Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"
p align="left">- фізичних осіб, які є власниками істотної участі у статутному фонді клієнта - юридичної особи, мають прямий або опосередкований вплив на неї;

- фізичних осіб, які мають можливість впливати на рішення юридичної особи (реальних власників) та отримують економічну вигоду від її діяльності.

Усім установам та структурним підрозділам банку забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Забороняється також вступати в договірні відносини з клієнтами - юридичними чи фізичними особами у разі, якщо виникає сумнів стосовно того, що особа виступає не від власного імені.

Рахунок клієнту відкривається та здійснюються операції лише після проведення ідентифікації особи клієнтів та вжиття заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ідентифікації також підлягають засновники юридичних осіб усіх рівнів у такому порядку:

- у разі якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, то ідентифікації підлягають всі фізичні особи, що володіють 10 та більше відсотками статутного фонду;

- у разі якщо засновником юридичної особи є інша юридична особа, яка володіє 10 та більше відсотками статутного фонду, або коли таких осіб кілька, необхідно ідентифікувати всіх фізичних осіб цих юридичних осіб, що володіють 50 та більше відсотками їх статутних фондів (у такому випадку працівник банку встановлює дану інформацію на основі завірених копій установчих документів або відповідного листа клієнта із зазначенням необхідної інформації по засновниках клієнта - юридичної особи);

- у разі якщо засновником юридичної особи є інша юридична особа (особи), яка володіє 10 та більше відсотками статутного фонду (засновники 1-го рівня), і в засновниках цієї юридичної особи (осіб) присутні юридичні особи, що володіють 50 та більше відсотками статутного фонду засновників 1-го рівня (засновники 2-го рівня), та по юридичних особах - засновниках 2-го рівня слід ідентифікувати всіх фізичних осіб, що володіють 50 та більше відсотками їх статутних фондів (засновників 3-го рівня).

Слід зазначити, що у разі якщо засновником клієнта - юридичної особи є державні органи, комунальні підприємства, підприємства, засновником та власником яких є держава або окремі органи, то ідентифікація таких засновників не здійснюється.

У разі укладання договору банківського вкладу або договору банківського рахунку на користь третьої особи працівник банку ідентифікує особу, що відкриває рахунок, а особу, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, - під час пред'явлення цією особою до банку першої вимоги або виявлення нею іншим способом наміру скористатися цим рахунком.

Анкети ведуться працівниками тих підрозділів які відкривають рахунки клієнтам і зберігають їх юридичні справи. Анкета клієнта зберігається в юридичній справі клієнта.

Анкета формується за результатами здійснення початкової ідентифікації клієнта на етапі встановлення відносин з ним. Інформація, що міститься в анкеті, уточнюється в процесі вивчення клієнта працівниками, відповідальними ідентифікацію і ведення анкет клієнтів. Не допускається не заповнення або наявність прочерків в окремих пунктах анкети [9, 52].

Рішення щодо недоцільності ведення анкет може бути прийнято працівником банку у разі якщо клієнт:

- одноразово протягом тривалого періоду часу користується послугами банку (отримання кредиту, розміщення депозиту, переказ готівки тощо);

- здійснює операції без відкриття рахунку на незначні суми (сплата державного мита, комунальних послуг, податків, переказ готівки тощо);

- отримує за допомогою банку заробітну плату, пенсію, стипендію (включаючи обслуговування за допомогою платіжних карток, якщо такі рахунки не поповнюються з інших джерел) тощо.

Банк отримує від клієнта відомості та документи, які дають змогу ідентифікувати та вивчити клієнта. Всі документи, які отримують від клієнта працівники банку для ідентифікації та вивчення клієнта, мають бути чинними та містити достовірну інформацію на час їх надання банку.

З метою ідентифікації та вивчення клієнта працівники банку на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів насамперед з`ясовують інформацію про:

1) резидентів;

а) для фізичних осіб:

- прізвище, ім'я, по батькові;

- дата народження;

- серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, який його видав;

- місце проживання;

- ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

б) для юридичних осіб:

- найменування;

- юридична адреса;

- документи про підтвердження державної реєстрації (включаючи установчі документи, інформацію щодо посадових осіб та їх повноважень тощо);

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

- реквізити банків, в яких відкриті поточні рахунки, та номери цих рахунків.

2) нерезидентів;

а) для фізичних осіб:

- прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності);

- дата народження;

- серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, який його видав;

- громадянство;

- місце проживання або тимчасового перебування;

б) для юридичних осіб:

- найменування;

- місцезнаходження;

- реквізити банків, в яких відкриті поточні рахунки, та номери цих рахунків;

- дані про реєстрацію цієї юридичної особи на підставі копії легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідченого нотаріально реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про таку реєстрацію.

Щоквартально відповідальними за ведення анкет працівниками здійснюється аналіз операцій клієнта щодо їх відповідності фінансовому стану та суті діяльності клієнта і включає всі рахунки клієнта, що відкриті в підрозділах банку.

Характеристика фінансового стану клієнта в банку приймається в числовому вираженні - це обороти клієнта по рахунку за квартал, що передує кварталу, який аналізується. Для оцінки відповідності операцій клієнта його фінансовому стану обороти клієнта по рахунку за попередній квартал порівнюються з оборотами клієнта за квартал, який аналізується. У разі збільшення оборотів клієнта в аналізованому кварталі більше ніж на 200% (у 3 рази) операції клієнта в аналізованому кварталі визнаються такими, що не відповідають фінансовому стану, і їм приділяється підвищена увага. В разі відсутності у кварталі, що передує аналізованому, оборотів по рахунках клієнта для порівняння беруться дані за попередній квартал, в якому були обороти по рахунках.

Дані про оцінку фінансового стану клієнта та відповідність операцій клієнта його фінансовому стану та суті діяльності клієнта щоквартально вносяться відповідальними за ведення анкет співробітниками у додаток до анкети клієнта.

При відкритті рахунку клієнту присвоюється рівень ризику щодо можливості проведення ним операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Рівень ризику визначається працівниками, відповідальними за ідентифікацію і ведення анкет клієнтів. Високий рівень ризику встановлюється клієнтам за наявності однієї з ознак:

1) Наявність контрагентів - резидентів країн, про яких з достовірних (офіційних) джерел відомо, що вони:

- не дотримуються загальноприйнятих стандартів у боротьбі з легалізацією (відмиванням) грошей, отриманих злочинним шляхом;

- не передбачають розкриття або надання інформації щодо фінансових операцій;

- не виконують рекомендації Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);

- є країнами, в яких відбуваються військові дії;

- є офшорними територіями.

2) Клієнт - юридична особа, що, не будучи фінансовою установою, займається грошовими переказами, операціями з оплати чеків готівкою тощо.

3) Клієнт - юридична особа, яка займається туристичною діяльністю.

4) Клієнт - юридична особа, що одержує фінансову допомогу від нерезидентів України чи надає фінансову допомогу на адресу нерезидентів України.

5) Клієнт (фізична особа) є особою, яка обіймає (обіймала) посаду, відповідно до якої має (мала) широкі владні повноваження (керівний склад: центральних і місцевих органів державної виконавчої влади; місцевого самоврядування; осередків політичних партій), або є членом сім'ї такої особи.

6) Клієнт - юридична особа, що є неприбутковою громадською організацією (крім організацій, що діють під егідою загальновідомих міжнародних організацій).

7) Клієнт юридична особа, що здійснює зовнішньоекономічні операції.

8) Клієнт - юридична особа займається гральним бізнесом (підприємницькою діяльністю, яка не є реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що пов'язана з отриманням гральним закладом (казино, тоталізатор, букмекерська контора, зал гральних автоматів та інші гральні місця) доходу у вигляді виграшу та платні за проведення азартних ігор та парі).

9) Клієнт - юридична особа займається діяльністю, пов'язаною з реалізацією, враховуючи комісійну, предметів мистецтва й антикваріату.

10) Клієнт - юридична особа займається торгівлею (посередництво в торгівлі) нерухомим майном.

Всім іншим клієнтам присвоюється низький ризик.

Банк оцінює репутацію клієнта за наявністю негативної інформації про нього. В разі відсутності негативної інформації про клієнта його репутація оцінюється як «задовільна», в разі наявності негативної інформації про клієнта його репутація оцінюється як «незадовільна» [7, 38].

Ідентифікація клієнта здійснюється на підставі оригіналів документів, представлених клієнтом, або належним чином засвідчених їх копій, а також у разі потреби на підставі інформації, одержаної від органів державної влади, банків, інших юридичних осіб, та за результатами проведених заходів щодо збору інформації про клієнта з інших джерел (відповідно до статті 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Джерелом одержання відповідної інформації може слугувати також офіційний лист від клієнта - юридичної особи із зазначенням відповідної інформації за підписом директора, скріплений печаткою організації.

Надані клієнтом належним чином засвідчені копії документів, копії представлених ним оригіналів документів та інші документи (в тому числі опитувальники), що є підставою для ідентифікації юридичної або фізичної особи, мають міститися у справі клієнта і зберігатися протягом термінів, визначених законодавством України.

Ідентифікація особи не є обов'язковою в разі:

- проведення фінансової операції особою, що раніше була ідентифікована;

- укладення угод між банками, зареєстрованими в Україні.

Якщо особа діє як представник іншої особи або у працівника банку виникає сумнів стосовно того, що ця особа діє від власного імені, або вигодоодержувачем є інша особа, то працівник банку зобов'язаний ідентифікувати також ту особу, яку представляє клієнт, або яка є вигодоодержувачем. Якщо встановити третю особу, на ім'я якої відкривається рахунок, неможливо, працівникам банку необхідно призупинити процес відкриття рахунку до одержання повної інформації про можливого бенефіціара по рахунку.

У разі виникнення сумніву щодо достовірності відомостей або документів, наданих клієнтом, працівник банку разом зі службою банківської безпеки банку з урахуванням ступеня ризику здійснення цим клієнтом операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснюють перевірку відомостей або документів шляхом здійснення запиту до відповідних установ, що видали документ або володіють інформацією, наданою клієнтом до банку.

Під час вивчення установчих документів юридичної особи та документів, що підтверджують її державну реєстрацію, слід приділити особливу увагу:

- оформленню установчих документів (враховуючи всі зареєстровані зміни) та документів, що підтверджують її державну реєстрацію;

- видам діяльності та операціям, які проводить клієнт;

- складу засновників юридичної особи та її пов'язаних осіб;

- структурі органів управління юридичної особи та їх повноваженням;

- розміру зареєстрованого та сплаченого статутного фонду.

Під час встановлення кореспондентських відносин працівник банку з`ясовує, чи вживає кореспондент належних заходів для запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Забороняється встановлювати кореспондентські відносини з фінансовими установами-нерезидентами, які не вживають або вживають недостатніх заходів для запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або не мають фізичної присутності (банки оболонки, віртуальні банки).

Уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта здійснюються не рідше одного разу на рік, якщо ризик проведення клієнтом операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, оцінено як високий. Для інших клієнтів термін уточнення інформації не повинен перевищувати трьох років.

Інформація щодо ідентифікації та вивчення клієнта підлягає обов'язковому уточненню у разі:

- зміни власника істотної участі;

- зміни місцезнаходження (проживання) власника рахунку;

- внесення змін до установчих документів;

- закінчення строку дії наданих документів.

Якщо ризик проведення клієнтом операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, оцінюється банком як високий, то операціям такого клієнта приділяється підвищена увага.

Якщо ризик проведення клієнтом операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, оцінюється банком як високий, то банк може направити свого працівника на місце здійснення клієнтом своєї діяльності з метою перевірки наданої клієнтом інформації.

Якщо клієнт відмовляє працівнику банку в наданні необхідних для його ідентифікації документів або відомостей чи умисно надає неправдиві відомості про себе, то працівник банку відмовляє клієнту у відкритті рахунку або його обслуговуванні. Забороняється вступати в договірні відносини з клієнтом - юридичною чи фізичною особою, якщо виникає сумнів стосовно того, що вона діє не від власного імені.

Якщо під час здійснення ідентифікації клієнта виникає мотивована підозра щодо надання ним недостовірної інформації або навмисного надання інформації з метою введення в оману, то інформація про фінансові операції цього клієнта надається до Уповноваженого органу.

Для ідентифікації і вжиття достатніх, на думку банку, заходів для підтвердження особи клієнта - юридичної особи та для забезпечення спроможності банку виконувати правила внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення, у тому числі щодо виявлення фінансових операцій, що мають сумнівний характер, банк має право витребувати передбачену законодавством інформацію, яка стосується ідентифікації цієї особи та її керівників, у органів державної влади, які здійснюють нагляд та/або контроль за діяльністю цієї юридичної особи, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати передбачені законодавством заходи щодо збору такої інформації з інших джерел. Вказані органи державної влади, банки, інші юридичні особи зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту безоплатно надати банку таку інформацію.

Для ідентифікації клієнта - фізичної особи та вжиття достатніх, на думку банку, заходів для підтвердження його особи банк має право витребувати інформацію, яка стосується ідентифікації цієї особи, у органів державної влади, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати заходи щодо збору такої інформації про цю особу, яка є необхідною для виконання правил внутрішнього фінансового моніторингу та програм його здійснення, у тому числі щодо виявлення фінансових операцій, що мають сумнівний характер. Вказані органи державної влади, банки, інші юридичні особи зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту безоплатно надати банку таку інформацію.

Якщо на рахунках клієнта, який віднесений до категорії з «Високим ризиком», відсутній протягом 1 року рух коштів, то такий клієнт класифікується як клієнт з «Низьким ризиком», і особа, відповідальна за ведення анкети клієнта, вносить відповідні зміни до анкети.

Перегляд класифікації клієнтів відповідно до оцінки ризику здійснення ними операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, здійснюється працівниками банку, які обслуговують клієнтів і відкривають їм рахунки, один раз на рік у першому кварталі і в подальшому щоквартально ними ж здійснюється контроль за клієнтами, переведеними до категорії з «Низьким ризиком». У разі якщо клієнт, переведений до категорії з «Низьким ризиком», відновлює співпрацю з банком і з'являється рух коштів на його рахунках, він знову відноситься до категорії клієнтів з «Високим ризиком».

Відповідні структурні підрозділи центрального апарату банку зобов'язані здійснювати (не рідше одного разу на квартал) перевірки існуючих клієнтів - власників карткових рахунків, підприємств торгівлі (послуг) та афіліативних членів платіжної системи на предмет внесення до списку («чорного списку») Управління контролю за іноземними активами Казначейства США.

2.5 Комунікаційна підтримка

Комунікаційну підтримку створює середовище Internet та електронна пошта.

Електронний розрахунковий документ та його паперова форма мають однакову юридичну силу з паперовим розрахунковим документом.

Зміст електронного розрахункового документа, шифри, ключі та паролі, за допомогою яких виконується його захист, а також інформація про стан електронних розрахунків мають статус конфіденційної інформації і становлять банківську таємницю.

Електронний розрахунковий документ має містити всі обов'язкові реквізити відповідно до вимог Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16.08.2006 №320.

Вимоги до формування документів за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів визначаються платіжною системою з урахуванням вимог, встановлених Національним банком України.

Відповідно до технології роботи СЕП електронний розрахунковий документ має містити технологічні реквізити, зокрема відмітку про час оброблення цього документа.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать