Методика використання комп'ютерних технологій при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік"

Методика використання комп'ютерних технологій при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік"

Міністерство освіти і науки України

Українська інженерно - педагогічна академія

Кафедра педагогіки та методики

професійного навчання

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни "Педагогіка вищої школи"

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК"

за спеціальністю 8.000005 "Педагогіка вищої школи"

Харків 2009

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕтичні основи ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК"

1.1 Особливості використання комп'ютерних технологій у навчальному процесі

1.2 Аналіз комп'ютерних засобів навчання дисципліни "Бухгалтерський облік"

РОЗДІЛ IІ. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК"

2.1 Структура навчального курсу

2.2. Зміст навчального курсу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальність дослідження. В Україні, як і в сучасному світі існує глобальна проблема комп'ютерізації всіх сфер людського життя. Тому впровадження комп'ютерних технологій в освіту можна охарактеризувати як логічний і необхідний крок в розвитку сучасного інформаційного світу в цілому. Підтвердженням цього може служити виникнення цілого ряду спеціальних наукових центрів, які безпосередньо займаються проблемами інформатизації і комп'ютеризації освіти. Вивчення і використання комп'ютерних технологій мають величезні техніко-операційні можливості та несуть в собі незрівняний з раніше застосованими технічними засобами навчання, дидактичний матеріал, який може і повинен бути реалізований в учбовому процесі. Справжня дієвість науково-технічного прогресу (а широке застосування комп'ютерів - один з яскравих його проявів) у вирішальної степені залежить від підготовки кадрів на рівні сучасних вимог, а особливо підготовки майбутніх бухгалтерів. Зокрема в УІПА при вивчені дисципліни "Бухгалтерський облік" використовуються недостатній рівень комп'ютерних технологій. Впровадження комп'ютерних технологій в навчальний процес дозволить автоматизувати не тільки бухгалтерський облік, але й дозволить упорядкувати бухгалтерський облік, збільшити кількість одержуваної інформації, підвищити оперативність бухобліку, зменшити число арифметичних помилок. Тому дуже важливо використовувати всі можливості комп'ютерних технологій у навчальному процесі з дисципліни "Бухгалтерський облік".

У світі існує багато бухгалтерських пакетів різної потужності й вартості, однак українські бухгалтери й підприємці віддають перевагу пакетам, створеним у країнах співдружності (Україна, Росія), як найбільш підходящі для умов перехідної економіки й швидкої зміни законодавчих актів, що регулюють порядок бухгалтерського обліку.

Автоматизація бухгалтерського обліку в Україні відбувалася в кілька етапів. Перший етап розробки програм автоматизації бухгалтерського обліку збігся за часом з перебудовою, коли з'явилася реальна потреба в програмних продуктах такого типу для потреб малих підприємств і кооперативів, обслуговування тимчасових трудових колективів й інших нових суб'єктів бухгалтерського обліку. Цей період характеризувався масовим ввозом у нашу країну персональних комп'ютерів, що в значній мірі обумовило вибір останніх у якості основної апаратної платформи для бухгалтерських розробок. Більшість програм створювалося у вигляді АРМ (автоматизованих робочих місць) і призначалося для експлуатації на автономних комп'ютерах. У цей час були популярні перші бухгалтерські програми: "Фінанси без проблем" ("Хакерс Дизайн"), "Турбо-бухгалтер" ("ДИЦ"), "Парус" ("Парус").

Другий етап був пов'язаний з розвитком комерційних структур і початком приватизації. Десятки тисяч створюваних ТОВ, АТЗТ і кооперативів мали потребу в бухгалтерському обліку. На хвилі загальної комерціалізації спостерігався бурхливий ріст багатотиражних розробок. Ентузіастів-одинаків і тимчасові трудові колективи переросли в професійні групи фахівців, що об'єдналися у власні компанії, які хотіли діставати прибуток із проданого тиражу бухгалтерських програм. Саме тоді були утворені сьогоднішні фірми-лідери: "1С-Бухгалтерія", "Інтелект-Сервіс", "Диасофт", "Омега", "Р-Стайл" (R-Style Software Lab).

Третій етап розвитку бухгалтерських систем характеризується створенням інтегрованих програмних засобів, що поєднують кілька предметних областей автоматизації.

Актуальність дослідження зумовлена перебудовою системи профтехосвіти. Основними проблемами, що супроводжують цей процес є: підвищення якості підготовки безпосередніх виробників матеріальних цінностей держави - професійних кадрів, приведення їх у відповідність до світових стандартів, розвиток професійної компетентності.

Таким чином, актуальність вибраної теми визначається вимогами, що ставляться на сучасному етапі до змісту та якості підготовки спеціаліста, його конкурентоспроможності й мобільності.

Об'єкт дослідження -- процес вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік".

Предмет дослідження - методика використання комп'ютерних технологій при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік".

Мета дослідження - розробити, теоретично обґрунтувати та практично випробувати методику використання комп'ютерних технологій при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік" як складову підготовки сучасного бухгалтера.

Гіпотеза дослідження - полягає у припущенні, що рівень підготовки бухгалтера відповідатиме вимогам сучасного інформатизованого виробництва. якщо:

ю у методиці вивчення реалізувати сучасні підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності студентів на практичних заняттях (діяльнісний підхід, диференційна та особиста-орієнтація навчання);

ю організувати підготовку бухгалтера на основі розробленої методиці вивчення;

ю модернізувати зміст і форми організації навчального процесу.

Об'єкт, предмет, мета і гіпотеза дослідження обумовили вибір таких завдань дослідження:

ю визначити понятійно-термінологічний апарат проблеми дослідження, розкрити сутність поняття "комп'ютерні технології навчання;

ю обгрунтувати теоретичні основи використання комп'ютерних технологій в процесі вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік" ;

ю розробити методику використання комп'ютерних технологій при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік";

ю провести експертне оцінювання розробленої методики.

Експериментальна база дослідження. Проводилася на базі Української інженерно - педагогічної академії.

Методи дослідження у магістерській роботі: для досягнення мети і розв'язання завдань застосовувалися теоретичних та емпіричних методів дослідження:

ю аналіз, порівняння та узагальнення наукових джерел із досліджуваної проблеми;

ю спостереження, бесіди, які застосовувались з метою діагностування якості професійної підготовки студентів підготовки бухгалтера;

ю формуючий експеримент: експерименте оцінювання.

Теоретична значущість полягає у відборі і конкретизації змісту, конструювання змісту курсу.

Практична значущість полягає у розробці навчальної програми та дидактичних і методичних компонентів у навчальному процесі.

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕтичні основи ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК"

1.1 Використання комп'ютерних технологій у навчальному процесі

Сучасні тенденції розвитку України визначаються у загальному контексті Європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності західної культури, а саме - права людини, лібералізацію, свободу пересування, свободу отримання якісної освіти будь-якого рівня, що є одним із атрибутів громадянського демократичного суспільства. Тому вектор сучасної політики і основних заходів держави спрямовано на подальший розвиток національної системи освіти, стратегічні напрямки якого регламентовано законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", Національною доктриною розвитку освіти, Концепцією розвитку економічної освіти тощо. Проведений аналіз цих документів показав, що основною метою державної політики в галузі освіти є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, оновлення змісту освіти відповідно до демократичних цінностей, науково-технічних досягнень, організації якісної підготовки висококваліфікованих фахівців, затребуваних як на вітчизняному, так і світовому ринках праці. Це зумовлює необхідність озброєння спеціалістів комплексом професійних умінь для реалізації їх виробничої діяльності, що є одним із пріоритетних завдань вищої освіти взагалі і підготовки бухгалтерів зокрема.

Аналіз тенденцій розвитку зарубіжної економічної освіти виявив її спрямованість на формування у майбутніх фахівців практичних умінь щодо вирішення професійних завдань. Серед основних напрямків реформування національної економічної освіти дослідниками визначено поглиблення її фундаменталізації, посилення гуманістичної спрямованості, духовної та загальнокультурної складової освіти, формування у студентів системного підходу до аналізу економічних ситуацій, стратегічного мислення, підвищення професійної компетентності фахівців економічного профілю. Реалізація останнього напрямку потребує володіння спеціалістами сукупністю професійних умінь на високих рівнях сформованості, що позначається на їх конкурентоспроможності на динамічному ринку праці національного та світового рівнів. Необхідність підготовки фахівців економічних спеціальностей на засадах підвищення якості формування у них комплексу професійних умінь обумовлено тим, що саме цим спеціалістам відведено роль рушійної сили подолання економічної кризи та досягнення рівня високорозвинених країн.

Таблиця 1. Порівняння традиційного навчання з дисципліни "Бухгалтерський облік" та навчанням з використанням комп'ютерів

Традиційне навчання

Комп'ютерне навчання

1.Лінійний текст (лише текст, без інших додаткових джерел)

1.Мультимедійний текст (відео-, аудіо-можливості, зв'язок з великою кількістю джерел), робота в спеціальних програмах, що значно спрощують процес навчання

2.Можлива відсутність мотивації до навчання, бо прослуховування теоретичної інформації не зацікавлює студентів

2.Висока мотивація до навчання, зацікавленність студентів

3.Обмежена кількість інформації, обмежений вибір, часто застарілі дані

3.Необмежена кількість свіжої інформації, широкої вибір інформаційних джерел, постійний доступ до оновлених програм

4.Контроль викладача

4.Самоконтроль і координація навчального процесу викладачем

5. Низький рівень засвоєння інформації

5. Високий рівень засвоювання інформації, одночасне закріплення знань на практиці

Спостерігається тенденція щодо активного використання комп'ютерних технологій як при формування професійних умінь у майбутніх бухгалтерів, так і при їх реалізації. Це пояснюється дослідниками умовами розвитку сучасної економіки у напрямку розширення сфери і меж застосування комп'ютерів на вітчизняних підприємствах, що відображається у зростанні кількості професійних задач, рішення яких можливе за умов реалізації комп'ютерних технологій. Змінюється зміст вищої економічної освіти, у якій комп'ютерні технології нерозривно пов'язані з усім процесом навчання і з кожною окремою дисципліною. Тому одним із пріоритетних завдань підготовки бухгалтерів є якісне формування у них професійних умінь на основі використання комп'ютерних технологій.

Аналіз державних стандартів (освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми) підготовки інженерів-педагогів економічного профілю показав, що дисципліною, яка інтегрує вміння щодо розв'язання економічних задач і комп'ютерні технології їх реалізації, є "Програмування і комп'ютерні технології рішення економічних задач". Згідно до освітньо-професійної програми в межах цієї технічної дисципліни передбачено синтез попередньо вивчених економічних знань для рішення на основі комп'ютерних технологій сучасних важливих економічних задач, обумовлених виробничими функціями цих фахівців. Аналіз їхньої освітньо-кваліфікаційної характеристики виявив перелік основних функцій, характерних для професійної діяльності інженерів-педагогів з бухгалтерського обліку, який включає організаційну, управлінську, виконавську і проектувальну функції. Організаційна функція передбачає розробку та впровадження раціональних форм організації виробництва і праці, розробку раціональних форм організації управління підприємством та інше. Управлінська функція реалізується шляхом приймання операторських і частково адміністративних рішень, управління колективом, формування власного стилю керівництва тощо. Виконавська функція включає контроль за забезпеченістю виробництва ресурсами і додержанням технології виробництва, структурування завдань відповідно до чисельності виконавців, визначення черговості робіт, розрахунок термінів їх виконання та інше. Проектувальна функція передбачає бізнес-планування діяльності підприємств, розробку тактичних напрямків їх розвитку, прогнозування динаміки попиту, обсягу збуту продукції тощо.

Проведений аналіз літературних джерел показав, що умовою успішного виконання певної функції у майбутній професійній діяльності є володіння фахівцями відповідними уміннями. Наприклад, організаційна функція реалізується через організаційні вміння. Це зумовило концентрацію нашої роботи на проектувальних уміннях як основи здійснення проектувальної функції інженерами-педагогами економічного профілю. Аналіз літературних джерел у цьому напрямку показав, що більшість дослідників підкреслюють значущість проектувальних умінь у структурі професійної діяльності фахівців взагалі і економічних спеціальностей зокрема. О.Коваленко [10] серед умінь, якими повинні володіти сучасні випускники навчальних закладів, виділяє і уміння передбачувати, прогнозувати і планувати стратегії вирішення професійних завдань.

Виходячи з важливості проектувальних умінь у професійній діяльності інженерів-педагогів економічного профілю, дослідження було спрямовано на визначення змісту і особливостей формування цих умінь. З цією метою проведено поглиблений аналіз державних стандартів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем - бакалавр.

Проведений аналіз дозволив встановити, що проектувальні вміння включають уміння щодо планування маркетингової, виробничої, фінансової діяльності підприємства, основних аспектів управління ним. План маркетингу проектується на основі реалізації умінь щодо планування маркетингової діяльності підприємства, виробничий план - умінь з планування виробничої діяльності, організаційний план - умінь щодо планування основних аспектів управління підприємством, фінансовий план і оцінка ризиків - умінь з планування фінансової діяльності підприємства. Виходячи з цього, проектувальні вміння реалізації бухгалтерського обліку значною мірою акумулюють у собі всі інші проектувальні вміння, характерні для інженерів-педагогів економічного профілю. Тому в подальшому проведено поглиблений аналіз щодо визначення фінансової оцінки як однієї з економічних задач у професійній діяльності фахівців економічних спеціальностей.

Аналіз світового досвіду підготовки цих фахівців показав, що в рамках організації їх навчання акцентовано увагу на необхідності володіння практичними аспектами ведення бухгалтерського обліку, оскільки його реалізація на підприємствах сприяє як підвищенню результативних показників діяльності організацій, так і збереженню позицій на існуючих ринках та розширенню каналів збуту продукції. Аналізуючи позитивний досвід підготовки фахівців економічних спеціальностей у Америці, автор наголошує на тому, що система бізнес-освіти цієї країни є найбільш розвиненою і ефективною. Така висока оцінка обумовлена особливостями "американської моделі" бізнес-освіти, однією з яких є "…насиченість програм навчання знаннями із області прогнозування і планування бізнесу та участь студентів у розробці реальних проектів із складанням їх бізнес-планів". Це, насамперед, пов'язано з тим, що згідно зі статистичними даними 50% підприємців забезпечують конкурентоспроможність свого бізнесу тривалий період завдяки впровадженню різних заходів, основними серед яких є реалізація ведення бухгальерського обліку. Інша половина підприємців стає банкрутами протягом першого року функціонування.

Результати аналізу підготовки спеціалістів економічного профілю у Франції і Бельгії дозволили встановити, що і в цих країнах фінансове планування є одним із напрямків підготовки відповідних фахівців. При цьому система освіти орієнтована на самостійну роботу, застосування комп'ютерних технологій, активних методів навчання, практичну спрямованість економічних дисциплін.

Тенденції значущості умінь ведення бухгалтерського обліку при застосуванні комп'ютерних технологій знайшли відображення і в рамках вітчизняного досвіду підготовки бухгалтерів. Це обумовлено умовами розвитку національної економіки щодо підвищення ролі ведення бухгалтерського обліку з використанням комп'ютерних технологій для ефективного функціонування підприємств, про що свідчать праці вчених-економістів.

Результати аналізу першоджерел, підтвердили необхідність бухгалтерського обліку з використанням комп'ютерних технологій на вітчизняних підприємствах для підтримки їх стійкості в динамічному зовнішньому середовищі і дозволили визначити, що Визначені тенденції у вітчизняній економіці спричиняють зростання попиту роботодавців на фахівців, зокрема інженерів-педагогів збухгалтерського обліку, із сформованими уміннями роботи з застосуванням комп'ютерних технологій. Зараз не одне підприєство не може обійтись без кваліфікованого бухгалтера, який обов'язкового застосовує комп'ютерні технології та використовує безліч комп'ютерних програм за для економії часу та зручності.

Серед якостей майбутніх професіоналів - бухгалтерів, необхідних для успішної психофізіологічної взаємодії з предметами та знаряддями праці в конкретних соціально-економічних умовах і трудовому колективі, виділяє здатність до організації і веденні бухгалтерського обліку на основі використання комп'ютерних технологій.

Таким чином, проведена робота дозволила зробити висновок щодо необхідності організації якісної підготовки фахівців з бухгалтерського обліку та його ведення на основі використання комп'ютерних технологій. Тому в подальшому дослідження було спрямоване на визначення особливостей її реалізації у навчальних закладах м. Харкова.

1.2 Комп'ютерні технології як засіб формування практичних умінь у майбутніх інженерів-педагогів з бухгалтерського обліку

На сучасному етапі розвитку дидактики набувають актуальності питання використання комп'ютерних технологій у навчальному процесі як такі, що сприяють оптимізації і інтенсифікації освітнього процесу.

Страницы: 1, 2, 3Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать