Сутність страхової діяльност
p align="left">v навмисних дій Страхувальника, спрямованих на настання страхового випадку;

v вчинення або спроби вчинення Страхувальником дій, за які передбачена кримінальна відповідальність;

v використання застрахованого ТЗ в спортивних змаганнях, у випробуваннях, в учбових цілях, в якості “таксі” без попереднього узгодження зі Страховиком;

v передавання застрахованого ТЗ в оренду, прокат, лізинг без попереднього погодження зі Страховиком.

v шахрайства, та надання неправдивих відомостей про об'єкт страхування.

**** Повний перелік виключень в договорах страхування

Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:

а) несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

б) не пред'явлення Страховикові пошкодженого ТЗ для огляду до проведення ремонту;

в) керування застрахованим ТЗ особою, яка не визначена Договором страхування як особа, допущена до керування застрахованим ТЗ;

г) відсутність у водія посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії;

д) пошкодження, знищення, викрадення застрахованої за ризиком „ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ” автомагнітоли зі зйомною передньою панеллю або передньої панелі, якщо передня панель була залишена в застрахованому ТЗ;

е) порушення Страхувальником умов Договору страхування та/або Правил;

є) інші підстави згідно Правил та чинного законодавства України.

Умови визначення розміру страхового відшкодування

При настанні страхового випадку Страховик здійснює страхову виплату в межах страхової суми в розмірі прямих понесених збитків (їх частини - при пропорційному страхуванні) за мінусом франшизи; сум, отриманих від інших страховиків за аналогічними договорами страхування ТЗ/ДО; сум, отриманих від третіх осіб, відповідальних за заподіяний збиток, якщо такі суми були одержані до моменту виплати страхового відшкодування.

Сума страхового відшкодування розраховується за формулою:

СВ = СЗ - Ф - СО,

де:

СВ - сума страхового відшкодування;

СЗ - сума збитків від настання страхового випадку;

СО - сума збитків, відшкодована іншими особами;

Ф - франшиза.

При пошкоджені ТЗ/ДО розмір прямих понесених збитків розраховується шляхом сумування вартості:

вузлів і деталей ТЗ/ДО, необхідність в заміні яких виникла внаслідок настання страхового випадку;

робіт по заміні та ремонту вузлів і деталей, пошкоджених в результаті настання страхового випадку;

матеріалів (лакофарбові вироби, ґрунтовка тощо), необхідних для ремонту.

При «ПОВНІЙ ЗАГИБЕЛІ» ТЗ/ДО розмір прямих понесених Страхувальником збитків розраховується шляхом зменшення вартості ТЗ/ДО на вартість придатних залишків ТЗ/ДО.

При «НЗ» розмір прямих понесених збитків Страхувальника буде дорівнювати дійсній ринковій вартості ТЗ/ДО.

В договорі страхування обов'язково вказується одна з 2-х можливих умов визначення розміру страхового відшкодування.

1.Перша умова (базова) - «з вирахуванням зносу». Ця умова передбачає, що за вартість складових ТЗ, що будуть замінені під час ремонту, буде прийматися дійсна ринкова вартість складових ТЗ на момент настання страхового випадку, розрахована згідно «Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів» за наступною формулою:

Ссз = Цс * (1 ? Ез), де

Ссз - вартість складової ТЗ з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу;

Цс - ціна нової складової;

Ез - коефіцієнт фізичного зносу.

2.Друга умова - «без вирахування зносу». Ця умова передбачає, що за вартість складових ТЗ, що будуть замінені під час ремонту, буде прийматися вартість нових аналогічних складових ТЗ.

На умовах «без вирахування зносу» можуть бути прийняті на страхування:

§ легкові ТЗ, строк експлуатації яких не перевищує 7 років;

§ вантажні ТЗ, причепи та напівпричепи до вантажних ТЗ, причепи до легкових ТЗ, автобуси, мікроавтобуси, строк експлуатації яких не перевищує 5 років;

§ сільгосптехніка, зокрема, комбайни, трактори (включно з міні тракторами), строк експлуатації яких не перевищує 5 років;

§ ТЗ спеціального призначення, строк експлуатації яких не перевищує 5 років.

У випадку пошкодження ТЗ, застрахованого по ризику "ПОШКОДЖЕННЯ", розмір збитку визначається на підставі:

а) калькуляції витрат на відновлення пошкодженого ТЗ, або

б) рахунків на проведення відновлювального ремонту пошкодженого застрахованого ТЗ на СТО, на яку Страхувальник був направлений Страховиком, або

в) рахунків, попередньо погоджених зі Страховиком, з СТО на вибір Страхувальника на проведення відновлювального ремонту пошкодженого застрахованого ТЗ.

Якщо в Договорі страхування обране „СТО за направленням Страховика”, то розмір збитку визначається за домовленістю між Страхувальником та Страховиком.

Якщо в Договорі страхування обране „СТО на вибір Страхувальника“, то розмір збитку визначається за домовленістю між Страхувальником та Страховиком.

При виплаті страхового відшкодування безпосередньо Страхувальнику (Вигодонабувачу) по ризику «Пошкодження», розмір збитку може визначатись без урахування податку на додану вартість (надалі - ПДВ).

У разі, якщо Страхувальник пред'явить Страховику для огляду відновлений (відремонтований) ТЗ та надасть Страховику документи, що підтверджують: факт виконання відновлювальних (ремонтних) робіт та факт їх оплати з урахуванням ПДВ, то Страховик може здійснити доплату страхового відшкодування в розмірі сплаченого Страхувальником ПДВ. При цьому загальний розмір страхового відшкодування, сплаченого Страхувальнику за таким страховим випадком, не може перевищувати суму, яка визначається як сума розміру збитку, визначеного без урахування ПДВ, та розміру ПДВ, який нараховується на цей розмір збитку.

При настанні страхового випадку в період розстрочки Страховик має право вимагати від Страхувальника достроково сплатити несплачену частину страхової премії або утримати несплачену частину премії із суми страхового відшкодування.

Виплата страхового відшкодування здійснюється:

Програма “Престиж” (Договір АТК) - без вирахування зносу за період дії договору по ризику «НЗ» та при повній загибелі.

Програма “Класичне КАСКО”(Договір АТЛ) - з вирахуванням зносу за період дії договору по ризику «НЗ» та при повній загибелі.

Франшиза (безумовна)

Франшиза встановлюється окремо по ризику «ПОШКОДЖЕННЯ», ризику «НЗ» і ризику «ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ».

Франшиза по “Пошкодженню”: від 0 до 2%;

Франшиза по “Незаконному заволодінню”: від 0 до 10%;

Франшиза по “Повній загибелі” в розмірі 5%.

Виплата страхового відшкодування по випадках, франшиза по яких встановлена в розмірі 0%, здійснюється: по перших 2-х страхових випадках з франшизою 0%, а по 3-му і наступних - з франшизою 0,5% від страхової суми ТЗ, але не менше 200 дол. США і не більше 400 дол. США.

Програма “Престиж” - завжди нульова франшиза по склу для легкових ТЗ., а для ТЗ, інших ніж легкові, окрема франшиза по пошкодженню скла: салону, фар, ліхтарів, дзеркал ТЗ не встановлюється. Виплата страхового відшкодування здійснюється завжди з застосуванням основної франшизи по ризику «Пошкодження».

Програма “Класичне КАСКО” - франшиза по склу для легкових ТЗ не виділяється.

Франшиза по ризику «Додаткове обладнання» встановлюється в такому ж розмірі, як основна франшиза по ризиках «Пошкодження»

Територія дії договору

Програма “Престиж” (Договір АТК) - Україна + країни "СНД" + країни Європи.

Програма “Класичне КАСКО”(Договір АТЛ) - Україна.

Строк дії договору

Договори страхування наземного транспорту укладаються строком на 12 місяців.

Договір страхування вступає в силу з 00 год. 00 хв. дати, вказаної в договорі, але не раніше дня, наступного за днем сплати Страхувальником страхового платежу чи його першої частини. Днем сплати страхового платежу (частки) при безготівкових розрахунках є дата надходження страхового платежу (його першої частини) на поточний рахунок Страховика.

Договір укладається строком на 1 рік.

Порядок укладення договору страхування. Огляд ТЗ

При укладанні договору страхування Страхувальник зобов'язаний:

1) заповнити заяву на страхування (заява може бути заповнена агентом зі слів Страхувальника);

2) надати транспортний засіб страховикові для огляду;

3) надати страховикові наступні документи:

v свідоцтво про реєстрацію ТЗ;

v документ, що посвідчує особу страхувальника (паспорт);

v посвідчення водія;

v документ, що підтверджує право володіння, користування, розпорядження ТЗ, виданий власником - якщо страхувальник не є власником.

Заповнення Заяви на страхування не обов'язкове, якщо ТЗ страхується при первинному продажу в автосалоні або при пролонгації Договору страхування протягом 15 діб після закінчення попереднього договору, або при страхуванні парку ТЗ від 5 одиниць одночасно.

Договір страхування укладається лише з використанням типових форм договорів. Внесення будь-яких змін і доповнень в типову форму договору, не передбачених цією Політикою, без письмового дозволу уповноваженого андеррайтера не дозволяється.

До видачі Страхувальнику Договору обов'язково проводиться огляд ТЗ, що приймається на страхування. Огляд не обов'язковий, якщо договір страхування укладається до виїзду ТЗ з автосалону, при цьому в договорі страхування робиться помітка «на момент укладення цього Договору ТЗ знаходився в автосалоні _________________________ (назва, адреса)».

Огляд ТЗ також можна не здійснювати при пролонгації Договору страхування за умови, що:

пролонгація відбувається без перерви страхового покриття;

розмір франшизи по новому договору не зменшується;

при укладені попереднього договору страхування ТЗ не мав пошкоджень;

протягом дії попереднього Договору не було заявлених страхових випадків та/чи виплачених страхових відшкодувань.

Огляд ТЗ здійснюється в світлий час доби при природному освітлені. При достатньому штучному освітлені можливе проведення огляду в закритому приміщенні в темний час доби. ТЗ повинен бути наданий для огляду в чистому вигляді.

Особа, що здійснює огляд ТЗ, отримує реєстраційні документи (свідоцтво про реєстрацію ТЗ) для огляду. Якщо Страхувальник не є власником ТЗ, то він має надати документи, що підтверджують право Страхувальника на укладення Договору страхування даного ТЗ (довіреність, договір оренди, лізингу тощо).

При огляді ТЗ звіряються реєстраційні дані, вказані в Свідоцтві про реєстрацію ТЗ, з даними ТЗ (державний реєстраційний номер, номер кузову/шасі, VIN), а також данні про власника і Страхувальника.

VIN, як правило, складається з сімнадцяти знаків (букви і цифри). У більшості ТЗ VIN знаходиться під капотом на передній панелі за моторним відсіком. VIN також може знаходитися на правому передньому бризговику, під переднім пасажирським сидінням, під лобовим склом. Звіряти номер двигуна не потрібно.

ТЗ з відсутніми (видаленими) чи зміненими/пошкодженими номерами (VIN чи кузова/шасі), які не дозволяють однозначно ідентифікувати ТЗ, на страхування не приймаються.

При невідповідності даних в свідоцтві про реєстрацію ТЗ з фактичними даними ТЗ укладення Договору страхування забороняється.

ТЗ перевіряється на предмет наявності чи відсутності пошкоджень. ТЗ зі значними механічними чи корозійними пошкодженнями на страхування не приймаються. Допускається страхування ТЗ не більше ніж з трьома пошкодженнями. В разі виявлення пошкоджень ТЗ під час огляду аквізитор повинен заповнити «Акт огляду ТЗ» і прикласти його до Договору страхування. Всі наявні механічні чи корозійні пошкодження ТЗ, а також відсутні елементи вказуються в акті огляду ТЗ, місце пошкодження відмічається на схематичному малюнку і робиться відповідний запис. За пошкоджені чи відсутні на момент укладення Договору страхування елементи Страховик відповідальності не несе.

При страхуванні ТЗ, обладнаного стільниковими системами пошуку «Benish GPS Ukraine» або «Цезар Сателіт», в примітках Договору страхування робиться запис: «ризик «НЗ» є застрахованим тільки під час абонентського обслуговування Страхувальника компанією «Benish GPS Ukraine» /«Цезар Сателіт».

Під час огляду ТЗ фотографуються з 4-х ракурсів:

1) зліва та спереду;

2) справа та спереду;

3) зліва та ззаду;

4) справа та ззаду, фотографується номер кузова або шасі, показники спідометра, пошкоджені поверхні, вузлів та/або деталей ТЗ, а також додаткове обладнання (якщо воно приймається на страхування).

При відновленні дії Договору страхування (після його призупинення), зміні умов страхування, а також у випадку усунення пошкоджень, що мали місце на момент укладення Договору, чи отриманих протягом дії Договору має бути здійснений повторний огляд та фотографування. В Договорі робиться запис про усунення пошкоджень. У випадку непред'явлення відремонтованого ТЗ для повторного огляду Страховик не несе відповідальності за пошкодження, вказані в акті огляду ТЗ.

Порядок розірвання договору страхування

Розірвання договору може здійснюватись за вимогою Страхувальника за 30 днів до припинення дії договору та за згодою сторін у випадку переоформлення договору страхування.

В разі розірвання договору страхування за вимогою Страхувальника (при виконанні всіх умов договору), Страховик повинен повернути Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування (далі - сума невикористаних страхових платежів).

Дії Страхувальника при настанні страхового випадку

При настанні страхового випадку Страхувальник зобов'язаний:

v негайно заявити про подію в державні органи, які уповноважені розслідувати дану подію, зокрема,

- при ДТП - в ДАІ,

- при пошкодженні застрахованого ТЗ та/або ДО в результаті протиправних дій третіх осіб, викраденні частин застрахованого ТЗ та/або ДО - у відділення міністерства внутрішніх справ,

- при пожежі - у службу протипожежної охорони,

- в результаті стихійного лиха - у службу МНС, і забезпечити наявність документів, що підтверджують настання страхової події.

v негайно (але не пізніше двох робочих днів) повідомити Страховика або його представника про настання страхового випадку.

v протягом десяти календарних днів при НЗ протягом трьох) письмово повідомити Страховика або його представника про настання страхового випадку.

v не здійснювати ремонтно-відновлювальних робіт до огляду ТЗ Страховиком чи в разі необхідності незалежного експерту;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать