Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"
p align="left">виплата готівкою;

виплата платіжними документами;

продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти І групи Класифікатора за іншу іноземну валюту цієї групи Класифікатора з одночасним зарахуванням купленої іноземної валюти на рахунок цієї фізичної особи відповідно до умов договору банківського рахунку;

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті.

Уповноважений працівник установи Банку зобов'язаний здійснити перевірку поданих документів для відкриття рахунку на відповідність їх чинному законодавству, зокрема:

засвідчення довіреності, на підставі якої фізична особа відкриває рахунок на ім'я іншої фізичної особи;

засвідчення документів, які були видані на території іноземної держави;

підтвердження проживання фізичної особи-нерезидента в Україні на законних підставах.

З документів, які вимагаються від фізичної особи для відкриття рахунку в установі Банку, формується справа з юридичного оформлення рахунку, до якої входять:

заява про відкриття поточного рахунку в іноземній валюті;

договір банківського рахунку або банківського вкладу;

копії сторінок паспорта або документа, що його замінює засвідчені підписом уповноваженого працівника установи Банку, який здійснює ідентифікацію, та фізичної особи, яка відкриває рахунок;

копія документа про присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків;

інший документ (довіреність на відкриття рахунку, засвідчена нотаріально тощо);

* анкета клієнта-фізичної особи та додаток до неї згідно Положення про фінансовий моніторинг.

Договір між Банком та фізичною особою укладається письмово у двох примірниках по одному для кожної із сторін. Обидва примірники повинні бути ідентичними і мають однакову юридичну силу. Виправлення, помарки, підчистки в тексті договору не допускаються. Текст договору друкується з двох боків одного аркуша. Якщо текст договору складено на кількох аркушах, то кожний аркуш повинен бути підписаний сторонами за договором. Номер договору повинен збігатися з номером особового рахунку вкладника та з номером ощадної книжки (у разі її видачі). Договори банківського вкладу реєструються у книзі реєстрації договорів, яка ведеться в електронному вигляді. Відповідно до Статуту Банку право підписувати договори на залучення коштів фізичних осіб в іноземній валюті та засвідчувати довіреності і заповідальні розпорядження вкладників, складені в установі Банку, від імені Банку має голова правління Банку та інші посадові особи на підставі довіреності чи наказу з обов'язковим зазначенням цих повноважень. Відкриття поточного або вкладного (депозитного) рахунку фізичній особі, яка не має в цій установі Банку рахунків, здійснюється в такому порядку:

фізична особа пред'являє уповноваженому працівнику установи Банку паспорт або документ, що його замінює;

фізична особа-резидент пред'являє документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;

уповноважений працівник установи Банку ідентифікує цю фізичну особу:

фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку та картку особового рахунку. Уповноважений працівник установи Банку засвідчує зразок підпису фізичної особи на картці особового рахунку та зазначає в ній резидентність;

укладається договір між Фізичною особою і Банком;

фізична особа вносить готівкою або перераховує безготівковим шляхом кошти;

уповноважений працівник установи Банку видає фізичній особі примірник договору, ощадну книжку або інший вкладний документ (квитанцію до заяви на переказ готівки чи виписку про стан рахунку), передбачений договором.

Якщо фізична особа вже має в цій установі Банку рахунок, ідентифікована Банком та сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття їй нового рахунку здійснюється при пред'явлені цією особою паспорта або документа, що його замінює. Фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (при відкритті поточного рахунку) та картку особового рахунку, в якій зазначає зразок свого підпису. Укладає з Банком договір банківського рахунку або договір банківського вкладу. Уповноважений працівник установи Банку у графі "Для відміток" картки особового рахунку та на договорі зазначає: "Результати ідентифікації зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку №".

Поточний або вкладний (депозитний) рахунок на ім'я малолітньої особи відкривають її законні представники. Якщо в цій установі Банку немає рахунку на ім'я цієї малолітньої особи, то для відкриття рахунку законний представник малолітньої особи надає в установу Банку такі документи:

паспорт або документ, що його замінює;

документ, що підтверджує статус законного представника (опікуна);

документ, що засвідчує присвоєння цій особі та малолітній особі ідентифікаційного номера платника податків (якщо вони є резидентами);

свідоцтво про народження малолітньої особи.

Уповноважений працівник установи Банку здійснює ідентифікацію цих осіб, після чого законний представник заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (в разі відкриття поточного рахунку), картку особового рахунку на ім'я малолітньої особи із зазначенням зразка свого підпису в графі "Для відміток", повідомлення наступному контролю ф.№36 і укладає з Банком договір банківського рахунку або банківського вкладу. Фізична особа, яка не є законним представником малолітньої особи, може відкрити на користь малолітньої особи вкладний (депозитний) рахунок. Для цього вона пред'являє в установу Банку свій паспорт або документ, що його замінює, та документ, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків (якщо вона є резидентом). Уповноважений працівник установи Банку ідентифікує цю особу в порядку, передбаченому п.4.1.3. з фізичною особою укладається договір банківського вкладу.

До досягнення малолітньою особою 14 років права вкладника по вкладному (депозитному) рахунку, відкритого іншою фізичною особою на користь малолітньої особи, набувають законні представники цієї малолітньої особи з часу пред'явлення ними до Банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження ними іншим способом наміру скористатися таким правом. До набуття прав вкладника ці права належать особі, яка відкрила рахунок. Законні представники розпоряджаються рахунком, відкритим іншою особою на користь малолітньої особи, після пред'явлення в установу Банку документів, визначених п.4.5.1 і ощадної книжки (у разі її видачі) та здійснення ідентифікації цих осіб. Якщо законні представники малолітньої особи, на користь якої відкритий рахунок іншою особою, відмовилися від вкладу, то особа, яка уклала договір, має право вимагати повернення вкладу готівкою або перерахувати його на свій рахунок в іноземній валюті чи відкрити новий рахунок з укладенням нового договору.

Неповнолітня особа може самостійно відкрити поточний або вкладний (депозитний) рахунок. Якщо неповнолітня особа не має рахунку в установі Банку, то при відкритті рахунку вона пред'являє:

свідоцтво про народження (неповнолітніх осіб від 14 до 16 років);

документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, якщо вона є резидентом;

довідку із зразком свого підпису, видану навчальним закладом, де вона навчається, або картку із зразками підписів, засвідчену нотаріально (при відкритті поточного рахунку);

документ або копію документа, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, який надає змогу визначити місце проживання цієї особи.

Неповнолітня особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (в разі відкриття поточного рахунку), заповнює картку особового рахунку, укладає з Банком договір банківського рахунку або банківського вкладу. Неповнолітня особа віком від 16 до 18 років самостійно відкриває в установі Банку рахунок. Поточні або вкладні (депозитні) рахунки на користь неповнолітніх осіб можуть відкрити будь-які особи. Якщо неповнолітня особа вже має в цій установі Банку рахунок, ідентифікована Банком та сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття їй нового рахунку здійснюється при пред'явлені цією особою свідоцтва про народження (до досягнення нею 16 років) чи паспорта або документа, що його замінює (якщо їй виповнилось 16 років).

Неповнолітня особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (в разі відкриття поточного рахунку) та картку особового рахунку укладає з Банком договір банківського рахунку або договір банківського вкладу.

Уповноважений працівник установи Банку у графі "Для відміток" картки особового рахунку та на договорі зазначає: "Результати ідентифікації зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку №".

Для здійснення деяких видів виплат (заробітної плати, дивідендів, стипендій, пенсій, соціальної допомоги, повернення надлишково сплачених сум тощо) на користь фізичних осіб юридичні особи можуть відкривати поточні рахунки фізичним особам, уклавши з Банком договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.

Особа, яка відкриває від імені юридичної особи поточні рахунки на користь фізичних осіб:

· пред'являє паспорт або документ, що його замінює;

· пред'являє документ, що підтверджує її повноваження;

· подає копії документів, засвідчені в установленому порядку, на підставі яких уповноважений працівник установи Банку ідентифікує юридичну особу:

1) копію зареєстрованого установчого документа (статут або інший документ), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи уповноваженим працівником установи Банку;

довідка банку із зазначенням його реквізитів та номера рахунку юридичної особи, який відкритий у цій установі Банку.

* подає заяву юридичної особи про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб;

* подає перелік фізичних осіб із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та ідентифікаційного номера платника податків кожної фізичної особи.

Перелік фізичних осіб має бути засвідчений підписом керівника та печаткою юридичної особи. Уповноважений працівник установи Банку на підставі зазначених документів здійснює ідентифікацію юридичної особи. Договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб укладається між Банком і юридичною особою. Договір про відкриття поточних рахунків фізичним особам, перелік фізичних осіб, поданий юридичною особою, оригінал заяви про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб та копії документів, що ідентифікують юридичну особу зберігаються в окремій справі. Уповноважений працівник установи Банку відкриває поточні рахунки (оформлює картки особових рахунків) фізичним особам за переліком на підставі копій заяви юридичної особи про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб після заповнення в кожній з них розділу "Відмітки банк" і формує справи з юридичного оформлення рахунків.

Порядок копіювання заяви (юридичною особою або установою Банку) в кількості, що дорівнює кількості фізичних осіб, зазначеній у переліку, визначається в договорі між Банком та юридичною особою. Видаткові операції за цими рахунками здійснюються після звернення фізичних осіб в установу Банку, пред'явлення ними документів, які дають змогу установі Банку ідентифікувати цих осіб. Після здійснення ідентифікації фізична особа укладає з Банком договір банківського рахунку і на картці особового рахунку проставляє свій підпис. Якщо фізична особа бажає отримати всю суму коштів і закрити рахунок, підпис на картці особового рахунку не проставляється і ощадна книжка не видається. Для зарахування доходів з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню, фізична особа-нерезидент-отримувач доходів відкриває в установі Банку окремий поточний рахунок. У разі відкриття окремого поточного рахунку фізичній особі-нерезиденту в договорі банківського рахунку повинно бути обумовлено:

на рахунок зараховуються виключно доходи з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню;

фізична особа-нерезидент (власник рахунку) подає розрахункові документи на здійснення видаткових операцій з одночасним поданням платіжного документа на перерахування суми податків або визначено, що установа Банку за дорученням власника рахунку самостійно нараховує, утримує та перераховує суми податку під час здійснення за цим рахунком видаткових операцій.

При поданні власником рахунку платіжних документів на перерахування суми податків установою Банку здійснюється перевірка правильності їх нарахування, згідно Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".

Додаткові внески від вкладника приймаються установою Банку при пред'явлені вкладником ощадної книжки (у разі її видачі) на підставі заяви на переказ готівки. Додаткові внески можуть бути прийняті також у разі відсутності ощадної книжки від вкладника чи від будь-якої фізичної особи за наявності реквізитів рахунку, на який вносяться кошти. При цьому прізвище та ініціали вносителя чи довіреної особи записуються у вільній графі на особовому рахунку вкладника. Внесення готівкових коштів на рахунок фізичної особи-нерезидента іншою фізичною особою здійснюється на підставі документів, що підтверджують джерела походження готівкових коштів. Документи на внесення готівкових коштів (початкового чи додаткового внеску) контролер передає разом із щоденним звітом в бухгалтерію установи Банку. Кошти з рахунку в національній та іноземній валюті вкладник може отримати готівкою за заявою на видачу готівки або перерахувати безготівковим шляхом за платіжним дорученням в іноземній валюті. Заява на видачу готівки заповнюється вкладником з використанням копіювального або самокопіювального паперу чи оформлюється контролером за згодою вкладника із застосуванням технічних засобів. Номер примірника в заяві зазначається в правому верхньому куті.

• обчислює суму комісійної винагороди за переказ:

• якщо сума комісійної винагороди списується з рахунку, цю суму записує в ощадну книжку і в картку особового рахунку, оформлює меморіальний валютний ордер на цю суму;

• якщо сума комісійної винагороди вноситься готівкою, складає на цю суму заяву на переказ готівки, підписує та надає її вкладнику (довіреній особі чи спадкоємцю) для підпису;

у разі перерахування всієї суми вкладу з процентами складає окремо меморіальний валютний ордер на списання процентів;

суму, що перераховується, записує в картку особового рахунку та ощадну книжку;

реєструє в операційному щоденнику (касовому журналі) операцію зі списання коштів, окремо записує перераховану суму вкладу та суму утриманої комісійної винагороди:

реєструє прийняте платіжне доручення в іноземній валюті в журналі реєстрації відісланих переказів;

повертає фізичній особі другий примірник платіжного доручення з відміткою про дату прийняття установою Банку та, якщо перераховується частина вкладу, - ощадну книжку, а в разі перерахування всієї суми вкладу рахунок закриває і погашає ощадну книжку у встановленому порядку;

в разі внесення суми комісійної винагороди готівкою передає примірники платіжного доручення в іноземній валюті та заяву на переказ готівки внутрішнім порядком касиру.

Касир:

приймає від фізичної особи суму комісійної винагороди за переказ;

* робить відмітку на двох примірниках платіжного доручення в іноземній валюті про прийняту суму комісійної винагороди та підписує заяву на переказ готівки;

• повертає доручення і заяву на переказ готівки внутрішнім порядком контролеру.

Контролер:

ставить відбиток штампу у квитанції до заяви на переказ готівки і передає разом з одним примірником платіжного доручення в іноземній валюті фізичній особі;

записує на підставі заяви на переказ готівки суму прийнятої комісійної винагороди в операційний щоденник (касовий журнал) у графу "Прихід";

другий примірник доручення та заяву на переказ готівки, погашену ощадну книжку (якщо перераховується весь вклад), довіреність або документ про успадкування коштів, передає у складі щоденного звіту в бухгалтерію для формування розрахункового електронного документа.

Бухгалтер, який формує розрахунковий документ в електронному вигляді, несе відповідальність за повноту і достовірність його заповнення згідно з реквізитами, вказаними у платіжному дорученні в іноземній валюті. Якщо перераховується вся сума вкладу з нарахованими процентами, то бухгалтер складає один розрахунковий електронний документ на суму вкладу з процентами. Переказ вкладу, по якому втрачена ощадна книжка, здійснюється фізичною особою після складання заяви про втрату ощадної книжки та отримання дозволу керівника установи на перерахування вкладу.

Вкладник (довірена особа, спадкоємець) може здійснити переказ вкладу, звернувшись безпосередньо в установу Банку, в яку бажає перерахувати кошти, при наявності ощадної книжки, паспорта або документа, що його замінює (довіреність, документ на успадкування коштів). При здійсненні переказу всієї суми вкладу, фізична особа в графі "Сума переказу" вказує: "Прошу перерахувати всю суму вкладу з нарахованими процентами". При здійсненні переказу частини вкладу фізична особа вказує конкретну суму для перерахування.

Контролер установи Банку:

перевіряє платіжне доручення в іноземній валюті на відповідність заповнених реквізитів, пересвідчується в особі, яка здійснює переказ за пред'явленим паспортом або документом, що його замінює та перевіряв документи (довіреність, документ на успадкування коштів, тощо), що с підставою для здійснення переказу;

платіжне доручення в іноземній валюті засвідчує своїм підписом та ставить відбиток печатки установи Банку;

реєструє платіжне доручення в іноземній валюті у Реєстрі прийнятих заяв про переказ вкладів з інших установ банку ф.139;

другий примірник платіжного доручення в іноземній валюті з відміткою установи Банку про дату прийняття та своїм підписом передає особі, яке здійснює переказ.

ВИСНОВКИ

Таким чином, депозитна операція -- операція банку із залучення грошових коштів або банківських металів від вкладників на їх рахунки в банку на договірних засадах або депонування грошових коштів вкладниками з оформленням їх ощадними (депозитними) сертифікатами. Депозитні операції забезпечують тимчасову передачу вільних фінансових ресурсів від їх власників до фінансово-кредитних посередників на договірних умовах.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать