Аналіз банківської діяльност
p align="left">Головною метою аналізу активних операцій банку є виявлення напрямів розміщення ресурсів банку, які дають найбільшим дохід.Аналіз активів банку здійснюється в такій послідовності:

вивчається динаміка зміни загальних активів, у тому числі окремих його статей (горизонтальний аналіз);

аналізується структура активів банку за різними класифіка-ційними ознаками (вертикальний аналіз):

-- з'ясовується структура активів за дохідністю, що характе-ризує ділову активність банку;

-- аналізується структура активів банку за ліквідністю та за ризикованістю.

21. Аналіз тенденцій складу, структури і динаміки капіталу за ряд років за даними балансу

Власні кошти банку складаються з основного, додаткового капіталу та відрахувань. При цьому сума додаткового капіталу не повинна перевищувати суму основного капіталу.

В склад основних власних коштів входять: - статутний капітал, - резервний фонд, - нерозподілений прибуток. Пр. мін років та поточному року, - кредити від НБУ, - субординований борг і інше. Спочатку перед аналізом окремо власні і залучені кошти аналізом встановлюють загальний їх рівень, динаміку і співвідношення. На наступному етапі аналізу окремо розглядається склад, структура і тенденція змін окремо власних і залучених коштів. Головним є показники питомої ваги окремих видів власних коштів, бо вони свідчать про роль кожного виду власних коштів, темп зміни може бути >100% і <100% і свідчить, в якому напрямку розвивається формування кожного окремого джерела.

Власні кошти мають кількісну і якісну характеристику. Кількісно власні кошти характеризуються 2 показниками:

питомою вагою від валюти балансу = Власні кошти / Валюта балансу, нормальне значення не нижче 8%. Як правило в новостворених банках, які не мають іміджу обсяг власних коштів може сягати і 30%, їм на початку діяльності необхідно розвивати технічну базу, формувати склад спеціалістів, організовувати рекламу, тобто для залучення коштів зі сторони необхідні значні власні кошти.

Бувають випадки, що розмір власних коштів опускається до 2-3% у банках на межі банкрутства. Рівень цього показника в питомій вазі вже характеризує місце і долю банків.

величиною власних коштів нетто = Власні кошти - Відвернені або Вилучені кошти, вилученими з обороту є кошти вкладені в основні засоби, незавершене капітальне будівництво, нематеріальні активи, вкладання в придбання малоцінних предметів на складі, господарчі матеріали, перерахування авансів дебіторам для одержання від обладнання та інше.

Формула свідчить, що банк не повинен негативного значення власних коштів нетто, інакше він не зможе нормально функціонувати і повинен залучати або позичати кошти на стороні. В таких випадках банку нічим не тільки утримувати апарат, але майже неможливо здійснювати кредитні та інвестиційні операції.

На предмет якості власних коштів їх характеризують показником коефіцієнтів імовірності. Іммобілізація означає відвернення, вилучення власних = Іммобілізовані кошти / Власні кошти брутто.

22. Аналіз тенденцій складу, структури і динаміки залучених і запозичених коштів

Якщо звернути увагу на групу зобов'язань, в склад яких входять залучені і запозичені кошти, то їх можна поділити на три групи:

депозити до вимоги,

стокові депозити,

інші зобов'язання або кредити.

Порівняльний якісний аналіз структури залучених і запозичених коштів за певний період дає змогу оцінити роботу банку із залучення нових джерел коштів. При формуванні залучених коштів банк має дуже обережно підходити до різноманітних джерел, оскільки майже всі залучені кошти є платними для банку. Залучені кошти банку є одночасно його кредитними ресурсами, тому доцільно залучати таку суму коштів, яку в подальшому можна розмістити в активах як кредити. Значне перевищення залучених коштів над кредитами може призвести до збитковості кредитних операцій КБ.

Залучені кошти, з точки зору платності, можна поділити на “дешеві” і “дорогі”. Найбільш дешевими є депозити до вимоги (клієнтські рахунки), але передбачити використання клієнтами грошей з цих рахунків неможливо, тому більш надійними є строкові депозити, а особливо юридичних і фізичних осіб. Вони дають можливість банкам виходячи із строків вкладів, видавати кредити.

Проте обсяг строкових депозитів не може бути безкінечним, оптимальним вважається 65% структури залучених коштів, а 80% - це вже банкрутство, в таких випадках % сплачені по них не покривають % одержані по кредитам. Оскільки на сьогоднішній день банки мають кредитні ресурси, але не можуть їх розмістити, бо відсутня реальна ліквідна застава.

До “дорогих” відносяться МБК. Якщо в структурі залучених коштів на частину МБК припадає 50%, така структура є неефективною і ризикованою. Склад і структура залучених і запозичених коштів аналізується в таблиці: види залучених коштів, минулий рік (грн. %), звітний рік (грн.%), темп зміни в %.

23. Оцінка добавленої вартості і мультиплікатора капіталу

Фактори під впливом яких формується прибуток, не обмежуються доходами і витратами. Дуже важливими факторами, що обумовлюють суму прибутку до оподаткування є:

обсяг капіталу банку,

рівень ефективності використання активів банку,

мультиплікаторний ефект капіталу,

рентабельність доходу.

Мультиплікаторний ефект капіталу полягає у здатності капіталу створювати активи банку шляхом залучення якомога більшого обсягу коштів нв кожну гривню капіталу. Оцінка мультиплікаційного ефекту капіталу, здійснюється за допомогою мультиплікатора капіталу = Залишки активів / Залишки капіталу, у визначений момент часу.

24. Оцінка обґрунтованості залучення МБК на основі розрахунку платіжного балансу та коефіцієнтів дохідності

Якщо банки не мають можливості залучати депозити для того, щоб виконати нормативи НБУ, вони використовують МБК. Чи вигідно працювати з МБК дає відповідь аналіз вартості їх придбання. Вартість придбання ресурсів, і в тому числі МБК визначають за формулою:

Вартість рес-в = Вартість придбання / Сер-річ залишки залучених коштів

Аналіз показує, що найдорожчими є МБК, але це не означає, що їх не має необхідності залучати. Вирішити остаточно можна співставивши коефіцієнти ефективності використання окремо МБК по доходах і окремо коефіцієнтах ефективності використання всіх активів.

Коефіцієнт ефективності використання активів визначається = Доходи від усіх акт операцій за рік / Середньо річні залишки доходних активів.

Якщо К мбк > А ефект, о є рація користуватися такими кредитами.

Необхідність залучати МБК або видавати їх встановлюється щоденно на основі розрахункового платіжного балансу, який складається з двох частин: надходження коштів і платіжні зобов'язання банків. І якщо платіжні зобов'язання > надходжень коштів, то банк вимушений, щоб виконати свої зобов'язання залучати МБК в розмірі суми (платіж. зобов'язань - надходження коштів).

25. Оцінка депозитної політики банку

Депозитна політика банку характеризується 3 показниками:

рівень осідання коштів, що надійшли на вклади = .(Ок - Оn) / H

де Ок - остача коштів на вкладах на кінець періоду

Оn - остача коштів на вкладах на початок періоду

Н - надходження вкладів.

2) середній строк зберігання вкладної гривні = (Осер * Д) / В

де Осер - середня остача коштів на вкладах

Д - видані повернені вклади

В - кількість днів у періоді.

3) коефіцієнт використання депозитів = Середня заборгованість по кредитах / Середні залишки по всіх залучених і позичених коштах

Депозитна політика - це рівень виконя найбільш надійних строкових депозитів і вкладень населення.

26. Значення, завдання і інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку

Аналіз фінансових результатів діяльності КБ полягає в проведені аналізу доходів, витрат банку, розрахунку Пр та рентабельності. Основним джерелом для проведення аналізу фін. Стану банку є форма 2 “Звіт про прибутки та збитки”, який побудований за 3 напрямами:

операційні доходи, в т.ч. %, комісійні, з ЦП та інші,

операційні витрати,

витрати на утримання банку - зарплата з відрахуваннями, орендна плата, витрати на охорону, канцелярські і т. д.

В завершенні 4 розділу узагальнюються доходи і витрати і визначається спочатку бал, і потім чистий Пр за мінусом сплати податку в бюджет.

Завдання аналізу заклечається в:

співставлення доходів і витрат системно співставити з Пр чи збутом працює банк,

виявляти тенденцію і доходи по доходах і витратах, які визначають кінцевий фінансовий результат.,

виявляти резерви

на основі зробленого аналізу коригувати депозитну, кредитну, інвестиційну політику банку з метою підвищення ефективності.

27. Аналіз виконання плану доходів

Доходи КБ складають сукупний доход, який залежить від обсягів та вартості наданих банком послуг.

У загальному визначенні доход - це збільшення економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників). Доход банку є необхідною умовою отримання Пр, і забезпечення рентабельної діяльності банку. Як фактор утворення Пр, доход у свою чергу, також перебуває під впливом різноманітних факторів. Аналіз доходу як окремого виду фінансових результатів є необхідною умовою забезпечення ефективного управління доходом з метою збільшення його обсягу та підвищення рівня дохідності банківських операцій.

Так до аналізу доходів відноситься оцінка виконання плану доходів. Оцінити перспективу діяльності банку можна тільки співвідношенням даних бізнес-плану і фактично досягнутих показників по доходах. При загальній оцінці виконання плану доходів порівнюються такі показники: % доходів в т. ч. по короткостроковим і довгостроковим кредитах, та непроцентні доходи всього, в т.ч. від наданих послуг та від позареалізаційним операціям. Розраховується відхилення як в абсолютному виразі так і в %. Робиться висновок щодо виконання плану доходів всього, так і окремо по показниками.

28. Аналіз структури доходів

Аналіз доходів здійснюється у такій послідовності:

загальна оцінка рівня доходів,

на основі структури доходів виявляють фактори, які формують;

по гол. виду доходів аналізують фактори, які їх формують;

аналізують рівень виконання плану по доходах в цілому і по його основних видах;

аналізують найважливіші фактори, які впливають на рівень виконання плану доходів.

Здійснити висновок про ефективність управління банком за допомогою оцінки рівня доходів (загальна сума доходів, загальна сума активів, які створюють ці доходи, загальний обсяг одержаного прибутку, рівень дохідності на 1 грн активів) не можливо. Для цього необхідно розглянути структуру доходів. Аналіз структури доходів здійснюють за таблицею, в якій перераховані основні % доходи і не% доходи.

До % доходів відносяться:

доходи по короткострокових кредитах в національній валюті,

доходи по короткострокових кредитах в інвалюті,

доходи по довгострокових кредитах;

доходи по МБК;

доходи по дисконтних операціях з векселями.

До не % доходів відносять:

доходи та комісія по наданих послугах;

доходи від операцій з цінними паперами;

доходи від позареалізаційних операцій.

Аналіз здійснюється за 2 роками: базовий та звітний. Кількісний аналіз структури доходів банку полягає у визначенні питомої ваги окремих статей доходів в їх загальній сумі. Це дає змогу побачити, які доходи мають найбільшу питому вагу, як показує досвід, що найбільшу питому вагу мають % операції, а не% операції відіграють невелику роль у формуванні доходів. Також розраховується відхилення абсолютне та у % до базового року. Збільшення % доходів явище позитивне, оскільки свідчить про ефективну кредитну політику банку.

29. Аналіз динаміки доходів в цілому та за складом і структурою

Доход - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників). Доход банку є необхідною умовою отримання Пр, і забезпечення рентабельної діяльності банку. Як фактор утворення Пр, доход у свою чергу, також перебуває під впливом різноманітних факторів. Аналіз доходу як окремого виду фінансових результатів є необхідною умовою забезпечення ефективного управління доходом з метою збільшення його обсягу та підвищення рівня дохідності банківських операцій.

Загальний аналіз доходів банку ґрунтується на використанні методик вертикального та горизонтального економічного аналізу, які дозволяють оцінити структуру доходу банку та визначити динаміку доходу в цілому і за кожною його складовою.

Система показників, які використовуються в загальному аналізі доходу, включає абсолютні вартісні показники, що характеризують обсяг доходу в цілому та за його складовими і відносні показники структури, якими визначається питома вага кожної складової доходу; абсолютні та відносні показники динаміки, які дозволяють оцінити зміну доходу банку: його загального обсягу, за складом і структурою.

Загальна оцінка перебуває уточнення, яке має ґрунтуватися на аналізі окремих складових доходу, дослідження доходу від окремих операцій, вивчення причин, що обумовили зміну доходу за обсягом, складом і структурою.

Дослідження окремих складових доходу здійснюють, починаючи з тих його видів, питома вага яких переважає у загальному обсязі доходу звітного року. Обов'язково досліджують склад і структуру процентного доходу банку, навіть якщо за питомою вагою він поступається іншим видам доходу.

30. Оцінка впливу основних факторів на рівень формування доходів у цілому та за їх видами

Аналіз доходів здійснюється в такій послідовності:

загальна оцінка рівня доходів;

на основі структури доходів виявляються найголовніші;

по гол. виду доходів аналізуються фактори, які їх формують;

аналізується рівень виконання плану по доходу в цілому і по його основних видах;

аналізуються найважливіші фактори, які впливають на рівень виконання плану доходів.

Оскільки в структурі доходів банку найбільшу питому вагу мають отримані відсотки, слід відмітити, що на величину цих доходів впливають 2 фактори - сума наданих кредитів та відсоткова ставка за наданий кредит. Отже, аналіз впливу цих факторів на загальну суму %, отриманих банком від кредитних операцій здійснюється в таблиці, де співставляються суми виданих кредитів, суми отриманого % доходу від них, середня %ставка за минулий і звітний роки.

Послідовність розрахунку:

спочатку вираховують відхилення показників звітного року від показників минулого;

визначають, який розмір % доходів може бути отриманий у звітному році по ставках минулого року,

щоб визначити, яка сума доходу буде отримана у звітному році за рахунок збільшення обсягу виданого кредиту від розрахов. умовної суми віднімають суму % доходу минулого року;

визначимо розмір доходу, який отримано за рахунок зміни % ставки.

Для цього від загальної суми % доходів (тобто отримані % звітного року - отримані % базового року) віднімають дохід отриманий від збільшення обсягу виданих кредитів.

31. Аналіз рівня доходності активів банку

Аналіз доходів і витрат має дуже велике значення.

Так завданнями аналізу є:

співставлення дох. і витрат, виявлення - зПР чи збитком працює КБ

виявлення тенденції і факторів по доходах і витратах, які визначають кінцевий фін результат

виявлення резервів

на основі здійсненого аналізу коригування депоз, кред, інв політики КБ з метою підвищення ефективності.

При здійсненні заг оцінки рівня доходів визначають рівень доходності КБ, виходячи з 4 показників: 1)заг ? доходів, 2)заг ? активів, які створюють ці доходи, 3)заг обсяг одержаного ПР, 4)рівень доходності 1 грн. активів.

Активи банку - це ресурси, які виступають у вигляді грош коштів, кред портфеля, портфеля ЦП або інвестицій і вкладень в ОЗ, немат активи, дебіт заборгованістьть, витрати майб періодів, господ та малоцінні матеріали. При здійсненні заг оцінки рівня доходів можна визначити на скільки в абсолютному вираженні або активи в сукупності та окремо кожна з екон груп активів (доходні та недоходні), визначити їх відхилення щодо базисного року, визначити питому вагу доходних активів (в %). Важливим показником при здійсненні аналізу є визначення доходності 1 грн. активів в цілому. Для цього всі доходи ділять на всі активи. В т.ч. доходні активи = (доходи процентні і з ЦП) ділять на (середній залишок по доходних активах).

32. Оцінка виконання кошторису витрат

Аналіз доходів і витрат має велике значення в загальному аналізі банківської діяльності, оскільки доходи і витрати - це базові показники діял-ті банку.

Так до аналізу доходів і витрат відноситься заг оцінка виконання плану по витратах та постатейний аналіз виконання плану витрат.

Оцінити перспективну діял-ть банку можна тільки співвідношенням даних бізнес-плану і фактично досягнутих показників по витратах. При заг оцінці виконання плану по витратах порівнюються такі показники як витрати, вал дохід та витрати на 1 грн. доходів. Розраховується відхилення від плану як в абсолютному виразі, так і в %.

Так, н-д, якщо в порівнянні з планом, який не виконано, рівень витрат на 1 грн. доходів , то це не вказує на підвищення ефек-ті управління витрат, оскільки і доход. Витрати на 1 грн доходів за рахунок витрат, але це не економія, бо вал дохід.

Роль окремих видів витрат виконані планом розкриває структура статей витрат. При цьому аналізі розглядаються такі статті як %-ні витрати (по поточних рахунках, по депозитах і вкладах населення, плата за кред ресурси) та не%-ні витрати на утримання апарату упр-ня, амортизаційні відрахування та ін витрати. Розраховується питома вага кожного з показників, обов'язково визначається економія () або перевитрати (+) та резерви (що з +). Визначається, де досягнута найбільша економія.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать