Використання комп'ютера на уроках навчання грамоти

Використання комп'ютера на уроках навчання грамоти

1

Зміст

Вступ

Розділ 1. Особливості вивчення комп'ютерних дидактичних засобів для навчання грамоти на уроках української мови в початковій школі

1.1. Методична система вивчення навчання грамоти

1.2 Психолого-педагогічні аспекти використання комп'ютера

при створенні дидактичних засобів для уроків навчання грамоти

1.3 Опис ППЗ для розробки дидактичних засобів для уроків навчання грамоти

Розділ 2. Конспекти уроків навчання грамоти з використанням комп'ютера

2.1 Урок читання в добукварний період

2.2 Урок письма в добукварний період

2.3 Урок читання в букварний період

2.4 Урок письма в букварний період

2.5 Урок читання в післябукварний період

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Навчання грамоти - перший етап вивчення школярами української мови, на якому діти 6-річного віку (1 клас) навчаються звуків мовлення, ознайомлюються із способом їх позначення на письмі - буквами.

Величезне завдання у цей період покладається на першого вчителя, адже саме від його майстерності і залежить якість знань першокласників у мові.

Багато в чому вчитель покладається на дидактичні засоби (малюнки, схеми, таблиці тощо), які допомагають дитині сформувати в своїй уяві ті закони, про які говорить їй вчитель.

Одним із засобів створення дидактичних посібників є комп'ютер.

Предметом курсової роботи є розгляд можливостей використання комп'ютера на уроках навчання грамоти.

Об'єкт - педагогічний процес на уроках навчання грамоти.

Мета - розробити фрагменти використання комп'ютера для створення дидактичних засобів, а також охарактеризувати таке використання.

Розділ 1. Особливості вивчення комп'ютерних дидактичних засобів для навчання грамоти на уроках української мови в початковій школі

1.1 Методична система вивчення навчання грамоти

У період навчання грамоти уроки класифікуються за такими ознаками:

а) за основним предметом навчання - уроки читання і уроки письма;

б) за часом, за періодами і етапами навчання - уроки в добукварний, букварний і післябукварний період;

в) за наявністю чи відсутністю нової теми на одному уроці:

- уроки вивчення нового звука і букви або навчання письму букви, великої і малої (рядкової);

- уроки закріплення, на яких нова буква не вивчається;

- особливий тип уроку - урок повторення і узагальнення;

- обов'язковим є також щотижневий урок читання, на якому до 20 хвилин відводиться на позакласне читання.

До уроків навчання грамоти ставляться загальнодидактичні і спеціальні методичні вимоги.

Загальнодидактичні вимоги:

а) виховний характер уроку, чіткість виховної мети: які моральні якості будуть розвиватися на даному уроці;

б) чіткість навчальної мети уроку: що нового діти дізнаються, чого навчаються, які навички і вміння будуть розвиватися, яка стадія розвитку цих умінь і навичок, який буде рівень їх пізнавальної активності, мислення, який буде етап вивчення теми і т. ін.;

в) наступність і перспективність уроку, його зв'язок із попередніми і наступними уроками, його місце серед уроків з даної теми, з даного розділу програми;

г) розмаїття методичних засобів і прийомів роботи, варіативність роботи над матеріалом, залежність вибору методичних засобів від характеру матеріалу і завдань навчання, доступність методики - її цікавий та ігровий характер;

г) диференційований та індивідуальний підхід до учнів у процесі уроку; наявність зворотного зв'язку (від учнів - до вчителя) на всіх етапах уроку;

д) навчання учнів прийомів розумової праці („вчити учитися”), тим умінням, які є необхідною умовою успішного навчання в школі;

є) обов'язкові також й інші дидактичні вимоги - науковість, доступність матеріалу і т. ін.

Спеціальні (методичні) вимоги:

а) обов'язковою умовою будь-якого уроку рідної мови є турбота вчителя про мовленнєве середовище: на уроці має звучати правильне, виразне, образне, точне, логічне мовлення; панувати атмосфера культури мовлення. Усе, що використовується на уроці, має бути зразковим і за формою, і за змістом. Кожний урок має виховувати „мовне чуття”, любов до рідної мови, до живого, яскравого, виразного слова;

б) на кожному уроці, як читання, так і письма, обов'язково повинна мати місце робота з розвитку мовлення учнів: збагачення, уточнення і активізація словника, складання і аналіз речень, робота над словосполученням, усні висловлювання, переказ, читання напам'ять, драматизація і т. ін.; часто ці види роботи переплітаються з іншими - зі звуковим аналізом і синтезом, із читанням, письмом і т. ін.;

в) на кожному уроці читання і письма необхідними елементами повинні виступати різноманітні прийоми звукового і буквеного аналізу і синтезу - підготовка до читання або, що важливо, письма, а також самостійні вправи;

г) безпосередня робота для формування умінь і навичок читання і письма повинна займати приблизно 2/3 уроку за часом (у поняття „читання” входить підготовча робота перед читанням, а також аналіз змісту прочитаного; це можна сказати і про поняття „письмо”);

г) на кожному уроці читання і письма має використовуватися матеріал для зразка - додаткові тексти для усної роботи: уривки з творів поетів, письменників української і зарубіжної літератури, фольклорні твори;

д) уроки читання і письма складають нерозривну єдність: урок читання готує учнів до уроку письма, а урок письма є продовженням попереднього уроку читання, тобто реалізується принцип наступності і перспективності.

Ці вимоги можуть розглядатися одночасно як критерії оцінки запланованого чи проведеного уроку і як орієнтовна схема аналізу уроку.

Загальна структура уроку опрацювання нової букви має відповідати сформульованій темі, наприклад: Звуки [р], [p'], позначення їх буквою „ер”, тобто у ній повинен відображатися провідний принцип аналітико-синтетичного методу навчання грамоти - від звука до букви.

Урок, на якому учні ознайомлюються з новою буквою, може складатися з таких етапів:

1. Повторення вивченого на попередньому уроці.

Види робіт:

ь читання учнями напам'ять віршів, скоромовок про вивчену букву;

ь розгадування загадок;

ь словниково-логічні вправи;

ь розв'язування фонетичних задач з якісною характеристикою звуків;

ь конструювання і моделювання слів, словосполучень, речень;

ь алфавітне називання вивчених літер;

ь розпізнавання знайомих літер серед інших і т. ін.

2. Підготовчі артикуляційно-слухові вправи.

Види робіт:

ь заучування напам'ять (загадки, прислів'я, скоромовки);

ь виділення звуків із зручної позиції: активне вимовляння виділених звуків;

ь спостереження за артикуляційними особливостями (якими мовними органами і в який спосіб створюється перешкода на шляху струменя видихуваного повітря);

ь віднесення виділених звуків до голосних чи приголосних (якщо приголосні звуки, то зіставлення твердого і м'якого звуків на слух та за способом вимовляння);

ь позначення звуків умовними значками (фішками): о, о', -, =;

ь вправи на впізнавання звуків у заданих учителем словах;

ь самостійний добір учнями слів із звуками в різних позиціях;

ь аналітичні і синтетичні вправи із звуками (на утворення та аналіз складів-злиттів).

3. Ознайомлення з буквою.

Види робіт:

ь алфавітна назва букви;

ь демонстрація малої і великої літери, їх структурний аналіз;

ь ознайомлення з місцем букви у касі розрізної азбуки;

ь друкування букви на дошці (зошитах, повітрі);

ь ігрові вправи.

4. Вправи з читання.

Види робіт:

ь складання складів, слів із букв розрізної азбуки демонстраційного характеру та в індивідуальних касах;

ь читання складових таблиць;

ь читання слів, поданих в аналітико-синтетичній формі;

ь читання слів у колонках з опорою на виділені злиття (з дошки, таблиці, картки);

ь читання колонок слів за фонетичним, лексичним, граматичним напрямком.

5. Робота з підручником.

Види робіт:

ь читання колонок слів за букварем;

ь аналіз ілюстрацій;

ь робота з моделями слів, речень, їх аналіз;

ь бесіда-аналіз на тему тексту;

ь читання тексту вчителем (учнями);

ь колективне (індивідуальне) читання - аналіз речень, тексту.

6. Творча робота.

Види робіт:

ь складання моделей складів, слів, речень за ознакою, вказаною учителем;

ь читання-прогнозування;

ь піктографічне читання;

ь гра-мініатюра;

ь складання речень за малюнком (предметним, сюжетним);

ь словниково-логічні вправи на класифікацію, групування, вилучення зайвого, на доповнення, на підведення родових понять під видові і навпаки;

ь впізнавання літери за описом;

ь утворення складів, слів за вказаною ознакою;

ь добір до моделей складів слів, речень;

ь складання розповіді (казки) про букву і т. ін.

7. Підсумок уроку.

Види робіт:

ь алфавітне називання вказаних літер;

ь читання прямих і обернених складів із вивченою літерою;

ь розгадування фонетичних задач;

ь порівняльна характеристика звуко-складової (звуко-буквеної) структури слова (слів);

ь аналітико-синтетичні вправи;

ь гра;

ь знаходження на сторінці букваря матеріалу за вказаною ознакою;

ь розповідь учнів про найцікавіші завдання уроку;

ь пригадування вивченого напам'ять і т. ін.

1.2 Психолого-педагогічні аспекти використання комп'ютера при створенні дидактичних засобів для уроків навчання грамоти

Аналіз отриманих результатів та відповідної літератури дозволив нам сформулювати деякі загальні положення щодо використання комп'ютера на уроках української мови в 1 класі та, зокрема, для створення дидактичних засобів у навчанні грамоти.

Перш за все, вважаємо, що методика застосування комп'ютера на уроках з різних предметів, у різні періоди навчання (не однакові вікові групи) не може бути однаковою. Адже і саме використання комп'ютера виконує тоді різні психологічні і педагогічні завдання.

Зміст навчального предмета, різноманітні можливості педагогічних програмних засобів, не однаковий фаховий рівень підготовки вчителів у галузі комп'ютерних технологій впливають на методичні прийоми використання комп'ютера. Вирішальне значення мають також вікові особливості учнів та їх знайомство з комп'ютерною технікою.

Розглянемо деякі психолого-педагогічні принципи використання комп'ютера у 1 класі (зокрема на навчанні грамоти) для розробки дидактичних засобів на уроках наступних типів:

засвоєння нових знань (вивчення нової літери у букварний період);

узагальнення і систематизація знань (закріплення однієї або декількох вивчених літер);

комбіновані уроки.

Урок засвоєння нових знань (вивчення нової літери).

Уроки цього типу при традиційній методиці мають таку структуру:

Перевірка домашнього завдання (у першому класі майже не задається), корекція знань учнів (взаємозв'язок із попереднім матеріалом).

Оголошення теми, мети, завдань уроку і мотивація навчальної діяльності.

Первинне пізнання учнями конкретного нового матеріалу.

Узагальнення і систематизація знань.

Підведення підсумків.

Під час проведення уроків цього типу в комп'ютерному класі учні розподіляються на 3 групи. Урок має наступну структуру:

Актуалізація і корекція опорних знань учнів перевіряється за допомогою комп'ютера (перша сильна група). Для них вчитель може запропонувати виконання різних посильних цікавих завдань (ребуси з теми, кросворди тощо) або дидактичні ігри.

Інші працюють з учителем за запитаннями, картками (5-10 хвилин).

Пізнання учнями конкретного нового матеріалу: група учнів із високим рівнем підготовки вивчає матеріал за комп'ютером (до них можуть бути направлені за бажанням вчителя і учні з інших груп), аналізують малюнки, схеми, написання букви тощо.

Інші слухають пояснення вчителя (5-10 хвилин).

Систематизація знань: учні з високим рівнем підготовки виконують завдання за підручником чи у зошиті з друкованою основою.

Слабші учні працюють з учителем.

Третя група (посередні учні) перевіряє рівень засвоєння матеріалу за допомогою комп'ютера (посильні кросворди, логічні завдання тощо).

Підсумок уроку проводиться разом для всього класу.

Урок узагальнення і систематизації знань (закріплення однієї або декількох вивчених літер).

Тут виділяють такі складові:

Постановка мети уроку і мотивація навчальної діяльності учнів.

Відтворення і корекція опорних знань.

Узагальнення і систематизація основних понять, засвоєння системи знань і їх застосування для пояснення нових фактів. Виконання практичних завдань.

Клас ділиться на групи:

Перша працює на комп'ютерах 5-7 хвилин (використовуються кросворди, ігри, завдання творчого характеру, на розвиток логічного мислення тощо);

Друга група дітей самостійно працює з картками (завдання творчого характеру, на розвиток логічного мислення). Після виконання поставлених завдань учні міняються місцями.

Третя група працює з учителем і виконує цікаві завдання творчого характеру.

Широка систематизація знань. Учитель ставить проблемні запитання на які учні дають відповіді.

Підведення підсумків уроку.

В даному випадку наявність вже розроблених тестових завдань, спеціальних програм, які мають навчально-інформаційну мету (звичайно, розрахованих на учнів 1 класу) дає можливість зберегти час у процесі узагальнення і повторення та полегшити роботу вчителя.

Комбінований урок.

На уроках цього типу комп'ютер можна використовувати на будь-якому етапі. Загальна схема комбінованого уроку така: перевірка засвоєних знань + вивчення нового матеріалу.

Методика роботи та поділ класу на групи аналогічний до попередніх уроків (див. вище).

Роль вчителя на уроці із використанням комп'ютерів:

Використання (або розробка) відповідних дидактичних засобів корисних для дитини, її психічного і фізичного розвитку.

Гнучкість методів, що використовуються.

Забезпечення належного рівня підготовки всіх учнів.

Забезпечення позитивної психологічної атмосфери у класі.

При використанні комп'ютерних дидактичних засобів навчання (особливо при безпосередній роботі учнів за комп'ютером) необхідно використовувати відповідні засоби розрядки психіки та фізичного навантаження: фізкультхвилинки, різноманітні вправи на зниження емоційного та іншого навантаження, фізкультпаузи (якщо заняття об'єднане у 2 уроки).

Позитиви, які намітилися при використанні дидактичних засобів, створених чи використаних за допомогою комп'ютера:

диференціація класу;

високий рівень контролю та корекційної роботи;

високий рівень самостійності учнів, пошуково-дослідницької та іншої роботи.

Негативні явища, які можливі за умови використання комп'ютера у навчанні дітей 6-7 річного віку:

негативний вплив на дитячу психіку;

погіршення самопочуття, зору тощо у дітей;

погана психологічна атмосфера у класі (одні учні працюють з комп'ютером, інші - з учителем).

За умови правильної поведінки вчителя, умілої організації навчально-виховного процесу вищезазначених труднощів можна уникнути, натомість отримати додаткові позитивні моменти.

1.3 Опис ППЗ для розробки дидактичних засобів для уроків навчання грамоти

У пункті 1.2. ми намітили певні напрямки використання комп'ютера у навчанні грамоти, деякі види дидактичних засобів для уроків української мови, а зараз же намагатимемось сформулювати певні принципи створення таких засобів та описати цей процес на прикладі кількох найпоширеніших програм.

Для створення найпростіших ребусів (учням 1 класу) вчителю потрібно лише деякі програми, що працюють з графічним зображенням. Це, звичайно може бути і графічний редактор PAINT, або більш складні програми, що створені для професійної обробки графіки.

Нижче наведені приклади ребусів, зроблені у PAINT.

Вовк

Вода

Для створення таблиць можна використовувати WORD. Нижче продемонстровано таблицю складів, у якій діти (за логікою) вставляють пропущені склади (усно або письмово, використовуючи клавіатуру).

ма

на

мо

но

?

ни

?

ні

ме

?

му

?

Аналогічно до минулої таблиці учні поступово заповнюють цю, але вже складаючи у склади запропоновані літери.

Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать