Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ "Міжнародний комерційний банк"
p align="left"> Розділ 2. Основні напрямки розвитку бізнесу ВАТ «Міжнародний комерційний банк» на зовнішніх ринках

2.1 SWOT- аналіз та матриця привабливості сегментів міжнародного бізнесу ВАТ «Міжнародний комерційний банк»

Класичний SWOT-анализ припускає визначення сильних і слабких сторін у діяльності фірми, потенційних зовнішніх погроз і сприятливих можливостей і їхню оцінку в балах відносно среднеотраслевых показників або стосовно даних стратегічно важливих конкурентів. Класичним представленням інформації такого аналізу було складання таблиць сильних сторін у діяльності фірми (S), її слабких сторін (W), потенційних сприятливих можливостей (О) і зовнішніх погроз (Т) [35], [36].

У ряді робіт, викладається методика SWOT-аналізу, основний упор у якій зроблений не на методи визначення й оцінку S, W, O і T, а на формулювання конкретних стратегій і заходів на основі S, W і з обліком O і T. Так, у [35] пропонується після визначення S, W, O, T перейти до складання матриці стратегій:

SO - заходи, які необхідно провести, щоб використовувати сильні сторони для збільшення можливостей компанії;

WO - заходи, які необхідно провести, переборюючи слабкі сторони і використовуючи представлені можливості;

ST - заходи, що використовують сильні сторони організації для запобігання погроз;

WT - заходи, що мінімізують слабкі сторони для запобігання погроз.

У таблиці 2.1 представлені результати SWOT- аналізу для досліджуємого ВАТ „Міжнародний комерційний банк”.

Таблиця 2.1. Матриця SWOT - аналізу діяльності ВАТ „Міжнародний комерційний банк”

МАТРИЦЯ SWOT-АНАЛІЗУ

Сильні сторони (S)

1. Висока процентна частка торгових доходів по валютообміним операціям (13,8%) в загальних операційних доходах, що в 2 раза вище рівня банківської системи України

2. Наявність власного капі-талу 7,2 млн.евро, що відповідає нормативам НБУ

3.Виконання всіх норма-тивів НБУ по рівню капіталу та ризикам

4.Високий рівень банківсь-кого сервісу (персональні менеджери)

5. Наявність філій та відділень по території України

6. Наявність кредитної ліній ЕБРР по інвестиційному кредитуванню малого підприємств за рахунок можливості застави акцій ВАТ на суму статутного фонду

7. Високий рівень власного кредитування 59% -юрособи та 11% -фізособи і малий рівень передачі ресурсів по міжбанку - 2,3%, що в 5 разів нижче показників банківської системи

8. Наявність у банку власного програмного забезпечення по аналізу інвестиційного кредитуван-ня

Слабкі сторони (W)

1. Перекос у джерелах формування ресурсної бази 50,6% та 16,8% за рахунок „дорогих” строкових депозитів фізичних осіб та юридичних осіб

2. Низький рівень „дешевих” поточних коштів фізичних (4,2%) та юридичних (9,7%) осіб

3. Низький рівень (4,4%) міжбанківських ресурсів середньої вартості.

4. Динаміка рівня рентабель-ності роботи банка є негатив-ною, ROA<1%, ROES<6,5%, що в 2 раза нижче показників по банківській системі;

5. За 2004 - 2005 рік частка процентних доходів в операційних доходах знизилась з 53,0% до 44,2%, в той же час частка комісійних доходів зросла з 30% до 40%;

6. Частка низькопроцентних активів (готівка, коррахунок в НБУ) зросла за 2004 -2005 роки з рівня 9,9% до 15,0%;

7. Рівень чистого процентного спреда знизився з 8,02% до 5,99%;

8.Рівень чистої операційної маржі знизився з 12% до 8,9%;

9. Частка витрат на оплату праці в 1,8 раза вище рівня в банківській системі

10. Частка витрат на утримання інфраструктури банку в 1,7 раза вище рівня в банківській системі

Можливості (О)

1.Зниження вартості ресурсів за рахунок еврокредитов банків Європи

2. Зниження вартості ресурсів за рахунок залучення поточних коштів пенсійних та соціальних виплат населенню

3. Нагромадження ресурс-ної бази з терміном залу-чення більш 20-30 років за рахунок недержавних пенсійних фондів

4. Розширення валютної ліцензії для торгівлі банківськими металами

5. Підвищення рівня власного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій ВАТ та їх рефінансування в ЕБРР

6. Розширення іпотечного кредитування населення за рахунок еврокредитів по технології кредитування малих підприємств.

SO-стратегія

1.Розширення участі на ринку іпотечного кредиту-вання за рахунок зниження відсоткових ставок на іпотечні кредити

2. Залучення ресурсів недер-жавних пенсійних фондів під нові іпотечні цінні папери

3. Розширення участі на ринку пенсійно-соціальних банківських продуктів по обслуговуванню виплат населенню

4. Розширення програм кредитування малого бізнесу за рахунок коштів ліній ЕБРР

WO-стратегія

1. Створення маркетингової групи і відділу недержавних пенсійних фондів

2. Створення відділу соціально-орієнтованих банківських продуктів по обслуговуванню пенсійно-соціальних виплат населенню

3. Створення підрозділу роботи з новими видами іпотечних цінних паперів рефінансування кредитів

4. Створення підрозділу роботи з Державною іпотечною установою рефінансування кредитів

5. Створення відділу роботи з банківськими металами

Погрози (Т)

1. Низька платоспро-можність населення та зни-ження активності на ринку валютообміну та бан-ківських металів

2. Зниження проектної рентабельності роботи кредитуємих підприємств за рахунок підняття ціни на енергоносії в Україні, ризик неповернення кредитів.

3. Монополізація недер-жавних пенсійних фондів в крупних банках та моно-полізація їми пенсійно-соціальних виплат

4. Директивне валютне регулювання та можливі втрати на різких змінах курсу за рішенням НБУ

ST-стратегія

1.Формування пільгових програм іпотечного креди-тування за рахунок фондів державної підтримки житлового забезпечення населення

2. Підвищення терміну кредитування до 30-40 років і зниження рівня щомісяч-них внесків до прийнятного рівня доходів населення

3. Зниження відсотків по кредитам за рахунок зниження вартості ресурсів

WT-стратегія

1.Надання відстрочок у платежах на 2-5 років від моменту надання кредиту

2. Участь у створенні верти-кально-інтегрованих ФПГ по житловому будівництву і регулювання цін на житло

3. Використання іпотеки землі як джерела залучення додаткового фінансування з міжнародних ринків

Побудована за результатами SWOT - аналізу матриця вибору цільових сегментів для банківських продуктів ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках наведена на рисунку 2.1.

Рисунок 2.1. Матриця «Дженерал Електрик» - McKinsey для банківських продуктів ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках

Таким чином, для ВАТ «МКБ» найбільш привабливим є інвестиційне кредитування підприємств по лінії кредитів ЕБРР. Також високий ступінь привабливості мають валютообмінні операції до яких доцільно долучити операції з банківськими металами. Середню ступінь привабливості має кредитування торгівельної експортно-імпортної діяльності підприємств, а низьку - надання гарантій платежів при здійсненні ЗЕД підприємствами.

2.2 Основні напрямки розвитку бізнесу ВАТ „Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках

Проведене маркетингове дослідження сильних та слабких позицій ВАТ „Міжнародного комерційного банку” по просуванню своїх банківських продуктів на зовнішніх ринках, показало:

1. Банк після останньої додаткової емісії акцій ВАТ у 2005 році має рівень власного статутного капіталу в євро - 7,22 млн.євро та рівень регулятивного капітала в євро - 9,13 млн.грн., що на мінімальному рівні задовільняє вимогам НБУ(рівень регулятивного капіталу для роботи на зовнішніх ринках повинен бути на менше 8,0 млн.євро).

2. Весь обсяг статутний капітал банку 44,1 млн. грн. імобілізований (вкладений) в основні засоби (залишкова балансова вартість яких дорівнює 43,68 млн.грн. станом на 01.01.2006 та 44,595 млн.грн. станом на 01.04.2006 року). Таким чином, рівень власного оборотного капіталу банка за рахунок капіталізованих фондів прибутку минулих років становить 17,68 млн.грн. станом на 01.01.2006 та 17,44 млн.грн. станом на 01.04.2006 року.

Але власний оборотний капітал банку також імобілізований в довгострокових державних цінних паперах - 15,84 млн. грн. станом на 01.01.2006 року та 15,82 млн.грн. станом на 01.04 2006 року, а також у страховому запасі різниці між нарахованими витратами до сплати - 6,48 млн.грн. станом на 01.04.2006 та чистими нарахованими доходами до отримання - 5,33 млн.грн. станом на 01.04.2006 року.

Тобто, фактично у банка немає вільних власних оборотних коштів для проведення самостійних операцій на зовншніх міжнародних фінансових ринках, як на його валютному сегменті, так і на його платіжному сегменті.

Таким чином, джерелом операцій банку на зовнішньоекономічних ринках можуть бути тільки залучені кошти клієнтів чи інших банків, як вітчизняних так і закордонних. Однак, оскільки основою ресурсної бази ВАТ “МКБ” є залучені строкові вклади фізичних осіб (50,6%), використання коштів клієнтів в міжнародних операціях різко обмежене, оскільки на коррахунки в іноземних банках валюта строкових вкладів не надходить, а використовується банком для проведення готівкових валютообмінних операцій на території України.

3. Враховуючи вищенаведене, найбільш привабливим сегментом ринку для банка на міжнародних фінансових ринках є залучення валютних ресурсів закордонних банків та інвестиційне кредитування малих та середніх підприємств в Україні за рахунок залучених валютних кредитів, в основному, по програмі цільового кредитування Европейського банку реконструкції та розвитку(ЕБРР) для України.

4. Економічна доцільність та можливість залучення еврокредитів банком, як відкритим акціонерним товариством, виникає внаслідок можливості використання акцій ВАТ, як цінних паперів вторинного ринку в якості застави в ЕБРР.

Оскільки досліджений рівень доходності акцій за результатами 2005 року становить ROE = 6,3%, а статутний капітал імобілізований в основних засобах і, відповідно, акції МКБ мають природу іпотечних цінних паперів, для ЕБРР це є достатнім рівнем дохідності та забезпеченості цінних паперів, які можуть бути використані в якості застави, а ліміт максимального обсягу лінії кредитування встановлюється на рівні 70% від обсягу акцій в заставі, тобто на рівні 5 млн.євро.

5. Враховуючи різницю рівнів плати за залучені еврокредити - 5,7 - 6,0 % на рік та рівень відсотків внутрішнього кредитування 20-22% річних в Україні, ВАТ „Міжнародний комерційний банк” має можливість отримати свою частину чистого прибутку на рівні 7 - 9% від суми кредиту в рік.

Таким чином, використовуючи акції ВАТ, як титул власності, банк може залучити під ці цінні папери низькопроцентні ресурси на міжнародному ринку банківського кредитування, тобто тимчасово рефінансувати кошти статутного капіталу, вкладені в основні фонди банку. Слід відмітити, що застосування акцій ВАТ в якості застави потребує домовленостей керівництва банка з власниками акцій та сплати їм додаткових комісійних, окрім дивідендів. З іншого боку сплата власникам акцій додаткових комісійних за централізовану заставу їх акцій піднімає інвестиційну привабливість акцій ВАТ “МКБ”.

На основі виконаного стратегічного маркетингового аналізу привабливості та доходності операцій в якості концентрованого цільового сегменту зовнішніх фінансових ринків (“ніші”) для банківських продуктів ВАТ “Міжнародний комерційний банк” в курсовому проекті обгрунтовується доцільність та економічна ефективність банківського продукту(послуги) - “КРЕДИТНА ЛІНІЯ ЄБРР ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМТВ (МСП2)”.

Пропонуємий банківський продукт(послуга) передбачає залучення ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх фінансових ринках кредитів під ставку LIBOR у Європейського банку реконструкції та розвитку та надання залучених кредитних коштів вітчизняним підприємствам на умовах захисту їми бізнес-плану кредитуємого проекту розвитку підприємництва в Україні.

Кредит надається в доларах США. Розмір кредиту, який Банк може надати підприємству, не може бути меншим, ніж 125 тисяч доларів США, та перевищувати 1 600 тисяч доларів США. Обмеження в сумі 1 600 тисяч доларів США існує також для групи підприємств, пов'язаних спільною участю у капіталі. Фінансування здійснюється шляхом:

- короткострокового кредитування на поповнення обігових коштів (на строк до 12 місяців);

- довгострокового кредитування здійснення інвестиційних заходів (на строк до 5 років);

- фінансування лізингових операцій.

Для покриття витрат на підготовку проекту позичальник сплачує Банку разову комісію (плата за управління кредитом та обслуговування позичкового рахунку). Розмір комісії становить 0,75% - 5% від суми кредиту, що надається.

Щомісячно стягується плата за зобов'язання, яка становить 0.5% - 2% річних від суми невикористаної частини кредиту (кредитної лінії). Загальна вартість кредитів коштів не буде перевищувати 13%-14% річних.

2.3 Оцінка економічного ефекту розширення міжнародного кредитування по лінії ЕБРР на підвищення рентабельності роботи ВАТ “Міжнародний комерційний банк”

Оцінка економічного впливу (ефекту) розширення міжнародного кредитування по лінії ЕБРР на підвищення рентабельності роботи банку може бути проведена за допомогою побудови економетричної моделі за фактичними даними діяьності банку. Суть моделі в наступному - про розширенні залишків залучених коштів міжнародних фінансових організацій від ЕБРР комерційний банк “відносно дешеву” ресурсну базу, яка значно вигідніше, ніж ресурси міжбанківського ринку України.

Під економетричною моделлю розуміємо рівняння регресії, яке встановлює кількісне співвідношення між дивідендною доходністю статутного капіталу банка і відсотковою часткою залишків залучених коштів міжнародних фінансових організацій. Аналіз формування дивідендної доходності статутного капіталу банка за допомогою економетричних методів включає [64]: з'ясування чинників, що можуть впливати на розмір доходів; формування масиву статистичної інформації; знаходження регресійних залежностей (побудова регресійних моделей); економічна інтерпретація моделей і практичне використання.

В табл.2.2 наведені вихідні дані статистичних спостережень по ВАТ „Міжнародний комерційний банк” для виявлення впливу структури залучених ресурсів фізичних осіб на дивідендний рівень доходності статутного капіталу банку.

В якості вхідних параметрів дослідження Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 застосовуються:

Х1 - Процентна частка залучених кредитів ЕБРР в загальному обсязі залучених коштів, %;

Х2 - Процентна частка кошів на поточних рахунках фізичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %;

Х3 - Процентна частка строкових депозитів фізичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %;

Х4 - Процентна частка кошів на поточних рахунках юридичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %;

Х5 - Процентна частка строкових депозитів юридичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %;

В якості вихідної функції Y досліджується параметр:

Y - Дивідендна доходність статутного капіталу, %

При цьому в діапазоні Х1<6,5% - в табл.2.2 наведені реальні рівні дивідендної доходності статутного капітала ВАТ “МКБ” для реального залучення кредитів ЕБРР в період часу 2003 рік - 1 квартал 2006 року, в діапазоні Х1>7,0 % в табл. 2.2 наведені розрахункові дані, отримані моделюванням підвищення залишків на рахунках залучених коштів ЕБРР за рахунок зменшення строкових депозитів юридичних осіб та при інших незмінних параметрах ресурсної бази.

На основі наведених даних спостережень будуються лінійна одновимірні Y=f(X1) та багатовимірні Y=f(X1,X2,X3,Х,Х5) регресійні моделі, які встановлюють залежність доходності статутного капіталу банку від суми показників статей залученого платного капіталу ресурсів , (, n - кількість періодів, що розглядаються) в і-тий період.

Одновимірна лінійна регресійна модель представляється як:

, (2.1)

де - постійна складова доходу (початок відліку);

- коефіцієнт регресії;

- відхилення фактичних значень доходу від оцінки (математичного сподівання) середньої величини доходу в і-тий період.

Таблиця 2.2

Вихідні дані для економетричного моделювання

Існують різні способи оцінювання параметрів регресії. Найпростішим, найуніверсальнішим є метод найменших квадратів [31]. За цим методом параметри визначаються виходячи з умови, що найкраще наближення, яке мають забезпечувати параметри регресії, досягається, коли сума квадратів різниць між фактичними значеннями доходу та його оцінками є мінімальною, що можна записати як

. (2.2)

Відмітимо, що залишкова варіація (3.1) є функціоналом від параметрів регресійного рівняння:

(2.3)

За методом найменших квадратів параметри регресії і є розв'язком системи двох нормальних рівнянь [31]:

, (2.4)

.

Розв'язок цієї системи має вигляд:

, (2.5)

.

Середньоквадратична помилка регресії, знаходиться за формулою

, (2.6)

Коефіцієнт детермінації для даної моделі

(2.7)

повинен дорівнювати: >0,75 - сильний кореляційний зв'зок, 0,36>>0,75 - кореляційний зв'язок середньої щільності; <0,36 - кореляційній зв'язок низької щільності [31].

На рис.2.2 наведені результати регресійних розрахунків лінійної одновимірної моделі Y=f(X1), виконані за допомогою стандартних функцій “електронних таблиць” EXCEL-2000. Лнійне рівняння регресії описує статистичний процес:

Рівняння лінійної регресії Y = 1,5791*X1 + 22,435

Коефіцієнт детермінації R2 дорівнює 0,5453.

Сила зв'язка - середньої щільності (більше 0,36 та менша 0,75).

Напрямок зв'язку - прямий.

Фізичний зміст величини коефіцієнта детермінації R2: вона показує, яку долю загальної дисперсії пояснює наше рівняння регресії. Коефіцієнт детермінації використовується для порівняння якості конкуруючих регресійних моделей, кожна з якої значуща.

Таким чином, підвищення на 1% залишків на рахунках залучених єврокредитів ЕБРР відносно загальної ресурсної бази приводить до підняття на 1,58 % значення операційної рентабельності статутного капіталу банку.

Страницы: 1, 2, 3, 4Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать