Аудиторський звіт ВАТ "Райффайзен - банк Аваль" за 2007 рік
p align="left">Витрати на податок на прибуток за звітний рік складають 218 573 тис.грн.:

-- поточного податку на прибуток - 282 868 тис. грн.;

-- відстроченого податку на прибуток + 64 295 тис.грн. і збільшились в порівнянні зминулим роком на 49 757 тис.грн..

Інформація щодо витрат на податок на прибуток, узгодження сум облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку), розрахунок відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань розкривається у Примітці 26.

Протягом звітного року Банком сформовано резервів під активні операції (крім резервів під кредитні ризики) на суму 574 251 тис.грн., повернуто раніше списаних за рахунок резервів активів на суму 1 614 тис.грн.

Інформація щодо чистих витрат на формування резервів розкривається в Примітці 25, а також зазначена загальною сумою витрат у рядку 5 «Звіту про рух грошових коштів».

Протягом 2007 року Банку завдані збитки внаслідок шахрайських дій невстановленими особами за операціями з платіжними картками на суму 54 тис. у гривневому еквіваленті.

Детальна інформація в розрізі платіжних систем розкривається в таблиці 11.1 «Збитки (витрати), завдані банку внаслідок шахрайських дій невстановленими особами за операціями з платіжними картками».

Примітка 27 «Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу» в зв'язку з відсутністю інформації не надається.

Розрахунок середньорічної кількості простих акцій в обігу та розрахунок чистого та скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію розкривається в Примітках 28, 28.1.

Інформація за основними сегментами банківської діяльності та інформація що до розподілу активів і зобов'язань за сегментами розкриті у Примітці 29 «Звітні сегменти» Таблицях 29.1, 29.2.

Потенційні зобов'язання банку, а саме:

-- розгляд справ у суді;

-- зобов'язання, що пов'язані з кредитуванням;

-- зобов'язання оперативного лізингу

розкриваються у Примітці 30.

Географічний аналіз активів, зобов'язань та позабалансових зобов'язань за наданими послугами розкривається у Примітці 31 «Географічний ризик» Таблицях 31.1, 31.2.

Інформація щодо валютного ризку розкривається у Примітці 32.

Концентрація активів, зобов'язань та позабалансових зобов'язань за датами погашення розкрита у Примітці 33 «Ризик ліквідності».

Інформація про процентний ризик за активами та зобов'язаннями банку розкривається у Примітці 34.

Інформація про операції пов'язаних сторін розкривається у Примітці 35.

Злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення банку не було.

Управління ризиками (операційним, валютним, процентним, ринковим, ліквідності та кредитним)

Банківській діяльності притаманні ризики. Банк здійснює управління ризиками в ході постійного процесу визначення, оцінки та спостереження, а також шляхом встановлення лімітів ризику та інших заходів внутрішнього контролю. Процес управління ризиками має визначальне значення для підтримання стабільної рентабельності банку, і кожен окремий працівник несе відповідальність за ризики, пов'язані з його діяльністю.

Банк підпадає під вплив фінансових ризиків (кредитний, ризик ліквідності, ринковий ризик) та нефінансових ризиків (юридичний, операційний та інші).

В Банку функціонує (незалежна відокремлена від бізнес лінії) структура ризик менеджменту на рівні Центрального офісу та ризик менеджмент (підпорядкований Центральному офісу) на рівні обласних Дирекцій.

У Банку створені та працюють Кредитний комітет, Комітет з управління активами та пасивами, Тарифний комітет.

Протягом звітного року банку вдалось мінімізувати всі притаманні в банківській системі ризики, та особливо ризики, пов'язані зі зміною організаційно-функціональної структури банку та продовженням впровадження нового програмного забезпечення «Bankmaster» .

В рамках вдосконалення системи управління ризиками були виділені наступні етапи:

-- створення робочої команди по управлінню ризиками;

-- корінна зміна організаційної і функціональної структури банку;

-- методологічно-технологічне визначення та попередження ризиків при розробці банківських продуктів;

-- ідентифікація ризиків, притаманних діяльності банку.

В процесі роботи визначено, що ризик, в цілому для банку, означає не тільки небезпеку втрат, а й небезпеку відхилення від цілі і, таким чином, недосягнення економічних результатів.

Всі ризики класифіковано таким чином:

Кредитні ризики - небезпека виникнення втрат внаслідок невиконання контрагентом своїх договірних зобов`язань по сплаті основної суми боргу та відсотків за ним, які, в свою чергу, включають в себе:

а) ризик контрагента (ризик дефолту);

б) ризики країн.

Банком розроблено процедуру перевірки кредитної якості з тим, щоб забезпечити завчасне виявлення можливих змін в кредитоспроможності контрагентів, включаючи періодичний перегляд розміру забезпечення.

Відповідно до своєї політики, банк здійснює присвоєння рейтингів в рамках свого кредитного портфелю. Це забезпечує можливість сфокусування управління існуючими ризиками, а також дозволяє порівнювати розмір кредитного ризику по різним видам діяльності, географічним регіонам і продуктам. Система фінансових рейтингів опирається на ряд фінансово-аналітичних методів, а також на оброблені ринкові дані, котрі представляють собою основну вихідну інформацію для оцінки ризиків контрагентів. Всі внутрішні категорії ризику визначаються у відповідності до методики присвоєння рейтингів банка. Відповідні рейтинги по розмірам ризику регулярно переглядаються і обновлюються.

Для оцінки рейтингів інших країн банк використовує систему оцінювання, прийняту в групі Райффайзен, яка значною мірою відповідає практиці встановлення суверенних рейтингів провідними рейтинговими агенціями світу.

На основі отриманих рейтингів встановлюються відповідні ліміти, що обмежують ризик за операціями з усіма контрагентами відповідної країни.

Ринкові ризики - зменшення вартості активів та капіталу банку внаслідок несприятливих змін ринкових факторів (курсів валют, процентних ставок, котирувань цінних паперів), які, в свою чергу включають в себе:

а) процентний ризик;

б) валютний ризик;

в) інвестиційний ризик.

Оцінка процентного ризику здійснюється згідно вимог групи Райффайзен на основі побудови розривів між чутливими до зміни процентної ставки активами та зобов'язаннями (геп-аналіз). Оцінка процентного ризику банку за цінними паперами в торговому портфелі здійснюється шляхом вимірювання чутливості торгового портфеля до зміни відсоткової ставки. Контроль за дотриманням нормативу чутливості торгового портфеля здійснюється щоденно.

Звітність щодо чутливості банку до процентного ризику презентується керівництву банку та групи Райффайзен на щомісячній основі. Крім того, проводиться робота щодо впровадження методів оцінки процентного ризику згідно вимог Базелю ІІ.

Контроль за дотриманням нормативів валютного ризику, встановлених згідно вимог Національного банку

України та групи Райффайзен здійснюється щоденно.

Протягом 2007 року банк дотримувався всіх встановлених нормативів валютного ризику.

Ризик ліквідності - небезпека виникнення дефіциту ліквідних коштів для забезпечення виконання власних зобов'язань. Даним ризикам банк успішно справляється на протязі всього свого існування, що створює позитивний імідж надійного банку і контрагентів.

Оцінка ризику ліквідності здійснюється на основі аналізу розривів між активами та зобов'язаннями банку в різних часових інтервалах з урахуванням позабалансових статей.

Контроль за дотриманням показників ліквідності, встановлених згідно вимог Національного банку України та групи Райффайзен здійснюється на щоденній та щотижневій основі відповідно. Звітність щодо динаміки показників ліквідності презентується керівництву банку на кожному засіданні Комітету з управління активами та пасивами.

Протягом 2007 року банк дотримувався встановлених нормативів ліквідності.

Операційний ризик - ризик збитків внаслідок системного збою, помилок персоналу, шахрайства або зовнішніх дій. Коли перестає функціонувати система контролю, операційні ризики можуть нанести збитки репутації, мати правові наслідки або привести до фінансових збитків. На поточний момент в банку розробляється система контролю за даним видом ризику. Система контролю передбачає ефективне розподілення обов'язків, права доступу, процедури затвердження, навчання персоналу, а також процедури оцінки.

На поточний момент операційні ризики значно знижені за рахунок більш жорсткого дотримання вимог технологічних процесів.

У звітному році банку вдалось мінімізувати основний ризиковий вплив на результативність роботи банку - ліквідності та платоспроможності, процентних, тарифного, валютного, і операційно-технологічних ризиків.

В банку описані всі банківські процеси, які передбачають алгоритми управління ризиками конкретного технологічного процесу. Паралельно йде впровадження нових програмних комплексів «Bankmaster RS» та «Ірбіс».

«Bankmaster RS» розраховано на вирішення існуючих проблем і підвищення якості обслуговування клієнтів (операційна система банку). Програмний комплекс Ірбіс включає в себе дві складові - перша це централізований облік персоналу і нарахування заробітної плати (впроваджено повністю), друга - централізація бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, основних засобів та товарно-матеріальних цінностей (впровадження триває).

Разом з тим відбуваються семінари щодо розробки та впровадження нової операційної системи для корпоративних клієнтів Midas Plus.

Особливо актуальним питанням для банківської системи є управління ціною активів і пасивів в умовах постійного скорочення спреду і маржі. Свідченням цього є дані середньозважених процентних ставок за основними активами та зобов'язаннями банку. Тарифний комітет банку своєчасно реагує на кон'юнктуру ринку, визначаючи ціну ресурсів. В звітному році банку вдалось мінімізувати і валютні ризики. Структура валютного балансу вказує на те, що основним інструментом в обслуговуванні клієнтів є національна валюта. В 2007 році проведено перевірку Банку податковими органами з питань дотримання вимог податкового законодавства.

Платоспроможність банку

Протягом звітного року банком дотримуються економічні нормативи, а саме : Нормативи капіталу

-- Регулятивний капітал (Н) - 5 475 413 тис. грн. (нормативне значення нормативу Н не менше 8 млн.Євро).

-- Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н) - 13,02 % (нормативне значення нормативу Н не менше 10%).

-- Норматив адекватності основного капіталу (Н) - 8,22 % (нормативне значення нормативу Н не менше 4%)

-- Норматив миттєвої ліквідності (Н) - 36,42 % (нормативне значення нормативу Н не менше 20%).

-- Норматив поточної ліквідності (Н) - 47,72 % (нормативне значення нормативу Н не менше 40%).

-- Норматив короткостроковості ліквідності (Н) - 25,47 % (нормативне значення нормативу Н не менше 20%).

Нормативи кредитного ризику

-- Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н) - 10,27 % (нормативне значення нормативу Н не більше 25%).

-- Норматив великих кредитних ризиків (Н) - 10,27 % (максимальне значення нормативу Н не має перевищувати 800% розміру регулятивного капіталу).

-- Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н) - 4,45 % (максимальне значення нормативу Н не більше 5%).

-- Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н) - 9,53 % (максимальне значення нормативу Н не більше 30%).

Нормативи інвестування

-- Норматив інвестування в цінні папери (Н11) - 0,33 % (максимальне значення нормативу Н11 не більше 15%).

-- Норматив загальної суми інвестування (Н12) - 1,06 % (максимальне значення нормативу Н12 не більше 60%).

Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції -- (Н) - 6,5454 % (максимальне значення нормативу Н не більше 30 %).

-- (Н13-1) - 0,9167 % (максимальне значення нормативу Н13-1 не більше 20 %).

-- (Н13-2) - 5,6818 % (максимальне значення нормативу Н13-2 не більше 10 %).

Розраховані значення показників відповідають нормативним вимогам Національного банку України, що свідчить про фінансову стійкість і платоспроможність банку.

Припинення окремих видів банківських операцій на протязі 2007 року в Банку не відбувалось.

Обмеження що до володіння активами розкриті у Примітці 30.

Управління банком

Управління банком здійснюють:

-- Загальні Збори акціонерів,

-- Спостережна Рада банку,

-- Правління банку,

-- Голова Правління банку.

Загальні збори акціонерів Банку

Вищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів Банку, що здійснюють загальне керівництво діяльністю Банку, визначають цілі та основні напрями діяльності Банку.

Правомочність, порядок і строки скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами акціонерів

Банку визначаються відповідно до чинного законодавства України, регламенту Загальних зборів акціонерів Банку та Статуту Банку.

У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є, які внесені у реєстр акціонерів на день проведення Загальних зборів.

Спостережна рада Банку

Спостережна рада Банку здійснює контроль за діяльністю правління Банку у період між проведенням Загальних зборів.

Спостережна рада Банку діє відповідно до Статуту та Положення про Спостережну раду Банку, що затверджується Загальними зборами. Очолює Спостережну раду Банку голова Спостережної ради, який має заступника. Виконуючий обов`язки голови Спостережної ради обирається серед членів Спостережної ради простою більшістю голосів.

Спостережна рада Банку обирається Загальними зборами із числа акціонерів Банку або їхніх представників у кількості не менше трьох, але не більш ніж сім осіб строком до п`яти років. Строк повноважень голови Спостережної ради та його заступника відповідає строку його членства у Спостережній раді. Голова та члени Спостережної ради несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них обов`язків.

Засідання Спостережної ради скликаються її головою принаймні чотири рази на рік. Додаткові та позачергові засідання Спостережної ради можуть скликатися на вимогу будь-якого члена Спостережної ради із зазначенням мети такого скликання.

Спостережна рада Банку здійснює такі функції:

1) здійснює контроль за діяльністю правління;

2) готує пропозиції з питань, що виносяться на розгляд Загальних зборів;

3) затверджує Положення про правління банку та Положення про цінні папери;

4) призначає та відкликає голову правління, його заступника(ів) та членів правління Банку;

5) приймає рішення та визначає порядок покриття збитків;

6) приймає рішення про придбання (викуп) Банком власних акцій;

7) визначає загальні принципи та умови оплати праці в банку, його дирекціях та філіалах;

8) встановлює обмеження (ліміти), у межах яких дозволяє правлінню підписувати кредитні договори (угоди) з урахуванням вимог законодавства України;

9) затверджує інші договори (угоди) у рамках сум, що встановлюються Спостережною радою банку з урахуванням вимог законодавства України;

10) приймає рішення щодо вибору зовнішнього аудитора банку;

11) встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

12) приймає рішення щодо відкриття, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філіалів та відділень Банку;

13) вирішує інші питання, віднесені до її компетенції Загальними зборами та законодавством України;

14) здійснює управління ризками шляхом контролю за роботою Департаменту управління ризиками.

Спостережна рада контролює діяльність правління банку, дотримання Статуту та будь-яких інших відповідних нормативних положень. У зв`язку з цим Спостережна рада має право перевіряти дані обліку та здійснення будь-яких управлінських функцій у банку. Спостережна рада перевіряє річну фінансову звітність, включаючи пропозиції щодо розподілу прибутку і щорічний звіт правління та подає свої коментарі до нього на розгляд Загальних зборів.

Правління банку

Виконавчим органом банку є правління банку, що здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для його статутної діяльності, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів і Спостережної ради Банку. У межах своєї компетенції правління діє від імені банку, підзвітне Загальним зборам та Спостережній раді Банку. До складу правління входять голова правління, його заступник(и) та інші члени правління.

Правління Банку повноважне вирішувати усі питання діяльності Банку, за виключенням тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів або до компетенції Спостережної ради Банку, та обмежень, встановлених Положенням про правління та окремими рішеннями Загальних зборів і Спостережної ради.

В акціях Банку керівництво частки не має.

Істотну участь у банку мають:

- Райффайзен Інернаціональ Банк-холдінг АГ - 95,68 % прямої участі, 0,28 % опосередкованої участі в статутному капіталі банку;

- АТ «Райффайзен Централь банк Естеррайх Акцієнгезельшафт» - 0,28 % прямої участі, 95,68 % опосередкованої участі в статутному капіталі банку.

Інформація про двадцять найбільших акціонерів банку та їх частку в статутному капіталі надається щоквартально до НБУ за формою 670 «Звіт про двадцять найбільших акціонерів (учасників банку)».

Для проведення зовнішнього аудиту з аудиторськими компаніями укладені договори на проведення аудиту фінансової звітності за 2007 рік:

Компанія «Ернест & Янг» - договір AABS-2007-584 від 15 жовтня 2007 року;

ТОВ АФ «АПІК» - договір № 02-01/17 від 31.05.2007 року.

Іноземні інвестори та їх частка в статутному капіталі банку станом на 1 січня 2008 року.

Найменування компанії Країна Частка в статутному капіталі (%)

Райфайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ Австрія, Відень 95,68

АТ «Райффайзен Центральбанк Естеррайх Акцієнгезельшафт» Австрія, Відень 0,28

Кількість працівників на кінець грудня 2007 року складає 17 921 чоловік, порівняно з 2006 роком - 17 247 чоловік.

Банк здійснює консолідацію фінансової звітності за 2007рік з такими учасниками:

ЗАТ «Ніжинське пиво»

ВАТ «Трансавтосервіс»

ЗАТ ВО «Лани України»

ТОВ «Райффайзен Лізінг Аваль»

ТОВ «Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль» Враховуючи низьку ефективність від вкладень в дочірні підприємства постановою Правління П-129/4 від 04.12.2006 року Банком прийнято рішення про реалізацію в 2006 році слідуючих підприємств: ЗАТ «Ніжинське пиво»; ВАТ «Транс автосервіс»; ЗАТ «Перша національна миловарена компанія»; ЗАТ ВО «Лани України», і відповідно, інвестиції перенесені в портфель на продаж. В зв'язку з тим, що на протязі 2007 року (12 місяців з дати переведення їх в портфель на продаж) інвестиції в ці компанії не були реалізовані, Банком прийнято рішення про їх подальший облік як інвестиції в дочірні компанії. Одночасно визнано зменшення корисності цих інвестицій в повній сумі, так як ці підприємства припинили свою діяльність.

Баланс

АКТИВИ (таблиця див. PDF стр.21)

Звіт про фінансові результати (таблиця див. PDF стр.22)

ПРИМІТКИ

Від Правління банку підписано та надано дозвіл на публікацію

Володимир Лавренчук Голова Правління банку

Людмила Макаренко Головний бухгалтер

« 28 » березня 2008 року

Страницы: 1, 2, 3Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать