Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"
p align="left">Банком постійно здійснюється моніторинг ринку залучення банками України коштів клієнтів. З метою підтримки виваженої політики банку в сфері залучення коштів готуються для розгляду комітетом з питань управліннями активами та пасивами і правлінням банку пропозиції щодо впровадження нових депозитних продуктів та змін процентних ставок залучення коштів. У звітному році переглядались ставки залучення коштів клієнтів. Перелік депозитних продуктів приведено у відповідність до попиту з боку клієнтів. У 2006 році через зміну чинного законодавства приведено у відповідність методологічну базу зі здійснення вкладних операцій. У тому числі внесено зміни у такі базові документи з цього питання:

· Порядок відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами ВАТ “Ощадбанк” (затверджений постановою правління банку від 16.02.04 №17-2 зі змінами та доповненнями);

· Порядок відкриття, ведення та закриття вкладних (депозитних) рахунків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у національній та іноземній валюті установами ВАТ “Ощадбанк” (затверджений постановою правління банку від 22.03.04 №24-5 зі змінами та доповненнями).

Протягом 2006 року загальна сума залучених депозитів від пов'язаних осіб складала 2 047 тис. грн. Депозити що залучені від пов'язаних сторін у тому числі:

· Депозити, залучені від фізичних осіб - 2 047 тис. грн.

· Депозити, залучені від юридичних осіб - 0 тис. грн.

В табл. 2.1 наведена структура депозитних коштів, залучених банком в 2005-2007 роках.

Таблиця 2.1

Депозити, залучені Ощадбанком за період 2005-2007 рр., тис. грн.

2007

 2006

2005

Кошти суб'єктів господарської діяльності в тому числі :

Кошти на вимогу

4817,0

860 379

1 786 107

Строкові кошти

692,4

15 093

10 810

Кошти фізичних осіб в тому числі :

Кошти на вимогу

7234,2

5 325 355

4 447 844

Строкові кошти

3951,8

2 106 797

1 414 774

Сума депозитів що залучені від пов'язаних сторін станом на кінець дня 31.12.2006 року складає - 2 101 тис. грн. Середньозважена процентна ставка за депозитами, що залучені банком - 5,69%. Середньозважена процентна ставка за депозитами, що залучені від пов'язаних сторін - 9,53%.

В таблиці 2 наведені показники діяльності Ощадбанку станом на 01.01.2008 року.

Таблиця 2.2

Показники діяльності Ощадбанку станом на 01.01.2008 року, млн. грн.

Показники

2008/01

активи

20147.30

зобов'язання

17921.90

міжбанківські кредити

886.33

кредити юридичним особам

3658.67

кредити фізичним особам

5293.52

Цінні папери

2865.37

капітал

2162.28

депозити фізичним особам до запитання

7234.18

депозити фізичним особам строкові

3951.76

депозити юридичним особам до запитання

4817.06

депозити юридичним особам строкові

692.35

фінансовий результат

27.42

Статутний капітал, млн. євро

142.93

Станом на 01.01.2008 року Ощадбанк залучив 7234.18 млн. грн. депозитів фізичних осіб до запитання, 3951.76 млн. грн. строкових депозитів фізичних осіб, 4817.06 млн. грн. депозитів юридичних осіб до запитання, 692.35 млн. грн. строкових депозитів юридичних осіб. Таким чином, в 2007 році зберігалася тенденції переважання в структурі депозитних вкладів Ощадбанку депозитів фізичних осіб (до запитання).

Фінансові показники Ощадбанку за 9 місяців 2007 р. свідчать про подовження тенденцій покращення результатів діяльності установ банку. Завдяки нарощенню доходів і оптимізації витрат банком отримано 171 млн. грн. прибутку, що майже на 39 % більше, ніж за відповідний період минулого року. Всі філії банку є прибутковими. На 01.01.2008 року банк є достатньо капіталізованим. Обсяг регулятивного капіталу банку збільшився на 578 млн. грн. і становив 1 456 млн. грн.

Обсяг чистих активів банку з початку року збільшився на 47 %, або на 5,5 млрд. грн. і на 1 жовтня 2007 року становив 17,1 млрд. грн. Обсяг дохідних активів досягнув 11,7 млрд. грн., або 69 % чистих активів. Кредитний портфель банку за 9 місяців поточного року збільшився на 3,7 млрд. грн. і на 1 жовтня п.р. склав 10,1 млрд. грн. За звітний період залучені банком кошти фізичних осіб зросли на 2,1 млрд. грн. і становили 9,5 млрд. грн. Загальний обсяг кредитів, наданих фізичним особам, збільшився на 57 % або на 1,5 млрд. грн. і склав 4,2 млрд. грн. Операційний дохід банку становив 1,1 млрд. грн., з яких: 58 %, або 611 млн. грн., - чистий процентний дохід, 32 %, або 336 млн. грн., - чистий комісійний дохід.

З метою диверсифікації активів та зниження ризиків майже 9 % активів банку, а саме 1,4 млрд. грн., розміщено в державні цінні папери та боргові цінні папери, що рефінансуються або емітовані Національним банком України.

Основнi показники банку станом на 01.03.2008 року складають:

· Власний капiтал - 2,2 млрд. грн.

· Обсяг кредитного портфеля - 12.7 млрд. грн.

· Обсяг кредитів, наданих населенню - 5,5 млрд. грн.

· Кошти фізичних осіб - 11,5 млрд. грн.

Отже, основу залучених коштів складають депозити на вимогу фізичних осіб, що свідчить про значну довіру до банку з боку населення та пояснюється участю банку у Фонді гарантування вкладів (депозитів) фізичних осіб та статусом банку як державного банку.

2.3. Особливості організації депозитних операцій по Ощадбанку

ВАТ «Ощадбанк» активно залучає кошти населення на депозитні та поточні рахунки в національній та іноземній валюті (доларах США і євро та рублях РФ). Сьогодні банк пропонує своїм клієнтам відкрити поточні рахунки (в тому числі для одержання пенсій) та депозитні рахунки з можливістю поповнення депозиту, з виплатою відсотків авансом, щомісячно, щоквартально або при закритті рахунку і з можливістю приєднання відсотків до основної суми депозиту.

Якщо ви бажаєте відкрити депозитний рахунок в Ощадбанку, вам необхідно:

· укласти договір;

· надати наступні документи:

Якщо ви резидент (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), вам необхідно надати такі документи:

· паспорт фізичної особи;

· довідку про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, видана органом податкової адміністрації.

Можна оформити в установі банку довіреність на право розпорядження коштами іншій особі та заповідальне розпорядження. Якщо - нерезидент (громадянин України, який постійно проживає за її межами, іноземний громадянин або особа без громадянства, яка тимчасово перебуває на території України строком до 1 року відповідно до відкритої візи або документів, що підтверджують законність перебування в Україні згідно з чинним законодавством), вам необхідно надати такі документи:

· паспорт фізичної особи;

· документ про підтвердження джерела надходження готівки в національній або іноземній валюті.

Ощадбанк гарантує таємницю відомостей про вкладників, операції, що ними здійснюються, та стан рахунків. Без згоди вкладника довідки третім особам по рахунку можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Власник такого рахунку може внести кошти та у будь-який момент їх отримати. Розрахункові операції по таких рахунках не проводяться. Процентна ставка вища за ставку по поточних рахунках, але нижча від строкових вкладів. У ВАТ "Ощадбанк" у Вас є можливість відкрити вклад на вимогу "Універсальний Ощадного банку" в іноземній валюті.

Строкові вклади (депозити) відкриваються для тривалого зберігання коштів - строком від одного місяця. Кошти можуть зараховуватися готівкою або безготівковим шляхом, в національній або іноземній валюті. Депозит може бути як короткостроковим, так і довгостроковим. По строкових вкладах встановлені різноманітні умови залучення коштів та сплати процентів.

Банк пропонує наступні види строкових вкладів:

1. у національній валюті

· „Депозитний ощадного банку”

· „Накопичувальний ощадного банку”

· „Строковий пенсійний ощадного банку”

· „ Авансовий ощадного банку”

· „Шкільний ощадного банку”

· „Дитячий ощадного банку”

· „Новий відсоток ощадного банку”

·  „Накопичувальний житловий ощадного банку”

· „Пенсійний+”

· „Арсенал ощадного банку”

· „Комбінований ощадного банку”

· „Майбутнє дітям”

2. в іноземній валюті

· „Депозитний ощадного банку”

· „Накопичувальний ощадного банку”

· „Строковий пенсійний ощадного банку”

· „Авансовий - 15 ощадного банку”

· „Дитячий ощадного банку”

· „Новий відсоток ощадного банку”

·  „Арсенал ощадного банку”.

В дод. Д, Ж, З наведені максимальні депозитні ставки по депозитним вкладам Ощадбанку у гривні, доларі США та євро.

Вкладник має право відкрити в установі Банку будь-яку кількість рахунків. Ощадбанк має депозитну політику. Депозитна політика Ощадбанку - це комплекс заходів комерційного банку із формування портфеля депозитних послуг, різноманітних форм і методів здійснення цих заходів, визначення його конкурентних позицій по даному сегменті ринку та забезпечення стійкості й надійності ресурсної бази. Депозитна політика Ощадбанку визначена в Меморандумі про депозитну політику Ощадбанку, де враховані такі принципи:

· максимізація прибутку;

· забезпечення стійкості ресурсної бази та рівня ліквідності;

· гнучкість асортиментної і цінової політики та пристосування окремих параметрів збуту до вимог клієнтів.

Депозитна політика Ощадбанку є важливою складовою стратегії банку в управлінні активами та пасивами, оскільки сприяє формуванню коштів для проведення активних операцій з метою отримання прибутку.

Порядок здійснення депозитних операцій з фізичними особами Ощадбанку регулюється Порядком відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16 лютого 2004 р. № 17-2. Відповідно до даного положення установи Ощадбанку здійснюють залучення коштів на вкладні (депозитні) та поточні рахунки фізичних осіб з метою підвищення зацікавленості населення в накопиченні заощаджень та одержанні відповідного доходу і забезпечують чітке та безперебійне обслуговування рахунків вкладників.

Фізична особа має право відкрити в установі Банку будь-яку кількість рахунків. Відкриття одного рахунку на ім'я двох і більше осіб не допускається. Установам Банку забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Рахунок в установі Банку фізична особа може відкрити на своє ім'я, на ім'я іншої фізичної особи на підставі довіреності, засвідченої нотаріально, та на користь третьої особи.

Установи Банку відповідно до законодавства України зобов'язані здійснювати ідентифікацію:

фізичних осіб, що відкривають рахунки в установах Банку;

фізичних осіб, які здійснюють операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

фізичних осіб, які здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує еквівалент 50000 гривень;

осіб, уповноважених діяти від імені зазначених фізичних осіб. Уповноважений працівник установи Банку здійснює ідентифікацію вищезазначених осіб згідно з Програмою ідентифікації та вивчення клієнтів ВАТ "Ощадбанк" Положення про проведення фінансового моніторингу ВАТ "Ощадбанк" у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затвердженого постановою правління ВАТ "Ощадбанк" від 07.08.2003 № 146.

Інформація щодо ідентифікації фізичної особи уточнюється не рідше одного разу на рік, якщо ризик проведення нею операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, оцінюється установою Банку як великий. Для інших фізичних осіб термін уточнення інформації не повинен перевищувати трьох років.

На поточні рахунки фізичних осіб приймається іноземна валюта 1-ї та II--ї груп Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління НБУ від 04.02.98 р. № 34, у редакції постанови правління НБУ від 02.10.2002 № 378. На вкладні (депозитні) рахунки приймається іноземна валюта, що визначається правлінням Банку. Установи Банку здійснюють операції за поточними рахунками фізичних осіб в іноземній валюті у готівковій або безготівковій формі на підставі розрахункових та касових документів в межах наявних коштів на рахунку. Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Банк виплачує по вкладах (депозитах) проценти, розмір яких встановлюється правлінням Банку та обумовлюється в договорі. Розмір встановленої процентної ставки може змінюватися Банком у порядку, визначеному договором. Розпорядження рахунком здійснюється власником або його представником. Обмеження права власника щодо розпорядження рахунком здійснюється установою Банку відповідно до Положення про зупинення операцій, арешт та примусове списання коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою Правління НБУ від № 515, та Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від №22.

Вкладники Банку -- фізичні особи мають право скласти заповіт або зробити відповідне розпорядження Банку щодо вкладу на випадок своєї смерті (заповідальне розпорядження)3. Заповіт, складений після того як було зроблене розпорядження Банку, повністю або частково скасовує його, якщо у заповіті змінено особу, до якої має перейти право на вклад, або якшо заповіт стосується усього майна спадкодавця. Вклад можна заповісти одній або кільком фізичним особам, а також юридичній особі, державі Україні, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, іноземній державі та іншим учасникам цивільних відносин. Фізична особа-резидент/нерезидент може скласти заповіт, посвідчений нотаріусом або іншими посадовими, службовими особами, уповноваженими посвідчувати заповіт, який прирівнюється до нотаріально посвідченого. Фізична особа-резидент може скласти заповідальне розпорядження в установі Банку.

На вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті фізичної особи

- резидента зараховуються:

готівкова валюта;

валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;

валюта І групи Класифікатора, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за дорученням власника рахунку за іншу іноземну валюту цієї групи Класифікатора відповідно до умов договору банківського вкладу;

кошти, внесені іншою фізичною особою, якщо це передбачено договором банківського вкладу;

проценти на банківський вклад, якщо це передбачено договором.

З вкладного (депозитного) рахунку фізичної особи - резидента в іноземній валюті за розпорядженням вкладника або за його дорученням кошти повертаються шляхом:

виплати готівкою;

виплати платіжними документами;

продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти І групи Класифікатора за іншу іноземну валюту цієї групи Класифікатора з одночасним зарахуванням купленої іноземної валюти на вкладний (депозитний) рахунок цієї фізичної особи відповідно до умов договору банківського вкладу;

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті.

На вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті фізичної особі-нерезидента зараховуються:

готівкова валюта, яка ввезена в Україну відповідно до законодавства України. Під час зарахування на рахунок увезених в Україну коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку;

готівкова валюта, отримана в Україні відповідно до законодавства України;

валюта І групи Класифікатора, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за дорученням власника рахунку за іншу іноземну валюту цієї групи Класифікатора відповідно до умов договору банківського вкладу;

валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;

кошти, внесені іншою фізичною особою, якщо це передбачено договором банківського вкладу;

проценти на банківський вклад, якщо це передбачено договором.

З вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента за розпорядженням власника або за його дорученням кошти повертаються шляхом:

перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України та кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, що відкриті в уповноважених банках України;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать