Використання комп'ютера під час вивчення модуля "Людина і природа" у початковій школ
p align="left">Використання наочності набуває особливих функцій на уроках, де основна увага приділяється дитячій творчості. І тут неможливо не відзначити такий навчальний предмет як трудове навчання, де без унаочнення неможливо сформувати достатні навички і вміння у створенні виробів, а також засвоєння програмного матеріалу різноманітного тематичного спрямування:

– „Світ професій „Людина - людина”

– „Людина і знаки інформації”

– „Людина і техніка”

– „Людина і художнє довкілля”

– „Людина і природа” тощо.

Зупинимось зокрема на останньому модулі, в межах якого учні мають ознайомитись із професіями типу: фермер, лісник, садівник, а також навчитись виготовляти аплікації з природних матеріалів, композиції, опрацювати способи ліплення з пластиліну (глини), способи з'єднання природних матеріалів та інше. Навчання в даному випадку, як зазначав Я. А. Коменський, слід починати „не з словесного тлумачення речей, а із звичайного їх спостереження”. Звичайно, на уроках модуля „Людина і природа” неможливо обійтись без природного матеріалу (так званих природних наочних посібників: листя, шишки, гілочки, плоди), але певне місце в унаочненні навчального процесу займають і штучні наочні посібники: карти, схеми, таблиці виготовлення виробів тощо.

Загалом, наочне навчання, як зазначав К. Д. Ушинський - це провідний метод, адже він:

· стимулює елементарні розумові процеси;

· розвиває усне мовлення;

· допомагає краще закріпити матеріал в пам'яті учнів;

· дає можливість вчителю краще вивчити своїх учнів.

Таким чином, наочність у навчанні - це одна із найголовніших умов, які забезпечують успішне формування в учнів усіх форм мислення, слугує для них джерелом отримання об'єктивних наукових знань про навколишню дійсність, розвитку мовлення та самостійного розуміння. В процесі сприймання об'єкту наряді з чуттям беруть участь пам'ять і мислення. Образ об'єкта, що спостерігається, є наочним лише тоді, коли людина (в даному випадку молодший школяр) аналізує і осмислює цей об'єкт, співставляє його з вже набутими знаннями. Наочний образ виникає не сам по собі, а в результаті активної пізнавальної діяльності людини. Ступінь наочності може різною у залежності від індивідуальних особливостей дитини, від рівня розвитку її пізнавальних здібностей, знань тощо.

Вочевидь, що з появою комп'ютера навчання стало більш наочним. Вчитель може використовувати різноманітні нові засоби наочно-демонстраційного методу навчання: на моніторі ПК реальні об'єкти легко замінити на моделі. За допомогою програм комп'ютерної графіки можна створювати плакати, схеми, креслення, малюнки, відео - та аудіо матеріали, слайди та іншу технологічну документацію, що стане безпосередньою допомогою вчителеві на трудовому навчанні. Для реалізації принципу наочності на практиці широкого застосування набули комп'ютерні (інформаційні) технології навчання, що дають можливість вчителю творчо використовувати засоби наочності, щодо поставленої педагогічної мети, особливостей навчального матеріалу і конкретних умов навчання.

У процесі оволодіння матеріалом модуля „Людина і природа” у молодших школярів удосконалюється репродуктивна уява, що проявляється у створенні об'ємних образів реального світу (конструювання, удосконалення, перетворення і т. ін.). Перелічені інтелектуальні операції носять універсальний характер та можуть бути використані в інших формах діяльності. Вдале використання комп'ютерної наочності сприяє створенню просторового сприйняття та узагальненості, розвиває сенсорні якості учнів.

Отже, використання різноманітних комп'ютерних програм у процесі навчання на уроках трудового навчання (зокрема на уроках з модуля „Людина і природа”) в 1-4 класах забезпечить необхідний рівень унаочнення програмового матеріалу, а на цій основі здатне розвивати безліч психічних процесів у дітей, що поступово зумовить покращення і педагогічних якостей та знань.

1.3 Опис прикладного програмного забезпечення для використання на уроках трудового навчання (зокрема модуля „Людина і природа”)

В попередньому розділі роботи були розглянуті, охарактеризовані та сформульовані головні, на наш погляд, форми використання комп'ютера на уроках трудового навчання. І зараз нам залишається лише описати програми, якими може користуватись вчитель початкових класів на уроках модуля „Людина і природа”. Слід зазначити, що вибір програм залежить від наступних характеристик:

· бажання вчителя;

· вирішення конкретних завдань;

· використання на певних частинах уроку;

· використання на певних темах курсу;

· умови, які надає школа (можливості кабінетів, фінансові та інші можливості);

· рівень розвитку учнів;

· дидактичне підґрунтя.

Загалом вчитель початкових класів застосовує у своїй роботі, перш за все, такі програми, які б надали йому можливість використати їх на багатьох предметах (українська мова, читання, математика, образотворче мистецтво, трудове навчання та ін.); розробляючи різноманітні засоби на їх основі:

· засоби наочності;

· перевірки знань, тестування;

· закріплення матеріалу;

· електронні посібники та ін.

Прикладне програмне забезпечення (ППЗ) - це сукупність програм, засобами яких вчитель вирішує деякі інформаційні завдання, не застосовуючи системи програмування.

ППЗ поділяють:

· програми загального призначення;

· програми спеціального призначення;

· програми професійного рівня.

Прикладне програмне забезпечення

Програми загального призначення

Програми спеціального призначення

Програми професійного рівня

Для роботи учнів на ПК та, в великій мірі, у роботі вчителя, використовується перший тип ППЗ, тобто програми загального призначення, адже саме вони використовуються більшістю користувачів, тому що не потребують для засвоєння специфічних знань з різноманітних наук.

Програми загального призначення

редактори

текстові

Лексикон, WD, Word, TEX

графічні

Paint, Photoshop, CorelDraw

музичні

Composer

Табличні процесори

SuperCalc, Excel

Бази даних та СУБД

Access, Oracle, Sybase

Пакети анімаційної графіки

3D-Studio, Animator

Комунікаційні програми

Outlook Express

Інтегровані пакети

Works, Framework

Вузько орієнтовані програми

перекладачі

Сократ, Stylus, Polyglots

словники

Слідопит, Мультиплекс

сканувальні

Fine Reader

Текстові редактори - це програми для роботи з символьною інформацією. Існує сотні текстових редакторів, різноманітних як за функціональними можливостями, так і за складністю роботи з ними. За призначенням виділяють наступну класифікацію текстових редакторів.

Текстові редактори

Редактори текстів програм

Turbo Basic, Turbo Pascal

Редактори документів

Лексикон, Слово і діло, Word, Word Perfect

Видавничі системи

PageMaker, Quark Press, Ventura Publisher

Спеціалізовані редактори

Chi Writer, TEX

У початковій школі (для використання вчителем та учнями) найкраще підходять редактори документів, орієнтовані на роботу з текстами, що мають структуру документу. Окрім функцій роботи з документами, такі редактори забезпечують роботу із шрифтами, графікою і т. ін. Більшість таких програм поставляються з вмонтованими „коректорами” - програмами, що слугують для виправлення різного роду помилок (наприклад, орфографічних).

Найпоширенішим редактором текстових документів є Word.

За рахунок порівняно простого використання та роботи в ньому, цей редактор можна застосовувати на уроках модуля „Людина і природа”.

Функція редактора Word

Спосіб використання

Набір, форматування та друк текстів

Роздатковий матеріал; розробка технологічних карт

Вставка таблиць, малюнків

Створення наочності, розробка технологічних карт

Вставка звукових та відео файлів

Апелювання до різних способів сприймання матеріалу учнями (зорове, слухове)

Графічні редактори - це програми для роботи з графічною інформацією. Вони надають користувачеві умови, що модулюють діяльність художника. За спеціалізацією виділяють графічні редактори загального та спеціального призначення. Перші - створюють та редагують нескладні зображення (прості у виконанні), копіюють і переміщують фрагменти або цілі зображення, зберігають та зчитують графічну інформацію. За допомогою других проектуються складні (в плані побудови графічних відносин) образи, реалізуються найпростіші ефекти. Також графічні редактори спеціального призначення мають більші функціональні можливості.

Графічні редактори

Програми загального призначення

Paint, Painter, Paintbrush

Програми спеціального призначення

CorelDraw, Photoshop, Adobe Illustrator

Звичайно, добре підготовлений вчитель може дозволити собі використання графічних програм спеціального призначення, що дасть змогу йому краще підготувати дидактичні засоби, урізноманітнити їх. Та якщо казати про використання графічних програм учнями, то тут, безперечно, в лідерах графічний редактор Paint.

Саме тому ми будемо робити опис його можливостей в контексті розробки дидактичних засобів для трудового навчання.Функція редактора Paint

Спосіб використання

Створення геометричних фігур

Для учнів:

Геометрична пропедевтика, елементи конструювання

Малювання „олівцем”, „пензлем” тощо

Для вчителя:

Створення наочних посібників

Розфарбовування

Для учнів:

Розвиток художніх здібностей

Хотілося б також звернути увагу на програми анімаційної графіки та їх використання в роботі вчителя, зокрема на уроках трудового навчання.

Такі програми створюють вже не статичну „мертву” інформацію, а динамічну „рухливу”, „живу” з застосуванням звуку та текстової інформації.

Одною з програм пакету анімаційної графіки є PowerPoint.

Саме за допомогою презентацій, зроблених у PowerPoint, вчитель може запропонувати учням моделювання природних процесів для кращого розуміння їх протікання та більш продуктивного відтворення на уроках модуля „Людина і природа”.

Допоміжними в роботі вчителя є також програми для сканування, бази даних СУБД, музичні редактори , що теж приймають участь у створенні дидактичних засобів для уроків, допомагають вчителю при вирішенні дидактичних, методичних та організаційних завдань.

Розділ ІІ. Розробки уроків з трудового навчання для модуля „Людина і природа” із використанням комп'ютера

У зв'язку з варіативністю предмету трудового навчання, що склалася на початку ХХІ століття у початковій ланці освіти, а також створенні декількох програм навчання учнів, як от „Програма з трудового навчання молодших школярів”, „Навчальна програма проекту „Художня праця” в початковій школі” та ін., сформувався ряд методик викладання трудового навчання учням 1-4 класів, що різняться, перш за все, підходами до навчального процесу та методикою проведення занять.

Ми запропонуємо розробки уроків двох найпоширеніших методик трудового навчання, а також сформулюємо та визначимо місце комп'ютерних дидактичних засобів на цих уроках.

2.1 Конспект уроку з трудового навчання модуля „Людина і природа” за класичною методикою І.Т. Міщенка

Тема: Прийоми ліплення. Виготовлення листка. Виготовлення фруктів (2 клас).

Мета: ознайомити з прийомами ліплення, найпростішими видами роботи з глиною (пластиліном); розвивати художні здібності учнів. Виготовити листок дерева та фрукт, ягоду (яблуко, вишню) з пластиліну.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Клас оснащено 2-3 комп'ютерами та робочими столами, де учні створюють вироби.

ІІ. Ознайомлення з новим матеріалом.

1. Актуалізація.

Розгляд виробів з пластиліну, малюнків виробів на комп'ютері (див. додаток).

2. Бесіда за темою уроку.

- що таке глина, пластилін;

- використання глини, пластиліну;

- способи роботи з пластиліном.

3. Повідомлення мети уроку.

4. Пояснення створення виробів.

Використання презентацій PowerPoint для демонстрації технологічної карти виробів (листочок, вишенька).

5. Правила техніки безпеки та гігієни праці під час ліплення.

ІІІ. Практична діяльність учнів.

Вмикаємо легку музику чи запис казки.

ІV. Перевірка робіт, оцінювання.

V. Домашнє завдання.

2.2 Конспект уроку з трудового навчання модуля „Людина і природа ” за методичною системою О.Ф. Ботюка

Тема: „Іграшка-свистулька” (4 клас).

Мета: розширити знання в області декоративно-прикладного мистецтва; ознайомити з професією гончара; ознайомити з новими прийомами ліплення.

Матеріали: глина.

План заняття.

1. Організація.

2. Повідомлення теми заняття.

3. Ознайомлення з професією гончара.

4. Технологічна карта виробу.

5. Правила техніки безпеки.

6. Практична діяльність учнів.

7. Виробнича перерва.

8. Продовження практичної роботи.

9. Оздоблення виробів. Усунення недоліків.

10. Оцінювання. Відбір на виставку.

Хід заняття

1. - Дітки, приготуйте свої робочі місця до заняття. Сядьте тихесенько і слухайте мене уважно.

2. - На сьогоднішньому занятті ми з вами поговоримо про дуже цікаву і потрібну професію - професію гончара. А також будемо ліпити іграшку-свистульку із глини.

3. - Гончарство на Україні завжди було престижною і необхідною професією. Жодна хата не обходилась без виробів цих майстрів. Матеріалом для роботи гончарів була глина. А, як вам відомо, раніше у побутових потребах найчастіше використовували саме глиняний посуд.

Хоча і зараз ця професія не є менш цікавою і поширеною. Я думаю, в кожного з вас вдома є глиняна макітра або глиняний горщик. Так що, як бачите, люди цієї професії і досі потрібні.

(Під час розповіді вчитель паралельно демонструє презентацію, зроблену у PowerPoint, у якій використані зразки глиняного посуду, гончарську приладдя і т. ін.)

- І ми сьогодні створимо свою невеличку майстерню. Але будемо виготовляти не посуд, а зліпимо глиняну іграшку-свистульку.

4. - Уважно розгляньте технологічну карту нашого виробу.

(Використовується велика технологічна карта, розроблена і роздрукована за допомогою текстового і графічного редакторів (див. додатки.)

5. Інженер з техніки безпеки повідомляє основні правила безпеки при роботі з глиною.

6. - А тепер, діти, приступайте до роботи.

(Вчитель включає легеньку музику (можна використати музичний редактор), і діти починають самостійну роботу)

7. - А зараз інструктор по спорту проведе виробничу перерву.

(Можна також використати музичний редактор для музичного супроводу)

8. - Молодці, відпочили. А тепер продовжуйте роботу.

9. - Закінчуйте. Попідправляйте свої вироби, якщо є якісь недоліки.

У вас вийшли дуже гарні вироби. Але вони можуть бути ще кращими, якщо їх якось оздобити або розфарбувати. А ось погляньте, як гарно і оригінально оздобили свої вироби діти з інших шкіл.

(Тут можна використати презентацію, в якій поступово виходять малюнки, представлені у додатках)

10. - Всі ви молодці. Зробили дуже гарні вироби.

Давайте відберемо найкращі на виставку.

Висновки

Застосування НІТ у початковій школі, зокрема на уроках трудового навчання покликане покращити навчально-виховний процес з усіх сторін. Дидактичні посібники, що використовуються на уроці та розроблені за допомогою прикладного програмного забезпечення здатні вирішити безліч проблем, а саме:

1. Унаочнення матеріалу.

2. Збільшення кількості матеріалу, що засвоюють учні.

3. Зменшення витрат часу збоку вчителя тощо.

Та все ж таки для кращого застосування комп'ютерних дидактичних та методичних посібників, створення їх, вчитель має мати певні навички роботи з комп'ютерними програмами різних типів.

Отже, використання комп'ютерних дидактичних посібників на уроках трудового навчання (зокрема модулі «Людина і природа») може значно покращити навчальний процес, наприклад у галузі засвоєння матеріалу учнями.

Список використаної літератури

1. Белоусова О.А. Компьютер на уроках технологии // Информатика и образование. - 2004. - № 8. - С. 78-82.

2. Дибкова О.М. Інформатика та комп'ютерна техніка. - К. - 2003. - 340 с.

3. Драчев Л.В. Компьютер в школе. Педагогический аспект // Информатика и образование. - 2004. - № 7. - С. 23-28.

4. Коньшева Н.М. Лепка в начальных классах. - М., Просвещение. - 1985.

5. Міщенко І.Т. Трудове навчання в 1-2 класах: Посібник для вчителя. - К.: Радянська школа, 1990. - 126 с. (БВПК).

6. Мелик-Пашев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. - М., Знание, № 1, 1981.

7. Програми для середньої загальноосвітньої школи. - К.: Початкова школа. - 2003.

Додатки

Викатуємо глиняну кульку

Сплюскуємо її

Складаємо пополовині

Акуратно формуємо тулуб пташки

Витягуємо чистинку глини і формуємо голову. Потім витягуємо дзьоб. Можна і крильця

Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать