Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")
ри аналізі кредитних відносин було встановлено, що кредитні угоди, що укладаються між кредитором і позичальником, виникають на стадії перерозподілу вартості. У процесі обміну тимчасово вивільнена вартість передається позичальникові, а потім вертається до свого власника.

Цей характерний для кредиту процес дає підставу для виділення першої перерозподільної функції кредиту.

Перерозподільної функції кредиту властивий перерозподіл вартості. Воно може відбуватися по територіальній і галузевій ознаках. У кредитні відносини можуть вступати різні організації й особи незалежно від їхнього місця розташування. Для кредиту не має значення взаємне розташування кредитора й позичальника. Подібний перерозподіл вартості можна назвати міжтериторіальним.

Міжгалузевий перерозподіл за допомогою кредиту відбувається, коли вартість передається від кредитора, що представляє одну галузь, до позичальника - підприємству іншої галузі. У сучасному грошовому господарстві, коли найбільшу питому вагу займають відносини між підприємствами й банком, міжгалузевий перерозподіл є вирішальним. Кошти, акумулюємі банками, втрачають відомчий характер, вони "розчиняються" у загальних ресурсах банку, що надає кредити підприємствам відповідної галузі, незалежно від того, скільки від її надійшло ресурсів.

Внутрішньогалузевий перерозподіл вартості на засадах зворотності можна спостерігати при одержанні кредиту підприємствами від галузевих банків.

Перерозподіл вартості на кредитних основах виключає внутрішньогосподарський перерозподіл. Усередині того самого підприємства не можуть виникати кредитні зв'язки: підприємство не може кредитувати саме себе - кредитні угоди укладаються тільки між парою суб'єктів, що володіють майном і юридичними правами.

За допомогою перерозподільної функції кредиту - і це становить її другу рису - можуть перерозподілятися не тільки валовий продукт і національний доход, але й всі матеріальні блага, все національне багатство суспільства.

Третя риса функції торкає характер вартості, що перерозподіляється. Як ми вже відзначали, кредитор надає позичальникові кредит, а позичальник повертає його тоді, коли вартість вивільняється. Кредитор не може надати в позичку таку вартість, що зайнята в його господарстві, так само як позичальник не в змозі реально погасити її без вільних коштів для платежу. Перерозподільна функція кредиту, отже, охоплює не взагалі перерозподіл вартості, а перерозподіл тимчасово вивільненої вартості. Разом з тим перерозподіл може також бути продовженням процесу реалізації (обміну). При комерційній формі кредиту підприємство-виробник реалізує свою продукцію на умовах надання покупцеві відстрочення платежу, тобто на кредитній основі. У цьому випадку не спостерігається вивільнення ресурсів. Однак для того, щоб дати таку відстрочку, підприємству-постачальникові потрібно або самому мати у своєму розпорядженні вільні ресурси до моменту оплати його продукції, або одержати їх у тимчасове користування від інших суб'єктів відтворення (найчастіше від банку). У тім і в іншому випадках перерозподіляється те, що вже створено в різних ланках господарства.

Важлива й четверта риса перерозподільної функції кредиту. Як відзначалось раніше, об'єктивно кредит носить продуктивний характер. Одержання тимчасово вивільненої вартості позичальником супроводжується активною її "роботою" у господарстві: позичка витрачається на різноманітні виробничі потреби. Таким чином, у перерозподільній функції істотним є передача тимчасово вивільненої вартості у тимчасове користування.

П'ята риса укладається в том. що вартість передається частіше всього без участі яких-небудь посередників: надходить у користування безпосереднього позикоодержувача, минаючи ті або інші проміжні ланки. Це не виключає випадки, коли кредит може надаватися лише при наявності третього суб'єкта - гаранта (юридичної або фізичної особи).

Другою функцією кредиту, визнаною у вітчизняній економічній літературі, виступає заміщення дійсних грошей кредитними операціями.

У сучасному кредитному господарстві створені необхідні умови для такого заміщення. Перерахування грошей з одного рахунку на іншій у зв'язку з безготівковими розрахунками за товари й послуги, залік взаємної заборгованості, перерахування тільки сальдо взаємних заліків дають можливість скоротити готівково-грошові платежі, поліпшити структуру грошового обігу.

В сучасному господарстві входження позиченої вартості в господарський оборот виконує функцію не загального заміщення грошей, а функцію їхнього тимчасового заміщення в економічному обороті. Позичена вартість, отримана позичальником і введена у господарський оборот, починає виконувати роботу, властиву грошам (використовуватися для придбання товарно-матеріальних цінностей, виплати заробітної плати й т.д.).

Таким чином:

кредит як об'єктивна реальність робить свій рух у часі й просторі;

йому властиві протиріччя, причинна обумовленість, певні тенденції, закономірності, структура;

його існування нерозривно пов'язане з іншими економічними утвореннями;

він становить лише елемент загальної системи економічних відносин.

Важливим у даній характеристиці є й те, що кредит, незважаючи на зміни, що відбуваються в ньому, перетворення з однієї форми в іншу, незважаючи на механізм керування, залишається об'єктивною вартісною категорією з її загальними властивостями й зв'язками. Закони кредиту - насамперед економічні закони, де вартість, перетворена в особливу форму, продовжує свій рух, не втрачаючи при цьому своїх глибинних властивостей.

На відміну від ряду загальних економічних законів, що регулюють економіку в цілому, закони кредиту діють лише на базі тих відносин, суть яких вони виражають.

Закони кредиту конкретні. Торкаючись особливих сторін руху кредиту, вони визначають напрямок його руху, зв'язки із суміжними економічними категоріями, залежності від конкретних матеріальних процесів і т.д. У певному змісті закони кредиту більше конкретні, ніж закони відтворення і його окремих фаз, тому що вони обумовлені специфікою розглянутої категорії.

Закони кредиту проявляються насамперед як закони його руху. Кредит як відносини між кредитором і позичальником не можна представити без руху позиченої вартості, без її просторового переходу від одного суб'єкта до іншого, без тимчасового функціонування в кругообігу коштів позичальника. Рух становить найважливішу характеристику кредиту як вартісного утворення, характеристику більше істотну, чим його властивість, те, без чого кредит не може існувати.

У зв'язку із цим у переліку законів кредиту варто особливо виділити закон, що виражає особливості руху позиченої вартості, закон зворотності кредиту.

Закон зворотності кредиту (на відміну від власних або бюджетних ресурсів) відображає повернення позиченої вартості до кредитора, до свого вихідного пункту. У процесі повернення від позичальника до кредитора передається саме та позичена вартість, що раніше була передана в тимчасове користування. Важливо тут і те, що зворотність позиченої вартості - це зворотність у квадраті, оскільки кошти вертаються не тільки до позичальника, зробивши свій кругообіг, але від нього до юридичної вихідної точки.

Розглядаючи закони кредиту, варто визнати, що рух позиченої вартості залежить від джерел її утворення. Якщо така залежність існує, то її можна виразити у вигляді певного закону. При кредиті здійснюється взаємодія з реально створеними вартостями, його рух багато в чому обумовлене наступною обставиною: чи є в розпорядженні кредитора реальні кошти, які можуть бути передані позичальникові. Закон, що регулює залежність кредиту від джерел його утворення, визначимо як закон рівноваги між вивільненими ресурсами та ресурсами, що перерозподіляються на початках зворотності.

До законів кредиту можна віднести також закон збереження позиченої вартості. Кошти, надавані в тимчасове користування, вернувшись до кредитора, не втрачають не тільки своїх споживчих властивостей, але й своєї вартості; позичена вартість, повернувшись із господарства позичальника, з'являється у своєму початковому рівноцінному виді, готова вступити в новий оборот. На відміну від засобів виробництва, які частково або повністю перенесли частину своєї вартості на готовий продукт, позичена вартість вертається у своїй постійній рівноцінній якості, маючи ті ж потенційні властивості, що й при первинному вступі в оборот.

Істотне значення для кредиту, як і для інших економічних категорій, має час, що становить атрибут руху вартості. Він багато в чому пов'язаний з тими потребами, які виникають у суб'єктів ринку. Від того, куди, у які витрати вкладені кредитні ресурси, залежить загальна тривалість функціонування кредиту в кругообігу коштів.

Час функціонування кредиту виявляється залежним і від ряду інших факторів, у тому числі часу вивільнення ресурсів. Чим більше час, на який вивільнена вартість у кредитора, тим ширше можливості збільшення тривалості її функціонування в господарстві позичальника. Чим швидше оборотність кредиту, тим ширше можливості вивільнення позиченої вартості і її вступів у новий оборот.

Все це дозволяє уточнити тимчасові границі функціонування кредиту, зробити висновок про те, що рух позиченої вартості в кожній господарській угоді обмежено. Тимчасові границі позиченої вартості, можливості її надання тільки на певний строк обумовлюють і тимчасовий характер існування кредитора й позичальника. У результаті тимчасовий характер функціонування кредиту стає атрибутом відносин не окремих його частин, а законом кредиту як цілого, законом, що відтворює залежність кредиту від тривалості вивільнення позиченої вартості і її використань у кругообігу коштів. Закон кредиту, що відображає подібну його залежність, припускає, зокрема, задоволення тільки тимчасових потреб суб'єктів відтворення у використанні запозиченої вартості.

Розглянуті закони руху кредиту мають для практики велике значення. Відхід від їхніх вимог, порушення їхньої сутності може негативно вплинути на грошовий обіг, знизити роль кредиту в народному господарстві.

Порушення зворотності кредиту дестабілізує грошовий обіг, приводить до банкрутства банків, загострює соціальні протиріччя, викликаючи невдоволення вкладників тих банків, які оголосили про свою неспроможність.

Наявність дисбалансу між ресурсами, що утягуються в процес кредитування, збільшує грошову масу, приводить до зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Порушення збереження позиченої вартості приводить до девальвації ресурсів кредитора, зниженню розміру реальних вартостей, надаваних у порядку допомоги народному господарству.

Знання й облік законів кредиту виступають найбільш важливим завданням держави й банків у регулюванні економіки країни.

1.4 Стадії руху (життєвий цикл) кредиту

Рух позиченої вартості можна представити в такий спосіб [23]:

Рк - Пкз - Вк... … Вр... Пк... - Пкс, (1.1)

де Рк - розміщення кредиту;

Пкз - одержання кредиту позичальниками;

Вк - його використання;

Вр - вивільнення ресурсів;

Пк - повернення тимчасово запозиченої вартості;

Пкс - одержання кредитором коштів, розміщених у формі кредиту.

Подібно тому, як у структурі кредиту не слід протиставляти один його елемент іншому, так і в аналізі стадій руху позиченої вартості не можна штучно виокремлювати один з них, зводити в ранг основного при аналізі сутності даної економічної категорії. У деяких випадках ця вимога аналізу порушується: уважається, наприклад, що кредит - це його надання (розміщення), що кредит - це лише його використання й, нарешті, що кредит - це не перше, не друге, а повернення позиченої вартості.

Подібний підхід розриває єдність руху кредиту. Так, надання кредиту не може бути самоціллю, воно закономірно сполучене зі зворотним рухом, немислимо без повернення позиченої вартості. Надання кредиту може існувати тільки заради використання споживчих властивостей об'єкта, що позичається, його повернення до вихідної точки. Проте розміщення кредиту у формі надання позички є вихідною стадією руху кредиту. Їй, як правило, передує процес акумуляції вартості. Для того щоб комусь передати кошти або цінності, їх необхідно нагромадити.

Розміщення кредиту (Рк) - важливий момент для практики. Кредитор не може роздавати позичену вартість усякому, хто має потребу в додаткових ресурсах. У кожному окремому випадку в нього повинна бути впевненість у тім, що ухвалене рішення є найбільш раціональним вкладенням кредитних ресурсів. Банки як кредитори видають кредити відповідно до вимог руху кредиту як цілісного процесу, відповідно до вимог завершальної стадії - повернення позички, її ефективного використання.

Одержання кредиту позичальником (Пкз) може використовуватися їм для досягнення різноманітних цілей, у тому числі для погашення раніше, що утворилися боргів. На практиці одержання позички позичальником може не збігатися із загальним розміром його потреб, викликати необхідність звертання до кредитора за новою позичкою, до нових кредиторів. Всі ці й інші випадки не скасовують однієї фундаментальної властивості даної стадії: одержання кредиту позичальником задовольняє його тимчасові потреби, тому що інша сторона кредитних відносин відчужує, позичає вартість на певний час. Перехід вартості у володіння позичальника дозволяє йому реалізувати споживчу вартість об'єкта передачі в процесі використання кредиту (Вк).

Вивільнення ресурсів (Вр) характеризує завершення кругообігу вартості в господарстві позичальника. Подібно тому, як акумуляція тимчасово вільних коштів передувала розміщенню кредиту кредитором, так і вивільнення вартості в господарстві позичальника, її концентрація дозволяють йому повернути тимчасово запозичену вартість. Однак дана стадія руху, кредиту лежить як би поза відносинами між кредитором і позичальником. Вивільнення кредиту в господарстві позичальника відображає процес використання вартості в інтересах задоволення його тимчасових потреб. Дана стадія є матеріальною базою для вступу кредиту в наступну фазу.

Повернення кредиту (Пк) виражає перехід тимчасово запозиченої вартості від позичальника до кредитора. Вартість, що зробила певну "роботу" у господарстві позичальника, "іде" від свого тимчасового власника, переходить до кредитора. Залежно від характеру вивільнення коштів зворотність на даному етапі руху кредиту може бути якісно різною. Якщо повернення наступило внаслідок дійсного вивільнення коштів, то реально виконання зобов'язань позичальника перед кредитором. У цьому випадку повернення запозичених коштів відображає реальну їхню зворотність. Якщо ж вивільнення вартості не відбулося, а позичальник проте виконує свої зобов'язання за рахунок іншого допоміжного джерела, то виникає формальна зворотність. Остання не забезпечує своєчасного одержання справжнього економічного ефекту від використання позички, тому що з її допомогою не створюються доходи, прибуток у тім обсязі, як це передбачалося в момент надання позички.

Одержання кредитором вартості, наданої в тимчасове користування (Пкс), - завершальна стадія руху кредиту. За часом повернення кредиту (Пк) і одержання кредитором коштів, розміщених у позичку (Пкс), можуть збігатися. Поєднує дані стадії й те, що мова в цьому випадку йде про одну і ту ж масу вартостей: позичальник повертає певну суму боргу, таку ж суму боргу (зі збільшенням у вигляді відсотка) одержує кредитор. Однак розходження інтересів кредитора й позичальника робить заключну фазу руху кредиту неоднозначної. Так, для позичальника важливо виконати зобов'язання перед кредитором, повернувши йому всю суму кредиту. Для кредитора важлива не тільки повнота повернення раніше позиченої вартості (у товарній формі), але й збереження її споживчих якостей.

Розглянуті стадії кругообігу позиченої вартості при всій їхній самостійності мають певною мірою умовне значення. Кредит як економічна категорія є єдиним по своїй суті, по характеру руху. Разом з тим у часі й у просторі рух вартості на засадах зворотності може й не збігатися. Це й дало можливість відокремити окремі стадії, виразити більш докладно "поводження" кредиту на кожній з них.

Сукупність розглянутих стадій дозволяє побачити рух кредиту як частин повного кругообігу позиченої вартості, що включають стадії, які мають відношення не тільки до кредиту. Властиво кредитні відносини, як ми вже відзначали, виникають у сфері обігу, тому до кредиту можна віднести тільки акти переходу вартості від кредитора до позичальника й назад.

Розділ 2. Форми і види кредитування підприємств

2.1 Форми кредитування підприємств

Форми кредиту тісно пов'язані з його структурою й деякою мірою із сутністю кредитних відносин. Структура кредиту включає, як відзначалося раніше, кредитора, позичальника й позичену вартість, тому форми кредиту можна розглядати залежно від характеру [23]:

позиченої вартості;

кредитора й позичальника;

цільових потреб позичальника.

Залежно від позиченої вартості доцільно розрізняти товарну, грошову й змішану (товарно-грошову) форми кредиту.

Товарна форма кредиту історично передує його грошовій формі. Можна припустити, що кредит існував до грошової форми вартості, коли при еквівалентному обміні використовувалися окремі товари (хутра, худоба та ін). Першими кредиторами були суб'єкти, що володіють надлишками предметів споживання. У пізній історії відомі випадки кредитування землевласниками селян у формі зерна, інших сільськогосподарських продуктів до збору нового врожаю.

У сучасній практиці товарна форма кредиту не є основною. Переважною формою виступає грошова форма кредиту, однак застосовується і його товарна форма. Остання форма кредиту використовується як при продажі товарів на виплат платежу, так і при оренді майна (у тому числі лізингу устаткування).

Грошова форма кредиту - найбільш типова, переважна в сучасному господарстві. Це й зрозуміло, оскільки гроші є загальним еквівалентом при обміні товарних вартостей, універсальними коштами обігу й платежу. Дана форма кредиту активно використовується як державою, так і окремими громадянами, як усередині країни, так і в зовнішньому економічному обороті.

Поряд з товарною й грошовою формами кредиту застосовується і його змішана форма. Вона виникає, наприклад, у тому випадку, коли кредит функціонує одночасно в товарній і грошовій формах. Можна припустити, що для придбання дорогого устаткування буде потрібно не тільки лізингова форма кредиту, але й грошова його форма для установки й налагодження придбаної техніки.

Змішана (товарно-грошова) форма кредиту часто використовується в економіці країн, що розвиваються, що розраховуються за грошові позички періодичними поставками своїх товарів (переважно у вигляді сировинних ресурсів і сільськогосподарських продуктів). У внутрішній економіці продаж товарів на виплат платежів супроводжується поступовим поверненням кредиту в грошовій формі.

Залежно від того. хто в кредитній угоді є кредитором виділяються наступні форми кредиту: банківська, господарська (комерційна), державна, міжнародна, цивільна (приватна, особиста). Разом з тим у кредитній угоді бере участь не тільки кредитор, але й позичальник; у кредитній угоді вони рівноправні суб'єкти. Пропозиція позички виходить від кредитора, попит - від позичальника.

Банківська форма кредиту - найпоширеніша форма. Це означає, що саме банки найчастіше надають свої позички суб'єктам, що бідують у тимчасовій фінансовій допомозі. По обсязі позичка при банківській формі кредиту значно більше позичок, видаваних при кожній з інших його форм. Це не випадково. Банк є особливим суб'єктом, основним заняттям якого найчастіше стає кредитна справа, вона робить багаторазове кругообертання коштів на поворотній основі.

Перша особливість банківської форми кредиту полягає в тому, що банк оперує не стільки своїм капіталом, скільки залученими ресурсами. Позичивши гроші в одних суб'єктів, він перерозподіляє їх, надаючи позичку в тимчасове користування іншим юридичним і фізичним особам.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать