Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"
p align="left">Кількість банків зі 100-відсотковим іноземним капіталом 17

Частка іноземного капіталу в капіталі банків, % 35,0

Активи, млрд. грн. 599,4

Активи, % ВВП 84,5

Активи, річний приріст, % 76,2

Фінансова глибина (депозити до ВВП) 44,9

Кредити, % ВВП 60,6

Кредити/Депозити, % 135

Капітал, млрд. грн. 69,6

Адекватність регулятивного капіталу (Н2) 13,9

Рентабельність активів, % 1,50

Рентабельність капіталу, % 12,67

Чиста процентна маржа, % 5,0

Витрати/Доходи (CIR), % 58,4

Структура кредитного портфеля українських банків 400 млрд.грн.

Полегшений доступ до фінансування та сплеск роздрібного та іпотечного кредитування, зростання довіри населення до банківської системи та підтримка системи гарантування вкладів, зростаючий вплив іноземного капіталу - все це сприяє трансформації банківського сектора та збільшенню його фінансової глибини.

Становлення протягом 1998-2005 рр. базового банківського законодавства та інфраструктури створило умови для розвитку банківського сектора і дозволило місцевим та іноземним банкам розширити географічні горизонти своєї діяльності та вивести нові банківські продукти і послуги на ринок країни з 45,6 млн. населення.

Значний приріст активів у 2007 році супроводжувався інвестиційною та купівельною активністю, і, як наслідок, - стрімким зростанням кредитування. Кредитна криза на міжнародних ринках мала незначний вплив на український банківський сектор у 2007 році. Доступ до фінансування на міжнародних ринках та стабільний приріст місцевих депозитів дозволили українським банкам значно збільшити кредитування і приватних, і корпоративних клієнтів. У результаті, частка кредитів по відношенню до ВВП зросла з 45,1% у 2006 році до 60,6% на кінець 2007 року. З огляду на зростаючий споживчий попит та недостатній розвиток кредитування приватних клієнтів у минулому (це підтверджується особливо низьким рівнем роздрібного кредитування по відношенню до ВВП - близько 7,5% у 2005-му та 14,3% у 2006 році), у 2007 році українські банки продовжили надзвичайно активне просування на ринки іпотечного кредитування, кредитів на придбання авто та споживчого кредитування. Кредитний портфель приватних осіб у 2007 році майже подвоївся і досяг 21,7% ВВП, частка кредитів фізичних осіб у загальному кредитному портфелі зросла з 31,7% до 35,7%. Портфель іпотечних кредитів у загальному кредитному портфелі банків зріс більш ніж удвічі і, маючи обсяг у 11,3 млрд. дол. США (57,2 млрд. грн.), до кінця року досяг 9% ВВП та 13,3% загального кредитного портфеля банків.

Незважаючи на швидке зростання обсягів у попередні роки, кредитування фізичних осіб зберігає високий потенціал росту, зумовлений масштабами ринку і стабільним зростанням доходів населення. Більше того, розмір кредитів фізичних осіб на душу населення в Україні залишається на досить низькому рівні (667 дол./ос.) порівняно з більшістю країн Західної Європи. Кредитування юридичних осіб демонструє надзвичайно швидкий приріст - 64,8% за рік, досягнувши 54,7 млрд. дол. США (276,4 млрд. грн.). На кінець 2007 року кредити корпоративним клієнтам становили 46% банківських активів та 64,3% усіх кредитів банківського сектору. Сплеск корпоративного кредитування зумовлений низкою факторів, таких як: збільшення інвестицій у модернізацію виробництва та впровадження енергозберігаючих технологій, будівельний бум. Обмежені можливості місцевого фондового ринку нарівні з обмеженням доступу до зовнішніх запозичень у другій половині 2007 року спрямували підприємства на місцевий ринок банківського кредитування. Посилення конкуренції, звуження маржі банків при кредитуванні корпоративних клієнтів, збільшення доступу українських «блакитних фішок» до міжнародних ринків, стимулювало банки урізноманітнити види кредитування та спрямувало їх на фінансування менших за розміром підприємств середнього і малого бізнесу. Це, у свою чергу, полегшує доступ до фінансування для тих підприємств, яким цього бракувало в попередні роки, та сприяє подальшому економічному розвитку країни.

Історично зростання кредитування в Україні здебільшого фінансувалося за рахунок залучення депозитів та власного капіталу банків. Але протягом останніх двох років ця ситуація змінилася. Частка запозичень ресурсів на зовнішніх ринках зросла у 2007 році до 1/3 частини всієї ресурсної бази банків. Українські банки активно виходили на міжнародні ринки запозичень, зокрема через випуск євробондів, залучення синдикованих кредитів та збільшення субординованого боргу. Приватний зовнішній борг банківського сектору зріс із 14,1 млрд. дол. США на кінець 2006 року до 31 млрд. дол. США у 2007 році, що становить 26% усіх банківських активів. У результаті, співвідношення банківських кредитів до депозитів збільшилося з 93% у 2003 році до 135% у 2007 р. Криза ліквідності на міжнародних ринках у другій половині 2007 року, що була спровокована іпотечною кризою у США, вплинула на ресурсну стратегію багатьох українських банків. Обмежений доступ до міжнародних ресурсів та висока вартість зовнішніх запозичень змістила фокус уваги банків на внутрішній ринок та, як наслідок, стимулювала залучення депозитів та міжбанківські запозичення. Депозити населення у 2007 році зросли на 55%, а корпоративних клієнтів - на 59%. Рівень співвідношення депозитів до ВВП (фінансова глибина) досяг 44,9%.

Доступ до зовнішнього фінансування позитивно вплинув на структуру банківських зобов'язань, збільшуючи частку довгострокових ресурсів (терміном понад 1 рік) з 60,6% у 2005-му до майже 68% у 2007 році. У той же час, це призвело до накопичення кредитів в іноземній валюті (переважно в доларах США), у першу чергу в портфелі іпотечних кредитів. Збільшення частки кредитів населення в іноземній валюті та зростання частки зовнішнього фінансування в зобов'язаннях банків привернули увагу регулятора. Як результат, Національний банк України збільшив ставку обов'язкового резервування для запозичених із-за кордону ресурсів до 4%, а також увів додаткові вимоги щодо резервування за кредитами з розривом у термінах із залученими ресурсами. Це призвело до тенденції зменшення у другій половині 2007 року частки кредитів в іноземній валюті в кредитному портфелі банків.

Для забезпечення зростання обсягів кредитування та відповідного виконання нормативних вимог НБУ щодо капіталу банки збільшували власний капітал. Більшість банків залучали додаткові ресурси для капіталізації у власників або через процеси злиття та поглинання.

Декілька банків вийшли з первинним публічним розміщенням своїх акцій (ІРО) на міжнародні ринки. Загальний власний капітал банків та акціонерний капітал зросли відповідно на 63,3% та 63,0%. Разом з тим, зростання капіталу супроводжувалося швидшими темпами росту активів, отже показник адекватності капіталу поступово знижувався і на кінець 2007 року досяг 13,9% порівняно з 14,2% станом на кінець 2006 року (при мінімальному нормативі адекватності на рівні не менш ніж 10%).

2007 рік був успішним та визначальним для банківського сектору України в багатьох аспектах, включаючи фінансову діяльність більшості банків. Чистий прибуток банківського сектора склав 1,3 млрд. дол. США, що на 59,6% більше, ніж за попередній рік. Швидкий розвиток банківського сектора, що потребує збільшення капітальних інвестицій у розвиток мережі банків, впровадження нових продуктів, оновлення технологій, ребрендинг, спричиняє зниження прибутковості банківського сектору. Рентабельність активів банків (ROA) знизилася з 1,61% у 2006 р. до 1,5% у 2007 році, але залишається вищою, ніж два роки тому.

Рентабельність капіталу (ROE) знизилася за минулий рік з 13,5% до 12,7% та є значно нижчою, ніж у більшості країн європейської зони. Процентна маржа у 2007 році, за інформацією Національного банку України, знизилася з 5,3% до 5%. Негативний вплив зменшення маржі на фінансовий результат банків частково компенсується поступовим підвищенням ефективності управління витратами.

Частка загальних адміністративних витрат у витратах банків за минулий рік скоротилася з 38% до 36%. Проте український банківський сектор є менш ефективним, ніж у сусідніх країнах. Оскільки банківська система України залишається недостатньо концентрованою, і частка активів найбільших банків в активах системи менша ніж 9,4%, лише невелика група банків зможе отримати переваги від економії масштабу в найближчому майбутньому. Разом з тим, зростаючий споживчий попит відкриває значні можливості для банків, у тому числі в сфері оптимізації витрат та підвищення якості послуг.

На сьогоднішній день банківському сектору вдається справлятися з управлінням основними ризиками.

Якість кредитного портфеля й досі не викликає суттєвого занепокоєння, навіть з огляду на ситуацію на міжнародних фінансових ринках. Частка проблемних кредитів у загальному кредитному портфелі не перевищує 2%, у той же час банки модернізують свої системи збору інформації щодо кредитів та оцінки ризиків із метою зниження кредитного ризику та подальшого покращення платіжної дисципліни клієнтів. В останні роки ліквідність банківського сектора зросла в результаті значних вливань капіталу, активних запозичень на міжнародних фінансових ринках та експансивної монетарної політики. Зростання ролі іноземних банків також надає додаткову гарантію ліквідності місцевим банкам за рахунок їх фінансування материнськими компаніями. Ризик розриву термінів між активними та пасивними операціями також зменшується, оскільки строк дії зобов'язань збільшується завдяки зростанню довгострокових іноземних запозичень та випуску цінних паперів на внутрішньому ринку.

Після трирічного стрімкого зростання банківського сектора ми очікуємо подальшого поступового уповільнення темпів його розвитку через зміни умов на світових фінансових ринках та насичення ринку. Тим не менше, ринок продовжуватиме потужне та збалансоване зростання, поступово наближаючись до рівня розвитку в країнах зі зрілою економікою.

Діяльність банку

Райффайзен Банк Аваль записав до свого літопису ще один успішний рік діяльності, залишаючись одним із лідерів за темпами зростання і на українському ринку, і серед банків мережі Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ. 2007 рік запам'ятається як один із найуспішніших років діяльності в історії Райффайзен Банку Аваль, адже в цьому році банк відзначив своє 15-річчя, продемонструвавши рекордні показники зростання активів та прибутків.

Рекордне зростання чистого прибутку банку на 89,3% до 151,5 млн. дол. США є на цей час найкращим результатом за всю історію банку і одним із найвищих показників прибутку по банківській системі України в 2007 році. Потужна фінансова діяльність банку завдячує цілій низці факторів, проте, в першу чергу, - погодженим діям сильної міжнародної команди менеджменту та понад 17 780 висококваліфікованих працівників банку.

Стійке зростання Райффайзен Банку Аваль забезпечується також його надійною репутацією, найвищим рівнем обізнаності про бренд банку на ринку, чітко визначеною зорієнтованістю персоналу на найкращі результати та якість.

Усі ці чинники в поєднанні з сучасними технологіями, широким асортиментом послуг та продуктів для приватних, великих корпоративних клієнтів та підприємств МСБ, ефективним корпоративним управлінням та прозорістю банківських операцій забезпечують довіру та лояльність з боку клієнтів банку.

Стратегія зростання

Досягнувши показника зростання активів більш ніж на 64% до 8,8 млрд. дол. США в 2007 році, Райффайзен Банк Аваль підтвердив свою позицію другого за величиною банку України та найбільшщго іноземного банку з ринковою часткою 7,4% в загальних активах банківської системи країни. Володіючи потужною мережею, що охоплює 1180 відділень, Райффайзен Банк Аваль як універсальний банк національного рівня забезпечує повний перелік послуг для однієї з найбільших клієнтських баз. Станом на кінець 2007 року банк обслуговував понад 4,1 млн. приватних клієнтів, майже 196 тис. малих та середніх підприємств та 9040 великих корпоративних клієнтів.

Трансформаційні процеси, розпочаті в банку відразу після його придбання Райффайзен Інтернаціональ БанкХолдинг АГ у жовтні 2005 року, забезпечили підвищення ефективності банківських операцій, оптимізацію мережі відділень та модернізацію операційних систем. Впровадження стандартів групи Райффайзен Інтернаціональ на продукти, ІТ та управління персоналом дозволило банку привести свої операції у відповідність до кращих банківських стандартів. Такий прогрес здобув високу оцінку і визнання у вигляді численних нагород та номінацій, присуджених банку в 2007 році. Крім номінації журналу The Banker «Найкращий банк року», Райффайзен Банк Аваль отримав визнання як кращий роботодавець серед банків України, найдорожчий банківський бренд, один із найбільш прозорих банків країни, а також за кращу іпотечну та депозитну програми тощо. Подальше вдосконалення систем управління ризиками та створення централізованої системи збору заборгованості за кредитами у 2007 році забезпечило втілення амбіцій Райффайзен Банку Аваль щодо зростання якості обслуговування клієнтів при одночасному швидкому нарощуванні кредитно-інвестиційного портфеля.

Динамічний розвиток банківського сектора України за умов сприятливого макроекономічного середовища та сталого притоку прямих іноземних інвестицій, дозволили банку скористатися своєю унікальною позицією на ринках кредитування приватних та корпоративних клієнтів і продовжити свій органічний розвиток. Більш ніж 77-відсотковий приріст кредитного портфеля до 7,2 млрд. дол. США у 2007 році уможливив підвищення банком обсягів фінансування малих та середніх підприємств, великих корпоративних клієнтів та приватних осіб, тим самим забезпечуючи внесок у стійке економічне зростання України та процвітання своїх клієнтів. В умовах все більш жорсткої конкуренції банк залишається другим за величиною кредитором в Україні з ринковою часткою 8,7% від обсягів кредитів по банківській системі загалом. У 2007 році Райффайзен Банк Аваль продемонстрував виняткові результати в нарощуванні обсягів кредитування юридичних осіб.

Портфель кредитів банку для корпоративних клієнтів майже подвоївся станом на кінець року, досягнувши 3,1 млрд. дол. США.

Визначних показників було досягнуто й у кредитуванні малого та середнього бізнесу, обсяги якого на кінець 2007 року становили 1,07 млрд. дол. США при прирості портфеля кредитів для МСБ на 89,2% лише за один рік.

У звітному році банк зберіг провідні позиції на ринку кредитування фізичних осіб. Використання основної конкурентної переваги - великої мережі відділень і широкої клієнтської бази - дозволили банку наростити обсяги кредитування роздрібного сегменту до 2,9 млрд. дол. США при прирості портфеля майже на 71%. Неспинному нарощуванню портфеля кредитування фізичних осіб сприяв стійкий попит на іпотечні кредити та автокредити.

За даними Національної української іпотечної асоціації, на кінець 2007 року банк продовжував займати друге місце на ринку іпотечного кредитування з ринковою часткою 14,4%.

Фондування

Приріст високоякісних активів та модернізація банківських операцій за звітний рік були б неможливими без належного управління та підтримки з боку материнського банку, а також без доступу до внутрішніх та міжнародних ринків ресурсів. У 2007 році обсяг клієнтських депозитів Райффайзен Банку Аваль зріс більш ніж на 1,1 млрд. дол. США до 4,5 млрд. дол. США, що означає приріст на 34% порівняно з попереднім роком. Депозити населення зросли на 38,6% до 3,1 млрд. дол. США, склавши майже 70% загальної бази клієнтських депозитів. Ефективна фінансова діяльність та один із найкращих кредитних рейтингів серед місцевих банків дозволили Райффайзен Банку Аваль залучити значний обсяг більш довгострокових міжнародних ресурсів. Фондування банку з боку кредитних установ, переважно солідних міжнародних банків і фінансових організацій, збільшилося на 119% до 2,9 млрд. дол. США. Зокрема, в 2007 році банк залучив синдикованих кредитів на 700 млн. дол. США. Крім того, протягом першого півріччя 2007 року Райффайзен Банк Аваль мобілізував 277 млн. дол. США (1,4 млрд. грн.) за рахунок розміщення гривневих облігацій, переважно серед іноземних інвесторів. Збалансованість структури фондування за рахунок внутрішніх та міжнародних ресурсів дозволяє банку краще управляти своїми активами та пасивами, мінімізуючи ризики, пов'язані з коливанням обмінних курсів та строками платежів.

Для забезпечення неспинного розвитку та органічного зростання банку акціонери додатково інвестували майже 300 млн. дол. США (1,5 млрд. грн.), збільшивши капітал банку на 73,5% до 996 млн. дол. США у 2007 році порівняно з 574 млн. дол. США у 2006 році. Райффайзен Банк Аваль став першим емітентом на ринку, що продавав свої акції за ринковою ціною. Станом на кінець 2007 року ринкова ціна на акції банку майже в 10 разів перевищила номінальну.

Підтвердженням ефективної діяльності Райффайзен Банку Аваль у 2007 році вкотре стали досягнуті рекордні результати роботи. Операційний дохід банку збільшився майже на 49% до 602,7 млн. дол. США. Цьому зростанню сприяли дві найважливіші складові, пов'язані з обслуговуванням клієнтів: процентний та комісійний дохіди. Чистий процентний дохід банку зріс більш ніж на 66%, у той час як комісійний дохід збільшився на третину проти 2006 року. Збільшення загальних адміністративних витрат майже на 35% відбулося головним чином за рахунок підвищення витрат на персонал (пов'язаним переважно зі значною інфляцією заробітної плати в країні), проте це підвищення було нижчим за рівень зростання операційного доходу завдяки чіткому управлінню витратами. У результаті банк поліпшив показник співвідношення витрат до доходів, досягнувши одного з найкращих результатів по країні.

Отриманий приріст чистого доходу на 89,3% до 151,5 млн. дол. США значно перевищив середній показник зростання доходів банків-конкурентів та по банківській системі України загалом.

Протягом 2007 року банк продовжував виконувати всі регулятивні вимоги Національного банку України, включаючи вимоги щодо адекватності капіталу, ліквідності та управління ризиками. Коефіцієнт адекватності капіталу банку згідно з українськими стандартами обліку та звітності підвищився з 12,14% до 13,02% у 2007 році, що значно перевищує встановлений показник 8%. Коефіцієнт адекватності капіталу згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності становив 15,04% станом на кінець року.

У лютому 2008 року міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг фінансової стабільності (BFSR) банку з D- до D. При цьому агентство підтвердило рейтинг банку Baa1/Prime-2 для довгострокових та короткострокових депозитів у національній валюті. Прогноз для усіх рейтингів стабільний. Агентство також присвоїло банку найвищий рейтинг за національною шкалою - Aaa.ua. Ці рейтинги є визнанням надзвичайно ефективної діяльності банку та належать до найвищих рейтингів, присвоєних Moody's українським банкам.

Послуги корпоративним клієнтам

У 2007 році Райффайзен Банк Аваль зміцнив свою ринкову позицію у сегменті корпоративних клієнтів та ввійшов до чільної трійки банків-лідерів, які обслуговують корпоративний бізнес в Україні. В цілому за звітний період кредитний портфель банківської системи в сегменті юридичних осіб зріс на 63%. Корпоративний бізнес Райффайзен Банку Аваль продемонстрував ще більш вражаючий приріст - 89%! У результаті, частка корпоративного бізнесу на ринку юридичних осіб України зросла з 4,8% до 5,5%, а частка кредитного портфеля юридичних осіб банку відповідно збільшилася з 6,7% до 7,1%.

Страницы: 1, 2, 3Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать