Фондова біржа в Україн
іржа повинна повідомити про своє рішення емітента, який подав заяву.

Цінний папір може бути вилучений з офіційного котирування в разі незначного зпіввідношення щоденного обсягу операцій з цим цінним папером до загальної кількості цінних паперів, які перебувають в обігу, та до кількості котирування за рік; відсутності виплати відсотків, дивідендів, чи погашенню останніх 3-х років; незначного співвідношення кількості цінних паперів, які знаходяться у власників невеликих пакетів, до їх загальної кількості; порушення емітентом своїх зобов'язань щодо інформування власників цінних паперів та біржі про свою діялоьність; порушення правил біржі; подання заяви про неплатоспроможність емітента; ліквідації емітента.

Форма організації аукціонів у торговельній залі фондової біржі (торгівля з голосу) має бути визначена у правилах фондової біржі або в іншому документі з урахуванням вимог щодо: визначення видів угод, які можуть укладатися способом онкольного аукціона; учасників аукціону; процедури ведення аукціонів; визначення видів - наказів брокерам-ділерам на купівлю-продаж цінних папер ( ринковий лімітний стоп-наказ тощо); оформлення біржових угод; форми оголошення замовлень.

Залежно від стану ринку після котирування біржа має публікувати біржовий курс цінних паперів. Якщо ж його неможливо визначити, то біржа може не публікувати ніякої інформації про стан ринку взагалі (ринок позакотируванням).

Кожна фондова біржа публікує в засобах інформації таблицю курсів цінних паперів або офіційних бюлетенів, де зазаначають відомості про вид і кількість цінних паперів, що коритуються.

Біржові котирування відображаються на біржовому табло та в біржовому бюлетені.

За 24 години до початку торгів біржовий бюлетень вивішують у будинку біржі для ознайомлення.

Учасники біржової торгівлі

У ринковій економії особливу роль відіграють агенти, маклери, брокери, дилери, спеціалісти, біржові спекулянти, які виступають учасниками біржової торгівлі. Перед тим як перейти до розгляду функцій і завдань, які стоять перед основними учасниками біржової торгівлі, з'ясуємо, що означає бути тим чи іншим учасником біріж.

Брокер - це представник, який сприяє укладанню угод між зацікавленими сторонами. Зазвичай угоди він укладає за дорученням та за рахунок клієнта, за що отримує комісійні. Спеціалізується на окремих видах товару та послуг. Брокери - це особливий ряд біржових посередників. Вони надають послуги як членам, так і не членам біржи, і мають право здійснювати угоди лише за дорученням клієнта. Як правило, брокери об'єднуються у брокерські доми (контори).

Дилер - особа чи фірма, яка здійснює біржове або торговельне посередництво і при цьому діє від свого імені та за власний рахунок: купляє фондову цінність, а потім її перепродує. Від брокера дилер відрізняється і тим що він працює на фондових і валютних біржах. Дилерами також називають працівників банку, які виконують операції з валютою, депозитами і цінними паперами. Дилер може виступати посередником між брокерами та іншими ділерами.

Головне завдання дилера - отримати прибуток від діяльності на біржі, керуючись при цьому статутом біржі.

Трейджер - це представник брокера у торгівельній зоні біржі, який приймає замовлення від імені фірми на продаж і купівлю товару і має посвідчення працівника операційного залу.

Спеціаліст - це дилер, який завдається винятково одним чи кількома видами біржового товару, стежить за котируванням і отримує оплату від фірми, товаром якої займається.

Обліковий виконавець, або зареєстрований представник - працівник брокерської контори, який приймає замовлення клієнта.

Маклер - розпорядник та наглядач за торгами у «біржовій ямі», який займається біржею; посередник у біржових угодах. З одного боку, від повинен керуватися статутом біржи, а з другого - виконувати головне завдання щодо досягнення зваємодії вигоди для учасників угоди

Гоф-маклер -старший маклер - розпорядник та наглядач за всією операційною залою і безпосередній представник маклерів. Бігун - кур'єр брокерської контори, який передає доручення членів біржі і його трейдера у «біржові ями». Чорний маклер - дилер який не має права здійснювати біржові операції на біржі, але здійснює торгівлю цінними паперами, недопущеними до біржової торгівлі, на хаотичному ринку (безпосередньо перед будинком біржі). Реєстратор - працівник , який здійснює реєстрацію біржовий угод.

Спекулянти - складають особливу групу учасників біржових операцій, вони використовують біржовий механізм, головним чином, з метою «гри» на підвищенні чи понижені цін.

Депорт - це спекулятивна біржова угода, що укладається з розрахунком зниження курсу цінних паперів з метою отримання курсової різниці.

Репорт - це спекулятивна біржова строкова угода, що укладається з розрахунку на підвищення курсу цінних паперів з метою отримання курсової різниці.

Курсова різниця - різниця в ринкових цінах на валюту або цінні папери в зв'язку з їх зміною на біржі.

Отже, роль учасників біржової торгівлі є визначальною на фондовій біржі, вона безпосередньо впливає на кон'юнктуру, що складається на біржі. Котирування цінних паперів

Термін «котирування» в основному застосовується на позначення дії або механізму встановлення ціни цінних паперів, валюти або товару (далі йтиметься про котирування тільки цінних паперів). Крім того, цим терміном позначають можливість обігу цінних паперів (коли цінні папери обертаються на біржі, то кажуть, що вони «котируються»), а також офіційну публікацію про біржові курси в спеціальних бюлетенях.

Котирування здійснюється на фондовій біржі, але біржовим курсом (як орієнтиром) користуються і на позабіржовому ринку цінних паперів.

Котирування цінних паперів відбувається:

а) методом реєстрації;

б) методом встановлення єдиного курсу.

Метод реєстрації передбачає аналіз даних про фактичні угоди, що зареєстровані на фондовій біржі.

Єдиний (типовий) курс цінних паперів того чи іншого виду встановлюється на підставі відомостей про кількість паперів, котрі бажає продати продавець, і про кількість паперів, які бажає купити покупець.

Але спочатку візьмімо до уваги, що зміна ринкової ціни на цінні папери зумовлює міру зацікавленості продавця й покупця у здійсненні купівлі-продажу. За зростання ціни зацікавленість продавця збільшується, а покупця -- навпаки. Існують рівні ціни, коли зацікавленість і продавця і покупця дорівнює нулю: це -- межа ціни, пропонованої продавцем (П), і межа ціни, що її просить покупець (І). Звідси визначається прийнятний рівень ціни (Ц). Продавець готовий продати цінні папери тільки за Ц > П, а покупець -- купити їх тільки за Ц < І. Операція відбувається в діапазоні П < Ц < І.

З цієї аксіоми випливають два біржові правила котирування цінних паперів.

а) заявки, у котрих є максимальні рівні цін на купівлю й мінімальні -- на продаж, мають виконуватися повністю (якщо немає впливу зовнішніх факторів);

б) заявки, у котрих зазначаються ціни, що наближаються до максимальних на купівлю і мінімальних на продаж, можуть виконуватися частково.

Фондові біржі в Україні Місце української біржі в класифікації фондових бірж

Українська фондова біржа (УФБ), яка виникла в 1991 році, входить до групи бірж, що розвиваються. Вона є першою в історії незалежності України національною фондовою біржею, яка веде свій «родовід» від Київської біржі, що функціонувала з 1865 по 1914 та 1921 по 1930 рр. Організатор біржі при її створенні більш орієнтувалися на європейський досвід (зокрема, на досвід функціонування Паризької фондової біржі). Торгівля цінними паперами на ній здійснюється у двох формах: у формі аукціону «з голосу» і комп'ютерних торгів. З 1994 року на УФБ запроваджено три режими (виділення) котирування цінних паперів: два офіційних і неофіційний. У першому виділенні котируються цінні папери емітентів, які мають високий економічний потенціал, є високорентабельними із стабільним фінансовим положенням. До котирування в другогму відділенні допускаються цінні папери, емітенти яких незадовольняють вимог, що пред'являються при котирування у зазначеному режимі, однак, мають досить непогані показники у господарській і фінансовій діяльності.

Емітенти, котрі хочуть, щоб їхні цінні папери були допущені до обігу в одному з офіційних відділень, подають фондовій біржі відповідну заяву. При цьому вони зобов'язуються направляти на УФБ звіт про кожне зібрання (збори) аукціонерів; негайно інформувати УФБ про внесення змін до Статуту та про рішення щодо випущених цінних паперів; надавати УФБ будь-яку матеріально значиму інформацію; направляти на біржу інформацію про свою діяльність, яку вони збираються оприлюднювати, а також виконувати інші функції.

До котирування в третьому відділенні допускаються цінні папери емітентів, які не задовольняють вимоги, що пред'являються у двох попередніх. УФИ у цьому випадку не відповідає за якість інформації про цінні папери та емітента. Будь-яка брокерська контора чи емітент може подати заяву про допуск до котирування в третьому відділенні. При цьому також подається копія свідоцтва про державну реєстрацію емітента, копія документа про реєстрацію випуску цінних паперів та інформація про їх випуск, а також копія бухгалтерського звіту, складеного за останній звітний період.

Рішення про допуск цінних паперів до офіційного і неофіційного котирування на УФБ приймається Вищим біржовим комітетом. У першому випадку комітет здійснює перевірку поданих емітентом документів та інформацій, що міститься в них, у другому - не здійснює цієї перевірки.

Рішення про допуск цінних паперів про котирування на УФБ, а також про вилучення їх з обігу публікуються в офіційному виданні біржі. Українська фондова біржа почала свою практичну діяльність у січні 1992 року. Перші торги відбулися 6 лютого того ж року. На торги було запропоновано акції замовників УФБ (Перкомбанку, банку «Інко», а також кредитні ресурси, лізингові ресурси, депозитні вклади тощо). З того часу на УФБ торги відбувалися щотижня.

Таким чином, становлення УФБ відбулося. На разі перед цим інститутом стоїть завдання розробки нових концептуальних напрямів подальшого розвитку не лише самої біржі, а і ринку цінних паперів, взагалі, на фондовому ринку України, зокрема.

Організований ринок цінних паперів в Україні представлений фондовими біржами та торговельно-інформаційними системами. У 2002 році в Україні діяло 7 фондових бірж: Донецька фондова біржа; Київська міжнародна фондова біржа; Кримська фондова біржа; Придніпровська фондова біржа, Українська міжбанківська валютна біржа; Українська міжнародна фондова біржа; Українська фондова біржа та дві торговельно-інформаційні системи: Дочірне підприємство Асоціації «Перша фондова торговельна система» - «Технічний центр «ПФТС»; Дочірнє підприємство Асоціації «Південноукраїнська торговельно-інформаційна система - «Південь-Сервер».

Вирішення проблеми регулювання попиту та пропозиції історично привело до необхідності зосередження умов купівлі-продажу цінних паперів на організаційно оформлених ринках з метою зменшення ризиків, пов'язаний з непередбачуваним коливанням цін.

Після кризи 1998 року та обміну ОВДП на конверсійні облігації внутрішньої державної позики та в зв'язку з тим, що борг по ОБДП за 1998 - 1999 роки накопичився, були наявні чисельні податкові пільги та пільги при розрахунку банківських нормативів та наблизився термін погашення облігацій, доходність почала відповідати ринковим нормам.

Протягом 2002 року 4 з 9 організаторів торгівлі торгували виключно акціями.

З метою створення умов для випереджаючого розвитку ринку корпоративних цінних паперів, концентрації торгівлі цінними паперами на біржовому та організаційно оформленому позабіржовому ринку відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України на 2000-2003 роки необхідно забезпечити створення Єдиної біржової системи під егідою Національної фондової біржі України.

Єдина біржова фондова система України. Принципи побудови та етапи створення

Принципи функціонування ЄБФСУ:

1. В ЄБФСУ здійснюється торгівля усіма видами цінних паперів відповідно до чинного законодавства України як на первинному, так і на вторинному ринках, за виключенням купівлі-продажу державних пакетів акцій підприємств, що приватизуються.

2. Кожна з фондових бірж, які входять до ЄБФСУ, має право до початку узгодженого часу роботи Системи (наприклад, до 11.00 годин) проводити самостійні торги. При цьому організація біржової торгівлі на внутрішньо біржовому ринку може здійснюватися за правилами, які відрізняються від прийнятих у ЄБФСУ. Підсумки внутрішньо біржових торгів направляються до інформаційного відділу Технічного центру ЄБФСУ для оприлюднення.

3. Торгівля цінними паперами в ЄБФСУ організується по секціях (наприклад, ОВДП, акції, векселі тощо). Торги в секціях можуть здійснюватися одночасно або послідовно. Кожному виду торгів повинні бути присвоєні спеціальні коди для підключення до відповідних каналів.

4. Усі пропозиції щодо купівлі та продажу від торговців цінними паперами - членів Системи повинні подаватися до Технічного центру тільки через посередництво фондових бірж, членами яких вони є. Пропозиції повинні супроводжуватися кодом торговця та відповідної фондової біржі. Самі торговці не можуть мати безпосереднього доступу до Технічного центру ЄБФСУ.

б. Торги в ЄБФСУ проходять у фіксинговому або мультифіксинговому режимі. Технічний центр фіксує кожну угоду та передає кодовані відомості :щодо неї "біржі-покупцю" та "біржі-продавцю".

Оформлення та звіряння біржових контрактів веде "біржа-покупець" в електронній формі. Вона ж вступає у взаємодію з депозитарієм та розрахунковим банком. Торговці - члени біржі, що укладають угоди в ЄБФСУ, несуть відповідальність перед біржами за відмову від укладених угод відповідно до єдиних правил організації торгів у Системі.

6. На завершення кожної торгової сесії Технічний центр оприлюднює зведені підсумки торгів та надає звіт до ДКЦПФР.

7. Кожна з фондових бірж має право публікувати

свої приватні підсумкові бюлетені відповідно до встановленого порядку.

Основні принципи організації та діяльності асоціації "Єдина біржова фондова система України":

1. Асоціація виступає як саморегулівна організація, яка об'єднує всіх учасників ЄБФСУ. Тому її цілі, завдання, повноваження та функції цілком визначаються відповідним Положенням, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 11.11.97 р. № 45. За узгодженням учасників, на Асоціацію можуть бути покладені інші цілі, завдання, повноваження та функції, які не суперечать законодавству України та нормативним актам ДКЦПФР. До складу СРО ЄБФСУ її учасники можуть входити як на індивідуальній, так і на колективній основі. Зареєстровані СРО можуть увійти до складу СРО ЄБФСУ як асоційовані колективні члени.

2. Асоціація є юридичною особою. Органи управління Асоціацією формуються та діють на принципах рівного представництва та врахування інтересів всіх її учасників. Для узгодження позицій учасників з неврегульованих питань створюється Узгоджувальна комісія.

3. Діяльність Асоціації будується на основі добровільної та рівноправної участі П членів у проектах та програмах ЄБФСУ.

4. Асоціація формує відповідні органи регулювання відповідальності її учасників та вирішення спорів між ними.

5. За рішенням учасників ЄБФСУ та за. узгодженням, з ДКЦПФР Асоціація може організовувати зведену звітність торговців цінними паперами перед Комісією, а також забезпечувати формування зведених фондових індексів ЄБФСУ на базі корпоративних цінних паперів, що постійно обертаються у Системі.

6. Фінансування діяльності Асоціації здійснюється за рахунок членських внесків її учасників, а також за рахунок інших, у тому числі зовнішніх) джерел. Членські внески можуть бути встановлені у вигляді єдиного узгодженого процента відрахувань від доходів членів Асоціації, отриманих від організації торгівлі цінними паперами в межах ЄБФСУ. У зв'язку з труднощами, які сьогодні переживають учасники фондового ринку України, на першому етапі доцільно було б скоротити персонал та обмежити функції Асоціації з метою скорочення обсягів її фінансування.

7. З урахуванням реального стану фондового ринку України та фінансових можливостей його учасників, робота зі створення ЄБФСУ повинна базуватися на принципі етапності протягом 2001-2005/рр.

Про організацію взаємодії з інститутами Національної депозитарної системи України (НДСУ):

1. Існуюча практика взаємодії з інститутами НДСУ не може задовольняти вимоги ЄБФСУ, перш за все, щодо оперативності процесу переоформлення прав власності на акції, особливо у ланці "зберігач - реєстратор".

2. Необхідно удосконалити законодавчу та нормативну бази у частині врегулювання взаємовідносин між учасниками НДСУ з метою скорочення циклу переоформлення прав власності на акції. Як показує практика, сьогодні переоформлення прав власності на акції замість встановленого нормативами строку від 1 до 5 діб становить від 7 до 30 діб (включаючи етап підготування угоди). Зокрема, є необхідним перехід учасників НДСУ на електронну форму ведення договірної документації та розрахунків між ними з визнанням електронного підпису (ключа, коду).

Операції, здійснювані на українському фондовому ринку, показують, з одного боку, те, що його зародження відбулося, а з іншого, - що він може і законсервуватися, не стати тим інститутом, що є ядром сучасних ринкових відносин, якщо не відбудеться дійсне роздержавлення і приватизація, не будуть створені акціонерні товариства, самостійні підприємства, не з'являться цінні папери, що будуть відображати реальний капітал - засоби виробництва, землю, товар.

Економічні і соціальні реформи в нашій країні знаходяться в прямої залежності від формування ефективної моделі фондового ринку. У зв'язку з цим заслуговують на увагу ті пропозиції по коректуванню ринку капіталів в Україні, що містяться в Концепції, розробленою Українською фондовою біржею.

В Україні першою виникла Українська фондова біржа (УФБ), яка за період 1992--І995рр. обслужила понад 21 млн торгових операцій за середнього річного приросту 200--300%. Конкурентами стали (з 1995 р.): Київська міжнародна фондова біржа (КМФБ), Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ), Донецька фондова біржа (ДФБ) і Позабіржова фондова торгова система (ПФТС). Конкурентність відносин між ними підтверджується такими прикладами. 1996 року на УФБ було укладено 40% від загальної кількості угод на біржовому ринку, а на УМВБ -- 59%. Однак за обсягом продажу першість іще залишалася за УФБ (70%). Різка зміна структури біржової торгівлі відбулась у 1997 р., коли обсяг торгів за рік на УМВБ зріс у 29 разів, а на ПФТС -- у 112 разів. Але навіть і без ПФТС ситуація змінилася: за показником обсягу торгів УФБ програла своїй основній суперниці -- УМВБ: частка УФБ за обсягом торгів за рік скоротилася з 70% до 6%, а частка УМВБ зросла з 29% до 93%.

ПФТС почала тіснити біржі 1997 року: за темпами зростання ця позабіржова система вийшла на перше місце, хоча за кількістю угод і поступилася ДФБ.

Велика різниця у грошовому обсязі торгів пояснюється значними коливаннями вартості однієї угоди (у середньому) на різних біржах. Так, вартість однієї угоди (у середньому) на УМВБ у 43 рази більша за вартість однієї угоди на ДФБ.

Протягом 1998 р. кількість організаторів торгівлі цінними паперами збільшилась: ліцензію фондової біржі було надано Придніпровській фондовій біржі (ПФБ), а статус торговельно-інформаційних систем отримав Український центр сертифікатних аукціонів (УЦСА).

УФБ вважає за необхідне створення централізованого фондового ринку України, що повинний складатися з трьох головних елементів: єдиної національної фондової біржі, єдиного клірингового банки, єдиного Центрального депозитарію.

Перший інститут - фондова біржа є місцем котування, здійснення операцій із цінними паперами і укладання угод. Фондова біржа сприяє встановленню єдиної ціни на цінні папери, оскільки їхня вартість визначається ринковим шляхом у процесі торгів. Це дає можливість протидіяти спекуляціям цінними паперами внаслідок створення їхнього штучного курсу в різних регіонах, а також унеможливлює продаж фіктивних паперів.

Інший інститут - кліринговий банк спеціалізується на розрахунках по операціях із цінними паперами. В Франції наприклад, його функції виконує Французький Національний банк. Вимагає розв'язання питання, хто буде займатися цим у нашій країні.

Третій інститут - Центральний депозитарій, що уже створений при УФБ, займається збереженням, обліком і переміщенням цінних паперів. Така структура сприяє введенню єдиної наскрізної нумерації цінних паперів, уніфікації правил здійснення операцій по проведенню платежів і доставці цінних паперів.

Однак у розвинених країнах застосовується більш прогресивна форма обігу цінних паперів - у вигляді комп'ютерних записів на рахунок. Безпаперова форма цінних паперів гарантує високий рівень їхньої безпеки - неможливість підробки, викрадення і протизаконних операцій, заощаджує значні витрати на їхній випуск і доставку (транспортування), а також гарантує, що кількість цінних паперів на руках в інвесторів дорівнюється кількості випущених цінних паперів.

УФБ вважає, що до котування й обліку (збереженню) у Центральному депозитарії цінні папери можуть прийматися лише в дематериализованій формі на пред'явнику Така форма буде спрощувати укладання угод, а також корпоративні дії й облік паперів.

Розвиток українського ринку цінних паперів вимагає розв'язання ряду важливих, у тому числі і законодавчих питань. До них, насамперед, відносяться: визначення концепції ринку цінних паперів і фондової біржі, розробка методики оцінки майна всіх об'єктів народного господарства. Здійснення цього разом з іншими ринковими заходами забезпечить не тільки появу достатньої кількості цінних паперів, але і впровадження системи допуску (лістінгу) цих паперів. Лістінгірування буде сприяти організаційному упорядкуванню національного ринку цінних паперів - на УФБ будуть надходити лише ті з них, що пройшли оцінку основних фондів і аналіз усієї господарської діяльності в Міністерстві фінансів України. У той же час лістінг підвищить гарантії для інвестора, дозволить формувати біржовий реєстр і біржові бюлетені, що відображають обіг і котування цінних паперів на фондовому ринку.

Висновки

В ході написання курсової роботи було розглянуто функції, класифікацію, учасників фондової біржі та досліджено їх місце і роль у ринковій економіці.

З написаного вищи можна зробити наступні висновки. Фондова біржа - це організаційно оформлений постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.

Сенс діяльності фондової біржі в том, що вона:

· відкриває різним фірмам своєрідне джерело інвестицій;

· забезпечує постійний рух капіталів;

· дає змогу державі віднайти кошти для державних потреб;

Діяльність біржі суворо регламентована.

Основними формами членства є: постійне, тимчасове, гостьове.

На біржі працюють маклери, дилери, брокери.

Функцію управління біржею виконує біржова рада, до якої входять представники постійних членів, штитні працівники біржі, її роботою керує виконавчий директор.

Українська фондова біржа (УФБ), яка виникла в 1991 році, входить до групи бірж, що розвиваються. На разі перед цим інститутом стоїть завдання розробки нових концептуальних напрямів подальшого розвитку не лише самої біржі, а і ринку цінних паперів, взагалі, на фондовому ринку України, зокрема. Ці напрями можуть включати розширення номенклатури і кількості цінних паперів, що котируються на УФБ, розширення спектра послуг біржі, вдосконалення торговельної системи, впровадження єдиної біржової фондової системи тощо.

Література

1.
Берзон Н. И., Буянова У. А., Кожевников М. А., Чаленко А. В. Фондовый рынок: Учеб. пособие для ВУЗов экономического профиля. - 2-е изд. - М.: Вита-Пресс, 2000. - 4000 с.: ил.

2. Биржевое дело: Учебник / Под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 304 с.: ил.

3. Гольцберг М. А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. - К.: РИА „Текст”, 1999 - 96 с.

4. Жуков Е. Ф. Ценныеб умаги и фондове рынки. Учеб. пособие для ВУЗов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000 - 224 с.

5. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Шпак Н. О. Цінні папери. Фондовий ринок: Термінологічний словник. - Л.: Вид-во Держ. ун-ту „Львівська політехніка”, 2001. - 108 с.

6. Загорський В. С. Ринок цінних паперів. - Л.: Львівська комерційна академія, 2001.

7. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 51. - С. 292.

8. Закон України „Про цінні папери і фондову біржу” // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1993. - № 8. - С.21.

9. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2000 рік / Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. - К., 2001. - 64 с.

10. Калина А.В., Корнеев В.В., Кощеев А.А. Рынок ценных бумаг(теорія и практика): Учеб. пособ.- 2 изд., перераб. и доп. - К.: МАУП,1999. - 265с.

11. Колесник В.В. Введение в рынок ценных бумаг.- К.: А.Л.Д., 2001.- 179с.

12. Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України // Правове регулювання на фондовому ринку України: Збірник законодавчо-нормативних документів. - Київ: Український інститут розвитку фондового ринку, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 1999. - С. 5-14.

13. Мельник В. А. Ринок цінних паперів. Довідник керівника підприємства. Спеціальний випуск. - К.: А. Л. Д., ВІРА-Р, 2000. - 560 с.

14. Мендрул О. Г., Павленко І. А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. посібник. - Вид. 2-ге, допов. та перероб. - К.: КНЕУ, 2000. - 156 с.

15. Мендрул О. Г., Шевчук І. А. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 156 с.

16. Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М., Перспектива, 1998.

17. Мозковий О. М. Фондовий ринок: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 316 с.

18. Радіонова І. Ф., Кравченко І. С., Петрова І. Л. Загальна економіка: підручник. - Вид. 3-те, доп. І перероб. - Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. - с.128-129.

19. Ніколаєнко Ю. В., Лемківський А. В., Євтушевський В. А. Основи економічної теорії: Підручник. - Вид. 2-ге, перероб. І доп. - К.:Либідь, 1998. - с.188-240.

20. Рибалченко А. Сучасний стан та структура вітчизняного фондового ринку // Цінні папери України. - 2001. - № 24. - с. 8-9.

21. Цінні папери України // Офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. - К.: Український інститут фондового ринку, 2002. - №1 - 52.

22. Павлов В.І., Пилипенко І.І., Кривов'зюк І.В. Цінні папери в Україні: Навчальний посібник. - Вид. 2, доповнення. - К.: Кондор, 2004. - 400с.

23. Мочерний С. В., Довженко М. В. Економічна теорія: Підручник. - К.: Видавничій центр „Академія”, 2004. - 856с.

Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать