Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"
p align="left">Депозитні операції з фізичними особами є джерелом поповнення фінансових ресурсів банківської установи. В структурі депозитних вкладів Ощадбанку в 2005-2006 роках даний вид депозитних вкладів займав найбільшу питому вагу, що свідчить про зростання довіри населення до банку та банківської системи загалом.

ВАТ «Ощадбанк» активно залучає кошти населення на депозитні та поточні рахунки в національній та іноземній валюті (доларах США і євро та рублях РФ). Сьогодні банк пропонує своїм клієнтам відкрити поточні рахунки (в тому числі для одержання пенсій) та депозитні рахунки з можливістю поповнення депозиту, з виплатою відсотків авансом, щомісячно, щоквартально або при закритті рахунку і з можливістю приєднання відсотків до основної суми депозиту

В структурі депозитів фізичних осіб Ощадбанку в 2007 році найбільшу питому вагу займали кошти на вимогу та строкові кошти. Для забезпечення стійкості банку та вибору найбільш оптимальної стратегії розвитку Ощадбанк розробив депозитну політику, тобто комплекс заходів комерційного банку із формування портфеля депозитних послуг, різноманітних форм і методів здійснення цих заходів, визначення його конкурентних позицій по даному сегменті ринку та забезпечення стійкості й надійності ресурсної бази.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Господарського кодексу України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003. - № 18. - С. 144.

2. ЗаконуУкраїни «Про банки и банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001. - № 5-6. - С.30-38.

3. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2006. - № 5-6. - С.50-53.

4. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002 - N 5. - С.30-35.

5. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 р., № 516.

6. Про затвердження Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 16.03.2006 р., № 91.

7. Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами № 516 від 03.12.2003 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 29.12.2003 р., за № 1256/8577.

8. Абралова Н.А. Депозитный потенциал коммерческого банка // Вісник Української академії банківської справи.- 2004.- № 2.- C.62-66.

9. Алексеєнко М.Д. Страхування вкладів фізичних осіб: практика та шляхи її вдосконалення // Економіка України (укр.).- 2002.- № 3.- C.17-24.

10. Андреева А. Особенности национальных депозитов // Финансовая консультация (рус.).- 2006.- № 11.- C.11-15.

11. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороза. -- К.: КНЕУ, 2002. -- 476 с.

12. Банківські операції: Ч.1. Економічні основи банківської справи: Курс лекцій. Для студентів 4 курсу економ. ф-ту спец. "Банківська справа", "Фінанси"та "Облик аудит"денної та заочної форм навчання: Навчальне видання, 1999.- 60 c.

13. Банківські операції: Підручник: Навчальне видання.- К.: КНЕУ, 2000.- 384 c.

14. Банківські операції: Підручник: Навчальне видання.- К.: Знання, 2006.- 727 c.

15. Власенко О.О. Розвиток українського ринку депозитів для фізичних осіб // Фінанси України (укр.).- 2006.- № 3.- C.74-80.

16. Вожжов А.П. Депозити до запитання у формуванні стабільної і керованої ресурсної бази банків // Вісник Національного банку України (укр.).- 2002.- № 11.- C.5-8.

17. Волосович С., Тринчук В. Особливості й тенденції розвитку національної системи страхування банківських вкладів в умовах євроінтеграції // Вісник Національного банку України (укр.).- 2007.- № 8.- C.28-34.

18. Гузов К.О. Актуальные вопросы формирования депозитной базы коммерческого банка // Банковские технологии (рус.).- 2006.- № 7.- C.16-28.

19. Данилюк М.О., Бережницька У.Б., Микитюк Є.М. Передумови створення фондів гарантування позик в Україні // Регіональна економіка (укр.).- 2006.- № 1.- C.52-58.

20. Доценко Н. Гарантування вкладів: українська модель // Цінні папери України (укр.).- 2002.- № 21.- C.10-12. 

21. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник для студентів вищих навч.закладів. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 527с.

22. Іщенко О.В. Фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: адаптація зарубіжного досвіду // Формування ринкових відносин в Україні (укр.).- 2007.- № 7.- C.47-52.

23. Карнаух Т. Банківські депозити // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультація.- 2005.- № 19.- C.67-71.

24. Кичко І.І., Шаркаді Н.В. Захист депозитів населення // Фінанси України (укр.).- 2006.- № 2.- C.122-129.

25. Конопатська Л., Бондар Н. Актуальні проблеми страхування депозитів комерційних банків // Вісник Національного банку України (укр.).- 2001.- № 11.- C.37-40.

26. Мазур Т. Діяльність фонду гарантування банківських вкладів: зарубіжний досвід і пропозиції для України // Підприємництво, господарство і право (укр.).- 2007.- № 2.- C.95-98.

27. Нєізвєстна О.В. Операції комерційних банків по залученню коштів: сучасні технології та світові тенденції розвитку // Фондовий ринок (укр.).- 2001.- № 32.- C.18-22.

28. Огієнко В.І., Раєвська Т. Досвід захисту вкладів у Болгарії // Вісник Національного банку України (укр.).- 2006.- № 4.- C.17-21.

29. Операції комерційних банків: Навчальний посібник: Навчальне видання.- 4-е вид., випр.- К.: Алерта, 2004.- 500 c.

30. Прозоров Ю.В. Концентрация депозитов физических лиц как фактор снижения процентних ставок // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей: Наукове видання.- Х.: Фінарт, 2002.- 466 c.

31. Торяник Ж.І. Забезпечення стабільності функціонування комерційних банків на основі запровадження системи страхування депозитів // Вісник Української академії банківської справи (укр.).- 2006.- № 2.- C.78-84.

32. Трегуб Д.В. Тенденції розвитку сучасного ринку депозитів // Фінанси України (укр.).- 2002.- № 10.- C.139-144.

33. Ходачук О.Н. Фонд гарантирования вкладов физических лиц // Фондовий ринок (укр.).- 2001.- № 12.- C.4-6.

34. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. -- К.: КНЕУ, 2003. -- 180 с.

35. Шелудько Н. Система страхування вкладників в Україні: проблеми і перспективи // Економіка України (укр.).- 2002.- № 8.- C.20-26.

36. Шпрингель В., Павлушина М. Рынок банковских депозитов: тенденции и перспективы // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке (рус.).- 2004.- № 7.- C.75-81.

37. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: Знання, 2006.- 311 c.

38. Юргелевич С.В. Проблема гарантування вкладів // Економіка. Фінанси. Право (укр.).- 2000.- № 11.- C.26-29.

ДОДАТОК А

Баланс Ощадбанку за станом на 31 грудня 2006 року

Рядок

Найменування статті

При-мітки

2006 рік

2005 рік

1

2

3

4

5

АКТИВИ

1

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

1 190 245

1 718 706

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

2

1 893 438

3 819 552

3

Кошти в інших банках

3

2 371 875

1 684 320

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

4

0

0

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

5

21 423

26 465

6

Кредити та заборгованість клієнтів

6

4 111 623

1 614 697

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

7

172 284

0

8

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

8

550

537

9

Основні засоби та нематеріальні активи

9

1 686 805

505 776

10

Нараховані доходи до отримання

10

40 801

51 959

11

Відстрочений податковий актив

0

0

12

Інші активи

11

93 642

85 751

13

Довгострокові активи, призначені для продажу

12

7 730

7 552

14

Усього активів

11 590 416

9 515 315

ЗОБОВ”ЯЗАННЯ

15

Кошти банків:

913 811

338 728

15.1

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України

0

12 864

16

Кошти клієнтів

13

8 440 596

8 283 402

17

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

492

372

18

Боргові цінні папери, емітовані банком

14

0

0

19

Нараховані витрати до сплати

15

137 383

110 681

20

Відстрочені податкові зобов'язання

293 395

2 820

21

Інші зобов'язання

16

13 332

3 733

22

Усього зобов'язань

9 799 009

8 739 736

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

23

Статутний капітал

17

722 000

703 000

24

Капіталізовані дивіденди

1 000

1 000

25

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

0

0

26

Емісійні різниці

0

0

27

Резерви та інші фонди банку

12 508

11 349

28

Резерви переоцінки, у тому числі:

899 570

29 867

28.1

Резерви переоцінки необоротних активів

899 570

29 867

28.2

Резерви переоцінки цінних паперів

0

0

29

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

11 033

10 204

30

Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження

145 296

20 159

31

Усього власного капіталу

1 791 407

775 579

32

Усього пасивів

11 590 416

9 515 315

В.о. голови правління Гулей А.І.

ВАТ “Ощадбанк”

Головний бухгалтер - Костенко Г.С.

директор департаменту

бухгалтерського обліку

ДОДАТОК Б

Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року

Рядок

Найменування статті

При-мітки

2006 рік

2005 рік

1

2

3

4

5

1

Чистий процентний дохід

592 275

324 683

1.1

Процентний дохід

19

836 174

530 206

1.2

Процентні витрати

20

(243 899)

(205 523)

2

Чистий комісійний дохід

322 140

268 338

2.1

Комісійний дохід

395 225

333 907

2.2

Комісійні витрати

(73 085)

(65 569)

3

Торговельний дохід

21

45 711

34 330

4

Дохід у вигляді дивідендів

22

0

0

5

Дохід від участі в капіталі

0

80

6

Інший дохід

72 888

86 235

7

Усього доходів

1 033 014

713 666

8

Загальні адміністративні витрати

23

(186 976)

(154 480)

9

Витрати на персонал

24

(552 226)

(395 793)

10

Втрати від участі в капіталі

(5)

(32)

11

Інші витрати

(60 246)

(51 332)

12

Прибуток від операцій

233 561

112 029

13

Чисті витрати на формування резервів

25

(25 621)

(70 476)

14

Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

15

Прибуток до оподаткування

207 940

41 553

16

Витрати на податок на прибуток

26

(62 644)

(21 394)

17

Прибуток після оподаткування

145 296

20 159

18

Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

27

0

0

19

Чистий прибуток/збиток банку

145 296

20 159

20

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

28

204 642,67

66 312,11

21

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

28

204 642,67

66 312,11

В.о. голови правління Гулей А.І.

ВАТ “Ощадбанк”

Головний бухгалтер - Костенко Г.С.

директор департаменту

бухгалтерського обліку

ДОДАТОК В

Додаток

до Положення про порядок

здійснення банками України

вкладних (депозитних)

операцій з юридичними і

фізичними особами

Корінець сертифіката N __________________ на суму ___________

_________________________________________________________ грн.,

(цифрами та словами)

виданий __________ ____ р.

Дата повернення вкладу (депозиту) ________________ _______ р.

Кому (для фізичної особи) ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові,

_____________________________________________________________.

місце проживання, ідентифікаційний номер, інші реквізити)

Кому (для юридичної особи) ___________________________________

(найменування, юридична адреса,

_____________________________________________________________

ідентифікаційний код, реквізити банку, у якому відкритий

____________________________________________________________

поточний рахунок, та номер цього рахунку)

Сертифікат отримав. З умовами випуску, обігу та погашення

ознайомлений ______________________________________________.

(підпис вкладника або уповноваженої ним особи)

ДОДАТОК Д

Максимальні процентні ставки залучення установами ВАТ Ощадбанк коштів фізичних осіб у національній валюті 

Вклади (депозити)

Процентна ставка (річних)

“Накопичувальний Ощадного банку”

12

“Шкільний Ощадного банку”

12

“Авансовий Ощадного банку”:

 

на 3 місяці

7*

на 12 місяців

11*

“Строковий пенсійний Ощадного банку”

13

„Депозитний Ощадного банку”:

 

1 місяць

5

від 1 до 3 місяців

10

понад 3 до 6 місяців

12

понад 6 до 12 місяців

12

понад 12 місяців

13

„Новий відсоток Ощадного банку”

 

від 1 до 3 місяців

7

від 4 до 6 місяців

9

від 7 до 9 місяців

12

від 10 до 12 місяців

16

„Комбінований Ощадного банку”

9

„Накопичувальний житловий Ощадного банку”

12

“Дитячий Ощадного банку”

13

“Арсенал Ощадного банку”

13,5*

“Пенсійний +”

8*

„Майбутнє дітям”

13

ДОДАТОК Ж

Максимальні процентні ставки залучення установами ВАТ „Ощадбанк” коштів фізичних осіб у доларах США

Вклади (депозити) строкові

Процентна ставка (річних)
в доларах США

Депозитний Ощадного банку
від 1 до 3 місяців
понад 3 до 6 місяців
понад 6 до 12 місяців
понад 12 місяців

4

6

8

9,5

Накопичувальний Ощадного банку
на 6 місяців
на 1 рік

6,5

8

Авансовий 15 Ощадного банку

7,5

Строковий пенсійний Ощадного банку

9,5

Новий відсоток Ощадного банку
від 1 до 3 місяців
від 4 до 6 місяців
від 7 до 9 місяців
від 10 до 12 місяців

4,5

6,5

8,5

11,5

Дитячий Ощадного банку

9,5

Арсенал Ощадного банку

9,5*

* - Єдина ставка по системі ВАТ „Ощадбанк”

ДОДАТОК З

Максимальні процентні ставки залучення установами ВАТ "Ощадбанк" строкових коштів фізичних осіб в євро

Вклади (депозити) строкові

в євро

Депозитний Ощадного банку
від 1 до 3 місяців
понад 3 до 6 місяців
понад 6 до 12 місяців
понад 12 місяців

 

3

4

5

6

Накопичувальний Ощадного банку
на 6 місяців
на 1 рік

 

3

4

Строковий пенсійний Ощадного банку

6

Новий відсоток Ощадного банку
від 1 до 3 місяців
від 4 до 6 місяців
від 7 до 9 місяців
від 10 до 12 місяців

 

3

5

7

8

Дитячий Ощадного банку

5

Арсенал Ощадного банку

6*

* Єдина ставка по системі ВАТ Ощадбанк.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать