Аналіз банківської діяльност
p align="left">Rк = (ЧП / К) *100%

Рент кап є одним з головних показників прибутковості банку. Тому, здійснюючи аналіз, дуже важливо піддати кількісній оцінці вплив факторів, що обумовлюють зміну цього показника.

Рентабельність стат фонду визначає рівень чистого прибутку по відношенню до статутного фонду: Rсф = (ЧП / СФ)*100%

Рентабельність активів (RА) застосовується для загальної оцінки ефективності використання активів (майна) комерц банку. Цей показник визначає рівень чистого прибутку (ЧП) по відношенню до загальних активів (А), які сприяли отриманню прибутку:

RА = (ЧП / А)*100%

Рентабельність витрат (Rв) визначає рівень ЧП по відношенню до затрат банку (З):

Rв = (ЧП / З)*100% .

Рентабельність по витратах є найбільш характ-им показником окупності, тому що прибуток може бути отриманий тільки тоді, коли доходи ватрат. У зв'язку з цим показники рентабельності капіт.

43. Аналіз впливу основних факторів, що формують рівень рентабельності окремих видів діяльності

Основними факторами, які формують рівень рентабельності окремих видів діяльності є обсяг чистого прибутку, залишки капіталу, активи, затрати банку та статутний фонд.

Для аналізу впливу цих показників будується таблиця, яка включає всі ці показники, а також їх рентабельність (Rк, RА, Rсф, Rв). Аналізуються дані за звітний та пазовий період, по кожному рядку розраховується абсолютне відхилення та темп рост в %-ах.

Далі, щоб оцінити рівень рентабельності визначають окупність кожної вкладеної гривні в актив банку, у витрати, у власн кап, у СФ. Рівень цієї окупності будуть характеризувати дані нашої таблиці, яка свідчитиме про збільшеннь або зменшення окупності всих видів вкладів і найбільше у витрати банку.

Рентаб по витратах є найбільш хар-им показником окупності, тому що прибуток може бути отриманий тільки тоді, коли доходи > ватрат. У зв”язку з цим показники рентабельності капіт, СФ, активів банку є залежними по відношенню до рентабельності витрат.

У випадках низької рентабельності або збитковості банку необхідно рентабельність (окупність) визначати і по рівню одержаного доходу. Відповідно на 1 гривню витрат, кап вцілому, СФ, середньорічн активів.

44. Методика узагальнення резервів збільшення прибутку і підвищення рентабельності

В умовах ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення рентабельності діяльності є необхідним чинником існування будь-якого суб`єкту підприємництва. Як основний узагальнюючий показник фінансових результатів діяльності к/б прибуток, у той же час є найважливішим джерелом формування його капіталу, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності. Кінцевим фін. результатом діяльності к/б є прибуток до оподаткування(балансовий прибуток), який утворюється внаслідок руху грошових потоків, що характеризують доходи і витрати банку. Отже, аналіз прибутку і рентабельності ґрунтується на аналізі доходів і витрат. В узагальненому вигляді прибуток є різницею між доходами, отриманими банком за відповідний період, та витратами, здійсненими за той же період для забезпечення цієї діяльності. Таким чином, маємо прямий вплив на прибуток доходів банку(тобто: збільшення доходів на відповідну суму призводить до збільшення прибутку на ту ж суму; зменшення доходів супроводжується зменшенням прибутку) та зворотній вплив витрат (тобто: збільшення витрат на відповідну суму призводить до зменшення прибутку і, навпаки, зменшення витрат збільшує прибуток банку).

45. Методи визн-ня і принципи АН-зу ін пок-ків, що вимірюють еф-ть д-ті б-ку по доходу і прибутку (чистий SPREAD, чиста процентна маржа, інший операційний доход, продуктивність праці)

Крім показників рентабельності по прибутку, який характеризує рівень ефективності управління банком, використовують систему показників, які характеризують її за рівнем одержаного доходу, а також за рівнем продуктивності праці. До цих показників належать:Загальний рівень рентабельності

Формула:

,

де Пб - балансовий прибуток Дз - доходи загальні

Економ зміст: розмір балансового прибутку на 1грн заг. доходів

Окупність витрат доходами

Формула:

,

де Вз - витрати загальні

Економ зміст: розмір заг. Доходів на 1грн заг. витрат

Чиста процентна маржа

Формула:

,

де Дп - процентні дох. Вп - процентні витрати, Аз - середньорічні заг. активи

Економ зміст: розкриває рівень доходності активів від %-ї різниці

Чистий SPREAD

Формула:

,

де Кс - надані кредити середньорічні

Зпп - підпроцентні зобов'язання (депозити + МБК)

Економ зміст: розкриває рівень доходності активів від %-х операцій

Інший операційний доход

Формула:

,

де Ді - інші операційні доходи Аз - Сер. річні активи загальні

Економ зміст: свідчить про рівень доходності заг. активів від інших нетрадиційних послуг

Мертва точка прибутковості

Формула:

,

де Вн - витрати непроцентні Дн - дох непроцентні АН - Сер. річні активи недоходні

Економ зміст: показує мінімальну доходну маржу для покриття всіх витрат

Продуктивність праці Формула:

,

де Дз - доходи загальні Сп - середньорічна кількість працівників

Економ зміст: характеризує рівень продуктивності праці; розмір одержаного доходу на 1 середньорічного працівника

46. Значення, завдання і інформаційне забезпечення аналізу ліквідності прибутку

Банківська ліквідність відіграє життєво важливу роль як у діяльності самих банків, так і у фінансовій системі країни. Дефіцит ліквідних засобів призводить до порушення нормативних вимог центральних банків, штрафних санкцій і що найнебезпечніше для банків-до втрати депозитів. Надмірна ліквідність породжує дилему “ліквідність-прибутковість”, адже найбільш ліквідні активи не генерують доходів. Щоденна робота з підтримки достатнього рівня ліквідності є необхідною умовою самозбереження та виживання банку. Метою аналізу ліквідності банку є оцінка та прогнозування можливостей банку щодо своєчасного виконання своїх зобов`язань за умови збереження достатнього рівня прибутковості. Перед банком постає завдання як з погляду забезпечення потреб ліквідності, так і щодо їх доходності та вартості. Основним джерелом аналізу ліквідності є щоденний та місячний баланс банку. За даними балансу НБУ щодня контролює виконання обов`язкових нормативів ліквідності. В цілому інформаційна база складається з: 1)внутрішньобанківської інформації (звітність про депозитну діяльність, звітність про стан кредитного портфелю, дані про рух коштів на рахунках, тощо);2)інформації, одержаної безпосередньо від клієнтів та контрагентів банку (фінансові звіти позичальників та емітентів цінних паперів, кредитні заявки, тощо);3)зовнішніх джерел(рейтингів, статистичних збірників, тощо).

47. Система та методика визначення показників ліквідності: поточної, загальної, миттєвої

Коефіцієнти, які характеризують ліквідність, аналізуються в динаміці, що дозволяє виявити загальні тенденції в зміні ліквідності банківської системи та окремого банку. З метою здійснення контролю за ліквідністю банку коефіцієнти співставляють з нормативними значеннями. В процесі аналізу коефіцієнти ліквідності можуть порівнюватися з аналогічними показниками інших банків, середньогалузевими показниками або з рівнем, який визначений банками на базі практичного досвіду. Результати порівняльного аналізу коефіцієнтів ліквідності дають змогу виявити загальні тенденції зміни ліквідності банку й імовірність виникнення проблемних ситуацій, дозволяючи вчасно вжити відповідних заходів щодо поповнення ліквідних активів чи реструктуризації балансу.

Коефіцієнт поточної ліквідності розраховується як співвідношення грошових коштів, а також дебіторськ заборгов до короткострокових зобовязань.

Коефіцієнт загальної ліквідності зобовязань банку

(Кзл) = Азаг / Ззаг.

Хар-є максимальну можливість банку в погашенні зобов”язань (Ззаг) всіма аткивами (Азаг). Нормативне значення показника Н6 має бути не менше 100%.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

(Кмл) = (Ккр+Ка)/Д

показує можливість банку погашати живими грошима з коррахунків і каси зобов”язання по всіх депозитах (Д). Нормативне значення Н5 має бути не меншим за 20%.

51. Аналіз пасивів з позиції ліквідності балансу і співвідношення залишків на грошових і депоз рах

Пасиви банку - це джерела формування фін. ресурсів. За своїм походженням пасиви не однорідні, і складаються з кап-у та зобов'язань банку перед вкладниками та кредиторами. Капітал являє собою власні кошти банку, що належать заснов-м або акціо-м. Зобов'язання - це теперішнє зобов-я банку, що виникає з його минулої діяль-і, розра-к з якими повинен закінчитись відпливом з банку ресурсів.

Фінансовий стан банку проявляється у рівні ліквідності, платоспро-і і фін стійкості та визнач діяль банку у короткострок та довгострок перспективі.

Мета ана-у пасивів банку групується у такі завдання:

дослідження та оцінка дина-и, складу та струк-и кап-у і зобов-ь;

дослідж та оцінка платоспро-і та достатності кап.;

дослідження та оцінка креди-в та депоз.;

дослі-я та оці-а обгрунтованості розподілу прибутку;

узагаль-а оцінка розміру та струк-и капіталу та зобов'-ь та ефективності вкладення фін ресур-в в активи банку;

розробка прогнозу конкурентоспро-і і розвідка фін потенціалу банку.

52. Аналіз рівня ліквідності високоліквідних активів

Поняття лікві-і пов'язується з активами банку.Під ліквідністю (А)розуміють їх здатність швидко і без зниження вартості перетвор.. в гроші.

Високоліквідні активи - це такі активи,які знаходяться в готівковій формі або можуть бути швидко реалізовані на ринку.До їх складу входять готівкові кошти та ба-і метали, кошти на корр-х в НБУ, термінові депоз-и в НБУ, вкладення у казначей.. ц.п., реформовані НБУ, кошти на коррах.. та депо-х рах., відкриті в інш.. ба-ах, а також А., які можуть бути терміново проконвертовані у готівкові або безго-і кошти.

Високоліквід.. А.. поділ.. за рядом класифік-х ознак:

За напрямками розміщення:грош.. кошти у касі; кошти на рах.. інш.. ба-х; термінові фін.. вклад-я; ба-і метали; інші;

За доходністю:прибуткові та неприбуткові;

За видами валюти:високоліквідні А.. в нац.. вал.. та іно-й.

Загальний аналіз високолі-х А..проводиться на основі розрах..показників їх структури та динаміки у досліджуваному періоді.

До прибуткових, крім короткострокових фінансових вкладень, належать і операції купівлі-продпжу закордонної валюти за рахунок коштів у касі та на кореспондентських рахунках і деякі інші. Ці тенденції позитивно характеризують фін. діяльність банку, адже банк не повинен безконтрольно збільшувати беприбуткову частку високоліквідних активів у загальних активах.

53. Аналіз кредитного портфеля з точки зору ліквідності кредитів (надійності їх повернення і диверсифікації кредитних вкладень)

Основні напрямки аналізу кредитної діяльності:

Загальний аналіз кредитів;

Ана-з руху кредитів;

Аналіз забезпеченості кре-в;

Аналіз погашення кр.;

Оцінка кр-о ризику КБ та формування резерву на його покриття.

До основних етапів загального аналізу кредитів належать:

Оцінка кр-в та позик,наданих баком за відповідний період;

Аналіз стру-и кре-в за галузями національної економіки, видами кредитних угод, термінами надання кредиту, позиковими ставками тощо;

Аналіз динаміки обсягу та структ-и наданих кре-в у звіт-у періоді;

Оцінка зміни у обсязі і структурі кредитів і позик за відповідний період та визначення напрямків подальшого розвитку кредитної діяль-і банку.

Загальний аналіз кредитного порт-я базується на загальноприйнятій класифікації вкладень та використанні вертикального і горизонтального типів аналізу.

54. Аналіз співвідношення ліквідних активів і їх загальної величини

Ліквідні активи - це такі, які можуть бути перетворені в грош..форму протягом певного періоду.До цієї групи відносять платежі на користь банку з термінами виконання в зазначений період, такі як креди-и, в тому числі і міжбанківські, Дб.. заборгованість, інші ЦП, які обертаються на ринку.

До ліквідних (А)відносяться:

Грошові кошти банку;

Коррахунок в НБУ;

Рахунки в банках нерезидентах у неконвертованій валюті; Аналіз активності здійснюється по співвідношенню ліквідних активів і їх загальних величини, що показує їх частку в загальній величині по базисному і звітному періодах. Розраховується відхілення від (звітного -базисного) і це показує, що відбувається чи.

В банках достатній рівень ліквідності забезпечується не тільки накопиченнями ліквідних активів, скільки доступністю та стабільністю джерел їх поповнення. Можливості залучення ліквідних засобів в будь-який час в необхідній кількості дозволяє банкам підтримувати запас ліквідних активів на min рівні.

Джерелами покриття потреби в ліквідних коштах є такі:

Настання строку погашення наданих банком кредитів;

Продаж (А);

Доходи від надання недепозитних банківських послуг;

Залучення депоз-х вкладів від фізичних та юридичних осіб;

Запозичення коштів на грошовому ринку.

55. Аналіз ліквідності високоризикових вкладів

Ліквідні активи - це такі, які можуть бути перетворені в грош..форму протягом певного періоду.

База кредитних установ за своїм складом неоднорідна, тому здійс.. аналіз її структури з погляду співвідношення мінливих та стабільних зобов'язань. З метою аналізу стабільності клієнтської бази визначається питома вага основних вкладів у зігальній зобов'язань.

До високоризикових вкладів можна віднести фінансові та реальні інв-ї. До фін..інвест-й належать вкладення банку в різноманітні фін.. інструменти ринку капіталів - ЦП на інвестиції, вкладення в паї та статутний капітал інших підп-в. До реальних інвестицій належать вкладення банку в різноманітні матеріальні та нематеріальні(А).Інвестиції та нематеріальні(А) включають вкладення в патенти, ліцензії, “ноу-хау”, технічну, науковопрактичну, майнові права, інші майнові права. Іноді виділяють інновації - вкладення у нововедення та інтелектуальну форму. Звичайно ці всі вкладення коштів, розраховано більше ніж на 1рік.

Вкладення банку в ЦП на інве-ії - ДЦП,облігації під-в,акції - це фін..інструменти ринку капіталів.

Ліквідні ЦП - це фін.. інструменти, які можуть бути продані в будь-який час без суттєвого зниження ціни.

56. Система показників ділової активності банку та їх інформ-е забезпечення

Ділову активність банку аналізуютьчерез взаємозв'язок оцінки ресурсного потенціалу банку пасивів та його використання як в цілому в активах,так і його окремих вкладеннях - в інвестиції, в кр-й портфель, матеріально-тех.. забезпечення.

Ділова активність визначається як рівень залучення пасивів так і рівень їх використання в активах,тому в першу чергу треба розглядати групи показників,які характерезують рівень ділової активності залучення пасивів і розміщення їх в певні групи активів.Ця група показників служить вимірником рівня ефективності діяльності банку на фін.ринку.

Головним і єдиним інформа-м забезпе-м є бух.. баланс. Співставлення (А) і пасивів.

Ресурси:1)власний капітал(стат.. фонд);2)залучені і позич.. кошти(депозити до вимоги,строкові депоз.).

Система показників:

Балансові показ-и;

Розра-і пока-и харак-ть ділову активність.

Балансові пока-и:

Всього пасивів (грн);

Всього активів (грн);

Доходні активи (грн);

Кредити видані (грн);

Інвестиції (грн);

Залучені і позичені кошти (грн);

МБК (грн);

Строкові депозити.

Розрахункові показники, які характеризують ділову активність(в %):

Рівень доходних активів (%);

Загальна кредитна активність;

Загальна інвестиційна активність;

Доля інвестицій в доходних активах;

Рівень ЗК;

Доля МБК в ЗК;

Доля строкових депозитів в залучених коштах;

Коефіцієнт використання ЗК.

60. Методи розрахунку факторів прискорення та розгортання ділової активності банку та їх аналіз

Зміни (коливання) обсягів статей активу і пасиву балансу виступають в ролі факторів сповільнення і прискорення ділової активності банку.

І. Фактори уповільнення і згортання ділової активності: Дебітори Інвестиції в державні цінні папери Грошові кошти в касі і на коррахунку в НБУ Інвестиції в акції Міжбанківські кредити надані Строкові депозити в інших банках

II. Фактори прискорення і розгортання ділової активності: Коррахунки в інших банках Міжбанківські кредити одержані Кредити надані Кредити до запитання Строкові депозити залучені Основні засоби і капітальні вкладення Кредитори Прибуток Статутний капітал Малоцінні та господарські матеріали Резервний капітал Нематеріальні активи.

Якщо сума впливу факторів прискорення і розгортання ділової активності комерційного банку більша проти дії факторів її уповільнення і згортання, то це свідчить про переваження політики агресивної ділової активності банку, а не захисту і виживання на фінансовому ринку, що сприяло підвищенню ефективності віддачі активів капіталу, і в кінцевому рахунку - зростанню чистого прибутку. Необхідно підсумувати фактори негативного впливу в цілому по прискоренню і уповільненню, визначити яким з них (в складі факторів уповільнення і прискорення) належить перше місце, друге і т.д. Важливим є співвідношення кількості факторів негативного та позитивного впливу, визначення найбільш значних із останніх. Таким чином, розглянута нами методика аналізу дає можливість виявити конкретні фактори, виміряти їх кількісний вплив на коливання ділової активності і оцінити позитивний чи негативний їх вплив на ефективність фінансово-господарської діяльності банку. Крім того, вона розкриває тактику поведінки банку, виявляє упущення та прорахунки керівництва банку в його рішеннях з диверсифікації джерел і напрямків вкладень та залучення або повернення коштів грошового ринку.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать