Фондова біржа в Україн

Фондова біржа в Україн

Вступ

Фондовий ринок, або ринок цінних паперів, становить систему відносин купівлі-продажу різноманітних фінансових активів або фондових цінностей і поділяється на первинний і вторинний. На первинному ринку здійснюється продаж, первинне розміщення нових випусків (емісії) цінних паперів.Після того як цінні папери розміщені на первинному ринку, вони стають об'єктом продажу.Перепродаж цінних паперів здійснюється на так званому вторинному ринку.

Як на первинному, так і на вторинному ринку є багато способів продажу і купівлі цінних паперів. Основним з них є торгівля цінними паперами на фондовій біржі.

Фондова біржа - це організаційно оформлений постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.

Фондова біржа в Україні, згідно з чинним законодавством, створюється як акціонерне товариство, що зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу.

Враховуючи важливість та актуальність даної теми, метою курсової роботи є визначення ролі фондової біржи.

Для її досягнення слід вирішити такі завдання:

· дати загальну характеристику фондової біржи;

· проаналізувати;

· розглянути особливості становлення та розвитку фондової біржи в Україні;

При написанні даної роботи були використані офіційні джерела інформації: Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” і Закон України „Про цінні папери і фондову біржу”.

Робота складається із вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури.

Фондові біржі: сутність та характеристика. Економічна характеристика Фондової біржі

Роль держави у формуванні статутного фонду фондової біржі є різною. Наприклад, у кількох країнах Європи (Франція, Італія, Швейцарія) всі фондові біржі є державними установами. У Німеччині фондові біржі також перебувають під постійним контролем з боку держави. Юридичний статус такого роду бірж можна назвати публічно-правовим: держава не тільки бере участь в опрацюванні правил біржової торгівлі, а й призначає маклерів, забезпечує порядок торгів, стежить за законністю фондових операцій.

Інший режим фондової торгівлі цінними паперами існує в США та Англії, де фондові біржі діють самостійно -- як звичайні приватні компанії (акціонерні товариства).

В Україні відбувається тільки становлення біржової торгівлі, визначення найефективніших форм діяльності фондової установи. У майбутньому провідну роль у біржовій системі України відіграватиме Національна біржа зі значною часткою державної власності, тобто існуватиме моноцентрична біржова система. Державні органи візьмуть на себе обов'язок призначення керівних посадових осіб, а також контроль за дотриманням ними належних правил і нормативів. Проте нині роль держави в діяльності бірж є досить незначною, а учасники біржових операцій працюють здебільшого на власний страх і ризик.

Членами фондової біржі можуть бути тільки ліцензовані торговці цінними паперами, котрі відповідають вимогам фондової біржі, дотримуються її статутних правил.

Статус фондових бірж характеризується передовсім різними обмеженнями. Наприклад, у Росії фондовою біржею визнається тільки такий організатор торгівлі цінними паперами, котрий не поєднує цю роботу з іншими видами діяльності, за винятком депозитарної функції або визначення взаємних зобов'язань. Крім того, фондова біржа організує безпосередню торгівлю тільки між членами біржі. Інші учасники ринку цінних паперів можуть здійснювати на біржі операції лише через брокерів і дилерів. Щодо службовців фондової біржі, то вони взагалі не мають права бути її засновниками або учасниками біржових торгів.

Відповідальна роль фондової біржі породжує й великі до неї вимоги. Однією з найвідповідальніших біржових процедур є лістинг (дослівно «включення до списку»), тобто процедура одбору клієнтів і цінних паперів для наступного допуску до біржових торгів. Ця процедура є досить трудомісткою, забирає багато часу, а тому фондові біржі в деяких країнах обходяться без неї. Така «демократизація» біржової діяльності є дуже зручною для емітентів, але надто небезпечною для інвесторів, котрі змушені купувати кота в мішку. Отже, найпростіше -- це не завжди найліпше, і переважна більшість фондових бірж вибирає лістинг.

Для того щоб лістинг справді був ефективним, опрацьовуються жорсткі (не посоромимося сказати, бюрократичні) правила внесення компаній до біржового списку. До відділу лістингу біржі необхідно подати значну кількість документів, що підтверджують легітимність і фінансовий стан компанії. Наскільки жорсткі вимоги лістингу, можна судити з процедури, яку прийнято на Нью-Йоркській фондовій біржі. Фірма, що проходить цю процедуру, має документально підтвердити:

а) що розмір її активів не менший за встановлений мінімум;

б) прибуток за останній балансовий рік також не нижчий за визначений розмір, а кожний з трьох останніх років був для компанії прибутковим;

в) кількість випущених в обіг акцій (в штуках) не менша за визначену кількість;

г) кількість акціонерів, які володіють не менше ніж 100 акціями, теж відповідає встановленим нормативам;

д) компанії справді належить помітне місце у своїй галузі (підгалузі);

е) компанія є достатньо відомою в масштабі країни, у неї добра репутація, авторитет на ринку і т.д.

У Німеччині підприємство-емітент лише через три роки матиме право клопотатися про допущення своїх цінних паперів до офіційного котирування на фондовій біржі. (Цікаво, що емітенту достатньо БДЮпройти процедуру лістингу хоча б в одній фондовій біржі і його акції стануть котируватися на інших німецьких біржах.)

Лістинг зв'язаний не тільки з додатковими витратами, а ще й з малоприємним контролем за діяльністю компанії-емітента. Зате він підвищує престиж емітента, полегшує випуск ліквідних облігацій та оцінку акцій у процесі оподаткування. Лістинг забезпечує так звану мартабельність, тобто високу ліквідність цінних паперів, їх придатність для швидкої реалізації та відносну стабільність цін.

Нині у світі налічується близько 200 фондових бірж: у Великобританії -- 22, США - 13, Японії - 9, Франції та Німеччині -- по 8, Канаді -- 5. Найбільш відомі Нью-Йоркська фондова біржа, Токійська, Лондонська, Паризька, Франкфуртська, Копенгагенська, Амстердамська, Міланська, Торонтська, Австралійська, Цюрихська, Сеульська, Манільська (на Філіппінах), Бангкокська (в Таїланді), Сингапурська та ін.

Як правило, в економічно розвинутій країні налічується кілька фондових бірж, котрі створюють певну біржову систему. Розрізняють моносистему, в якій головну роль відіграє одна з бірж (наприклад Лондонська біржа у Великобританії) і полісистему, котрій властива наявність кількох великих бірж (Німеччина, Канада). Є й проміжні форми наприклад біржова система США, де поряд із пануванням Нью-Иоркської фондової біржі досить упевнено почувають себе регіональні фондові біржі. Умови створення і функціонування фондової біржі

Фондова біржа є, по суті, організаційним ринком цінних паперів, який функціонує на підставі офіційно зареєстрованих правил ведення торгівлі, за якими угоди щодо розміщення та купівлі-продажу цінних паперів або їх похідних здійснюються обмеженою кількістю біржових посередників.

Юридичні особи, визначені законодавством як організаційно оформлені централізовані ринки та електронні торговельно-інформаційні мережі (ЕТІМ), на яких постійно здійснюється торгівля цінними паперами або їх похідними, можуть одержати статус фондової біржі, якщо вони відповідають таким вимогам:

· укладання біржових угод тільки між засновниками і членами біржі та ЕТІМ;

· наявності процедури відбору цінних паперів або інших фінансових інструментів, яка відповідає певним вимогам щодо умов їх випуску та обігу;

· високого рівня концентрації попиту і пропозиції на цінні папери;

· визначення ринкових цін на цінні папери як базового показника для індикації станом фондового ринку та ринку похідних цінних паперів ринку України;

· надання інших, крім торговельних послуг клієнтам тільки через посередництво членів біржі;

· наявності правил відбору брокерів-дилерів і вимог щодо їх професійної кваліфікації;

· наявність правил (регламенту) торгівлі та стандартних торгівельних процедур;

· встановлення офіційного біржового курсу, централізації реєстрації угод та розрахунків по них;

· наявності системи контролю за діяльністю членів біржі та брокерів-ділерів і дотримання ними норм професійної та ділової етики;

· наявності у керівників та провідних фахівців фондової біржі, залучених до біржової діяльності, кваліфікації спеціаліста відповідного профілю, згідно з переліком видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, яка підтверджується кваліфікаційним сертифікатом (посвідченням) встановленого зразка, що видається атестаційною комісією, склад та порядок роботи якої теж визначається відповідною комісією фондової біржі;

· забезпечення стабільного і ефективного функціонування системи інформації про цінні папери та інші фінансові інструменти, їх ціни і умови обігу на території України.

У разі формування статутного фонду біржі довгостроковими (не менш року) державними цінними паперами, їх частки не повинна перевищувати 30%.

Формування статутного фонду недержавними цінними паперами для фондової біржі не дозволяється. Частка статутного фонду, що належить одному акціонеру - торгівцю цінними паперами, не може перевищувати 5%. Установчі документи та правила фондової біржі, що подаються до Комісії на погодження, мають містити інформацію про: правовий статус і функції біржі; порядок застосування правил біржі; основи професійної етики; види і оплату послуг за допуск цінних паперів до користування на біржі, за реєстрацію угод; біржовий збір за допуск та реєстрацію брокерської контори, біржовий збір за реєстрацію договору оренди брокерського місця (якщо можливість оренди брокерських місць передбачена статусом біржі) та біржовий збір за допуск брокера до виконання операцій на ЕТІМ, якщо використання ЕТІМ передбачено правилами; обов'язки членів біржі щодо ведення обліку операцій, порядку діяльності і розпорядку роботи біржової ради; систему інформаційного забезпечення та вимог до порядку формування офіційного біржового бюлетеня; правила ведення розрахунків, накладання санкцій за порушення процедур біржової торгівлі (видалення порушників з торговельного залу, накладання штрафу, тимчасове позбавлення права на торгівлю, остаточне позбавлення права на торгівлю тощо).

Суми біржових та реєстраційних зборів мають включати податок на додану вартість. Державне мито щодо укладених угод має сплачуватися окремо в розмірах встановлених законодавством.

Правилами фондової біржі повинні бути передбачені положення про членів біржі, що відкрили (зареєстрували) свої брокерські контри. Ці положення мають містити вимоги до статусу і функції брокерських контор, контролю за їх діяльністю та вимоги щодо:

· платоспроможності, ліквідності і стабільності фінансового ринку брокерських контор;

· фінансування брокерськими конторами витрат на діяльність біржі;

· норм професійної етики при взаємодії брокерських контор на біржі;

· оплата клієнтами послуг брокерських контор, відкриття рахунків клієнтам;

· інформування власників рахунків;

· управління цінними паперами за дорученням власників;

розмір біржових та реєстраційних зборів. Фондова біржа - акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію на цінні папери, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до Закону України „Про цінні папери та фондову біржу”, інших законодавчих актів, статуту і правил фондової біржі. Фондову біржу можуть створити не менше як 20 засновників - торгівців цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення комерційної і комісійної діяльності з цінними паперами за умови внесення ними до статутного фонду не менше 10000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Статут та правила фондової біржі затверджуються її вищим органом. У статуті фондової біржі визначаються: назва та місце знаходження фондової біржі; найменування та адреса засновників; розмір статутного фонду; умови прийняття в члени і виключення з членів фондової біржі; права і обов'язки фондової біржі; організаційна структура фондової біржі; компетенція і порядок створення керівних органів фондової біржі; порядок і умови відвідування фондової біржі; порядок і умови застосування санкцій, встановлених фондовою біржею; порядок припинення діяльності фондової біржі. У статуті можуть передбачатися інші положення, що стосуються створення і діяльності фондової біржі Правила фондової біржі повинні передбачати:

· види угод, що укладаються на фондовій біржі;

· порядок торгівлі на фондовій біржі;

· умови допуску цінних паперів на фондову біржу;

· умови і порядок передплати на цінні папери, що котируються на фондовій біржі;

· порядок формування цін державного курсу та їх публікацій;

· перелік цінних паперів, що котируються на фондовій біржі;

· обов'язки членів фондової біржі щодо ведення обліку та інформації, внутрішній розпорядок роботи комісій фондової біржі, порядок їхньої діяльності;

· систему інформаційного забезпечення фондової біржі;

· види послуг, що надаються фондовою біржею і розміри плати за них;

· інші положення.

Діяльність фондової біржі припиняється в тому разі, коли число її членів стало менше 10. Якщо у фондовій біржі залишилося 10 членів, її діяльність припиняється у разі неприйняття нових членів протягом шести місяців.

Діяльність фондової біржі регулюється Законами України „Про цінні папери і фондову біржу ”, про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні та іншими нормативними документами. Державне регулювання фондових операцій здійснює Комісія з цінних паперів та фондового ринку.[]

Усі фондові біржі можна поділити на кілька груп.
Умовно вони класифікуються так : найбільш розвинуті, розвинуті, перспективні й щойно створені.

До першої групи належать: Нью-йоркська, Токійська, Лондонська, Паризька,фондові біржі. До другої слід віднести Американську, Цюригську (Швейцарія), Амстердамську (Голландія), Міланську (Італія),

За своїм економічним змістом і функціями фондова біржа покликана максимально концентрувати попит і пропозицію цінних паперів, сприяти формуванню іх біржового курсу.[ осн. Ек. Теор.1]

Фондова біржа виконує низку функцій:

· по-перше, вона відкриває різним фірмам своєрідне джерело інвестицій. по-друге, фондова біржа сприяє і забезпечує постійний рух капіталів і спрямовує їх у ті сфери, які гарантують вищу продуктивність.

· по-третє, фондова біржа служить важливим каналом для розміщення державних цінних паперів, через неї опосередковано здійснюється управління державним внутрішнім боргом.

· по-четверте, фондова біржа є одним з економічних стабілізаторів, який вмонтований у систему товарно - грошових відносин і сприяє при цьому тривалому та динамічному розвитку господарського механізму;

· по -п'яте, фондова біржа служить економічним барометром ділової активності, показниками якого виступають спеціально розраховані індекси кон'юнктури, вони дозволяють аналізувати поточний стан фондового ринку, національної та світової економіки, складати економічні прогнози;

· по - шосте, фондова біржа забезпечує ефективний розвиток вторинного ринку; по - сьоме, вона формує сприятливе ставлення інвесторів до держави, як одного із регуляторів ринку цінних паперів.[]

Як основний структурний елемент національного ринку цінних паперів фондова біржа виконує функції організатора торгів цінними паперами і надає місце для їх проведення, створює необхідну інфраструктуру, здійснює позитивний вплив на економіку країни в цілому.

Важливою функцією фондової біржі є акумуляція ділової інформації й надання її тим підприємствам, що стали на шлях акціонування виробництва або здійснюють інші форми роздержавлення. [осн. Ек. Т.1]

Розділ ІІ. Організація та функціонування фондової біржі

Механізм здійснення біржових операцій

Під біржовою операцією слід розуміти угоду, яка укладається між членами фондової біржі в її приміщенні у встановлений нею час і яка має своїм предметом фондові цінності, допущенні до обігу та котирування на даній біржі. Крім цього , угода повинна бути укладена за участю біржового маклера, який зобов'язаний зробити відповідний запис у книзі реєстрації біржових угод та оформити її відповідним маклерським записом. Найбільш важливим критерієм класифікації фондових операцій є термін, на який укладається угода. Розрізняють касові та строкові операції ( угоди). Касова угода - це операція, розрахунок за яку здійснюється в найближчі біржові або календарні дні.

Розрахунок за касовими угодами ( тобто угодами за готівку), у випадку якщо це спеціально обумовлено маклерським записом, може бути проведений відразу.

Строкова біржова операція - це операція з фондовими цінностями, виконання якої має відбутися в строки, обумовлені відповідним договором.

Існує ще одна класифікація. На біржі укладаються угоди двох видів: угоди з реальним товаром, угоди на певний строк ( ф'ючерські чи строкові). Угоди з реальним товаром здійснюються на основі попереднього огляду.

На біржі концентрується інформація про рівень цін на ті чи інші товари, кошти та цінні папери, які змінюються в результаті кон'юнктури ринку.

Умовами допуску передбачаються вимоги, згідно з якими в офіційному котируванні мають перебувати цінні папери, емітенти яких відповідають певним економічним та фінансовим критеріям, що встановлені біржею.

Ці вимоги мають передбачати такі кількісні показники діяльності емітента, цінні папери якого будуть перебувати в офіційному лістингу: мінімальну величину актів , що має становити суму еквіваленту 400000 ЕКЮ;прибуток за останній балансовий рік ( за кожний рік із двох років, попередніми щодо останнього балансового року в сумі, еквівалентній 80000 ЕКЮ, за умови, що кожен рік має бути прибутковим);кількість випущених в обіг акцій не менше 1000000 штук;кількість акціонерів, які володіють не менше 100 акціями, що становить 2000 осіб, або загальну кількість акціонерів не менше 2200 осіб.

Допуск цінних паперів емітента повинен передбачати рівень розповсюдження невеликих пакетів цінних паперів, який не перевищує рівень, встановлений біржею для котирування.

Порядок допуску ( лістинг) має передбачати подання емітентом заяви з проханням допустити до офіційного котирування на фондову біржу (безпосередньо або через уповноважену ним особу ), згідно з якою емітент бере на себе зобов'язання: подавати на біржу звіти чергових або позачергових загальних зборів акціонерів;негайно інформувати біржу про внесення до статутних документів змін та про рішення емітента, що стосуються його цінних паперів; узгоджувати з біржею графік випуску та передплати (розміщення) цінних паперів, а також проведення будь-якої іншої фінансової операції, що включає пільгові права, тобто права, які стосуються цінних паперів, допущених до офіційного котирування; узгоджувати з біржею графік проведення технічних процедур будь-якої операції з власними цінними паперами, зокрема, виплати дивідендів та відсотків; інформувати біржу про будь-який новий факт, який спроможний відчутно вплинути на біржовий курс, на майнове або фінансове становище емітента та його діяльність;надсилати біржі всі поширені ним офіційні повідомлення або публікації, а також будь-який матеріал, що містить економічну і фінансову інформацію, яку емітент має намір оприлюднити; періодично повідомляти біржу про загальну кількість голосів для наступної публікації повідомлення про це в офіційному виданні біржі; публікувати в офіційному виданні біржі інформаційні повідомлення про перші на наступні випуски своїх цінних паперів; виконувати накази, що видаються Комісією та іншими органами державної влади щодо захисту інтересів інвесторів та їх прав на інформацію.

Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать