Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет

Гірничий факультет

Кафедра підземної розробки родовищ

(повна назва)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

дипломної роботи

спеціаліста

(освітньо – кваліфікаційний рівень)

специальності 7.090301.02 Підземна розробка

родовищ корисних копалин

на тему “Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації

гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти

“Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

залізорудний комбінат” ”

Виконавець: Ю.Г.Борисенко

(підпис)

|Керівники |Прізвище, ініціали |Оцінка |Підпис |

|проекту |Кузьменко О.М. | | |

|розділів: | | | |

|1.Технологічний |Барташевський | | |

|Вентиляція |Литвиненко А.А. | | |

|2.Охорона праці |Литвиненко А.А. | | |

|3.Економічний |Безпалько В.М. | | |

| | | | |

|Рецензент | | | |

| | | | |

|Нормоконтролер | | | |

Дніпропетровськ

2004г.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

завідувач кафедри

підземної розробки

родовищ

(повна назва)

В. І.

Бондаренко

(підпис)

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу

спеціаліста

(освітньо – кваліфікаційний рівень)

студенту групи ГІП-98 Борисенко Юрію Григоровичу

Тема дипломної роботи "Розробити проект технологічної системи

інтенсифікації гірничих робіт при відпроцюванні запасів руди на горизонті

330м шахти "“Експлуатаційна” ЗАТ “ ЗЗРК” ”

затвержена наказом ректора НГУ від __________ ________

|Розділ |Зміст завдання |Термін виконання |

|Технологічний |Охарактеризувати технологію |24.04.03- |

| |ведення гірничих робіт на шахті |5.05.03 |

| |“Експлуатаційна”. | |

| |Розробити технологію та | |

| |розрахувати параметри очисної | |

| |виїмки на гор.330м. | |

|Вентиляція |Розрахувати параметри вентиляції |6.05.03- |

| |шахти |16.05.03. |

|Охорона праці |Розробити заходи з охорони праці,|17.05.03- |

| |які забезпечать безпечну та |26.05.03. |

| |нешкідливу роботу в умовах | |

| |впровадженої технології | |

|Економічний |Розрахувати показники прибутку чи|27.05.03- |

| |збитковості прийнятої технології |8.06.03. |

Завдання видав О.М.Кузьменко

(підпис)

Завдання прийняв до виконання Ю.Г.Борисенко

(підпис)

Дата видачі завдання:______________

Термін подання дипломного проекту до ДЕК ______________

|3 |

|Реферат |

| |

|Пояснительная записка: 54., 6 рис., 14табл., 3 приложения, 13 источников. |

|Объект разработки: система интенсификации горных работ при отработке запасов руды|

|на гор. 330м в условиях шахты «Эксплуатационная» ЗАО «ЗЖРК». |

|Цель дипломного проекта: поддержание мощности шахты, уменьшение затрат, повышение|

|цены руды. |

|Во вступлении дано нынешнее состояние проблемы, выдвинуты предложения по её |

|решению. |

|В расчётной части обоснованы параметры и произведены расчёты проектируемой |

|технологии,. |

|Новизна проекта в применении самоходной техники. |

|В технологической части даны характеристики и показатели проекта. |

|В экономической части приводится расчёт показателей при введении проектных |

|решений. |

|Практическое значение проекта – опробование в условиях шахты новой технологии |

|очистных работ. |

|Разработанные технические решения могут применяться для сходных условий на других|

|шахтах. |

|РУДНАЯ ПОТОЛОЧИНА, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕЛИК, ВСКРЫТИЕ ЗАПАСОВ, РУДОПЕРЕПУСК, |

|КАМЕРА, ПОГРУЗО-ДОСТАВОЧНАЯ МАШИНА, ОРТ. |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| | | | | | |

| | | | | |ПРМ.ПД.04.02.Р.ПЗ |

| | | | | | |

|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат| |

| |. | |с |а | |

|Розробн|Борисенк| | | |Літер|Аркуш|Аркушів |

|. |о | | | |а | | |

| | | | |РЕФЕРАТ | | | |

|Н. |Кузьменк| | | | |

|контр. |о | | | | |

|Зав. |Бондарен| | | | |

|Каф. |ко | | | | |

|4 |

|Содержание |

| |

|Введение………………………………………………………………….…3 |

|Характеристика горного предприятия……………………………...4 |

|1.1 Местонахождение предприятия………………………………….4 |

|1.2 Горно-геологическая характеристика……………………………4 |

|1.3 Анализ производственной ситуации развития горных работ….10 |

|1.4 Выводы…………………………………………………………….12 |

|1.5 Исходные данные на проект……………………………………..13 |

|Применение прогрессивной технологии ведения очистных работ для отработки вскрытых|

|запасов руды……………………………………14 |

|2.1 Выбор участка для отработки части запасов потолочины……..14 |

|2.2 Обоснование решения о вскрытии и вводе в эксплуатацию части запасов рудной |

|потолочины…………………………………………………...15 |

|2.3 Расчёт параметров очистной выемки……………………………17 |

|2.4 Технология ведения горных работ………………………………19 |

|2.5 Технологическая схема транспорта……………………………..27 |

|2.6 Вентиляция шахты………………………………………….…….28 |

|2.7 Организация работ на добычном участке………………………34 |

|2.8 Охрана труда……………………………………………………....36 |

|2.9 Охрана окружающей среды……………………………………...43 |

|Экономическая оценка целесообразности применения погрузочно-доставочных машин для|

|проектных условий для проектных условий…………………………………………………………………………46 |

|3.1 Расчёт общешахтных экономических показателей при введении в эксплуатацию |

|этажа 301ч303м и применении самоходной техники……..46 |

|3.2 Расчёт себестоимости добычи руды по элементам затрат…….46 |

|3.3 Расчёт стоимости реализации руды……………………………..47 |

|3.4 Расчёт прибыли по шахте………………………………………...48 |

|Вывод……………………………………………………………………….50 |

|Перечень ссылок………………………………………………………….51 |

|Приложения: |

|Приложение А: Аэродинамическая характеристика вентилятора местного проветривания |

|СВМ-6М……………………………………………53 |

|Приложение Б: Оперативная часть плана ликвидации аварий…………..54 |

| |

| |

| | | | | | |

| | | | | |ПРМ.ПД.04.02.З.ПЗ |

| | | | | | |

|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат| |

| |. | |с |а | |

|Розробн|Борисенк| | | |Літер|Аркуш|Аркушів |

|. |о | | | |а | | |

| | | | |ЗМІСТ | | | |

|Н. |Кузьменк| | | | |

|контр. |о | | | | |

|Зав. |Бондарен| | | | |

|Каф. |ко | | | | |

|5 |

|Введение |

| |

|В последнее время на Запорожском железорудном комбинате наметилась тенденция |

|сокращения объёмов добычи из-за ряда объективных причин, а именно, износа |

|оборудования, повышения цен на новую технику, общей обстановки в стране. |

|В этих условиях становится экономически невыгодным вскрывать и подготавливать |

|запасы на нижележащих горизонтов 740ч940 м и, по сути, ситуация сводится к |

|резкому спаду производства в ближайшие годы. |

|Стабилизировать объёмы добычи руды на комбинате, возможно путём вовлечения в |

|отработку временно неактивных запасов, а в первую очередь, запасов рудной |

|потолочины выше гор. 340 м под предохранительным целиком. |

|В проекте рассматриваются аспекты вскрытия и отработки запасов рудной потолочины.|

| |

|Необходимо разработать технологию наиболее выгодной системы выемки запасов с |

|минимальными затратами и максимальным экономическим эффектом, который способен |

|поддержать объём добычи на ЗЖРК и сохранить уровень рентабельности производства. |

| |

| |

| |

| |

| |

| | | | | | |

| | | | | |ПРМ.ПД.04.02.В.ПЗ |

| | | | | | |

|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат| |

| |. | |с |а | |

|Розробн|Борисенк| | | |Літер|Аркуш|Аркушів |

|. |о | | | |а | | |

| | | | |ВСТУП | | | |

|Н. |Кузьменк| | | | |

|контр. |о | | | | |

|Зав. |Бондарен| | | | |

|Каф. |ко | | | | |

|6 |

|Характеристика горного предприятия |

| |

|1.1 Местонахождение предприятия. |

| |

|Административная подчинённость. Запорожский железорудный комбинат располагается в|

|южной части Василевского и Весёловского районов запорожской области в 25 км от |

|города Запорожья. |

|В Каменско-Днепровском, соседнем, районе расположены тепловая и атомная |

|электростанции-источники электроэнергии для производства. |

|Транспортные условия района благополучные, в восточной части его с севера на юг |

|проходит железная дорога Токмак-Новая Каховка. Район покрыт густой сетью |

|шоссейных и грунтовых автодорог. |

|География месторасположения. Рельеф местности представлен холмистой равниной |

|степной зоны, изрезанную балками и оврагами. |

|Климатические условия района умеренные с частыми сухими ветрами, смена времени |

|года происходит постепенно, зима мягкая и малоснежная, летом часты засухи. |

| |

|1.2 Горно-геологическая характеристика |

| |

|1.2.1 Геологическая характеристика |

| |

|Структурное строение горного массива. В геологическом строении кристаллического |

|фундамента района принимают участие метаморфизованные осадочные породы, |

|эффузивные и интрузивные Конско-Верховцеской серии верхнего архея. Эти породы |

|подстилаются гнейсами и магнитными объединёнными в Днепровскую группу. |

|Южно-Белозёрское месторождение состоит из так называемой «Главной» залежи. Эта |

|залежь имеет субмеридиальное простирание и крутое падение на восток под углом |

|65ч70°. Лежащий бок месторождения представлен кварцево-серицитовыми сланцами, |

|висячими-серпентинитами. |

|Наибольшая мощность «Главной» залежи 115 м в южном крыле, на севере мощность |

|уменьшается до 10 м. На юге залежь ограничена «Пограничным» сбросом. |

|Гидрогеология шахты. Южно-Белозёрское месторождение, расположено в |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать