Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"
p align="left">- витрати по операціях на валютному ринку;

- витрати по забезпеченню функціонування банку:

- витрати на утримання апарата управління;

- господарські витрати;

- інші витрати:

- штрафи, пені, неустойки сплачені;

- відсотки і комісійні минулого років і т. д.

Найбільше значними статтями операційних витрат банку традиційно є витрати:

- по виплаті відсотків по поточних і строкових вкладах;

- пов'язані з виплатою комісійних іншим банкам і іншим фінансово - кредитним заснуванням за надані послуги;

- по утриманню й експлуатації будинків і устаткування;

- на заробітну плату персоналу;

- на створення спеціальних резервів.

У останні роки спостерігається зріст питомої ваги видатків на виплату відсотків по вкладах клієнтів. Це пояснюється, по-перше, підвищенням рівня процентних ставок по депозитах у результаті посилення конкурентної боротьби і, по-друге, збільшенням питомої ваги депозитних рахунків у загальній сумі притягнутих коштів.

Банки, що виконують міжнародні розрахункові операції, сплачують комісійні банку, що виконує доручення на здійснення операцій (акредитивних, інкасових і ін.). Але кінцевим платником виступає клієнт банку, із доручення якого проведена операція. Банк у повному обсязі списує з його рахунку сплачену їм комісію [14, 87].

Видатки банку на утримання й експлуатацію будинків і устаткування, оплату персоналу і соціальні посібники носять щодо постійний характер. Їхня питома вага в загальній сумі видатків банку дуже значний.

Визначена частина коштів банка витрачається на створення резервів. Інші видатки в рахунку прибутків і збитків банку показуються по статті «Інші операційні видатки». Це внески, видатки на рекламу, інвентар і матеріали, на оплату послуг аудиторських фірм, судові і транспортні витрати, а також деякі види податків. Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів).

Витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов» язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок йго вилучення чи розподілу власниками);

Особлива увага заслуговує оцінка двох груп статей: видатки, пов'язані з забезпеченням функціонування банку (особливо адміністративно-господарські) і видатки, пов'язані з підвищенням ризикованості банківської діяльності (створення обов'язкових і інших страхових резервів).

Ефективна ставка відсотка застосовується для:

- обчислення величини амортизації дисконту (премії) за звітний період;

- оцінки зменшення корисності через розрахунок суми очікуваного відшкодування для цінних паперів, що обліковуються за амортизованою собівартістю;

- визнання процентних доходів/витрат.

Нарахування доходів та витрат поточного періоду здійснюється в кінці кожного місяця за кожною операцією (договором) окремо. Облік доходів та витрат, отриманих у поточному місяці, до дати нарахування може здійснюватися в момент їх надходження (сплати), касовим методом або нарахуванням у момент сплати.

Нарахування процентних доходів (витрат), амортизація дисконту (премії) за фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями в іноземній валюті здійснюється в тій валюті, в якій обліковується пов'язаний з ними фінансовий актив або фінансове зобов'язання.

Доходи визнаються в сумі справедливої вартості активів, які отримані або підлягають отриманню.

Доходи (витрати) за одноразовими послугами (наприклад, комісії за здійснений обмін валют, надання (отримання) консультацій тощо) можуть визнаватись без відображення за рахунками нарахованих доходів (витрат), якщо кошти отримані (сплачені) у звітному періоді, у якому послуги фактично надаються (отримуються).

Доходи (витрати) за безперервними послугами (наприклад, комісії за інформаційно-розрахункове обслуговування в системі електронних платежів, за послуги користування системою електронної пошти, тощо) визнаються щомісячно протягом усього строку дії договору про надання (отримання) послуг і відображаються в бухгалтерському обліку за принципом нарахування та відповідності доходів і витрат.

Доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно, визнаються після завершення кожного етапу операції протягом дії договору про надання (отримання) послуг і відображаються в обліку за принципом нарахування та відповідності доходів і витрат. Нарахування доходів (витрат) здійснюється з дати оформлення документа, що підтверджує надання (отримання) послуги.

Доходи (витрати) за послугами з обов'язковим результатом визнаються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.

Доходи/витрати за відкриття та ведення кореспондентських рахунків типу НОСТРО відображаються в бухгалтерському обліку за касовим методом згідно з виписками банків-кореспондентів.

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Визнання сум нестач та крадіжок за активами Банку здійснюється в момент їх виникнення до встановлення винних осіб незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів в погашення (відшкодування) заподіяного збитку установі Банку. Суми нестач і втрат до встановлення винних осіб, які мають відшкодувати нестачі чи втрати, списуються на витрати звітного періоду з одночасним відображенням за позабалансовими рахунками.

Залишки за рахунками доходів і витрат за операціями між підзвітними установами повинні бути тотожними.

Нарахування процентів за фінансовими інструментами здійснюється за номінальною процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску) та відображається за рахунками з обліку нарахованих доходів і нарахованих витрат за класами 1, 2, 3.

Визнання процентних доходів (витрат) здійснюється за рахунками процентних доходів і витрат за класами 6, 7 із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.

Різниця між сумою визнаних доходів (витрат) за ефективною ставкою відсотка та сумою нарахованих процентів за номінальною процентною ставкою становить суму амортизації дисконту (премії).

Процентні доходи та витрати за фінансовими інструментами відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням ефективної ставки відсотка та визначаються як добуток амортизованої собівартості на ефективну ставку відсотка (Додаток В).

Ефективна ставка відсотка - ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових платежів або надходжень упродовж очікуваного терміну дії фінансового інструменту до чистої балансової вартості (амортизованої собівартості) цього інструменту.

Ефективна ставка відсотка не використовується для здійснення розрахунків з контрагентами по процентних доходах (витратах) та в податковому обліку при визначенні податку на прибуток Банку.

Метод ефективної ставки відсотка - метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу або фінансового зобов'язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов'язань) та розподілу доходів у вигляді процентів чи витрат на виплату процентів протягом відповідного періоду часу.

Банк застосовує метод ефективної ставки відсотка з урахуванням вимог, які визначені нормативно-правовими актами Національного банку України та локальними нормативно-правовими актами Банку.

Ефективна ставка відсотка використовується для:

- оцінки фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, а саме, кредитів, депозитів, боргових цінних паперів;

- визнання процентних доходів (витрат);

- дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків у разі зменшення корисності активів.

Визначення ефективної ставки відсотка за фінансовими інструментами та її розрахунок здійснюються відповідно до вимог Методики розрахунку ефективної ставки відсотка за фінансовими інструментами ВАТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління від 12.05.2006 р. №33-1.

Ефективна ставка відсотка не застосовується до фінансових інструментів (кредитів, депозитів, боргових цінних паперів):

- зі строком користування, що не перевищує 1 рік;

- якщо рівень відхилення ефективної ставки відсотка від номінальної процентної ставки є несуттєвим, тобто менше або дорівнює 1,5 відсоткового пункту;

- якщо величина дисконту (премії) з урахуванням сум комісій, що включаються до вартості фінансового інструменту, є несуттєвою, тобто не більше 1% від суми номіналу фінансового інструменту.

При цьому сума дисконту (премії) з урахуванням сум комісій, що включаються до вартості фінансового інструменту, відноситься з рахунку неамортизованого дисконту (премії) на процентні доходи (витрати) під час визнання такого фінансового інструменту.

Оскільки Відділення Ощадбанку є безбалансовим, то здійснюється методика розрахунку статей бюджету, за допомогою планово-аналітичних рахунків Ощадбанку (Додаток Г).

2.4.2 Програмні засоби обробки інформації

В банку управління діяльністю здійснюється на спеціалізованому робочому місці клієнта програмного комплексу «клієнт-банк».

На основі діючих нормативних актів Національного банку України та Ощадного банку України і визначає основні правила організації захисту електронних банківських документів в системі дистанційного обслуговування електронних платежів за допомогою програмного комплексу «клієнт-банк» (далі - «клієнт-банк»).

Для захисту інформації електронних банківських документів «клієнт-банк» Ощадбанку використовується програмний комплекс захисту інформації.

Генерація (виготовлення), використання і зберігання таємних ключів (ТК) та встановлення індивідуальних паролів на них виконується відповідальними виконавцями згідно п. 5.3.2. Договору особисто в присутності представника банку (адміністратора захисту банківської установи) або самостійно (якщо клієнт за договором одержав у своє розпорядження програмний модуль генерації ключів). Термін дії ТК становить 6 місяців. Генерація нових ТК повинна здійснюватись не пізніше 7 робочих днів до закінчення терміну їх дії (Додаток Б).

З метою недопущення невиправданих зупинок роботи «клієнт-банк» власникам ТК необхідно зробити копії своїх ТК. Копіювання ТК виконується лише самим власником ТК із подальшою процедурою знищення проміжного файлу. В разі виходу з ладу основного таємного ключа, його власником виконується повторна процедура копіювання ТК із наявної копії, а також фізичне знищення несправного носія інформації, на якому знаходився ТК, до стану неможливості відновлення інформації.

Відповідальні користувачі, які працюють з ТК, забезпечують таємність паролю доступу до файлу ТК та в профілактичних цілях виконують періодичну заміну паролів. Пароль не повинен зберігатися у відкритому вигляді (записаним на папері, у блокноті і т. п.).

Відповідальність за зберігання та використання ТК в робочий час та під час перерви несе власник ТК. В неробочий час ТК повинен зберігатися в особистому опечатаному сейфі його власника. Відповідальний користувач не має права передавати пристрій з файлом ТК або розголошувати пароль доступу до нього стороннім особам.

В разі втрати/компрометації будь-якого ТК, заміни осіб, які згідно установчих документів мають право підпису банківських документів, клієнт негайно повідомляє адміністратора захисту банківської установи та забезпечує термінову заміну вищезгаданих ТК.

При виведенні користувача із програмного комплексу «клієнт-банк» відповідальність за знищення файлу його ТК несе керівництво установи.

Також банк ще здійснює операції та управління за допомогою наступних програм: Remote - програма для роботи з бухгалтерськими проводками.

ACBO вклади 6.3. - програма для роботи з вкладами.

Комунальні платежі - програми для прийому платежів від населення.

Demand - програма для зарахування коштів на пластикові картки. переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;

- зарахування або переказ грошових коштів у випадку, коли хоча б одна зі сторін є фізичною або юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, або однією зі сторін є особа, що має рахунок в банку, зареєстрованому у вищезазначеній країні (на вищезазначеній території). Перелік таких країн (територій) визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України на основі переліків, затверджених міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, і підлягає опублікуванню;

- зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі;

- зарахування грошових коштів на рахунок чи списання грошових коштів з рахунку юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня її реєстрації, або зарахування грошових коштів на рахунок чи списання грошових коштів з рахунку юридичної особи у випадку, якщо операції на зазначеному рахунку не проводилися з моменту його відкриття;

- відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи;

- переказ особою за відсутності зовнішньоекономічного контракту коштів за кордон;

- виплата фізичній особі страхового відшкодування або отримання страхової премії;

- виплата особі виграшу в лотерею, казино або в іншому гральному закладі.

ASB вклади 6.3. (посл. контроль) - програми для роботи з вкладами підзвітних філій. Засобами АРМ «Фінансовий моніторинг» виконується формування файлів-повідомлень типу XA, XL і XN для наступної передачі до регіонального управління банку.

При формуванні файлів типу XA, XL і XN за допомогою вбудованих в АРМ «Фінансовий моніторинг» бібліотек захисту інформації «Вега» виконується накладання ЕЦП на кожну структуру INF_* (відомості про фінансову операцію) і на файл в цілому та наступне шифрування файлів за допомогою програмного забезпечення «SCCRIPT».

Засобами електронної пошти захищені файли передаються на поштову скриньку FIN_MONITOR регіонального управління банку не пізніше 12 години другого банківського дня з моменту занесення інформації про операцію до Реєстру.

Засобами АРМ «Фінансовий моніторинг» виконується формування файлів-повідомлень типу XA, XL і XN для наступної передачі до управління фінансового моніторингу.

За допомогою програмного забезпечення «SCCRIPT» виконуються дешифрування файлів типу XA, XL і XN та наступна перевірка ЕЦП на кожній структурі INF_* (відомості про фінансову операцію) і на файлі в цілому за допомогою вбудованих в АРМ «Фінансовий моніторинг» бібліотек захисту інформації «Вега».

Засобами АРМ «Фінансовий моніторинг» виконуються приймання файлів-повідомлень типу XA, XL і XN від відділень, контроль структури та значень атрибутів, формування файлів-квитанцій XB, XM та XP, занесення вибраних операцій до реєстру операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та формування файлів-повідомлень типу XA, XL і XN для наступної передачі до управління фінансового моніторингу.

При формуванні файлів типу XA, XL і XN за допомогою вбудованих в АРМ «Фінансовий моніторинг» бібліотек захисту інформації «Вега» виконується перенакладання ЕЦП на кожну структуру INF_* (відомості про фінансову операцію) і накладання ЕЦП на файл у цілому та наступне шифрування файлів за допомогою програмного забезпечення «SCCRIPT».

Засобами електронної пошти того ж дня захищені файли передаються на поштову скриньку FIN_MONITOR центрального апарату Ощадбанку не пізніше 16 години.

Засобами АРМ «Фінансовий моніторинг» виконується формування файлів-повідомлень типу XA і XN для наступної передачі до Уповноваженого органу.

За допомогою програмного забезпечення «SCCRIPT» виконуються дешифрування файлів типу XA, XL і XN та наступна перевірка ЕЦП на кожній структурі INF_* (відомості про фінансову операцію) і на файлі в цілому за допомогою вбудованих в АРМ «Фінансовий моніторинг» бібліотек захисту інформації «Вега».

Засобами АРМ «Фінансовий моніторинг» виконуються приймання файлів-повідомлень типу XA, XL і XN від регіонального управління, контроль структури та значень атрибутів, формування файлів-квитанцій XB, XM та XP, занесення вибраних операцій до реєстру операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та формування файлів-повідомлень типу XA і XN для настурпної передачі до Уповноваженого органу.

При формуванні файлів типу XA і XN за допомогою вбудованих в АРМ «Фінансовий моніторинг» бібліотек накладання/перевірки ЕЦП НБУ виконуються перенакладання ЕЦП на кожну структуру INF_* (відомості про фінансову операцію) і накладання ЕЦП на файл у цілому. За допомогою АРМ НБУ виконується шифрування файлів типу XA і XN, захищені файли передаються електронною поштою НБУ до Уповноваженого органу.

Програма ідентифікації та вивчення клієнтів банку - ця програма забезпечує виконання вимог законів України з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, при здійсненні банком функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу в частині проведення ідентифікації осіб, які здійснюють фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, або відкривають рахунок (у тому числі депозитний) на підставі наданих в установленому порядку документів або за наявності підстав вважати, що інформація щодо ідентифікації особи потребує уточнення.

Усі установи та структурні підрозділи банку зобов'язані ідентифікувати відповідно до законодавства України:

- клієнтів, що відкривають рахунки в банку;

- клієнтів, які здійснюють операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

- клієнтів, що здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує еквівалент 50 000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті;

- осіб, які діють від імені зазначених клієнтів (до таких осіб відносяться особи, які мають відповідним чином оформлену довіреність на виконання певних дій або отримання цінностей від імені клієнта; посадові особи клієнта - юридичної особи, що мають право першого та другого підпису та виступають від її імені);

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать