу Ц-2 заповнюються аналогічно табл.4. Рядок l min заповнюють, порівнюючи довжини від усіх кореспондуючих точок, ще не включених до мережі, до точок 3 і 2, які вже складають фрагмент мережі: записується менше значення. Наприклад: відстань від точки 2 до точки 1 складає 19,0 м , а від точки 3 до точки 1 - 17,0 м ( табл. 3). Тож в рядок l min циклу Ц-2 записуємо менше значення 17,0 м, яке відповідає відстані до точки 3, що фіксуємо в нижньому рядку - ставимо індекс (3). Індекс (3) вказує на те, що найкоротша відстань від точки 1 до фрагменту 3-2 визначається ланкою 3-1. Аналіз вантажних перевезень показує, що між точками 1 і 3 потрібно перемістити 90 тис. т, а між точками 1 і 2 вантажі не переміщуються (табл. 3). Отже, сума вантажів, які треба перемістити між точкою 1 і ланкою 3-2, складає 90 тис. т. Між точками 4 і 3 переміщується 79,8 тис. т.,між точками 4 і 2 - 19,1тис.т. Отже, сума вантажів, які підлягають переміщенню між ланкою 3-2 і точкою 4, складає 98,9 тис. т. Визначені значення записуються в рядок Q.

На основі визначених найкоротших відстаней та сумарних обсягів перевезень визначаються приведені довжини, які записуються в рядок L.

Таблиця 5. Цикл обчислень Ц - 2.

Ц - 2

1

2

3

4

5

6

l

19,0

X

X

22,8

34,8

33,2

Q

-

X

X

19,1

-

35,0

l min

17,0

X

X

16,8

16,6

18,0

Q

90

X

X

98,8

27,5

78,9

L

0,189

X

X

0,170

0,603

0,228

(3)

X

X

(3)

(3)

(3)

В такій же послідовності розглядаються інші кореспондуючі точки

Обчислення, наведені в табл. 5, показують, що найменшою приведеною довжиною є L = 0,170, яка відноситься до точки 4. Отже, точка 4 приєднується до найкоротшої по в'язучої мережі, поєднуючись з точкою 3 (що зафіксовано в останньому рядку табл. 5) і в подальших обчисленнях не розглядається. Утворився наступний фрагмент мережі (2-3-4).

В таблицях 6, 7 та 8 наведені розрахунки для наступних циклів обчислень, які виконуються аналогічно до попередніх .

Таблиця 6. Цикл обчислень Ц - 4.

Ц - 4

1

2

3

4

5

6

l

32,0

X

X

X

26,4

15,6

Q

75,2

X

X

X

-

30,2

l min

17,0

X

X

X

16,6

15,6

Q

165,2

X

X

X

27,5

109,1

L

0,103

X

X

X

0,603

0,143

(3)

X

X

X

(3)

(4)

Таблиця 7. Цикл обчилень Ц -1

Ц - 1

1

2

3

4

5

6

l

X

X

X

X

27,0

34,2

Q

X

X

X

X

18,3

-

l min

X

X

X

X

16,6

15,6

Q

X

X

X

X

45,8

109,1

L

X

X

X

X

0,363

0,143

(3)

(4)

Таблиця 8. Цикл обчислень Ц - 6.

Ц - 6

1

2

3

4

5

6

l

X

X

X

X

15,2

X

Q

X

X

X

X

37,4

X

l min

X

X

X

X

15,2

X

Q

X

X

X

X

83,2

X

L

X

X

X

X

0,182

X

(6)

Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать